தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TuRai MaRain'tu POna PATalkaL-tuRai MaRain'tu POna PATalkaL

 • tuRai maRain'tu pOna pATalkaL

  244
  pANar cenniyum vaNTu cenRu UtA;
  viRaliyar munkaiyum toTiyin poliyA;
  iraval mAkkaLum... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  267
  267
  (ip pATTu piratikaLil kANappeRavillai.)

  268
  268
  (ip pATTu piratikaLil kANappeRavillai.)

  282
  eHku uLam kaziya, iru n'ilam marugkin,
  arug kaTan iRutta peruj ceyALanai,
  'yANTu uLanO?' ena, vinavuti Ayin,
  .............................................................................................
  5
  varu paTai tAgkiya kiLar tAr akalam
  arug kaTan iRumAr vayavar eRiya,
  uTampum tOnRA uyir keTTanRE;
  malaiyun'ar maTagki mARu etir kaziyat
  .......................................................................................
  10
  alakai pOkic citain'tu vERAkiya
  palakai allatu, kaLattu oziyAtE;
  cEN viLagku n'al icai n'iRIi,
  n'A n'avil pulavar vAy uLAnE.
  tiNai ...................
  pAlai pATiya perugkaTugkO pATiyatu.

  285
  pAcaRaiyIrE! pAcaRaiyIrE!
  tuTiyan kaiyatu vElE; aTi puNar
  vAgku iru maruppin tIm toTaic cIRiyAzp
  pANan kaiyatu tOlE; kANvarak
  5
  kaTun' teRRu mUTaiyin......................
  vATiya mAlai malain'ta cenniyan;
  vEn'tu tozil ayarum arun' talaic cuRRamoTu
  n'eTu n'akar van'tena, viTu kaNai mocitta
  mUri veN tOl
  10
  cERupaTu kurutic cemmal ukkuOo!
  mARu ceRu n'eTu vEl mArpu uLam pOka,
  n'iNam poti kazaloTu n'ilam cErn'tananE;
  atu kaNTu, paran'tOr ellAm pukazat talai paNin'tu
  iRaijciyOnE, kurucil! piNagku katir
  15
  alamarug kazanit taNNaTai oziya,
  ilampATu okkal talaivaRku Or
  karampaic cIRUr n'alkinan enavE.
  tiNai vAkai; tuRai ...............mullai.
  aricil kizAr pATiyatu.

  289
  Irac cevvi utavinaAyinum,
  pal eruttuLLum n'al erutu n'Okki,
  vIRu vIRu Ayum uzavan pOla,
  pITu peRu tol kuTip pATu pala tAgkiya
  5
  mUtilALaruLLum, kAtalin
  tanakku mukan'tu En'tiya pacum pon maNTai,
  'ivaRku Ika!' ennum; atuvum anRicinE;
  kETTiyO vAzi pANa! pAcaRai,
  'pUk kOL inRu' enRu aRaiyum
  10
  maTi vAyt taNNumai izicinan kuralE?
  tiNai ...............; tuRai ................mullai.
  kazAttalaiyAr pATiyatu.

  323
  pulippAR paTTa AmAn kuzavikkuc
  cinam kazi mUtAk kanRu maTuttu UTTum
  kA ... ... ... ... ..... ..... ...... ...... ..... kku
  uLLiyatu curakkum OmpA Ikai,
  5
  veL vEl Avam Ayin, oL vAL
  kaRaiyaTi yAnaikku allatu
  uRai kazippu aRiyA, vElOn UrE.
  ........................................................
  ................TAr kizAr pATiyatu.

  324
  verukku viTai anna vekuL n'Okkuk kayan' talai,
  puL Un tinRa pulavu n'ARu kaya vAy,
  veL vAy vETTuvar vIz tuNai makAar
  ciRiyilai uTaiyin curaiyuTai vAl muL
  5
  Uka n'uN kOl ceRitta ampin,
  valAar valvil kulAvarak kOli,
  parutti vElik karuppai pArkkum
  pun pulam tazIiya am kuTic cIRUr,
  kumiz uN veLLai paku vAy peyartta
  10
  veN kAz tAya vaN kAl pan'tar,
  iTaiyan pottiya ciRu tI viLakkattu,
  pANaroTu irun'ta n'ANuTai n'eTun'takai
  valam paTu tAnai vEn'tarkku
  ulan'tuzi ulakkum n'ejcu aRi tuNaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AlattUr kizAr pATiyatu.

  325
  kaLiRu n'IRu ATiya viTu n'ila marugkin,
  vampap perum peyal varain'tu corin'tu iRan'tena,
  kuzi koL cil n'Ir kurAal uNTalin,
  cERu kiLaittiTTa kaluz kaN URal
  5
  muRaiyin uNNum n'iRaiyA vAzkkai,
  muLavu mAt tolaicciya muzuccol ATavar
  uTumpu izutu aRutta oTug kAzp paTalaic
  cIRil munRil kURuceytiTumAr,
  koLLi vaitta kozu n'iNa n'ARRam
  10
  maRukuTan kamazum matukai manRattu,
  alan'talai iratti alagkupaTu n'Izal,
  kayan' talaic ciRAar kaNai viLaiyATum
  aru miLai irukkaiyatuvE ven vEl
  vEn'tu talaivarinum tAgkum,
  15
  tAgkA Ikai, n'eTun'takai UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

  355
  matilum jAyil inRE; kiTagkum,
  n'Iir inmaiyin, kanRu mEyn'tu ukaLum;
  Uratu n'ilaimaiyum ituvE:
  .............................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................

  357
  kunRu talaimaNan'ta malai piNittu yAtta maN,
  potumai cuTTiya mUvar ulakamum,
  potumai inRi ANTicinOrkkum,
  mANTa anRE, yANTukaL; tuNaiyE
  5
  vaittatu anRE veRukkai; vi................
  ..........................................................................................Nai
  puNai kaiviTTOrkku aritE, tuNai azat
  tokku uyir vauvumkAlai,
  ikkarai n'inRu ivarn'tu ukkarai koLalE.
  tiNai atu; tuRai ...................; perugkAjciyum Am.
  piramanAr pATiyatu.

  361
  kAr etir urumin uraRi, kallena,
  Ar uyirkku alamarum ArAk kURRam!
  n'in varavu ajcalan mAtO; n'an pala
  kELvi muRRiya vELvi an'taNarkku,
  5
  arug kalam n'IroTu citaRi, perun'takait
  tAyin n'anRu palarkku Ittu,
  teruL n'aTai mA kaLiRoTu tan
  aruL pATun'arkku n'anku aruLiyum,
  uruL n'aTai ........................ nRatan
  10
  tAL cErun'arkku initu Ittum,
  puri mAlaiyar pATinikkup
  polan' tAmaraip pUm pANaroTu
  kalan'tu aLaiiya n'IL irukkaiyAl
  poRaiyo............ mAn n'Okkin,
  15
  vil ena vilagkiya puruvattu, vallena
  n'alkin n'A ajcum muL eyiRRu, makaLir
  alkul tAgkA acaii, mellena
  ............................................polagkalattu En'ti,
  amiztu ena maTuppa mAn'ti, ikazvilan,
  20
  n'illA ulakattu............... mai n'I
  colla vENTA................. mun'taRin'ta
  ....................................................................................
  ...............................................nAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:16:33(இந்திய நேரம்)