தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAn'taL (kOTal)-kAn'taL (kOTal)

 • kAn'taL (kOTal)

  90
  uTai vaLai kaTuppa malarn'ta kAn'taL
  aTai malku kuLaviyoTu kamazum cAral,
  maRap puli uTalin, mAn kaNam uLavO?
  maruLina vicumpin mAtirattu INTiya
  5
  iruLum uNTO, jAyiRu cinavin?
  accoTu tAkkip pAr uRRu igkiya
  paNTac cAkATTu Azcci colliya,
  vari maNal jemara, kal paka, n'aTakkum
  perumitap pakaTTukkut tuRaiyum uNTO?
  10
  ezumaram kaTukkum tAL tOy taTak kai
  vazu il van kai, mazavar peruma!
  iru n'ilam maN koNTu cilaikkum
  porun'arum uLarO, n'I kaLam pukinE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  144
  aruLAy AkalO koTitE; iruL vara,
  cIRiyAz cevvazi paNNi, yAza n'in
  kAr etir kAnam pATinEmAka,
  n'Il n'aRu n'eytalin polin'ta uNkaN
  5
  kaluzn'tu, vAr arip pani pUN akam n'anaippa,
  inaital AnALAka, 'iLaiyOy!
  kiLaiyaiman, em kEL veyyORku?' ena,
  yAm tan tozutanam vinava, kAn'taL
  mukai purai viralin kaNNIr tuTaiyA,
  10
  'yAm avan kiLaijarEm allEm; kEL, ini:
  em pOl orutti n'alan n'ayan'tu, enRum,
  varUum' enpa 'vayagku pukazp pEkan
  ollena olikkum tEroTu,
  mullai vEli, n'al UrAnE.'
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAkap paraNar pATiyatu.

  157
  tamar taR tappin atu n'OnRallum,
  piRar kaiyaRavu tAn n'ANutalum,
  paTaip pazi tArA main'tinan Akalum,
  vEn'tuTai avaiyattu Ogkupu n'aTattalum,
  5
  n'ummOrkkut takuvana alla; emmOn,
  cilai cela malarn'ta mArpin, kolai vEl,
  kOTal kaNNi, kuRavar perumakan
  ATu mazai tavirkkum payam kezu mImicai,
  el paTu pozutin, inam talaimayagki,
  10
  kaTci kANAk kaTamAn n'al ERu
  maTa mAn n'Aku piNai payirin, viTar muzai
  irum pulip pukarp pOttu Orkkum
  perug kal n'ATan em ERaikkut takumE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ERaik kOnaik kuRamakaL iLaveyini pATiyatu.

  168
  aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
  kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
  kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
  kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
  5
  n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
  uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
  mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
  marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
  mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
  10
  vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
  cAn'ta viRakin uvitta punkam
  kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
  cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
  UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
  15
  n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
  vaTi n'avil ampin villOr peruma!
  kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
  vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
  poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
  20
  pATupa enpa paricilar, n'ALum
  IyA mannar n'ANa,
  vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
  piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:25:59(இந்திய நேரம்)