தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

221-230

 • 221-230

  221
  pATun'arkku Itta pal pukazannE;
  ATun'arkku Itta pEr anpinanE;
  aRavOr pukazn'ta Ay kOlannE;
  tiRavOr pukazn'ta tiN anpinanE;
  5
  makaLir cAyal; main'tarkku main'tu;
  tukaL aRu kELvi uyarn'tOr pukkil;
  anaiyan ennAtu, at takkOnai,
  n'inaiyAk kURRam in uyir uyttanRu;
  paital okkal tazIi, atanai
  10
  vaikam vammO vAymozip pulavIr!
  'n'anan' talai ulakam aran'tai tUgka,
  keTu il n'al icai cUTi,
  n'aTukal Ayinan puravalan' enavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan n'aTukal kaNTu avar pATiyatu.

  222
  'azal avir vayagku izaip polin'ta mEni,
  n'izalinum pOkA, n'in veyyOL payan'ta
  pukazcAl putalvan piRan'ta pin vA' ena,
  en ivaN ozitta anpilALa!
  5
  eNNAtu irukkuvai allai;
  en iTam yAtu? maRRu icai veyyOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai, tan makan piRan'ta pin peyarttuc cenRu, pottiyAr, 'enakku iTam tA' enRu coRRatu.

  223
  palarkku n'izal Aki, ulakam mIkkURi,
  talaippOkanmaiyin ciRu vazi maTagki,
  n'ilai peRu n'aTukal Akiyak kaNNum,
  iTam koTuttu aLippa, manRa uTampOTu
  5
  in uyir virumpum kizamait
  tol n'aTpuTaiyAr tam uzaic celinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kallAkiyum iTam koTutta kOpperujcOzanai vaTakkirun'ta pottiyAr pATiyatu.

  224
  aruppam pENAtu amar kaTan'tatUum;
  tuNai puNar AyamoTu tacumpu uTan tolaicci,
  iru pAN okkal kaTumpu puran'tatUum;
  aRam aRak kaNTa n'eRi mAN avaiyattu,
  5
  muRai n'aRku aRiyun'ar munnuRap pukazn'ta
  tU iyal koLkait tukaL aRu makaLiroTu,
  paruti uruvin pal paTaip puricai,
  eruvai n'ukarcci, yUpa n'eTun' tUN,
  vEta vELvit tozil muTittatUum;
  10
  aRin'tOn manRa aRivuTaiyALan:
  iRan'tOn tAnE; aLittu iv ulakam!
  aruvi mARi, ajcu varak karuki,
  peru vaRag kUrn'ta vEnil kAlai,
  pacitta Ayattup payan n'irai tarumAr,
  15
  pU vAL kOvalar pUvuTan utirak
  koytu kaTTu azitta vEgkaiyin,
  mel iyal makaLirum izai kaLain'tanarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

  225
  talaiyOr n'ugkin tIm cERu micaiya,
  iTaiyOr pazattin paig kani mAn'ta,
  kaTaiyOr viTu vAyp piciroTu cuTu kizagku n'ukara,
  n'ila malar vaiyattu vala muRai vaLaii,
  5
  vEn'tu pITu azitta En'tu vEl tAnaiyoTu,
  'ARRal' enpatan tORRam kEL, ini:
  kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
  muLLuTai viyan kATTatuvE 'n'anRum
  cETcenni n'alagkiLLi kETkuvankol?' ena,
  10
  in icaip paRaiyoTu venRi n'uvala,
  tUkkaNag kurIit tUgku kUTu Eyppa
  oru ciRaik koLIiya tiri vAy valampuri,
  jAlag kAvalar kaTaittalai,
  kAlait tOnRinum n'OkO yAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alagkiLLiyai AlattUr kizAr pATiyatu.

  226
  ceRRanRu Ayinum, ceyirttanRu Ayinum,
  uRRanRu Ayinum, uyvu inRu mAtO;
  pATun'ar pOlak kaitozutu Etti,
  iran'tanRAkal vENTum polan' tAr
  5
  maNTu amar kaTakkum tAnait
  tiN tEr vaLavaR koNTa kURRE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLi vaLavanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  227
  n'ani pEtaiyE, n'ayan il kURRam!
  viraku inmaiyin vittu aTTu uNTanai;
  innum kANkuvai, n'an vAy Akutal;
  oLiRu vAL maRavarum, kaLiRum, mAvum,
  5
  kuruti am kurUup punal poru kaLattu oziya,
  n'ALum AnAn kaTan'tu aTTu, enRum n'in
  vATu paci aruttiya vacai tIr ARRal
  n'in Or anna pon iyal perum pUN
  vaLavan ennum vaNTu mUcu kaNNi
  10
  inaiyOR koNTanaiAyin,
  ini yAr, maRRu n'in paci tIrppOrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai ATutuRai mAcAttanAr pATiyatu.

  228
  kalam cey kOvE! kalam cey kOvE!
  iruL tiNin'tanna kurUut tiraL parUup pukai
  akal iru vicumpin UnRum cULai,
  n'anan' talai mUtUrk kalam cey kOvE!
  5
  aLiyai n'IyE; yAgku Akuvaikol?
  n'ilavarai cUTTiya n'IL n'eTun' tAnaip
  pulavar pukazn'ta poyyA n'al icai,
  viri katir jAyiRu vicumpu ivarn'tanna
  cEN viLagku ciRappin, cempiyar marukan
  10
  koTi n'uTagku yAnai n'eTumA vaLavan
  tEvar ulakam eytinan Atalin,
  annOR kavikkum kaN akan tAzi
  vanaital vETTanaiAyin, enaiyatUum
  iru n'ilam tikiriyA, peru malai
  15
  maNNA, vanaital ollumO, n'inakkE?
  tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
  avanai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

  229
  ATu iyal azal kuTTattu
  Ar iruL arai iravil,
  muTap panaiyattu vEr mutalAk
  kaTaik kuLattuk kayam kAya,
  5
  pagkuni uyar azuvattu,
  talai n'ALmIn n'ilai tiriya,
  n'ilai n'ALmIn atan etir Ertara,
  tol n'ALmIn tuRai paTiya,
  pAcic cellAtu, Ucit tunnAtu,
  10
  aLakkart tiNai viLakkAkak
  kanai eri parappa, kAl etirpu pogki,
  oru mIn vIzn'tanRAl, vicumpinAnE;
  atu kaNTu, yAmum piRarum pal vERu iravalar,
  'paRai icai aruvi n'al n'ATTup porun'an
  15
  n'Oy ilanAyin n'anRuman til' ena
  azin'ta n'ejcam maTiuLam parappa,
  ajcinam; ezu n'AL van'tanRu, inRE;
  main'tuTai yAnai kai vaittu uRagkavum,
  tiN piNi muracam kaN kizin'tu uruLavum,
  20
  kAval veNkuTai kAl parin'tu ulaRavum,
  kAl iyal kali mAk kati ila vaikavum,
  mElOr ulakam eytinan; Akalin,
  oN toTi makaLirkku uRu tuNai Aki,
  tan tuNai Ayam maRan'tanankollO
  25
  pakaivarp piNikkum ARRal, n'acaivarkku
  aLan'tu koTai aRiyA Ikai,
  maNi varai anna mAayOnE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kOc cEramAn yAnaikkaTcEey mAn'tarajcEral irumpoRai inna n'ALil tujcum ena ajci, avan tujciya iTattu, kUTalUr kizAr pATiyatu.

  230
  kanRu amar Ayam kAnattu alkavum,
  veg kAl vampalar vENTu pulattu uRaiyavum,
  kaLam mali kuppai kAppu ila vaikavum,
  vilagku pakai kaTin'ta kalagkAc cegkOl,
  5
  vaiyakam pukazn'ta vayagku vinai oL vAL,
  poyyA ezini porutu kaLam cEra
  InROL n'Itta kuzavi pOla,
  tan amar cuRRam talaittalai inaiya,
  kaTum paci kalakkiya iTumpai kUr n'ejcamoTu
  10
  n'Oy uzan'tu vaikiya ulakinum, mika n'ani
  n'I izan'tanaiyE, aRan il kURRam!
  vAztalin varUum vayal vaLan aRiyAn,
  vIz kuTi uzavan vittu uNTAagku
  oruvan Ar uyir uNNAy Ayin,
  15
  n'ErAr pal uyir paruki,
  Arkuvai mannO, avan amar aTu kaLattE.
  tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai.
  atiyamAn takaTUr porutu vIzn'ta eziniyai aricil kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:14:37(இந்திய நேரம்)