தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Eli-eli

 • eli

  190
  viLai patac cIRiTam n'Okki, vaLai katir
  valci koNTu, aLai malka vaikkum
  eli muyanRanaiyar Aki, uLLa tam
  vaLan valiyuRukkum uLam ilALaroTu
  5
  iyain'ta kENmai illAkiyarO!
  kaTug kaN kEzal iTam paTa vIzn'tena,
  anRu avaN uNNAtAki, vazi n'AL,
  peru malai viTarakam pulampa, vETTu ezun'tu,
  irug kaLiRRu oruttal n'al valam paTukkum
  10
  puli pacittanna melivu il uLLattu
  uranuTaiyALar kENmaiyoTu
  iyain'ta vaikal uLa AkiyarO!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alluruttiran pATTu.

  211
  ajcuvaru marapin vej cinap puyalERu
  aNagkuTai aravin arun' talai tumiya,
  n'inRu kANpanna n'IL malai miLira,
  kunRu tUva eRiyum aravam pOla,
  5
  muracu ezun'tu iragkum tAnaiyoTu talaiccenRu,
  araicu paTak kaTakkum uraicAl tOnRal! n'in
  uLLi van'ta Ogku n'ilaip paricilen,
  'vaLLiyai Atalin vaNagkuvan ivan' ena,
  koLLA mAn'tar koTumai kURa, n'in
  10
  uLLiyatu muTittOy manRa; mun n'AL
  kai uLLatu pOl kATTi, vazi n'AL
  poyyoTu n'inRa puRan'ilai varuttam
  n'ANAy Ayinum, n'ANak kURi, en
  n'uNagku cen' n'A aNagka Etti,
  15
  pATap pATap pATupukaz koNTa n'in
  ATu koL viyan mArpu tozutanen paziccic
  celval attai, yAnE vaikalum,
  valci inmaiyin vayinvayin mARi,
  il eli maTin'ta tol cuvar varaippin,
  20
  pAal inmaiyin pal pATu cuvaittu,
  mulaikkOL maRan'ta putalvanoTu,
  manait tolain'tirun'ta en vALn'utal paTarn'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  237
  'n'ITu vAzka?' enRu, yAn n'eTug kaTai kuRuki,
  pATi n'inRa paci n'ATkaNNE,
  'kOTaik kAlattuk kozu n'izal Aki,
  poyttal aRiyA uravOn cevimutal
  5
  vittiya panuval viLain'tanRu n'anRu' ena
  n'acci irun'ta n'acai pazutAka,
  aTTa kuzici azal payan'tAagku,
  'aLiyartAmE Arka' ennA
  aRan il kURRam tiRan inRu tuNiya,
  10
  Uzin uruppa erukkiya makaLir
  vAzaip pUvin vaLai muRi citaRa,
  mutu vAy okkal paricilar iragka,
  kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
  veL vEl viTalai cenRu mAyn'tananE:
  15
  Agku atu n'Oy inRAka; Ogku varaip
  puli pArttu oRRiya kaLiRRu irai pizaippin,
  eli pArttu oRRAtAkum; mali tiraik
  kaTal maNTu punalin izumenac cenRu,
  n'aniyuTaip paricil tarukam,
  20
  ezumati, n'ejcE! tuNipu mun'tuRuttE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  veLimAnuzaic cenRArkku, avan tujca, iLa veLimAn ciRitu koTuppa, koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

  321
  poRip puRap pUzin pOr val cEval
  mEn' tOl kaLain'ta tIm kOL veL eL
  cuLakiTai uNagkal cevvi koNTu, uTan
  vEnil kOgkin pUm pokuTTu anna
  5
  kuTan'tai am ceviya kOTTu eli ATTa,
  kali Ar varakin piRagku pIL oLikkum,
  van pula vaippinatuvE cenRu
  tin pazam pacIi ..........nanO, pANa!
  vAL vaTu viLagkiya cennic
  10
  ceru veg kurucil Ompum UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:32:58(இந்திய நேரம்)