தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Panai (peNNai, POn'tai)-panai (peNNai, POn'tai)

 • panai (peNNai, pOn'tai)

  24
  n'el ariyum irun' tozuvar
  cej jAyiRRu veyil munaiyin,
  teN kaTal tirai micaip pAyun'tu;
  tiN timil van paratavar
  5
  veppu uTaiya maTTu uNTu,
  taN kuravaic cIr tUgkun'tu;
  tUval kalitta tEm pAy punnai
  mel iNark kaNNi milain'ta main'tar
  el vaLai makaLirt talaik kai tarUun'tu;
  10
  vaNTu paTa malarn'ta taN n'aRug kAnal
  muNTakak kOtai oN toTi makaLir
  irum panaiyin kurumpai n'Irum,
  pUg karumpin tIm cARum,
  Ogku maNal kuvavut tAzait
  15
  tIm n'IroTu uTan virAay,
  mun' n'Ir uNTu mun'n'Irp pAyum;
  tAgkA uRaiyuL n'al Ur kezIiya
  OmpA Ikai mA vEL evvi
  punal am putavin mizalaiyoTu kazanik
  20
  kayal Ar n'Arai pOrvil cEkkum,
  pon aNi yAnait tol mutir vELir,
  kuppai n'ellin, muttURu tan'ta
  koRRa n'IL kuTai, koTit tErc ceziya!
  n'inRu n'ilaiiyar n'in n'ALmIn; n'illAtu
  25
  paTAac celIiyar, n'in pakaivar mInE
  n'innoTu, tonRu mUtta uyirinum, uyiroTu
  n'inRu mUtta yAkkai anna, n'in
  ATu kuTi mUtta vizut tiNaic ciRan'ta
  vALin vAzn'ar tAL valam vAztta,
  30
  iraval mAkkaL Ikai n'uvala,
  oN toTi makaLir polagkalattu En'tiya
  taN kamaz tERal maTuppa, makiz ciRan'tu,
  Agku initu ozukumati, peruma! 'Agku atu
  vallun'ar vAzn'tOr' enpa tol icai,
  35
  malar talai ulakattut tOnRi,
  palar, celac cellAtu, n'inRu viLin'tOrE.
  tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
  avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  35
  n'aLi iru mun'n'Ir ENi Aka,
  vaLi iTai vazagkA vAnam cUTiya
  maN tiNi kiTakkait taN tamizk kizavar,
  muracu muzagku tAnai mUvaruLLum,
  5
  aracu enappaTuvatu n'inatE, peruma!
  alagkukatirk kanali n'Alvayin tOnRinum,
  ilagkukatir veLLi ten pulam paTarinum,
  am taN kAviri van'tu kavarpu UTTa,
  tOTu koL vElin tORRam pOla,
  10
  ATu kaN karumpin veN pU n'uTagkum
  n'ATu enappaTuvatu n'inatE attai; Agka
  n'ATu kezu celvattup pITu kezu vEn'tE!
  n'inava kURuval; enava kENmati!
  aRam purin'tanna cegkOl n'ATTattu
  15
  muRai vENTu pozutil patan eLiyOr INTu
  uRai vENTu pozutil peyal peRROrE;
  jAyiRu cuman'ta kOTu tiraL koNmU
  mAka vicumpin n'aTuvu n'inRAgku,
  kaN pora viLagku n'in viN poru viyankuTai
  20
  veyil maRaik koNTanRO? anRE; varun'tiya
  kuTi maRaippatuvE; kUrvEl vaLava!
  veLiRRup panan' tuNiyin vIRRuvIRRuk kiTappa,
  kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
  varupaTai tAgki, peyar puRattu Arttu,
  25
  porupaTai tarUum koRRamum uzupaTai
  UnRu cAl marugkin InRatan payanE;
  mAri poyppinum, vAri kunRinum,
  iyaRkai allana ceyaRkaiyil tOnRinum,
  kAvalarp pazikkum, ik kaN akal jAlam;
  30
  atu n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Iyum
  n'otumalALar potumozi koLLAtu,
  pakaTu puRan'tarun'ar pAram Ompi,
  kuTi puRan'tarukuvai Ayin, n'in
  aTi puRan'tarukuvar, aTagkAtOrE.
  tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
  avanai veLLaikkuTi n'AkanAr pATi, pazaj ceykkaTan vITukoNTatu.

  45
  irum panai veN tOTu malain'tOn allan;
  karuj cinai vEmpin teriyalOn allan;
  n'inna kaNNiyum Ar miTain'tanRE; n'innoTu
  poruvOn kaNNiyum Ar miTain'tanRE;
  5
  oruvIr tORpinum, tORpa n'um kuTiyE;
  iruvIr vERal iyaRkaiyum anRE; atanAl,
  kuTipporuL anRu, n'um ceyti; koTit tEr
  n'um Or anna vEn'tarkku
  meym mali uvakai ceyyum; iv ikalE.
  tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
  cOzan n'alagkiLLi uRaiyUr muRRi irun'tAnaiyum, aTaittirun'ta n'eTug kiLLiyaiyum, kOvUr kizAr pATiyatu.

  56
  ERRu valan uyariya eri maruL avir caTai,
  mARRu arug kaNicci, maNi miTaRROnum;
  kaTal vaLar puri vaLai puraiyum mEni,
  aTal ven' n'Ajcil, panaik koTiyOnum;
  5
  maNNuRu tiru maNi puraiyum mEni,
  viN uyar puL koTi, viRal veyyOnum,
  maNi mayil uyariya mARA venRi,
  piNimuka Urti, oN ceyyOnum ena
  jAlam kAkkum kAla munpin,
  10
  tOlA n'al icai, n'AlvaruLLum,
  kURRu ottIyE, mARRu aruj cIRRam;
  vali ottIyE, vAliyOnai;
  pukaz ottIyE, ikazun'ar aTun'anai;
  muruku ottIyE, munniyatu muTittalin;
  15
  Agku Agku avar avar ottalin, yAgkum
  ariyavum uLavO, n'inakkE? atanAl,
  iravalarkku arug kalam arukAtu IyA,
  yavanar n'an kalam tan'ta taN kamaz tERal
  pon cey punai kalattu En'ti, n'ALum
  20
  oN toTi makaLir maTuppa, makiz ciRan'tu,
  Agku initu ozukumati! Ogku vAL mARa!
  am kaN vicumpin Ar iruL akaRRum
  veg katirc celvan pOlavum, kuTa ticait
  taN katir matiyam pOlavum,
  25
  n'inRu n'ilaiiyar, ulakamOTu uTanE!
  tiNai atu; tuRai pUvai n'ilai.
  avanai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu.

  58
  n'IyE, taN punal kAvirik kizavanai; ivanE,
  muzu mutal tolain'ta kOLi Alattuk
  kozu n'izal n'eTuj cinai vIz poRuttAgku,
  tollOr mAyn'tenat tuLagkal cellAtu,
  5
  n'al icai mutu kuTi n'aTukku aRat tazIi,
  iLaiyatu Ayinum kiLai arA eRiyum
  arun'arai urumin, porun'araip poRAac
  ceru mAN pajcavar ERE; n'IyE,
  aRam tujcu uRan'taip porun'anai; ivanE,
  10
  n'ellum n'Irum ellArkkum eLiya ena,
  varaiya cAn'tamum, tiraiya muttamum,
  imiz kural muracam mUnRuTan ALum
  tamiz kezu kUTal taN kOl vEn'tE;
  pAl n'iRa uruvin panaik koTiyOnum,
  15
  n'Il n'iRa uruvin n'EmiyOnum, enRu
  iru perun' teyvamum uTan n'inRAagku,
  uru kezu tORRamoTu uTkuvara viLagki,
  innIr Akalin, iniyavum uLavO?
  innum kENmin: n'um icai vAziyavE;
  20
  oruvIr oruvIrkku ARRutir; iruvIrum
  uTan n'ilai tiriyIr Ayin, imiztiraip
  pauvam uTutta ip payam kezu mA n'ilam
  kaiyakappaTuvatu poy AkAtE;
  atanAl, n'alla pOlavum, n'ayava pOlavum,
  25
  tollOr cenRa n'eRiya pOlavum,
  kAtal n'ejcin n'um iTai pukaRku alamarum
  Etil mAkkaL potumozi koLLAtu,
  inRE pOlka, n'um puNarcci; venRu venRu
  aTu kaLattu uyarka, n'um vElE; koTuvarik
  30
  kOLmAk kuyinRa cEN viLagku toTu poRi
  n'eTu n'Irk keNTaiyoTu poRitta
  kuTumiya Aka, piRar kunRu kezu n'ATE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai uTanilai.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanum, pANTiyan veLLiyampalattut tujciya peruvazutiyum, orugku irun'tAraik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

  61
  koNTaik kUzait taN tazaik kaTaiciyar
  ciRu mAN n'eytal AmpaloTu kaTkum,
  malagku miLir, ceRuvin taLampu taTin'tu iTTa
  pazana vALaip parUuk kaN tuNiyal
  5
  putu n'el veN cORRuk kaNNuRai Aka,
  vilAp puTai marugku vicippa mAn'ti,
  n'ITu katirk kazanic cUTu taTumARum
  van kai vinaijar pun talaic ciRAar
  tegku paTu viyan pazam munaiyin, tan'taiyar
  10
  kuRaikkaN n'eTum pOr ERi, vicaittu ezun'tu
  cezug kOL peNNaip pazam toTa muyalum,
  vaikal yANar, n'al n'ATTup porun'an,
  eHku viLagku taTak kai iyal tErc cenni,
  cilait tAr akalam malaikkun'ar uLar enin,
  15
  tAm aRikuvar tamakku uRuti; yAm avan
  ezu uRaz tiNi tOL vazu inRu malain'tOr
  vAzak kaNTanRum ilamE; tAzAtu,
  tirun'tu aTi porun'ta vallOr
  varun'tak kANTal, ataninum ilamE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cOzan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'alagkiLLi cET cenniyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  85
  ennaikku Ur iHtu anmaiyAnum,
  ennaikku n'ATu iHtu anmaiyAnum,
  'ATu ATu' enpa, oru cArOrE;
  'ATu anRu' enpa, oru cArOrE;
  5
  n'alla, pallOr iru n'an moziyE;
  am cilampu olippa OTi, em il,
  muzAaraip pOn'tai porun'ti n'inRu,
  yAn kaNTanan, avan ATu AkutalE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  99
  amararp pENiyum, Avuti aruttiyum,
  arum peRal marapin karumpu ivaN tan'tum,
  n'Ir aka irukkai Azi cUTTiya
  tol n'ilai marapin n'in munnOr pOla,
  5
  Ikai am kazal kAl, irum panam puTaiyal,
  pU Ar kAvin, puniRRup pulAl n'eTu vEl,
  ezu poRi n'ATTattu ezAat tAyam
  vazu inRu eytiyum amaiyAy, ceru vETTu,
  imiz kural muracin ezuvaroTu muraNic
  10
  cenRu, amar kaTan'tu, n'in ARRal tORRiya
  anRum, pATun'arkku ariyai; inRum
  paraNan pATinan maRkol maRRu n'I
  muraN miku kOvalUr n'URi, n'in
  araN aTu tikiri En'tiya tOLE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan kOvalUr eRin'tAnai avar pATiyatu.

  229
  ATu iyal azal kuTTattu
  Ar iruL arai iravil,
  muTap panaiyattu vEr mutalAk
  kaTaik kuLattuk kayam kAya,
  5
  pagkuni uyar azuvattu,
  talai n'ALmIn n'ilai tiriya,
  n'ilai n'ALmIn atan etir Ertara,
  tol n'ALmIn tuRai paTiya,
  pAcic cellAtu, Ucit tunnAtu,
  10
  aLakkart tiNai viLakkAkak
  kanai eri parappa, kAl etirpu pogki,
  oru mIn vIzn'tanRAl, vicumpinAnE;
  atu kaNTu, yAmum piRarum pal vERu iravalar,
  'paRai icai aruvi n'al n'ATTup porun'an
  15
  n'Oy ilanAyin n'anRuman til' ena
  azin'ta n'ejcam maTiuLam parappa,
  ajcinam; ezu n'AL van'tanRu, inRE;
  main'tuTai yAnai kai vaittu uRagkavum,
  tiN piNi muracam kaN kizin'tu uruLavum,
  20
  kAval veNkuTai kAl parin'tu ulaRavum,
  kAl iyal kali mAk kati ila vaikavum,
  mElOr ulakam eytinan; Akalin,
  oN toTi makaLirkku uRu tuNai Aki,
  tan tuNai Ayam maRan'tanankollO
  25
  pakaivarp piNikkum ARRal, n'acaivarkku
  aLan'tu koTai aRiyA Ikai,
  maNi varai anna mAayOnE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kOc cEramAn yAnaikkaTcEey mAn'tarajcEral irumpoRai inna n'ALil tujcum ena ajci, avan tujciya iTattu, kUTalUr kizAr pATiyatu.

  249
  katir mUkku Aral kIz cERRu oLippa,
  kaNaik kOTTu vALai mIn'Irp piRaza,
  erip pUm pazanam n'erittu uTan valaijar
  arik kural taTAriyin yAmai miLira,
  5
  panai n'ukumpu anna cinai mutir varAloTu,
  uRaz vEl anna oN kayal mukakkum,
  akal n'ATTu aNNal pukAvE, n'erun'aip
  pakal iTam kaNNip palaroTum kUTi,
  oruvazippaTTanRu; mannE! inRE,
  10
  aTagkiya kaRpin, Ay n'utal maTan'tai,
  uyar n'ilai ulakam avan puka,.... vari
  n'IRu ATu cuLakin cIRiTam n'Ikki,
  azutal AnAk kaNNaL,
  mezukum, Appi kaN kaluz n'IrAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ....................tumpi cEr kIranAr pATiyatu.

  265
  Ur n'ani iRan'ta pAr mutir paRan'talai,
  Ogku n'ilai vEgkai oL iNar n'aRu vIp
  pOn'tai am tOTTin punain'tanar toTuttu,
  pal An kOvalar paTalai cUTTa,
  5
  kal AyinaiyE kaTu mAn tOnRal!
  vAn ERu puraiyum n'in tAL n'izal vAzkkaip
  paricilar celvam anRiyum, viri tArk
  kaTum pakaTTu yAnai vEn'tar
  oTugkA venRiyum, n'innoTu celavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ......................cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun' tumpiyAr pATiyatu.

  297
  peru n'Ir mEval taNNaTai erumai
  iru maruppu uRazum n'eTu mAN n'eRRin
  paim payaRu utirtta kOtin kOl aNai,
  kanRuTai marai At tujcum cIRUrk
  5
  kOL ivaN vENTEm, puravE; n'Ar ari
  n'anai mutir cATi n'aRavin vAztti,
  tuRai n'ani kezIik kampuL Inum
  taNNaTai peRutalum urittE vain' n'uti
  n'eTu vEl pAyn'ta mArpin,
  10
  maTal van pOn'taiyin, n'iRkumOrkkE.
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
  ...........................................................................

  340
  aNit tazai n'uTagka OTi, maNip poRik
  kural am kunRi koLLum iLaiyOL,
  mA makaL
  ....................... l ena vinavuti, kEL, n'I:
  5
  eTuppave...,..................................................
  ..........................main'tar tan'tai
  irum panai anna perug kai yAnai
  karan'tai am ceRuvin peyarkkum
  perun' takai mannarkku varain'tirun'tananE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  a............................... pATiyatu.

  375
  alagku katir cuman'ta kalagkaR cUzi,
  n'ilaitaLarvu tolain'ta olku n'ilaip pal kAR
  potiyil oru ciRai paLLi Aka,
  muzAaraip pOn'tai ara vAy mA maTal
  5
  n'Arum pOzum kiNaiyoTu curukki,
  Erin vAzn'ar kuTimuRai pukAa,
  'Uz iran'tu uNNum uyaval vAzvaip
  puravu etirn'tu koLLum cAnROr yAr?' enap
  piracam tUgkum aRAa yANar,
  10
  varai aNi paTappai, n'al n'ATTup porun'a!
  poyyA Ikaik kazal toTi Aay!
  yAvarum inmaiyin kiNaippa, tAvatu,
  peru mazai kaTal paran'tAagku, yAnum
  oru n'in uLLi van'tanen; atanAl
  15
  pulavar pukkil Aki, n'ilavarai
  n'ilIiyar attai, n'IyE! onRE
  n'in inRu vaRuvitu Akiya ulakattu,
  n'ilavanmArO, puravalar! tunni,
  periya Otinum ciRiya uNarAp
  20
  pITu inRu perukiya tiruvin,
  pATu il, mannaraip pATanmAr, emarE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  avanai avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:18:28(இந்திய நேரம்)