தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Iyan Mozi-iyan Mozi

 • iyan mozi

  8
  vaiyam kAvalar vazimozin'tu ozuka,
  pOkam vENTi, potuc col poRAatu,
  iTam ciRitu ennum Ukkam turappa,
  oTugkA uLLattu, OmpA Ikai,
  5
  kaTan'tu aTu tAnaic cEralAtanai
  yAgkanam ottiyO? vIgku celal maNTilam!
  pozutu ena varaiti; puRakkoTuttu iRatti;
  mARi varuti; malai maRain'tu oLitti;
  akal iru vicumpinAnum
  10
  pakal viLagkutiyAl, pal katir virittE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi; pUvai n'ilaiyum Am.
  cEramAn kaTugkO vAziyAtanaik kapilar pATiyatu.

  9
  'Avum, An iyaR pArppana mAkkaLum,
  peNTirum, piNiyuTaiyIrum, pENit
  ten pula vAzn'arkku arug kaTan iRukkum
  pon pOl putalvarp peRAatIrum,
  5
  em ampu kaTi viTutum, n'um araN cErmin' ena,
  aRattu ARu n'uvalum pUTkai, maRattin
  kol kaLiRRu mImicaik koTi vicumpu n'izaRRum
  em kO, vAziya, kuTumi tam kOc
  cen' n'Irp pacum pon vayiriyarkku Itta,
  10
  mun'n'Ir vizavin, n'eTiyOn
  n'al n'Irp paHRuLi maNalinum palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  10
  vazipaTuvOrai val aRitIyE;
  piRar pazi kURuvOr mozi tERalaiyE;
  n'I mey kaNTa tImai kANin;
  oppa n'ATi, at taka oRutti;
  5
  van'tu, aTi porun'ti, mun'tai n'iRpin,
  taNTamum taNiti, n'I paNTaiyin peritE
  amiztu aTTu AnAk kamaz kuy aTicil
  varun'arkku varaiyA vacai il vAzkkai
  makaLir malaittal allatu, maLLar
  10
  malaittal pOkiya, cilait tAr mArpa!
  ceytu iragkA vinai, cEN viLagkum pukaz,
  n'eytalagkAnal n'eTiyOy!
  eyta van'tanam yAm; Ettukam palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'eytalagkAnal iLajcETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

  12
  pANar tAmarai malaiyavum, pulavar
  pU n'utal yAnaiyoTu punai tEr paNNavum,
  aRanO maRRu itu viRal mAN kuTumi!
  innA Akap piRar maN koNTu,
  5
  iniya ceyti, n'in Arvalar mukattE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  14
  kaTug kaNNa kol kaLiRRAl
  kAppu uTaiya ezu murukki,
  pon iyal punai tOTTiyAl
  munpu turan'tu, camam tAgkavum;
  5
  pAr uTaitta kuNTu akazi
  n'Ir azuva n'ivappuk kuRittu,
  n'imir pariya mA tAgkavum;
  Avam cErn'ta puRattai tEr micaic
  cApa n'On jAN vaTuk koLa vazagkavum;
  10
  paricilarkku arug kalam n'alkavum; kuricil!
  valiya Akum, n'in tAL tOy taTak kai.
  pulavu n'ARRatta pain' taTi
  pU n'ARRatta pukai koLIi, Un tuvai
  kaRi cORu uNTu varun'tu tozil allatu,
  15
  piRitu tozil aRiyA Akalin, n'anRum
  melliya peruma! tAmE. n'allavarkku
  Ar aNagku Akiya mArpin, porun'arkku
  iru n'ilattu anna n'Onmai,
  ceru miku cEey! n'iR pATun'ar kaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  cEramAn celvak kaTugkO vAziyAtan kapilar kaip paRRi, 'melliyavAmAl n'Umkai' ena, kapilar pATiyatu.

  15
  kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
  veL vAyk kazutaip pul inam pUTTi,
  pAz ceytanai, avar n'anan' talai n'al eyil;
  puLLinam imizum pukazcAl viLai vayal,
  5
  veL uLaik kali mAn kavi kuLampu ukaLat
  tEr vazagkinai, n'in tevvar tEettu;
  tuLagku iyalAn, paNai eruttin,
  pAvu aTiyAn, ceRal n'Okkin,
  oLiRu maruppin kaLiRu avara
  10
  kAppu uTaiya kayam paTiyinai;
  anna cIRRattu anaiyai; Akalin,
  viLagku pon eRin'ta n'alam kiLar palakaiyoTu
  n'izal paTu n'eTu vEl En'ti, onnAr
  oN paTaik kaTun' tAr munpu talaik koNmAr,
  15
  n'acai tara van'tOr n'acai piRakku oziya,
  vacai paTa vAzn'tOr palarkol? purai il
  n'al panuval, n'Al vEtattu,
  aruj cIrttip perug kaNNuRai
  n'eym mali Avuti pogka, pal mAN
  20
  vIyAc ciRappin vELvi muRRi,
  yUpam n'aTTa viyan kaLam palakol?
  yA palakollO? peruma! vAr uRRu
  vici piNikkoNTa maN kanai muzavin
  pATini pATum vajcikku
  25
  n'ATal cAnRa main'tinOy! n'inakkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan pal yAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  17
  ten kumari, vaTa perugkal,
  kuNa kuTa kaTalA ellai,
  kunRu, malai, kATu, n'ATu,
  onRu paTTu vazimoziya,
  5
  koTitu kaTin'tu, kOl tirutti,
  paTuvatu uNTu, pakal ARRi,
  initu uruNTa cuTar n'Emi
  muzutu ANTOr vazi kAvala!
  kulai iRaijciya kOL tAzai
  10
  akal vayal, malai vEli,
  n'ilavu maNal viyan kAnal,
  teN kazimicait tIp pUvin,
  taN toNTiyOr aTu porun'a!
  mAp payampin poRai pORRAtu,
  15
  n'ITu kuzi akappaTTa
  pITu uTaiya eRuz munpin,
  kOTu muRRiya kol kaLiRu
  n'ilai kalagkak kuzi konRu,
  kiLai pukalat talaikkUTiyAgku
  20
  n'I paTTa aru munpin
  perun' taLarcci, palar uvappa,
  piRitu cenRu, malar tAyattup
  palar n'AppaN mIkkURalin,
  'uNTAkiya uyar maNNum,
  25
  cenRu paTTa vizuk kalanum,
  peRal kUTum, ivan n'ejcu uRap peRin' enavum,
  'En'tu koTi iRaippuricai,
  vIgku ciRai, viyal aruppam,
  izan'tu vaikutum, ini n'Am ivan
  30
  uTanRu n'Okkinan, peritu' enavum,
  vERRu aracu paNi toTagku n'in
  ARRaloTu pukaz Etti,
  kANku van'ticin, peruma! INTiya
  mazai ena maruLum pal tOl, malai enat
  35
  tEn iRai koLLum irum pal yAnai,
  uTalun'ar uTka vIgki, kaTal ena
  vAn n'Irkku Ukkum tAnai, AnAtu
  kaTu oTugku eyiRRa aravut talai panippa,
  iTi ena muzagkum muracin,
  40
  varaiyA Ikaik kuTavar kOvE!
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; iyanmoziyum Am.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanAl piNiyirun'ta yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRai valitin pOyk kaTTil eytinAnaik kuRugkOziyUr kizAr pATiyatu.

  22
  tUgku kaiyAn Ogku n'aTaiya,
  uRaz maNiyAn uyar maruppina,
  piRai n'utalAn ceRal n'Okkina,
  pA aTiyAn paNai eruttina,
  5
  tEn citain'ta varai pOla,
  mijiRu Arkkum kamaz kaTAttu,
  ayaRu cOrum iruj cenniya,
  main'tu malin'ta maza kaLiRu
  kan'tu cErpu n'ilaii vazagka;
  10
  pAal n'inRu katir cOrum
  vAn uRaiyum mati pOlum
  mAlai veN kuTai n'IzalAn,
  vAL marugku ilOr kAppu uRagka;
  alagku cen'n'el katir vEyn'ta
  15
  Ay karumpin koTik kUrai,
  cARu koNTa kaLam pOla,
  vERu vERu polivu tOnRa;
  kuRRu AnA ulakkaiyAn
  kalic cummai viyal AgkaN,
  20
  polan' tOTTup pain' tumpai
  micai alagku uLaiya panaip pOz cerIi,
  cina mAn'tar veRik kuravai
  Ota n'Irin peyarpu pogka;
  vAy kAvAtu paran'tu paTTa
  25
  viyan pAcaRaik kAppALa!
  vEn'tu tan'ta paNi tiRaiyAn
  cErn'tavartam kaTumpu Arttum,
  Ogku kolliyOr, aTu porun'a!
  vEza n'Okkin viRal vej cEey!
  30
  vAziya, peruma! n'in varampu il paTaippE,
  n'iR pATiya vayagku cen' n'Ap
  pin piRar icai n'uvalAmai,
  OmpAtu Iyum ARRal em kO!
  'mAn'tarajcEral irumpoRai Ompiya n'ATE
  35
  puttEL ulakattu aRRu' enak kETTu van'tu,
  initu kaNTicin; peruma! munivu ilai,
  vERu pulattu iRukkum tAnaiyoTu,
  cORu paTa n'aTatti n'I tujcAymARE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
  cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRaiyaik kuRug kOziyUr kizAr pATiyatu.

  30
  cej jAyiRRuc celavum,
  aj jAyiRRup parippum,
  parippuc cUzn'ta maNTilamum,
  vaLi tiritaru ticaiyum,
  5
  vaRitu n'ilaiiya kAyamum, enRu ivai
  cenRu aLan'tu aRin'tOr pOla, enRum
  inaittu enpOrum uLarE; anaittum
  aRi aRivu AkAc ceRivinai Aki,
  kaLiRu kavuL aTutta eRikal pOla
  10
  oLitta tuppinaiAtalin, veLippaTa
  yAgganam pATuvar, pulavar? kUmpoTu
  mIp pAy kaLaiyAtu micaip param tONTAtu
  pukAarp pukun'ta perug kalam takAar
  iTaip pulap peru vazic coriyum
  15
  kaTal pal tAratta n'ATu kizavOyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi
  avanai avar pATiyatu.

  32
  kaTumpin aTukalam n'iRaiyAka, n'eTug koTip
  pUvA vajciyum tarukuvan; onRO?
  'vaNNam n'Iviya vaNagku iRaip paNait tOL,
  oL n'utal, viRaliyar pUvilai peRuka!' ena,
  5
  mATa maturaiyum tarukuvan; ellAm
  pATukam vamminO, paricil mAkkaL!
  tol n'ilak kizamai cuTTin, n'al mati
  vETkOc ciRAar tErk kAl vaitta
  pacu maN kurUut tiraL pOla, avan
  10
  koNTa kuTumittu, it taN paNai n'ATE.
  tiNai pATANtiNai; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  34
  'An mulai aRutta aRanilOrkkum,
  mAN izai makaLir karuc citaittOrkkum,
  pArppArt tappiya koTumaiyOrkkum,
  vazuvAy marugkil kazuvAyum uLa' ena,
  5
  'n'ilam puTaipeyarvatu Ayinum, oruvan
  ceyti konROrkku uyti il' ena,
  aRam pATinRE Ayizai kaNava!
  'kAlai an'tiyum, mAlai an'tiyum,
  puRavuk karu anna pun pula varakin
  10
  pAl pey punkam tEnoTu mayakki,
  kuRu muyal kozuj cUTu kizitta okkaloTu,
  iratti n'ITiya akan talai manRattu,
  karappu il uLLamoTu vENTu mozi payiRRi,
  amalaik kozuj cORu Arn'ta pANarkku
  15
  akalAc celvam muzuvatum ceytOn,
  em kOn, vaLavan vAzka!' enRu, n'in
  pITu kezu n'On tAL pATEn Ayin,
  paTupu aRiyalanE, pal katirc celvan;
  yAnO tajcam; peruma! iv ulakattu,
  20
  cAnROr ceyta n'anRu uNTAyin,
  imayattu INTi, in kural payiRRi,
  koNTal mA mazai pozin'ta
  n'uN pal tuLiyinum vAziya, palavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

  38
  varai puraiyum maza kaLiRRin micai,
  vAn tuTaikkum vakaiya pOla,
  viravu uruvina koTi n'uTagkum
  viyan tAnai viRal vEn'tE!
  5
  n'I, uTanRu n'OkkumvAy eri tavaza,
  n'I, n'ayan'tu n'OkkumvAy pon pUppa,
  cej jAyiRRu n'ilavu vENTinum,
  veN tigkaLuL veyil vENTinum,
  vENTiyatu viLaikkum ARRalaiAkalin,
  10
  n'in n'izal piRan'tu, n'in n'izal vaLarn'ta,
  em aLavu evanO maRRE? 'in n'ilaip
  polam pUg kAvin n'al n'ATTOrum
  cey vinai marugkin eytal allatai,
  uTaiyOr Italum illOr irattalum
  15
  kaTavatu anmaiyin, kaiyaRavu uTaittu' ena,
  ANTuc cey n'ukarcci INTum kUTalin,
  n'in n'ATu uLLuvar, paricilar
  onnAr tEettum, n'innuTaittu enavE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  avan, 'em uLLIr? em n'ATTIr?' enRARku AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

  39
  puRavin allal colliya, kaRai aTi
  yAnai vAl maruppu eRin'ta veN kaTaik
  kOl n'iRai tulAam pukkOn maruka!
  Ital n'in pukazum anRE; cArtal
  5
  onnAr uTkum tun arug kaTun' tiRal
  tUgku eyil eRin'ta n'in UgkaNOr n'inaippin,
  aTutal n'in pukazum anRE; keTu inRu,
  maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
  aRam n'inRu n'ilaiyiRRu Akalin, atanAl
  10
  muRaimai n'in pukazum anRE; maRam mikku
  ezu camam kaTan'ta ezu uRaz tiNi tOL,
  kaN Ar kaNNi, kali mAn, vaLava!
  yAgkanam mozikO yAnE Ogkiya
  varai aLan'tu aRiyAp pon paTu n'eTug kOTTu
  15
  imayam cUTTiya Ema viRpoRi,
  mAN vinai n'eTun' tEr, vAnavan tolaiya,
  vATA vajci vATTum n'in
  pITu kezu n'On tAL pATugkAlE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  49
  n'ATan enkO? Uran enkO?
  pATu imiz panik kaTal cErppan enkO?
  yAgkanam mozikO, Ogku vAL kOtaiyai?
  punavar taTTai puTaippin, ayalatu
  5
  iRagku katir alamaru kazaniyum,
  piRagku n'Irc cErppinum, puL orugku ezumE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

  50
  mAcu aRa vicitta vArpuRu vaLpin
  mai paTu marugkul poliya, majjai
  oli n'eTum pIli oN poRi maNit tAr,
  polag kuzai uzijaiyoTu, poliyac cUTTi,
  5
  kuruti vETkai uru kezu muracam
  maNNi vArA aLavai, eNNey
  n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
  aRiyAtu ERiya ennait teRuvara,
  iru pARpaTukkum n'in vAL vAy ozittatai
  10
  atUum cAlum, n'al tamiz muzutu aRital;
  atanoTum amaiyAtu, aNuka van'tu, n'in
  matanuTai muzavuttOL Occi, taNNena
  vIciyOyE; viyaliTam kamaza,
  ivaN icai uTaiyOrkku allatu, avaNatu
  15
  uyar n'ilai ulakattu uRaiyuL inmai
  viLagkak kETTa mARukol
  valam paTu kurucil! n'I Igku itu ceyalE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  cEramAn takaTUr eRin'ta peruj cEral irumpoRai muracukaTTil aRiyAtu ERiya mOcikIranait tavaRu ceyyAtu, avan tuyil ezun'tuNaiyum kavari koNTu vIciyAnai mOcikIranAr pATiyatu.

  67
  annac cEval! annac cEval!
  ATu koL venRi aTu pOr aNNal
  n'ATu talai aLikkum oL mukam pOla,
  kOTu kUTu matiyam mukiz n'ilA viLagkum
  5
  maiyal mAlai, yAm kaiyaRupu inaiya,
  kumariam perun' tuRai ayirai mAn'ti,
  vaTamalaip peyarkuvaiAyin, iTaiyatu
  cOza n'al n'ATTup paTinE, kOzi
  uyar n'ilai mATattu, kuRumpaRai acaii,
  10
  vAyil viTAtu kOyil pukku, em
  perug kOk kiLLi kETka, 'irum picir
  An'tai aTiyuRai' eninE, mANTa n'in
  inpuRu pETai aNiya, tan
  anpuRu n'an kalam n'alkuvan n'inakkE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  kOpperuj cOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

  92
  yAzoTum koLLA; pozutoTum puNarA;
  poruL aRivArA; Ayinum, tan'taiyarkku
  aruL van'tanavAl, putalvartam mazalai;
  en vAyc collum anna onnAr
  5
  kaTi matil araN pala kaTan'ta
  n'eTumAn ajci! n'I aruLalmARE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  96
  alar pUn' tumpai am pakaTTu mArpin,
  tiraNTu n'ITu taTakkai, ennai iLaiyORku
  iraNTu ezun'tanavAl, pakaiyE: onRE,
  pUp pOl uNkaN pacan'tu, tOL n'uNuki,
  5
  n'Okkiya makaLirp piNittanRu; onRE,
  'vizavinRuAyinum, paTu patam pizaiyAtu,
  mai Un mocitta okkaloTu, tuRai n'Irk
  kaimAn koLLumO?' ena,
  uRaiyuL muniyum, avan cellum UrE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

  97
  pOrkku uraiip pukanRu kazitta vAL,
  uTanRavar kAppuTai matil azittalin,
  Un uRa mUzki, uru izan'tanavE;
  vElE, kuRumpu aTain'ta araN kaTan'tu, avar
  5
  n'aRug kaLLin n'ATu n'aittalin,
  curai tazIiya irug kAzoTu
  maTai kalagki n'ilai tirin'tanavE;
  kaLiRE, ezUut tAgkiya katavam malaittu, avar
  kuzUuk kaLiRRuk kuRumpu uTaittalin,
  10
  parUup piNiya toTi kazin'tanavE;
  mAvE, paran'tu orugku malain'ta maRavar
  polam pain' tAr keTap paritalin,
  kaLan uzan'tu acaiiya maRuk kuLampinavE;
  avan tAnum, n'ilam tiraikkum kaTal tAnaip
  15
  polan' tumpaik kazal pANTil
  kaNai poruta tuLait tOlannE.
  AyiTai, uTanROr uytal yAvatu? 'taTan' tAL,
  piNik katir, n'ellin cemmal mUtUr
  n'umakku urittAkal vENTin, cenRu avaRku
  20
  iRukkal vENTum, tiRaiyE; maRuppin,
  olvAn allan, velpOrAn' enac
  collavum tERIrAyin, mel iyal,
  kazal kani vakutta tuNaic cil Oti,
  kuRun' toTi makaLir tOL viTal
  25
  iRumpUtu anRu; aHtu aRin'tu ATuminE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

  102
  'erutE iLaiya; n'ukam uNarAvE;
  cakaTam paNTam peritu peytanRE;
  aval iziyinum, micai ERinum,
  avaNatu aRiyun'ar yAr?' ena, umaNar
  5
  kIz marattu yAtta cEma accu anna,
  icai viLagku kavi kai n'eTiyOy! tigkaL
  n'AL n'iRai matiyattu anaiyai; iruL
  yAvaNatO, n'in n'izal vAzvOrkkE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

  106
  n'allavum tIyavum alla kuvi iNarp
  pul ilai erukkam Ayinum, uTaiyavai
  kaTavuL pENEm ennA; Agku,
  maTavar melliyar cellinum,
  5
  kaTavan, pAri kai vaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  107
  'pAri pAri' enRu pala Etti,
  oruvaR pukazvar, cen' n'Ap pulavar;
  pAri oruvanum allan;
  mAriyum uNTu, INTu ulaku purappatuvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  108
  kuRatti mATTiya vaRal kaTaik koLLi
  Aram Atalin, am pukai ayalatu
  cAral vEgkaip pUj cinait tavazum
  paRampu pATinaratuvE; aRam pUNTu,
  5
  pAriyum, paricilar irappin,
  'vArEn' ennAn, avar varaiyannE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  122
  kaTal koLappaTAatu, uTalun'ar UkkAr,
  kazal punai tirun'tu aTik kAri! n'in n'ATE;
  azal puRan'tarUum an'taNaratuvE;
  vIyAt tiruvin viRal kezu tAnai
  5
  mUvaruL oruvan, 'tuppu Akiyar' ena,
  Ettinar tarUum kUzE, n'um kuTi
  vAzttinar varUum iravalaratuvE;
  vaTamIn puraiyum kaRpin, maTa mozi,
  arivai tOL aLavu allatai,
  10
  n'inatu ena ilai n'I perumitattaiyE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  123
  n'AL kaL uNTu, n'AL makiz makizin,
  yArkkum eLitE, tEr ItallE;
  tolaiyA n'al icai viLagku malaiyan
  makizAtu Itta izai aNi n'eTun' tEr
  5
  payan kezu muLLUr mImicaip
  paTTa mAri uRaiyinum palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  124
  n'AL anRu pOki, puL iTai taTpa,
  patan anRu pukku, tiRan anRu moziyinum,
  vaRitu peyarkun'ar allar n'eRi koLap
  pATu AnRu, iragkum aruvip
  5
  pITu kezu malaiyan pATiyOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  128
  manRap palavin mAc cinai man'ti
  iravalar n'ARRiya vici kUTu muzavin
  pATu in teN kaN, kani cettu, aTippin,
  annac cEval mARu ezun'tu Alum,
  5
  kazal toTi Aay mazai tavaz potiyil
  ATumakaL kuRukin allatu,
  pITu kezu mannar kuRukalO aritE.
  tiNai atu; tuRai vAzttu; iyanmoziyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

  129
  kuRi iRaik kurampaik kuRavar mAkkaL
  vAgku amaip pazuniya tERal makizn'tu,
  vEgkai munRil kuravai ayarum,
  tIm cuLaip palavin, mA malaik kizavan
  5
  Aay aNTiran, aTu pOr aNNal
  iravalarkku Itta yAnaiyin, karavu inRu,
  vAnam mIn pala pUppin, AnAtu
  oru vazik karu vazi inRip
  peru veLLennin, pizaiyAtu mannE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  130
  viLagku maNik koTum pUN Aay! n'in n'ATTu
  iLam piTi oru cUl pattu InummO?
  n'innum n'inmalaiyum pATi varun'arkku,
  in mukam karavAtu, uvan'tu n'I aLitta
  5
  aNNal yAnai eNNin, kogkark
  kuTa kaTal OTTiya jAnRait
  talaippeyarttiTTa vElinum palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  131
  mazaik kaNam cEkkum mA malaik kizavan,
  vazaip pUg kaNNi vAy vAL aNTiran,
  kunRam pATinakollO
  kaLiRu mika uTaiya ik kavin peRu kATE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  132
  mun uLLuvOnaip pin uLLinEnE!
  Azka, en uLLam! pOzka, en n'AvE!
  pAz Urk kiNaRRin tUrka, en ceviyE!
  n'aran'tai n'aRum pul mEyn'ta kavari
  5
  kuvaLaip paij cunai paruki, ayala
  takarat taN n'izal piNaiyoTu vatiyum
  vaTa ticaiyatuvE vAn tOy imayam.
  ten ticai Aay kuTi inRAyin,
  piRazvatu mannO, im malar talai ulakE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  134
  'immaic ceytatu maRumaikku Am' enum
  aRa vilai vaNikan Aay allan;
  piRarum cAnROr cenRa n'eRi ena,
  Agkup paTTanRu, avan kaivaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  137
  iragku muracin, inamcAl yAnai,
  mun'n'Ir ENi viRal kezu mUvarai
  innum Or yAn avA aRiyEnE;
  n'IyE, mun yAn aRiyumOnE tuvanRiya
  5
  kayattu iTTa vittu vaRattin cAvAtu,
  kazaik karumpin olikkun'tu,
  koNTal koNTa n'Ir kOTai kAyinum,
  kaN anna malar pUkkun'tu,
  karug kAl vEgkai malarin, n'ALum
  10
  pon anna vI cuman'tu,
  maNi anna n'Ir kaTal paTarum;
  cev varaip paTappai n'Ajcil porun'a!
  ciRu veL aruvip perug kal n'ATanai!
  n'I vAziyar! n'in tan'tai
  15
  tAy vAziyar, n'iR payan'ticinOrE!
  tiNai atu; tuRai iyanmozi; paricil tuRaiyum Am.
  n'Ajcil vaLLuvanai oru ciRaip periyanAr pATiyatu.

  142
  aRu kuLattu ukuttum, akal vayal pozin'tum,
  uRum iTattu utavAtu uvar n'ilam UTTiyum,
  varaiyA marapin mAripOla,
  kaTAa yAnaik kazal kAl pEkan
  5
  koTaimaTam paTutal allatu,
  paTaimaTam paTAn, piRar paTai mayakkuRinE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  149
  n'aLLi! vAziyO; n'aLLi! n'aLLen
  mAlai marutam paNNi, kAlai
  kaivazi marugkin cevvazi paNNi,
  varavu emar maRan'tanar atu n'I
  5
  puravuk kaTan pUNTa vaNmaiyAnE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  150
  kUtirp parun'tin iruj ciRaku anna
  pARiya citArEn, palavu mutal porun'ti,
  tannum uLLEn, piRitu pulam paTarn'ta en
  uyagku paTar varuttamum ulaivum n'Okki,
  5
  mAn kaNam tolaicciya kuruti am kazal kAl,
  vAn katirt tiru maNi viLagkum cenni,
  celvat tOnRal, Or val vil vETTuvan,
  tozutanen ezuvER kai kavittu irIi,
  izutin anna vAl n'iNak kozug kuRai,
  10
  kAn atar mayagkiya iLaiyar vallE
  tAm van'tu eytAaLavai, oyyenat
  tAn jeli tIyin viraivanan cuTTu, 'n'in
  irum pEr okkaloTu tinm' enat tarutalin,
  amiztin micain'tu, kAypaci n'Igki,
  15
  n'al maran n'aLiya n'aRun' taN cAral,
  kal micai aruvi taNNenap paruki,
  viTuttal toTagkinEnAka, vallE,
  'peRutaRku ariya vIRucAl n'an kalam
  piRitu onRu illai; kATTu n'ATTEm' ena,
  20
  mArpil pUNTa vayagku kAz Aram
  maTai ceRi munkaik kaTakamoTu Ittanan;
  'en' n'ATO?' ena, n'ATum collAn;
  'yArIrO?' ena, pErum collAn;
  piRar piRar kURa vazik kETTicinE
  25
  'irumpu punain'tu iyaRRAp perum peyart tOTTi
  am malai kAkkum aNi n'eTug kunRin,
  paLigku vakuttanna tIm n'Ir,
  n'aLi malai n'ATan n'aLLi avan' enavE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  151
  paNTum paNTum pATun'ar uvappa,
  viN tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
  kizavan cET pulam paTarin, izai aNin'tu,
  pun talai maTap piTi paricilAka,
  5
  peNTirum tam patam koTukkum vaN pukazk
  kaNTIrakkOn Akalin, n'anRum
  muyagkal AnRicin, yAnE; polan' tEr
  n'annan marukan anRiyum, n'Iyum
  muyagkaRku ottanai mannE; vayagku mozip
  10
  pATun'arkku aTaitta katavin, ATu mazai
  aNagku cAl aTukkam poziyum n'um
  maNam kamaz mAl varai varain'tanar, emarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  iLag kaNTIrakkOvum iLa viccikkOvum orugku irun'tavazi, cenRa perun'talaic cAttanAr iLag kaNTIrakkOvaip pulli, iLa viccikkOvaip pullArAka 'ennai en ceyap pullIrAyinIr?' ena, avar pATiyatu.

  153
  mazai aNi kunRattuk kizavan, n'ALum,
  izai aNi yAnai irappOrkku Iyum,
  cuTar viTu pacum pUN, cUrppu amai mun kai,
  aTu pOr AnA, Atan Ori
  5
  mAri vaN koTai kANiya, n'anRum
  cenRatuman, em kaNNuLag kaTumpE;
  pani n'Irp pUvA maNi miTai kuvaLai
  vAl n'Art toTutta kaNNiyum, kalanum,
  yAnai inattoTu peRRanar, n'Igki,
  10
  paciyArAkal mARukol vici piNik
  kUTu koL in iyam kaRagka,
  ATalum ollAr, tam pATalum maRan'tE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  156
  onRu n'anku uTaiya piRar kunRam; enRum
  iraNTu n'anku uTaittE koN perug kAnam;
  n'accic cenRa iravalarc cuTTit
  toTuttu uNak kiTappinum kiTakkum; aHtAnRu
  5
  n'iRai arun' tAnai vEn'tarait
  tiRai koNTu peyarkkum cemmalum uTaittE.
  tiNai atu; tuRai iyan mozi.
  avanai avar pATiyatu.

  157
  tamar taR tappin atu n'OnRallum,
  piRar kaiyaRavu tAn n'ANutalum,
  paTaip pazi tArA main'tinan Akalum,
  vEn'tuTai avaiyattu Ogkupu n'aTattalum,
  5
  n'ummOrkkut takuvana alla; emmOn,
  cilai cela malarn'ta mArpin, kolai vEl,
  kOTal kaNNi, kuRavar perumakan
  ATu mazai tavirkkum payam kezu mImicai,
  el paTu pozutin, inam talaimayagki,
  10
  kaTci kANAk kaTamAn n'al ERu
  maTa mAn n'Aku piNai payirin, viTar muzai
  irum pulip pukarp pOttu Orkkum
  perug kal n'ATan em ERaikkut takumE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ERaik kOnaik kuRamakaL iLaveyini pATiyatu.

  168
  aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
  kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
  kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
  kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
  5
  n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
  uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
  mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
  marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
  mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
  10
  vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
  cAn'ta viRakin uvitta punkam
  kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
  cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
  UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
  15
  n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
  vaTi n'avil ampin villOr peruma!
  kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
  vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
  poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
  20
  pATupa enpa paricilar, n'ALum
  IyA mannar n'ANa,
  vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
  piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.

  171
  inRu celinum tarumE; ciRu varai
  n'inRu celinum tarumE; pinnum,
  'munnE tan'tanen' ennAtu, tunni
  vaikalum celinum, poyyalan Aki,
  5
  yAm vENTiyAgku em vaRug kalam n'iRaippOn;
  tAn vENTiyAgkut tan iRai uvappa
  arun' tozil muTiyarO, tirun'tu vEl koRRan;
  inam mali katac cEk kaLanoTu vENTinum,
  kaLam mali n'ellin kuppai vENTinum,
  10
  arug kalam kaLiRRoTu vENTinum, perun'takai
  piRarkkum anna aRat takaiyannE.
  annan Akalin, en'tai uL aTi
  muLLum n'Ova uRARkatilla!
  IvOr ariya iv ulakattu,
  15
  vAzvOr vAza, avan tAL vAziyavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArik kaNNanAr pATiyatu.

  172
  ERRuka ulaiyE; Akkuka cORE;
  kaLLum kuRaipaTal Ompuka; oL izaip
  pATu val viRaliyar kOtaiyum punaika;
  annavai piRavum ceyka; ennatUum
  5
  pariyal vENTA; varu patam n'ATi,
  aivanam kAvalar pey tI n'an'tin,
  oLi tikaz tirun'tu maNi n'aLiiruL akaRRum
  van pula n'ATan, vaya mAn piTTan:
  Ar amar kaTakkum vElum, avan iRai
  10
  mA vaL Ikaik kOtaiyum,
  mARukoL mannarum, vAziyar n'eTitE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai vaTama vaNNakkan tAmOtaranAr pATiyatu.

  173
  yAn vAzum n'ALum paNNan vAziya!
  pANar! kANka, ivan kaTumpinatu iTumpai;
  yANarp pazu maram puL imizn'tanna
  UN oli aravamtAnum kETkum;
  5
  poyyA ezili peyviTam n'Okki,
  muTTai koNTu van pulam cErum
  ciRu n'uN eRumpin cil ozukku Eyppa,
  cORuTaik kaiyar vIRu vIRu iyagkum
  irug kiLaic ciRAark kANTum; kaNTum,
  10
  maRRum maRRum vinavutum, teRRena;
  pacippiNi maruttuvan illam
  aNittO? cEyttO? kURumin, emakkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ciRukuTi kizAn paNNanaic cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLi vaLavan pATiyatu.

  175
  en'tai! vAzi; Atanugka! en
  n'ejcam tiRappOr n'iR kANkuvarE;
  n'in yAn maRappin, maRakkum kAlai,
  en uyir yAkkaiyin piriyum pozutum,
  5
  enniyAn maRappin, maRakkuven ven vEl
  viN poru n'eTug kuTaik koTit tEr mOriyar
  tiN katirt tikiri tiritarak kuRaitta
  ulaka iTaikazi aRai vAy n'ilaiiya
  malar vAy maNTilattu anna, n'ALum
  10
  palar puravu etirn'ta aRat tuRai n'innE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  Atanugkanaik kaLLil AttiraiyanAr pATiyatu.

  176
  Orai Ayattu oN toTi makaLir
  kEzal uzuta iruj cERu kiLaippin,
  yAmai InRa pulavu n'ARu muTTaiyait
  tEn n'ARu Ampal kizagkoTu peRUum,
  5
  izumena olikkum punal am putavin,
  peru mAvilagkait talaivan, cIRiyAz
  illOr col malai n'alliyakkOTanai
  uTaiyai vAzi, eR puNarn'ta pAlE!
  pAri paRampin panic cunait teN n'Ir
  10
  Or Ur uNmaiyin ikazn'tOr pOla,
  kANAtu kazin'ta vaikal, kANA
  vazi n'ATku iragkum, en n'ejcam avan
  kazi men cAyal kANtoRum n'inain'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  OymAn n'alliyak kOTanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  177
  oLiRu vAL mannar oN cuTar n'eTu n'akar,
  veLiRu kaN pOkap pal n'AL tiragki,
  pATip peRRa pon aNi yAnai,
  tamar enin, yAvarum pukupa; amar enin,
  5
  tigkaLum n'uzaiyA en'tirap paTu puzai,
  kaL mARu n'ITTa n'aNi n'aNi irun'ta
  kuRum pal kuRumpin tatumpa vaiki,
  puLic cuvai vETTa ceg kaN ATavar
  tIm puLik kaLAvoTu tuTari munaiyin,
  10
  maTTu aRal n'al yARRu ekkar ERi,
  karug kani n'Aval irun'tu koytu uNNum,
  perum peyar Ati, piNagkuaril kuTa n'ATTu,
  eyinar tan'ta eym mAn eRi tacaip
  paij jiNam perutta pacu veL amalai,
  15
  varun'arkku varaiyAtu taruvanar coriya,
  irum panag kuTaiyin micaiyum
  perum pular vaikaRaic cIr cAlAtE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mallikizAn kAriyAtiyai AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

  212
  'n'um kO yAr?' ena vinavin, em kOk
  kaLamarkku aritta viLaiyal veg kaL
  yAmaip puzukkin kAmam vITa ArA,
  Aral kozuj cUTu am kavuL aTAa,
  5
  vaiku tozil maTiyum maTiyA vizavin
  yANar n'al n'ATTuLLum, pANar
  paital cuRRattup pacip pakai Aki,
  kOziyOnE, kOpperujcOzan
  pottu il n'aNpin pottiyoTu kezIi,
  10
  vAy Ar peru n'akai vaikalum n'akkE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  kOpperujcOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

  215
  kavaik katir varakin avaippuRu vAkkal
  tAtu eru maRukin pOtoTu potuLiya
  vELai veN pU veN tayirk koLIi,
  AymakaL aTTa am puLi mitavai
  5
  avarai koyyun'ar Ara mAn'tum
  tennam poruppan n'al n'ATTuLLum
  picirOn enpa, en uyir Ompun'anE;
  celvak kAlai n'iRpinum,
  allaR kAlai n'illalanmannE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  kOpperujcOzan, 'picirAn'taiyAr vArAr' enRa cAnROrkku, 'avar varuvAr' enRu colliyatu.

  216
  'kETTal mAttirai allatu, yAvatum
  kANTal illAtu yANTu pala kaziya,
  vazu inRu pazakiya kizamaiyar Ayinum,
  aritE, tOnRal! ataRpaTa ozukal' enRu,
  5
  aiyam koLLanmin, Ar aRivALIr!
  ikazvilan; iniyan; yAtta n'aNpinan;
  pukaz keTa varUum poy vENTalanE;
  tan peyar kiLakkumkAlai, 'en peyar
  pEtaic cOzan' ennum, ciRan'ta
  10
  kAtaR kizamaiyum uTaiyan; atantalai,
  innatu Or kAlai n'illalan;
  innE varukuvan; ozikka, avaRku iTamE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan vaTakkirun'tAn, 'picirAn'taiyArkku iTan ozikka!' enRatu.

  376
  vicumpu n'Ittam iRan'ta jAyiRRup
  pacug katir mazukiya civan'tu vAgku an'ti
  ciRu n'ani piRan'ta pinRai, ceRi piNic
  citAar vaLpin en teTAri tazIi,
  5
  pANar Arum aLavai, yAn tan
  yANar n'al manaik kUTTumutal n'inRanen;
  imaittOr vizitta mAttirai, jerErena,
  kuNakku ezu tigkaL kanai iruL akaRRa,
  paNTu aRivArA uruvOTu, en arait
  10
  tonRu paTu tuLaiyoTu paru izai pOki,
  n'ain'tu karai paRain'ta en uTaiyum, n'Okki,
  'virun'tinan aLiyan, ivan' ena, perun'takai
  n'inRa muraRkai n'Ikki, n'anRum
  aravu vekuNTanna tERaloTu, cUTu tarupu,
  15
  n'irayattu anna en vaRan kaLain'tu, anRE,
  iravinAnE, IttOn en'tai;
  anRai jAnRinoTu inRin Ugkum,
  irappac cin'tiyEn, n'irappu aTu puNaiyin;
  uLattin aLakkum miLirn'ta takaiyEn;
  20
  n'iRaik kuLap putavin makizn'tanen Aki,
  oru n'AL, iravalar varaiyA vaLLiyOr kaTaittalai,
  jAgkar n'eTumozi payiRRi,
  tOnRal cellAtu, en ciRu kiNaik kuralE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  oymAn n'alliyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  378
  ten paratavar miTal cAya,
  vaTa vaTukar vAL OTTiya,
  toTai amai kaNNi, tirun'tu vEl taTak kai,
  kaTu mA kaTaiiya viTu pari vaTimpin,
  5
  n'al tAr, kaLLin, cOzan kOyil,
  putup piRai anna cutai cEy mATattu,
  panik kayattu anna n'IL n'akar n'inRu, en
  arik kUTu mAk kiNai iriya oRRi,
  ejcA marapin vajci pATa,
  10
  emakku ena vakutta alla, mikap pala,
  mEmpaTu ciRappin arug kala veRukkai
  tAgkAtu pozitan'tOnE; atu kaNTu,
  ilampATu uzan'ta en irum pEr okkal,
  viral ceRi marapina cevit toTakkun'arum,
  15
  cevit toTar marapina viral ceRikkun'arum,
  araikku amai marapina miTaRRu yAkkun'arum,
  miTaRRu amai marapina araikku yAkkun'arum,
  kaTun' teRal irAmanuTan puNar cItaiyai
  valittakai arakkan vauviya jAnRai,
  20
  n'ilam cEr matar aNi kaNTa kuragkin
  cem mukap perug kiLai izaip polin'tAagku,
  aRAa aru n'akai initu peRRikumE
  irug kiLait talaimai eyti,
  arumpaTar evvam uzan'tatantalaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  cOzan ceruppAzi eRin'ta iLajcET cenniyai Unpoti pacug kuTaiyAr pATiyatu.

  380
  ten pavvattu muttup pUNTu,
  vaTa kunRattuc cAn'tam urIi,
  ........................................g kaTal tAnai,
  in icaiya viRal venRi,
  5
  tennavar vaya maRavan;
  micaip peyta n'Ir kaTal paran'tu muttu Akun'tu,
  n'ARu itazk kuLaviyoTu kUtaLam kuzaiya,
  vERupe.....................................................................ttun'tu,
  tIm cuLaip palavin n'Ajcil porun'an;
  10
  tuppu etirn'tOrkkE uLLAc cEymaiyan;
  n'aTpu etirn'tOrkkE agkai n'aNmaiyan;
  val vEl kan'tan n'al icai alla,
  .....................ttArp piLLai am ciRAar;
  annan AkanmARE, in' n'ilam
  15
  ilampaTu kAlai Ayinum,
  pulampal pOyinRu, pUtta en kaTumpE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  n'Ajcil vaLLuvanaik karuvUrk katappiLLai pATiyatu.

  381
  Unum UNum munaiyin, initu ena,
  pAlin peytavum, pAkin koNTavum,
  aLavupu kalan'tu, mellitu paruki,
  virun'tuRuttu, ARRi irun'tanemAka,
  5
  'cenmO, peruma! em vizavuTai n'ATTu?' ena,
  yAm tan aRiyun'amAka, tAn peritu
  anpu uTaimaiyin, em pirivu ajci,
  tuNariyatu koLAavAki, pazam Uzttu,
  payam pakarvu aRiyA mayagku aril mutu pAz,
  10
  peyal peytanna, celvattu AgkaN,
  IyA mannar puRagkaTait tOnRi,
  citAar vaLpin citarp puRat taTAri
  Un cukir valan'ta teN kaN oRRi,
  viral vicai tavirkkum aralai il pANiyin,
  15
  ilampATu akaRRal yAvatu? pulampoTu
  terumaral uyakkamum tIrkkuvem; atanAl,
  iru n'ilam kUlam pARa, kOTai
  varu mazai muzakku icaikku OTiya pinRai,
  cEyaiAyinum, ivaNaiAyinum,
  20
  itaRkoNTu aRin'ai; vAziyO, kiNaiva!
  ciRu n'ani, oru vazip paTarka enROnE en'tai,
  oli veL aruvi vEgkaTa n'ATan,
  uRuvarum ciRuvarum Uz mARu uykkum
  aRattuRai ampiyin mAna, maRappu inRu,
  25
  irug kOL IrAp pUTkai,
  karumpanUran kAtal makanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  karumpanUr kizAnai n'annAkanAr pATiyatu.

  388
  veLLi ten pulattu uRaiya, viLai vayal,
  paLLam, vATiya payan il kAlai,
  irum paRaik kiNaimakan cenRavan, perum peyar
  ................................................................................porun'ti,
  5
  tan n'ilai aRiyun'anAka, an' n'ilai,
  iTukkaN iriyal pOka, uTaiya
  koTuttOn en'tai, koTai mEn' tOnRal,
  .......................................................................nAmaruppAka,
  vellum vAymozip pulluTai vi
  10
  peyarkkum paNNaR kETTirO, makakirena,
  vinaip pakaTu ERRa mEzi kiNait toTA,
  n'ALtoRum pATEn Ayin, AnA
  maNi kiLar munRil tennavan marukan,
  piNi muracu iragkum pITu kezu tAnai
  15
  aNNal yAnai vazuti,
  kaNmARiliyar en perug kiLaip puravE!
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  ciRukuTi kizAn paNNanai maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr pATiyatu.

  389
  'n'Ir n'ugkin kaN valippa,
  kAna vEmpin kAy tiragka,
  kayam kaLiyum kOTai Ayinum,
  ElA veNpon pOruRu kAlai,
  5
  emmum uLLumO piLLaiam porun'an!'
  enRu IttananE, icaicAl n'eTun'takai;
  inRu cenRu eytum vaziyanum allan;
  celinE, kANA vaziyanum allan;
  pun talai maTap piTi inaiya, kanRu tan'tu,
  10
  kunRaka n'al Ur manRattup piNikkum
  kal izi aruvi vEgkaTam kizavOn,
  celvuzi ezAa n'al Er mutiyan!
  Atanugkan pOla, n'Iyum
  pacitta okkal pazagkaN vITa,
  15
  vIRucAl n'an kalam n'alkumati, peruma!
  aitu akal alkul makaLir
  n'eytal kELanmAr, n'eTug kaTaiyAnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  Atanugkanaik kaLLil AttiraiyanAr pATiyatu.

  390
  aRavai n'ejcattu Ayar, vaLarum
  maRavai n'ejcattu AyivALar,
  arumpu alar cerun'ti n'eTug kAl malar kamaz,
  .........................................................manna muRRattu,
  5
  Arvalar kuRukin allatu, kAvalar
  kanavinum kuRukAk kaTiyuTai viyal n'akar,
  malaik kaNattu anna mATam cilampa, en
  arik kural taTAri iriya oRRip
  pATi n'inRa pal n'AL anRiyum,
  10
  cenRa jAnRaic cenRu paTar iravin
  van'tataR koNTu, 'n'eTug kaTai n'inRa
  pun talaip porun'an aLiyantAn' ena,
  tannuzaik kuRukal vENTi, en arai
  mutu n'Irp pAci anna uTai kaLain'tu,
  15
  tiru malar anna putu maTik koLIi,
  makiz taral marapin maTTE anRiyum,
  amiztu ana marapin Un tuvai aTicil
  veLLi veN kalattu UTTal anRi,
  mun Urp potiyil cErn'ta men n'aTai
  20
  irum pEr okkal perum pulampu akaRRa,
  akaTu n'anai vEgkai vI kaNTanna
  pakaTu taru cen'n'el pOroTu n'alki,
  'koNTi peRuka!' enROnE uN tuRai
  malai alar aNiyum talai n'Ir n'ATan;
  25
  kaNTAR koNTum avan tirun'tu aTi vAztti,
  .............................................................................................................................
  vAn aRiyala en pATu paci pOkkal;
  aNNal yAnai vEn'tar
  uNmaiyO, aRiyal? kANpu aRiyalarE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

  400
  mAka vicumpin veN tigkaL
  mU ain'tAn muRai muRRa,
  kaTal n'aTuvaN kaNTanna en
  iyam icaiyA, marapu Etti,
  5
  kaTait tOnRiya kaTaik kagkulAn
  palar tujcavum tAn tujcAn,
  ulaku kAkkum uyar .........k
  kETTOn, en'tai, en teN kiNaik kuralE;
  kETTataRkoNTum, vETkai taNTAtu,
  10
  tonRu paTu citAar marugku n'Ikki,
  mikap peruj ciRappin vIRu.......
  ...........................................................lavAna
  kaligkam aLittiTTu en arai n'Okki,
  n'Ar ari n'aRavin n'AL makiz tUgkun'tu;
  15
  pOtu aRiyEn, patip pazakavum,
  tan pakai kaTital anRiyum, cErn'tOr
  pacip pakai kaTitalum vallan mAtO;
  maRavar malin'ta ta.............................................
  kELvi malin'ta vELvit tUNattu,
  20
  irug kazi izitaru........ kali vagkam
  tERu n'Irp parappin yARu cIttu uyttu,
  tuRaitoRum piNikkum n'al Ur,
  uRaivu in yANar,........ kizavOnE!
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:08:14(இந்திய நேரம்)