தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PAmpu (n'Akam, ArA Aravu)-pAmpu (n'Akam, ArA Aravu)

 • pAmpu (n'Akam, arA aravu)

  17
  ten kumari, vaTa perugkal,
  kuNa kuTa kaTalA ellai,
  kunRu, malai, kATu, n'ATu,
  onRu paTTu vazimoziya,
  5
  koTitu kaTin'tu, kOl tirutti,
  paTuvatu uNTu, pakal ARRi,
  initu uruNTa cuTar n'Emi
  muzutu ANTOr vazi kAvala!
  kulai iRaijciya kOL tAzai
  10
  akal vayal, malai vEli,
  n'ilavu maNal viyan kAnal,
  teN kazimicait tIp pUvin,
  taN toNTiyOr aTu porun'a!
  mAp payampin poRai pORRAtu,
  15
  n'ITu kuzi akappaTTa
  pITu uTaiya eRuz munpin,
  kOTu muRRiya kol kaLiRu
  n'ilai kalagkak kuzi konRu,
  kiLai pukalat talaikkUTiyAgku
  20
  n'I paTTa aru munpin
  perun' taLarcci, palar uvappa,
  piRitu cenRu, malar tAyattup
  palar n'AppaN mIkkURalin,
  'uNTAkiya uyar maNNum,
  25
  cenRu paTTa vizuk kalanum,
  peRal kUTum, ivan n'ejcu uRap peRin' enavum,
  'En'tu koTi iRaippuricai,
  vIgku ciRai, viyal aruppam,
  izan'tu vaikutum, ini n'Am ivan
  30
  uTanRu n'Okkinan, peritu' enavum,
  vERRu aracu paNi toTagku n'in
  ARRaloTu pukaz Etti,
  kANku van'ticin, peruma! INTiya
  mazai ena maruLum pal tOl, malai enat
  35
  tEn iRai koLLum irum pal yAnai,
  uTalun'ar uTka vIgki, kaTal ena
  vAn n'Irkku Ukkum tAnai, AnAtu
  kaTu oTugku eyiRRa aravut talai panippa,
  iTi ena muzagkum muracin,
  40
  varaiyA Ikaik kuTavar kOvE!
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; iyanmoziyum Am.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanAl piNiyirun'ta yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRai valitin pOyk kaTTil eytinAnaik kuRugkOziyUr kizAr pATiyatu.

  37
  n'ajcuTai vAl eyiRRu, ain' talai cuman'ta,
  vEka ven' tiRal, n'Akam pukkena,
  vicumpu tIp piRappat tiruki, pacug koTip
  peru malai viTarakattu urum eRin'tAgku,
  5
  puL uRu punkaN tIrtta, veL vEl,
  cinam kezu tAnai, cempiyan maruka!
  karAam kalitta kuNTu kaN akazi,
  iTam karug kuTTattu uTan tokku OTi,
  yAmam koLpavar cuTar n'izal katUum
  10
  kaTu muraN mutalaiya n'eTu n'Ir ilajci,
  cempu uRaz puricai, cemmal mUtUr,
  vampu aNi yAnai vEn'tu akattu uNmaiyin,
  'n'alla' ennAtu, citaittal
  vallaiyAl, n'eTun'takai! ceruvattAnE.
  tiNai vAkai; tuRai aracavAkai; mutal vajciyum Am.
  avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  89
  'izai aNip polin'ta En'tu kOTTu alkul,
  maTavaral, uNkaN, vAL n'utal, viRali!
  porun'arum uLarO, n'um akan talai n'ATTu?' ena,
  vinaval AnAp porupaTai vEn'tE!
  5
  eRi kOl ajcA aravin anna
  ciRu val maLLarum uLarE; atAanRu,
  potuvil tUgkum viciyuRu taNNumai
  vaLi poru teN kaN kETpin,
  'atu pOr' ennum ennaiyum uLanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  126
  onnAr yAnai OTaip pon koNTu,
  pANar cenni poliyat taii,
  vATAt tAmarai cUTTiya vizuc cIr
  OTAp pUTkai uravOn maruka!
  5
  vallEm allEm Ayinum, vallE
  n'invayin kiLakkuvamAyin, kagkul
  tuyil maTin'tanna tUgku iruL iRumpin,
  paRai icai aruvi, muLLUrp porun'a!
  teRal aru marapin n'in kiLaiyoTum poliya,
  10
  n'ilamicaip paran'ta makkaTku ellAm
  pulan azukku aRRa an'taNALan,
  iran'tu cel mAkkaTku ini iTan inRi,
  paran'tu icai n'iRkap pATinan; ataRkoNTu
  cinam miku tAnai vAnavan kuTa kaTal,
  15
  polam taru n'AvAy OTTiya av vazi,
  piRa kalam celkalAtu anaiyEm attai,
  inmai turappa, icai tara van'tu, n'in
  vaNmaiyin toTuttanam, yAmE muL eyiRRu
  aravu eRi urumin muracu ezun'tu iyampa,
  20
  aNNal yAnaiyoTu vEn'tu kaLattu oziya,
  aruj camam tataiyat tAkki, n'anRum
  n'aNNAt tevvart tAgkum
  peNNai am paTappai n'ATu kizavOyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
  malaiyamAn tirumuTik kAriyai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  211
  ajcuvaru marapin vej cinap puyalERu
  aNagkuTai aravin arun' talai tumiya,
  n'inRu kANpanna n'IL malai miLira,
  kunRu tUva eRiyum aravam pOla,
  5
  muracu ezun'tu iragkum tAnaiyoTu talaiccenRu,
  araicu paTak kaTakkum uraicAl tOnRal! n'in
  uLLi van'ta Ogku n'ilaip paricilen,
  'vaLLiyai Atalin vaNagkuvan ivan' ena,
  koLLA mAn'tar koTumai kURa, n'in
  10
  uLLiyatu muTittOy manRa; mun n'AL
  kai uLLatu pOl kATTi, vazi n'AL
  poyyoTu n'inRa puRan'ilai varuttam
  n'ANAy Ayinum, n'ANak kURi, en
  n'uNagku cen' n'A aNagka Etti,
  15
  pATap pATap pATupukaz koNTa n'in
  ATu koL viyan mArpu tozutanen paziccic
  celval attai, yAnE vaikalum,
  valci inmaiyin vayinvayin mARi,
  il eli maTin'ta tol cuvar varaippin,
  20
  pAal inmaiyin pal pATu cuvaittu,
  mulaikkOL maRan'ta putalvanoTu,
  manait tolain'tirun'ta en vALn'utal paTarn'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  260
  vaLarat toTinum, vauvupu tirin'tu,
  viLari uRutarum tIm toTai n'inaiyA,
  taLarum n'ejcam talaii, manaiyOL
  uLarum kUn'tal n'Okki, kaLara
  5
  kaLLi n'Izal kaTavuL vAztti,
  paci paTu marugkulai, kacipu, kaitozAa,
  'kANalenkol?' ena vinavinai varUum
  pANa! kENmati, yANaratu n'ilaiyE:
  puravut toTuttu uNkuvaiAyinum, iravu ezun'tu
  10
  evvam koLkuvaiAyinum, iraNTum,
  kaiyuL pOlum; kaTitu aNmaiyavE
  mun Urp pUcalin tOnRi, tan Ur
  n'eTu n'irai tazIiya mILiyALar
  viTu kaNai n'Ittam tuTi puNai Aka,
  15
  venRi tan'tu, konRu kOL viTuttu,
  vaiyakam pulampa vaLaiiya pAmpin
  vai eyiRRu uyn'ta matiyin, maRavar
  kaiyakattu uyn'ta kanRuTaip pal An
  n'iraiyoTu van'ta uraiyan Aki,
  20
  uri kaLai aravam mAna, tAnE
  aritu cel ulakil cenRanan; uTampE,
  kAnac ciRRiyARRu arug karaik kAl uRRu,
  kampamoTu tuLagkiya ilakkam pOla,
  ampoTu tuLagki ANTu ozin'tanRE;
  25
  uyar icai veRuppat tOnRiya peyarE,
  maTamcAl majjai aNi mayir cUTTi,
  iTam piRar koLLAc ciRu vazi,
  paTam cey pan'tark kal micaiyatuvE.
  tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai; pANpATTum Am.
  ......................vaTamOtag kizAr pATiyatu.

  294
  'veNkuTai matiyam mEl n'ilAt tikaztara,
  kaNkUTu iRutta kaTal maruL pAcaRai,
  kumarip paTai tazIiya kURRu vinai ATavar
  tamar piRar aRiyA amar mayagku azuvattu,
  5
  iRaiyum peyarum tORRi, n'umaruL
  n'AL muRai taputtIr vammin, Igku' ena,
  pOr malain'tu oru ciRai n'iRpa, yAvarum
  aravu umiz maNiyin kuRukAr
  n'irai tAr mArpin n'in kELvanai, piRarE.
  tiNai tumpai; tuRai tAnaimaRam.
  perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  309
  irumpu mukam citaiya n'URi, onnAr
  iruj camam kaTattal EnOrkkum eLitE;
  n'al arA uRaiyum puRRam pOlavum,
  kol ERu tiritaru manRam pOlavum,
  5
  mARRu arun' tuppin mARROr, 'pAcaRai
  uLan' ena verUum Or oLi
  valan uyar n'eTu vEl ennaikaNNatuvE.
  tiNai tumpai; tuRai n'UzilATTu.
  maturai iLagkaNNik kaucikanAr pATiyatu.

  329
  il aTu kaLLin cil kuTic cIRUrp
  puTai n'aTu kallin n'AT pali UTTi,
  n'al n'IrATTi, n'eyn' n'aRaik koLIiya,
  magkul mAp pukai maRukuTan kamazum,
  5
  aru munai irukkaittuAyinum, vari miTaRRu
  aravu uRai puRRattu aRRE n'ALum
  puravalar punkaN n'OkkAtu, iravalarkku
  arukAtu Iyum vaNmai,
  uraicAl, n'eTun'takai Ompum UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr pATiyatu.

  366
  vizuk kaTippu aRain'ta muzuk kural muracam
  ozukkuTai marugkin oru mozittu Aka,
  aravu eRi urumin uraRupu cilaippa,
  oru tAm Akiya perumaiyOrum,
  5
  tam pukaz n'iRIic cenRu mAyn'tanarE;
  atanAl, aRavOn makanE! maRavOr cemmAl!
  .............................uraippak kENmati:
  n'in URRam piRar aRiyAtu,
  piRar kURiya mozi teriyA,
  10
  jAyiRRu ellai ALvinaikku utavi,
  iravin ellai varuvatu n'ATi,
  urai.....................................................
  uzavu ozi perum pakaTu azi tinRAgku,
  ceg kaN makaLiroTu ciRu tuni aLaii,
  15
  am kaL tERal Ay kalattu ukuppa,
  keTal arun' tiruva!
  maTai vENTun'arkku iTai arukAtu,
  aviz vENTun'arkku iTai aruLi,
  viTai vIzttuc cUTu kizippa,
  20
  n'Ir n'ilai perutta vAr maNal aTai karai,
  kAvutoRum
  maTagkal uNmai mAyamO anRE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  tarumaputtiranaik kOtamanAr pATiyatu.

  369
  iruppu mukaj ceRitta En'tu ezil maruppin,
  karug kai yAnai koNmU Aka,
  n'ILmozi maRavar eRivanar uyartta
  vAL min Aka, vayagku kaTippu amain'ta
  5
  kurutip paliya muracu muzakku Aka,
  aracu arAp panikkum aNagku uRu pozutin,
  vev vicaip puravi vIcu vaLi Aka,
  vicaippuRu val vil vIgku n'AN ukaitta
  kaNait tuLi pozin'ta kaN akan kiTakkai.
  10
  Irac ceRuvayin tEr Er Aka,
  viTiyal pukku, n'eTiya n'ITTi, n'in
  cerup paTai miLirn'ta tiruttuRu paij cAl,
  piTittu eRi veL vEl kaNaiyamoTu vitti,
  vizut talai cAytta veruvaru paig kUz,
  15
  pEymakaL paRRiya piNam piRagku pal pOrpu,
  kaNa n'ariyOTu kazutu kaLam paTuppa,
  pUtam kAppa, polikaLam tazIi,
  pATun'arkku irun'ta pITuTaiyALa!
  tEyvai veN kAz puraiyum vici piNi
  20
  vEyvai kANA virun'tin pOrvai
  arik kural taTAri uruppa oRRi,
  pATi van'ticin; peruma! pATu AnRu
  ezili tOyum imiz icai aruvi,
  ponnuTai n'eTug kOTTu, imaiyattu anna
  25
  OTai n'utala, olkutal aRiyA,
  tuTi aTik kuzaviya piTi iTai miTain'ta
  vEza mukavai n'alkumati
  tAzA Ikait takai veyyOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai ErkkaLa uruvakamum Am.
  cEramAn kaTal OTTiya vel kezu kuTTuvanaip paraNar pATiyatu.

  376
  vicumpu n'Ittam iRan'ta jAyiRRup
  pacug katir mazukiya civan'tu vAgku an'ti
  ciRu n'ani piRan'ta pinRai, ceRi piNic
  citAar vaLpin en teTAri tazIi,
  5
  pANar Arum aLavai, yAn tan
  yANar n'al manaik kUTTumutal n'inRanen;
  imaittOr vizitta mAttirai, jerErena,
  kuNakku ezu tigkaL kanai iruL akaRRa,
  paNTu aRivArA uruvOTu, en arait
  10
  tonRu paTu tuLaiyoTu paru izai pOki,
  n'ain'tu karai paRain'ta en uTaiyum, n'Okki,
  'virun'tinan aLiyan, ivan' ena, perun'takai
  n'inRa muraRkai n'Ikki, n'anRum
  aravu vekuNTanna tERaloTu, cUTu tarupu,
  15
  n'irayattu anna en vaRan kaLain'tu, anRE,
  iravinAnE, IttOn en'tai;
  anRai jAnRinoTu inRin Ugkum,
  irappac cin'tiyEn, n'irappu aTu puNaiyin;
  uLattin aLakkum miLirn'ta takaiyEn;
  20
  n'iRaik kuLap putavin makizn'tanen Aki,
  oru n'AL, iravalar varaiyA vaLLiyOr kaTaittalai,
  jAgkar n'eTumozi payiRRi,
  tOnRal cellAtu, en ciRu kiNaik kuralE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  oymAn n'alliyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  382
  kaTalpaTai aTal koNTi,
  maNTuRRa malir n'On tAL,
  taN cOza n'ATTup porun'an,
  alagku uLai aNi ivuLi
  5
  n'alagkiLLi n'acaip porun'arEm;
  piRarp pATip peRal vENTEm;
  avaR pATutum, 'avan tAL vAziya!' ena;
  n'ey kuyya Un n'avinRa
  pal cORRAn, in cuvaiya
  10
  n'alkuravin pacit tunpin n'in
  munnan'AL viTTa mUtu aRi ciRAarum,
  yAnum, Ez maNi, am kEz, aNi utti,
  kaN kELvi, kavai n'Avin,
  n'iRan uRRa, arAap pOlum
  15
  vaRan orIi vazagku vAyppa,
  viTumati attai, kaTu mAn tOnRal!
  n'inatE, mun'n'Ir uTutta iv viyan ulaku, aRiya;
  enatE, kiTaik kAz anna teN kaN mAk kiNai
  kaN akattu yAtta n'uN aric ciRu kOl
  20
  ERitoRum n'uTagkiyAgku, n'in pakaijar
  kETToRum n'aTugka, Ettuven,
  venRa tEr, piRar vEttavaiyAnE.
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  383
  oNpoRic cEval eTuppa, ERRezun'tu,
  taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
  n'uN kOl ciRu kiNai cilampa oRRi,
  n'eTug kaTai n'inRu, pakaTu pala vAztti,
  5
  tan pukaz EttinenAka, Un pulan'tu,
  arug kaTi viyal n'akark kuRukal vENTi,
  kUmpu viTu men piNi aviztta Ampal
  tEm pAy uLLa tam kamaz maTar uLa,
  pAmpu uri anna vaTivina, kAmpin
  10
  kazai paTu coliyin izai aNi vArA,
  oN pUg kaligkam uTIi, n'uN pUN
  vacin'tu vAgku n'ucuppin, av vAgku un'ti,
  kaRpuTai maTan'tai tan puRam pulla,
  eR peyarn'ta n'Okki.....................................
  15
  .................................................kal koNTu,
  azittup piRan'tanenAki, av vazi,
  piRar, pATu pukaz pATip paTarpu aRiyEnE;
  kuRu mulaikku alamarum pAl Ar veN maRi,
  n'arai muka UkamoTu, ukaLum, cena................
  20
  .......................kanRu pala kezIiya
  kAn kezu n'ATan, kaTun' tEr aviyan, ena
  oruvanai uTaiyEnmannE, yAnE;
  aRAn; evan parikO, veLLiyatu n'ilaiyE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...........................mAROkkattu n'appacalaiyAr (aviyanaip) pATiyatu.

  393
  patimutal pazakAp pazagkaN vAzkkaik
  kuRu n'eTun' tuNaiyoTu kUmai vItalin,
  kuTi muRai pATi, oyyena varun'ti,
  aTal n'acai maRan'ta em kuzici malarkkum
  5
  kaTan aRiyALar piRa n'ATTu inmaiyin,
  'vaLLanmaiyin em varaivOr yAr?' ena,
  uLLiya uLLamoTu ulai n'acai tuNaiyA,
  .................... kavakam ellAm orupAl paTTena,
  malar tAr aNNal n'in n'al icai uLLi,
  10
  Irgkai maRan'ta en irum pEr okkal
  kUrn'ta evvam viTa, kozu n'iNam kizippa,
  kOTaip parutti vITu n'iRai peyta
  mUTaip paNTam miTai n'iRain'tanna,
  veN n'iNa mUri aruLa, n'AL uRa
  15
  InRa aravin n'A uruk kaTukkum en
  tonRu paTu citAar tuvara n'Ikki,
  pOtu viri pakanRaip putu malar anna,
  akanRu maTi kaligkam uTIi, celvamum,
  kETu inRu n'alkumati, peruma! mAcu il
  20
  mati purai mAk kiNai teLirppa oRRi,
  ATumakaL alkul oppa vATi,
  'kOTai Ayinum, kOTi...............................
  kAviri purakkum n'al n'ATTup porun'a!
  vAy vAL vaLavan! vAzka! enap
  25
  pITu kezu n'On tAL pATukam palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai n'alliRaiyanAr pATiyatu.

  397
  veLLiyum iru vicumpu Ertarum; puLLum
  uyar cinaik kuTampaik kural tORRinavE;
  poykaiyum pOtu kaN vizittana; paipayac
  cuTarum curugkinRu, oLiyE; pATu ezun'tu
  5
  iragkural muracamoTu valampuri Arppa,
  iravup puRagkaNTa kAlait tOnRi,
  eHku iruL akaRRum Emap pAcaRai,
  vaikaRai aravam kELiyar! 'pala kOL
  cey tAr mArpa! ezumati tuyil' ena,
  10
  teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
  n'eTug kaTait tOnRiyEnE; atu n'ayan'tu,
  'uLLi van'ta paricilan ivan' ena,
  n'eyyuRap poritta kuyyuTai n'eTuj cUTu,
  maNik kalan n'iRain'ta maNam n'ARu tERal,
  15
  pAmpu urittanna vAn pUg kaligkamoTu,
  mAri anna vaNmaiyin corin'tu,
  vEnil anna en veppu n'Igka,
  arug kalam n'alkiyOnE; enRum,
  ceRuvil pUtta cEyitazt tAmarai,
  20
  aRu tozil an'taNar aRam purin'tu eTutta
  tIyoTu viLagkum n'ATan, vAy vAL
  valam paTu tIvin polam pUN vaLavan;
  eRi tiraip perug kaTal iRutikkaN celinum,
  teRu katirk kanali ten ticait tOnRinum,
  25
  'en?' enRu ajcalam, yAmE; ven vEl
  aruj camam kaTakkum ARRal avan
  tirun'tu kazal n'On tAL taN n'izalEmE.
  tiNai atu; tuRai paricilviTai; kaTain'ilai viTaiyum Am.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai erukkATTUrt tAyagkaNNanAr pATiyatu.

  398
  mati n'ilAk karappa, veLLi Ertara,
  vakai mAN n'al il........................
  poRi mayir vAraNam pozutu aRin'tu iyampa,
  poykaip pU mukai malara, pANar
  5
  kai val cIRiyAz kaTan aRin'tu iyakka,
  iravup puRam peRRa Ema vaikaRai,
  paricilar vicaiye
  varicaiyin iRutta vAymozi vajcan,
  n'akaivar kuRukin allatu, pakaivarkkup
  10
  puliyinam maTin'ta kal aLai pOla,
  tunnal pOkiya perum peyar mUtUr,
  matiyattu anna en arik kural taTAri,
  iravurai n'eTuvAr arippa vaTTittu,
  uLLi varun'ar koLkalam n'iRaippOy!
  15
  'taLLA n'ilaiyai Akiyar emakku' ena
  en varavu aRIi,
  ciRitiRkup peritu uvan'tu,
  virumpiya mukattan Aki, en arait
  turumpu paTu citAar n'Ikki, tan araip
  20
  pukai virin'tanna pogku tukil uTIi,
  azal kAnRanna arum peRal maNTai,
  n'izal kAN tERal n'iRaiya vAkki,
  yAn uNa aruLal anRiyum, tAn uN
  maNTaiya kaNTa mAn vaRaik karunai,
  25
  kokku ukir n'imiral okkal Ara,
  varai uRaz mArpin, vaiyakam viLakkum,
  viravu maNi oLirvarum, aravu uRaz AramoTu,
  puraiyOn mEnip pUttacala.......................
  muraicela aruLiyOnE
  30
  ........................yaruvip pAyal kOvE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai kaTain'ilai.
  cEramAn vajcanait tiruttAmanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:34:57(இந்திய நேரம்)