தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

31-40

 • 31-40

  31
  ciRappuTai marapin poruLum inpamum
  aRattu vazippaTUum tORRam pOla,
  iru kuTai pinpaTa Ogkiya oru kuTai,
  uru kezu matiyin, n'ivan'tu, cEN viLagka,
  5
  n'al icai vETTam vENTi, vel pOrp
  pAcaRai allatu n'I ollAyE;
  n'utimukam mazugka maNTi, onnAr
  kaTi matil pAyum n'in kaLiRu aTagkalavE;
  'pOr' enin, pukalum punai kazal maRavar,
  10
  'kATu iTaik kiTan'ta n'ATu n'ani cEeya;
  celvEm allEm' ennAr; 'kallen
  vizavuTai AgkaN vERRup pulattu iRuttu,
  kuNa kaTal pinnatu Aka, kuTa kaTal
  veN talaip puNari n'in mAn kuLampu alaippa,
  15
  vala muRai varutalum uNTu' enRu alaman'tu,
  n'ejcu n'aTugku avalam pAya,
  tujcAk kaNNa, vaTa pulattu aracE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; mazapulavajciyum Am.
  avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  32
  kaTumpin aTukalam n'iRaiyAka, n'eTug koTip
  pUvA vajciyum tarukuvan; onRO?
  'vaNNam n'Iviya vaNagku iRaip paNait tOL,
  oL n'utal, viRaliyar pUvilai peRuka!' ena,
  5
  mATa maturaiyum tarukuvan; ellAm
  pATukam vamminO, paricil mAkkaL!
  tol n'ilak kizamai cuTTin, n'al mati
  vETkOc ciRAar tErk kAl vaitta
  pacu maN kurUut tiraL pOla, avan
  10
  koNTa kuTumittu, it taN paNai n'ATE.
  tiNai pATANtiNai; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  33
  kAn uRai vAzkkai, kata n'Ay, vETTuvan
  mAn tacai corin'ta vaTTiyum, AymakaL
  tayir koTu van'ta tacumpum, n'iRaiya,
  Erin vAzn'ar pEr il arivaiyar
  5
  kuLak kIz viLain'ta kaLak koL veNNel
  mukan'tanar koTuppa, ukan'tanar peyarum
  tennam poruppan n'al n'ATTuLLum,
  Ez eyil katavam eRin'tu, kaikkoNTu, n'in
  pEzvAy uzuvai poRikkum ARRalai;
  10
  pATun'ar vajci pATa, paTaiyOr
  tAtu eru maRukin pAcaRai poliya,
  pularAp paccilai iTai iTupu toTutta
  malarA mAlaip pan'tu kaNTanna
  Un cORRu amalai pAN kaTumpu aruttum
  15
  cemmaRRu amma, n'in vem munai irukkai
  vallOn taiiya vari vanappu uRRa
  allip pAvai ATu vanappu Eyppa,
  kAma iruvar allatu, yAmattut
  tani makan vazagkAp pani malark kAvin,
  20
  otukkuin tiNi maNal putup pUm paLLi
  vAyil mATan'toRum mai viTai vIzppa,
  n'I Agkuk koNTa vizavinum palavE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  34
  'An mulai aRutta aRanilOrkkum,
  mAN izai makaLir karuc citaittOrkkum,
  pArppArt tappiya koTumaiyOrkkum,
  vazuvAy marugkil kazuvAyum uLa' ena,
  5
  'n'ilam puTaipeyarvatu Ayinum, oruvan
  ceyti konROrkku uyti il' ena,
  aRam pATinRE Ayizai kaNava!
  'kAlai an'tiyum, mAlai an'tiyum,
  puRavuk karu anna pun pula varakin
  10
  pAl pey punkam tEnoTu mayakki,
  kuRu muyal kozuj cUTu kizitta okkaloTu,
  iratti n'ITiya akan talai manRattu,
  karappu il uLLamoTu vENTu mozi payiRRi,
  amalaik kozuj cORu Arn'ta pANarkku
  15
  akalAc celvam muzuvatum ceytOn,
  em kOn, vaLavan vAzka!' enRu, n'in
  pITu kezu n'On tAL pATEn Ayin,
  paTupu aRiyalanE, pal katirc celvan;
  yAnO tajcam; peruma! iv ulakattu,
  20
  cAnROr ceyta n'anRu uNTAyin,
  imayattu INTi, in kural payiRRi,
  koNTal mA mazai pozin'ta
  n'uN pal tuLiyinum vAziya, palavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

  35
  n'aLi iru mun'n'Ir ENi Aka,
  vaLi iTai vazagkA vAnam cUTiya
  maN tiNi kiTakkait taN tamizk kizavar,
  muracu muzagku tAnai mUvaruLLum,
  5
  aracu enappaTuvatu n'inatE, peruma!
  alagkukatirk kanali n'Alvayin tOnRinum,
  ilagkukatir veLLi ten pulam paTarinum,
  am taN kAviri van'tu kavarpu UTTa,
  tOTu koL vElin tORRam pOla,
  10
  ATu kaN karumpin veN pU n'uTagkum
  n'ATu enappaTuvatu n'inatE attai; Agka
  n'ATu kezu celvattup pITu kezu vEn'tE!
  n'inava kURuval; enava kENmati!
  aRam purin'tanna cegkOl n'ATTattu
  15
  muRai vENTu pozutil patan eLiyOr INTu
  uRai vENTu pozutil peyal peRROrE;
  jAyiRu cuman'ta kOTu tiraL koNmU
  mAka vicumpin n'aTuvu n'inRAgku,
  kaN pora viLagku n'in viN poru viyankuTai
  20
  veyil maRaik koNTanRO? anRE; varun'tiya
  kuTi maRaippatuvE; kUrvEl vaLava!
  veLiRRup panan' tuNiyin vIRRuvIRRuk kiTappa,
  kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
  varupaTai tAgki, peyar puRattu Arttu,
  25
  porupaTai tarUum koRRamum uzupaTai
  UnRu cAl marugkin InRatan payanE;
  mAri poyppinum, vAri kunRinum,
  iyaRkai allana ceyaRkaiyil tOnRinum,
  kAvalarp pazikkum, ik kaN akal jAlam;
  30
  atu n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Iyum
  n'otumalALar potumozi koLLAtu,
  pakaTu puRan'tarun'ar pAram Ompi,
  kuTi puRan'tarukuvai Ayin, n'in
  aTi puRan'tarukuvar, aTagkAtOrE.
  tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
  avanai veLLaikkuTi n'AkanAr pATi, pazaj ceykkaTan vITukoNTatu.

  36
  aTun'ai Ayinum, viTun'ai Ayinum,
  n'I aLan'tu aRiti, n'in puraimai vAr kOl,
  ceRi aric cilampin, kuRun' toTi makaLir
  polam cey kazagkin teRRi ATum
  5
  taN Anporun'ai veN maNal citaiya,
  karug kaik kollan aram cey av vAy
  n'eTug kai n'aviyam pAytalin, n'ilai azin'tu,
  vI kamaz n'eTuj cinai pulampa, kAvutoRum
  kaTi maram taTiyum Ocai tan Ur
  10
  n'eTu matil varaippin kaTi manai iyampa,
  Agku initu irun'ta vEn'tanoTu, Igku, n'in
  cilait tAr muracam kaRagka,
  malaittanai enpatu n'ANut takavu uTaittE.
  tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
  avan karuvUr muRRiyirun'tAnai AlattUr kizAr pATiyatu.

  37
  n'ajcuTai vAl eyiRRu, ain' talai cuman'ta,
  vEka ven' tiRal, n'Akam pukkena,
  vicumpu tIp piRappat tiruki, pacug koTip
  peru malai viTarakattu urum eRin'tAgku,
  5
  puL uRu punkaN tIrtta, veL vEl,
  cinam kezu tAnai, cempiyan maruka!
  karAam kalitta kuNTu kaN akazi,
  iTam karug kuTTattu uTan tokku OTi,
  yAmam koLpavar cuTar n'izal katUum
  10
  kaTu muraN mutalaiya n'eTu n'Ir ilajci,
  cempu uRaz puricai, cemmal mUtUr,
  vampu aNi yAnai vEn'tu akattu uNmaiyin,
  'n'alla' ennAtu, citaittal
  vallaiyAl, n'eTun'takai! ceruvattAnE.
  tiNai vAkai; tuRai aracavAkai; mutal vajciyum Am.
  avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  38
  varai puraiyum maza kaLiRRin micai,
  vAn tuTaikkum vakaiya pOla,
  viravu uruvina koTi n'uTagkum
  viyan tAnai viRal vEn'tE!
  5
  n'I, uTanRu n'OkkumvAy eri tavaza,
  n'I, n'ayan'tu n'OkkumvAy pon pUppa,
  cej jAyiRRu n'ilavu vENTinum,
  veN tigkaLuL veyil vENTinum,
  vENTiyatu viLaikkum ARRalaiAkalin,
  10
  n'in n'izal piRan'tu, n'in n'izal vaLarn'ta,
  em aLavu evanO maRRE? 'in n'ilaip
  polam pUg kAvin n'al n'ATTOrum
  cey vinai marugkin eytal allatai,
  uTaiyOr Italum illOr irattalum
  15
  kaTavatu anmaiyin, kaiyaRavu uTaittu' ena,
  ANTuc cey n'ukarcci INTum kUTalin,
  n'in n'ATu uLLuvar, paricilar
  onnAr tEettum, n'innuTaittu enavE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  avan, 'em uLLIr? em n'ATTIr?' enRARku AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

  39
  puRavin allal colliya, kaRai aTi
  yAnai vAl maruppu eRin'ta veN kaTaik
  kOl n'iRai tulAam pukkOn maruka!
  Ital n'in pukazum anRE; cArtal
  5
  onnAr uTkum tun arug kaTun' tiRal
  tUgku eyil eRin'ta n'in UgkaNOr n'inaippin,
  aTutal n'in pukazum anRE; keTu inRu,
  maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
  aRam n'inRu n'ilaiyiRRu Akalin, atanAl
  10
  muRaimai n'in pukazum anRE; maRam mikku
  ezu camam kaTan'ta ezu uRaz tiNi tOL,
  kaN Ar kaNNi, kali mAn, vaLava!
  yAgkanam mozikO yAnE Ogkiya
  varai aLan'tu aRiyAp pon paTu n'eTug kOTTu
  15
  imayam cUTTiya Ema viRpoRi,
  mAN vinai n'eTun' tEr, vAnavan tolaiya,
  vATA vajci vATTum n'in
  pITu kezu n'On tAL pATugkAlE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  40
  n'IyE, piRar OmpuRu maRa man eyil
  OmpAtu kaTan'tu aTTu, avar
  muTi punain'ta pacum pon n'in
  aTi poliyak kazal taiiya
  5
  vallALanai; vaya vEn'tE!
  yAmE, n'in, ikaz pATuvOr eruttu aTagka,
  pukaz pATuvOr polivu tOnRa,
  inRu kaNTAgkuk kANkuvam enRum
  incol eN patattai Akumati peruma!
  10
  oru piTi paTiyum cIRiTam
  ezu kaLiRu purakkum n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
  avanai AvUr mulagkizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:12:11(இந்திய நேரம்)