தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mayil (majjai)-mayil (majjai)

 • mayil (majjai)

  13
  'ivan yAr?' enkuvai Ayin, ivanE
  puli n'iRak kavacam pUm poRi citaiya,
  ey kaNai kizitta pakaTTu ezil mArpin,
  maRali anna kaLiRRu micaiyOnE;
  5
  kaLiRE, mun'n'Ir vazagku n'AvAy pOlavum,
  pal mIn n'AppaN tigkaL pOlavum,
  cuRavinattu anna vALOr moyppa,
  marIiyOr aRiyAtu, main'tu paTTanRE;
  n'Oy ilan Akip peyarkatil amma!
  10
  pazana majjai ukutta pIli
  kazani uzavar cUTToTu tokukkum,
  kozu mIn, viLain'ta kaLLin,
  vizu n'Ir vEli n'ATu kizavOnE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  cOzan muTit talaik kOp perun'aRkiLLi karuvUriTam celvAnaik kaNTu,cEramAn an'tuvaj cEral irumpoRaiyOTu vENmATattu mEl irun'tu,uRaiyUr ENiccEri muTa mOciyAr pATiyatu.

  50
  mAcu aRa vicitta vArpuRu vaLpin
  mai paTu marugkul poliya, majjai
  oli n'eTum pIli oN poRi maNit tAr,
  polag kuzai uzijaiyoTu, poliyac cUTTi,
  5
  kuruti vETkai uru kezu muracam
  maNNi vArA aLavai, eNNey
  n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
  aRiyAtu ERiya ennait teRuvara,
  iru pARpaTukkum n'in vAL vAy ozittatai
  10
  atUum cAlum, n'al tamiz muzutu aRital;
  atanoTum amaiyAtu, aNuka van'tu, n'in
  matanuTai muzavuttOL Occi, taNNena
  vIciyOyE; viyaliTam kamaza,
  ivaN icai uTaiyOrkku allatu, avaNatu
  15
  uyar n'ilai ulakattu uRaiyuL inmai
  viLagkak kETTa mARukol
  valam paTu kurucil! n'I Igku itu ceyalE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  cEramAn takaTUr eRin'ta peruj cEral irumpoRai muracukaTTil aRiyAtu ERiya mOcikIranait tavaRu ceyyAtu, avan tuyil ezun'tuNaiyum kavari koNTu vIciyAnai mOcikIranAr pATiyatu.

  56
  ERRu valan uyariya eri maruL avir caTai,
  mARRu arug kaNicci, maNi miTaRROnum;
  kaTal vaLar puri vaLai puraiyum mEni,
  aTal ven' n'Ajcil, panaik koTiyOnum;
  5
  maNNuRu tiru maNi puraiyum mEni,
  viN uyar puL koTi, viRal veyyOnum,
  maNi mayil uyariya mARA venRi,
  piNimuka Urti, oN ceyyOnum ena
  jAlam kAkkum kAla munpin,
  10
  tOlA n'al icai, n'AlvaruLLum,
  kURRu ottIyE, mARRu aruj cIRRam;
  vali ottIyE, vAliyOnai;
  pukaz ottIyE, ikazun'ar aTun'anai;
  muruku ottIyE, munniyatu muTittalin;
  15
  Agku Agku avar avar ottalin, yAgkum
  ariyavum uLavO, n'inakkE? atanAl,
  iravalarkku arug kalam arukAtu IyA,
  yavanar n'an kalam tan'ta taN kamaz tERal
  pon cey punai kalattu En'ti, n'ALum
  20
  oN toTi makaLir maTuppa, makiz ciRan'tu,
  Agku initu ozukumati! Ogku vAL mARa!
  am kaN vicumpin Ar iruL akaRRum
  veg katirc celvan pOlavum, kuTa ticait
  taN katir matiyam pOlavum,
  25
  n'inRu n'ilaiiyar, ulakamOTu uTanE!
  tiNai atu; tuRai pUvai n'ilai.
  avanai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu.

  60
  mun'n'Ir n'AppaN timil cuTar pOla,
  cemmIn imaikkum mAka vicumpin
  ucci n'inRa uvavu mati kaNTu,
  kaTci majjaiyin curamutal cErn'ta,
  5
  cil vaLai viRaliyum, yAnum, val virain'tu,
  tozutanem allamO, palavE kAnal
  kazi uppu mukan'tu kal n'ATu maTukkum
  Araic cAkATTu Azcci pOkkum
  uranuTai n'On pakaTTu anna em kOn,
  10
  valan iragku muracin vAy vAL vaLavan,
  veyil maRaik koNTa uru kezu ciRappin
  mAlai veN kuTai okkumAl enavE?
  tiNai atu; tuRai kuTai magkalam.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

  116
  tIm n'Irp perug kuNTu cunaip pUtta kuvaLaik
  kUmpu aviz muzun'eRi puraLvarum alkul,
  En'tu ezil mazaik kaN, in n'akai, makaLir
  pul mUcu kavalaiya muL miTai vEli,
  5
  pajci munRil, ciRRil AgkaN,
  pIrai n'ARiya curai ivar marugkin,
  Ittu ilaik kuppai ERi, umaNar
  uppu oy ozukai eNNupa mAtO;
  n'OkO yAnE; tEykamA, kAlai!
  10
  payil pUj cOlai mayil ezun'tu Alavum,
  payil iruj cilampil kalai pAyn'tu ukaLavum,
  kalaiyum koLLAvAka, palavum
  kAlam anRiyum maram payam pakarum
  yANar aRAa viyal malai aRRE
  15
  aNNal n'eTu varai ERi, tan'tai
  periya n'aRavin, kUr vEl pAriyatu
  arumai aRiyAr, pOr etirn'tu van'ta
  valam paTu tAnai vEn'tar
  polam paTaik kali mA eNNuvOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  120
  veppuL viLain'ta vEgkaic cej cuval
  kArp peyal kalitta perum pATTu Irattu,
  pUzi mayagkap pala uzutu, vitti,
  palli ATiya pal kiLaic cevvik
  5
  kaLai kAl kazAlin, tOTu olipu n'an'ti,
  men mayil puniRRup peTai kaTuppa n'ITi,
  karun' tAL pOki, orugku pIL virin'tu,
  kIzum mElum ejcAmaip pala kAyttu,
  vAlitin viLain'ta putu varaku ariya,
  10
  tinai koyya, kavvai kaRuppa, avaraik
  kozug koTi viLark kAy kOT patam Aka,
  n'ilam putaip pazuniya maTTin tERal
  pul vEyk kurampaik kuTitoRum pakarn'tu,
  n'aRu n'eyk kaTalai vicaippa, cORu aTTu,
  15
  perun'tOL tAlam pUcal mEvara,
  varun'tA yANarttu; n'an'tumkollO
  irum pal kUn'tal maTan'taiyar tan'tai
  ATu kazai n'aralum cET cimai, pulavar
  pATi AnAp paNpin pakaivar
  20
  OTu kazal kampalai kaNTa
  ceru vej cEey peru viRal n'ATE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  127
  'kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAzp
  pATu in panuval pANar uyttena,
  kaLiRu ilavAkiya pul arai n'eTu veLil,
  kAna majjai kaNanoTu cEppa,
  5
  Ikai ariya izai aNi makaLiroTu
  cAyinRu' enpa, Aay kOyil;
  cuvaikku initu Akiya kuyyuTai aTicil
  piRarkku Ivu inRit tam vayiRu arutti,
  uraicAl Ogku pukaz orIiya
  10
  muraicu kezu celvar n'akar pOlAtE.
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  Ayai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

  133
  mel iyal viRali! n'I n'al icai ceviyin
  kETpin allatu, kANpu aRiyalaiyE;
  kANTal vENTinaiAyin mANTa n'in
  virai vaLar kUn'tal varai vaLi uLara,
  5
  kalava majjaiyin kANvara iyali,
  mAri anna vaNmait
  tEr vEL Ayaik kANiya cenmE!
  tiNai atu; tuRai viRaliyARRuppaTai.
  avanai avar pATiyatu.

  141
  'pANan cUTiya pacum pon tAmarai
  mAN izai viRali mAlaiyoTu viLagka,
  kaTum pari n'eTun' tEr pUTTu viTTu acaii,
  UrIr pOlac curattiTai irun'tanir!
  5
  yArIrO?' ena, vinaval AnA,
  kAren okkal, kaTum paci, iravala!
  ven vEl aNNal kANA UgkE,
  n'inninum pulliyEm mannE; iniyE,
  innEm AyinEm mannE; enRum
  10
  uTAa, pOrA Akutal aRin'tum,
  paTAam majjaikku Itta em kO,
  kaTAa yAnaik kali mAn pEkan,
  'et tuNai Ayinum Ittal n'anRu' ena,
  maRumai n'OkkinRO anRE,
  15
  piRar, vaRumai n'OkkinRu, avan kai vaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai; pulavarARRuppaTaiyum Am.
  vaiyAvik kOpperum pEkanaip paraNar pATiyatu.

  146
  anna Aka: n'in arug kala veRukkai
  avai peRal vENTEm; aTu pOrp pEka!
  cIRiyAz cevvazi paNNi, n'in van pula
  n'al n'ATu pATa, ennai n'ayan'tu
  5
  paricil n'alkuvaiAyin, kuricil! n'I
  n'alkAmaiyin n'aivarac cAay,
  arun' tuyar uzakkum n'in tirun'tuizai arivai
  kali mayil kalAvam kAl kuvittanna,
  oli men kUn'tal kamaz pukai koLIi,
  10
  taN kamaz kOtai punaiya,
  vaN pari n'eTun' tEr pUNka, n'in mAvE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAka aricil kizAr pATiyatu.

  252
  kaRagku veL aruvi ERRalin, n'iRam peyarn'tu,
  tillai anna pullen caTaiyOTu,
  aL ilait tALi koyyumOnE
  il vazagku maTa mayil piNikkum
  5
  col valai vETTuvan Ayinan, munnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  260
  vaLarat toTinum, vauvupu tirin'tu,
  viLari uRutarum tIm toTai n'inaiyA,
  taLarum n'ejcam talaii, manaiyOL
  uLarum kUn'tal n'Okki, kaLara
  5
  kaLLi n'Izal kaTavuL vAztti,
  paci paTu marugkulai, kacipu, kaitozAa,
  'kANalenkol?' ena vinavinai varUum
  pANa! kENmati, yANaratu n'ilaiyE:
  puravut toTuttu uNkuvaiAyinum, iravu ezun'tu
  10
  evvam koLkuvaiAyinum, iraNTum,
  kaiyuL pOlum; kaTitu aNmaiyavE
  mun Urp pUcalin tOnRi, tan Ur
  n'eTu n'irai tazIiya mILiyALar
  viTu kaNai n'Ittam tuTi puNai Aka,
  15
  venRi tan'tu, konRu kOL viTuttu,
  vaiyakam pulampa vaLaiiya pAmpin
  vai eyiRRu uyn'ta matiyin, maRavar
  kaiyakattu uyn'ta kanRuTaip pal An
  n'iraiyoTu van'ta uraiyan Aki,
  20
  uri kaLai aravam mAna, tAnE
  aritu cel ulakil cenRanan; uTampE,
  kAnac ciRRiyARRu arug karaik kAl uRRu,
  kampamoTu tuLagkiya ilakkam pOla,
  ampoTu tuLagki ANTu ozin'tanRE;
  25
  uyar icai veRuppat tOnRiya peyarE,
  maTamcAl majjai aNi mayir cUTTi,
  iTam piRar koLLAc ciRu vazi,
  paTam cey pan'tark kal micaiyatuvE.
  tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai; pANpATTum Am.
  ......................vaTamOtag kizAr pATiyatu.

  264
  paraluTai marugkin patukkai cErtti,
  maral vakun'tu toTutta cem pUg kaNNiyoTu,
  aNi mayil pIli cUTTi, peyar poRittu,
  ini n'aTTanarE, kallum; kanRoTu
  5
  kaRavai tan'tu pakaivar OTTiya
  n'eTun'takai kazin'tamai aRiyAtu,
  inRum varumkol, pANaratu kaTumpE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ....................uRaiyUr iLampon vANikanAr pATiyatu.

  318
  koy aTaku vATa, taru viRaku uNagka,
  mayil am cAyal mAayOLoTu
  pacittanRu amma, perun'takai UrE
  manai uRai kurIik kaRai aNal cEval,
  5
  pANar n'arampin cukiroTu, vaya mAn
  kural cey pIliyin izaitta kuTampai,
  peruj cey n'ellin arici Arn'tu, tan
  pun puRap peTaiyoTu vatiyum
  yANarttu Akum vEn'tu vizumuRinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  perug kunRUr kizAr pATiyatu.

  344
  cen'n'el uNTa pain' tOTTu majjai,
  ceRi vaLai makaLir Oppalin, paRan'tu ezun'tu,
  tuRai n'aNi marutattu iRukkum UroTu,
  n'iRaicAl vizup poruL tarutal onRO
  5
  pukai paTu kUr eri parappip pakai ceytu,
  paNpu il ANmai tarutal onRO
  iraNTinuL onRu AkAmaiyO aritE,
  kAjcip panimuRi Arag kaNNi..................
  kaNi mEvan'tavaL alkul av variyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...............aTain'eTug kalviyAr pATiyatu.

  373
  urumicai muzakku ena muracam icaippa,
  ceru n'avil vEzam koNmU Aka,
  tEr mA azi tuLi talaii, n'Am uRak
  kaNaik kARRu eTutta kaN akan pAcaRai,
  5
  izitaru kurutiyoTu En'tiya oL vAL
  pizivatu pOlap piTTai URu uvappa,
  main'tar ATiya mayagku perun' tAnai,
  kogku puRampeRRa koRRa vEn'tE!
  ................................................taNTa mAp poRi.
  10
  maTak kaN mayil iyal maRaliyAgku,
  n'eTuj cuvar n'al il pulampa, kaTai kazin'tu,
  men tOL makaLir manRam pENAr,
  puNNuva
  ..........................aNiyap puravi vAzka ena,
  15
  col n'izal inmaiyin n'al n'izal cEra,
  n'uN pUN mArpin pun talaic ciRAar
  ampu azi pozutil tamar mukam kANA,
  ........................................................R RokkAna
  vEn'tu puRagkoTutta vIyn'tu uku paRan'talai,
  20
  mATam mayagku eri maNTi, kOTu iRupu,
  urum eRi malaiyin, iru n'ilam cEra,
  cenROn manRa, co...
  ........................ NNaRin'ar kaNTu kaN alaippa,
  vajci muRRam vayak kaLan Aka,
  25
  ajcA maRavar AT pOrpu azittuk
  koNTanai, peruma! kuTa pulattu atari;
  polika attai, n'in paNaitanaRa............Lam!
  viLagku tiNai vEn'tar kaLamtoRum cenRu,
  ''pukarmuka mukavai polika!'' enRu Etti,
  30
  koNTanar' enpa, periyOr; yAnum
  am kaN mAk kiNai atira oRRa,
  ............... len Ayinum, kAtalin Etti,
  n'innOr annOr piRar ivaN inmaiyin,
  man eyil mukavaikku van'ticin, peruma!
  35
  pakaivar pukazn'ta ANmai, n'akaivarkkut
  tA inRu utavum paNpin, pEyoTu
  kaNa n'ari tiritarUum AgkaN, n'iNan arun'tu
  cej cevi eruvai kuzIi,
  ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!
  40
  tiNai atu; tuRai maRakkaLavazi; ErkkaLa uruvakamum Am.
  cOzan kurAppaLLit tujciya kiLLivaLavan karuvUr eRin'tAnaik kOvUr
  kizAr pATiyatu.

  395
  men pulattu vayal uzavar
  van pulattup pakaTu viTTu,
  kuRu muyalin kuzaic cUTToTu
  n'eTu vALaip pal uviyal,
  5
  pazaj cORRup pukavu arun'ti,
  putal taLavin pUc cUTi,
  ................................................................
  ...........................ariyalArun'tu;
  manaik kOzip paim payirinnE,
  10
  kAnak kOzik kavar kuraloTu
  n'Irk kOzik kUyp peyarkkun'tu;
  vEy anna men tOLAl,
  mayil anna men cAyalAr,
  kiLi kaTiyinnE,
  15
  akal aLLal puL irIiyun'tu;
  Agku ap pala n'alla pulan aNiyum
  cIr cAnRa vizuc ciRappin,
  ciRu kaN yAnaip peRal arun' tittan
  cellA n'al icai uRan'taik kuNAtu,
  20
  n'eTug kai vENmAn arug kaTip piTavUr
  aRap peyarc cAttan kiLaiyEm, peruma!
  mun n'AL n'aNpakal curan uzan'tu varun'ti,
  katir n'ani ce ...................................... mAlai,
  tan kaTait tOnRi, en uRavu icaittalin,
  25
  tIm kural......... kin arik kural taTAriyoTu,
  Agku n'inRa eRkaNTu,
  ciRitum n'illAn, peritum kURAn,
  arug kalam varavE aruLinan vENTi,
  ...........yena uraittanRi n'alki, tan manaip
  30
  pon pOl maTan'taiyaik kATTi, 'ivanai
  en pOl pORRu' enROnE; ataRkoNTu,
  avan maRavalEnE; piRar uLLalEnE;
  akan jAlam peritu vempinum,
  mika vAnuL eri tOnRinum,
  35
  kuLa mInoTum tAL pukaiyinum,
  peruj cey n'ellin kokku ukir n'imiral
  pacug kaN karunaic cUTToTu mAn'ti,
  'viLaivu onRO veLLam koLka!' ena,
  uLLatum illatum aRiyAtu,
  40
  Agku amain'tanRAl; vAzka, avan tALE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan'ATTup piTavUr kizAr makan perujcAttanai maturai n'akkIrar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:39:27(இந்திய நேரம்)