தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

131-140

 • 131-140

  131
  mazaik kaNam cEkkum mA malaik kizavan,
  vazaip pUg kaNNi vAy vAL aNTiran,
  kunRam pATinakollO
  kaLiRu mika uTaiya ik kavin peRu kATE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  132
  mun uLLuvOnaip pin uLLinEnE!
  Azka, en uLLam! pOzka, en n'AvE!
  pAz Urk kiNaRRin tUrka, en ceviyE!
  n'aran'tai n'aRum pul mEyn'ta kavari
  5
  kuvaLaip paij cunai paruki, ayala
  takarat taN n'izal piNaiyoTu vatiyum
  vaTa ticaiyatuvE vAn tOy imayam.
  ten ticai Aay kuTi inRAyin,
  piRazvatu mannO, im malar talai ulakE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  133
  mel iyal viRali! n'I n'al icai ceviyin
  kETpin allatu, kANpu aRiyalaiyE;
  kANTal vENTinaiAyin mANTa n'in
  virai vaLar kUn'tal varai vaLi uLara,
  5
  kalava majjaiyin kANvara iyali,
  mAri anna vaNmait
  tEr vEL Ayaik kANiya cenmE!
  tiNai atu; tuRai viRaliyARRuppaTai.
  avanai avar pATiyatu.

  134
  'immaic ceytatu maRumaikku Am' enum
  aRa vilai vaNikan Aay allan;
  piRarum cAnROr cenRa n'eRi ena,
  Agkup paTTanRu, avan kaivaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  135
  koTuvari vazagkum kOTu uyar n'eTu varai,
  aru viTarc ciRu n'eRi ERalin, varun'ti,
  taTavaral koNTa takai mel otukkin,
  vaLaik kai viRali en pinnaL Aka,
  5
  pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin
  vari n'avil panuval pulam peyarn'tu icaippa,
  paTumalai n'inRa payam kezu cIRiyAz
  olkal uLLamoTu oru puTait tazIi,
  pukazcAl ciRappin n'in n'al icai uLLi,
  10
  van'tanen en'tai! yAnE: enRum,
  manRu paTu paricilark kANin, kanRoTu
  kaRai aTi yAnai iriyal pOkkum
  malai kezu n'ATan! mA vEL Aay!
  kaLiRum anRE; mAvum anRE;
  15
  oLiRu paTaip puraviya tErum anRE;
  pANar, pATun'ar, paricilar, Agku avar,
  tamatu enat toTukkuvarAyin, 'ematu' enap
  paRRal tERRAp payag kezu tAyamoTu,
  anna Aka, n'in Uzi; n'innaik
  20
  kANTal vENTiya aLavai vENTAr
  uRu muraN kaTan'ta ARRal
  potu mIkkURRattu n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  avanai avar pATiyatu.

  136
  yAzp pattarp puRam kaTuppa
  izai valan'ta pal tunnattu
  iTaip purai paRRi, piNi viTAa
  Irk kuzAttOTu iRai kUrn'ta
  5
  pEen pakai ena onRu enkO?
  uNNAmaiyin Un vATi,
  teN n'Irin kaN malki,
  kacivuRRa en pal kiLaiyoTu
  paci alaikkum pakai onRu enkO?
  10
  anna tanmaiyum aRin'tu IyAr,
  'n'innatu tA' ena, n'ilai taLara,
  maram piRagkiya n'aLic cilampil,
  kuragku anna pun kuRug kULiyar
  paran'tu alaikkum pakai onRu enkO?
  15
  'Aagku, enaip pakaiyum aRiyun'an Ay'
  enak karuti, peyar Etti,
  vAy Ara n'in icai n'ampi,
  cuTar cuTTa curattu ERi,
  ivaN van'ta peru n'acaiyEm;
  20
  'emakku IvOr piRarkku IvOr;
  piRarkku IvOr tamakku Ipa' ena,
  anaittu uraittanan yAn Aka,
  n'inakku ottatu n'I n'ATi,
  n'alkinai viTumati, paricil! alkalum,
  25
  taN punal vAyil tuRaiyUr muntuRai
  n'uN pala maNalinum Etti,
  uNkuvam, peruma! n'I n'alkiya vaLanE.
  tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
  avanait tuRaiyUr OTaikizAr pATiyatu.

  137
  iragku muracin, inamcAl yAnai,
  mun'n'Ir ENi viRal kezu mUvarai
  innum Or yAn avA aRiyEnE;
  n'IyE, mun yAn aRiyumOnE tuvanRiya
  5
  kayattu iTTa vittu vaRattin cAvAtu,
  kazaik karumpin olikkun'tu,
  koNTal koNTa n'Ir kOTai kAyinum,
  kaN anna malar pUkkun'tu,
  karug kAl vEgkai malarin, n'ALum
  10
  pon anna vI cuman'tu,
  maNi anna n'Ir kaTal paTarum;
  cev varaip paTappai n'Ajcil porun'a!
  ciRu veL aruvip perug kal n'ATanai!
  n'I vAziyar! n'in tan'tai
  15
  tAy vAziyar, n'iR payan'ticinOrE!
  tiNai atu; tuRai iyanmozi; paricil tuRaiyum Am.
  n'Ajcil vaLLuvanai oru ciRaip periyanAr pATiyatu.

  138
  Aninam kalitta atar pala kaTan'tu,
  mAninam kalitta malai pin oziya,
  mIninam kalitta tuRai pala n'In'ti,
  uLLi van'ta, vaL uyirc cIRiyAz,
  5
  citAar uTukkai, mutAarip pANa!
  n'IyE, pEr eNNalaiyE; n'in iRai,
  'mARi vA' ena moziyalan mAtO;
  oli irug katuppin Ayizai kaNavan
  kiLi marIiya viyan punattu
  10
  maran aNi perug kural anaiyan Atalin,
  n'innai varutal aRin'tanar yArE?
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
  avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  139
  cuval azun'tap pala kAya
  cil Otip pal iLaijarumE,
  aTi varun'ta n'eTitu ERiya
  koTi marugkul viRaliyarumE,
  5
  vAztal vENTip
  poy kUREn; mey kURuval;
  OTAp pUTkai uravOr maruka!
  uyar cimaiya uzAa n'Ajcil porun'a!
  mAyA uLLamoTu paricil tunni,
  10
  kani patam pArkkum kAlai anRE;
  Ital AnAn, vEn'tE; vEn'taRkuc
  cAtal ajcAy, n'IyE; AyiTai,
  iru n'ilam miLirn'ticinAagku, oru n'AL,
  aruj camam varukuvatuAyin,
  15
  varun'talum uNTu, en paital am kaTumpE.
  tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
  avanai avar pATiyatu.

  140
  taTavu n'ilaip palavin n'Ajcil porun'an
  maTavan, manRa; cen' n'Ap pulavIr!
  vaLaik kai viRaliyar paTappaik koyta
  aTakin kaNNuRaiAka yAm cila
  5
  arici vENTinEmAka, tAn piRa
  varicai aRitalin, tannum tUkki,
  irug kaTaRu vaLaiiya kunRattu annatu Or
  perug kaLiRu n'alkiyOnE; annatu Or
  tERRA Ikaiyum uLatukol?
  10
  pORRAr amma, periyOr tam kaTanE?
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  avanai auvaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:13:27(இந்திய நேரம்)