தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

291-300

 • 291-300

  291
  ciRAaar! tuTiyar! pATu val makAaar!
  tU veL aRuvai mAyOR kuRuki,
  irum puL pUcal Ompumin; yAnum,
  viLarik koTpin, veL n'ari kaTikuven;
  5
  en pOl peru vituppuRuka, vEn'tE
  konnum cAtal veyyORkut tan talai
  maNi maruL mAlai cUTTi, avan talai
  oru kAz mAlai tAn malain'tananE!
  tiNai atu; tuRai vEttiyal.
  n'eTugkazuttup paraNar pATiyatu.

  292
  vEn'taRku En'tiya tIm taN n'aRavam
  yAm tanakku uRumuRai vaLAva, vilakki,
  'vAy vAL paRRi n'inRanan' enRu,
  cinaval Ompumin, ciRu pullALar!
  5
  INTE pOla vENTuvan Ayin,
  en muRai varuka ennAn, kammena
  ezu taru perum paTai vilakki,
  ANTum n'iRkum ANtakaiyannE.
  tiNai vajci; tuRai perujcORRun'ilai.
  viricciyUr n'annAkanAr pATiyatu.

  293
  n'iRap paTaikku olkA yAnai mElOn
  kuRumparkku eRiyum Eval taNNumai
  n'AN uTai mAkkaTku iragkumAyin,
  emminum pEr ezil izan'tu, vinai enap
  5
  piRar manai pukuvaLkollO
  aLiyaL tAnE, pUvilaip peNTE!
  tiNai kAjci; tuRai pUkkOT kAjci.
  n'occi n'iyamag kizAr pATiyatu.

  294
  'veNkuTai matiyam mEl n'ilAt tikaztara,
  kaNkUTu iRutta kaTal maruL pAcaRai,
  kumarip paTai tazIiya kURRu vinai ATavar
  tamar piRar aRiyA amar mayagku azuvattu,
  5
  iRaiyum peyarum tORRi, n'umaruL
  n'AL muRai taputtIr vammin, Igku' ena,
  pOr malain'tu oru ciRai n'iRpa, yAvarum
  aravu umiz maNiyin kuRukAr
  n'irai tAr mArpin n'in kELvanai, piRarE.
  tiNai tumpai; tuRai tAnaimaRam.
  perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  295
  kaTal kiLarn'tanna kaTTUr n'AppaN,
  ven'tu vAy maTittu vEl talaip peyari,
  tOTu ukaittu ezutarUu, turan'tu eRi jATpin,
  varu paTai pOzn'tu vAyp paTa vilagki,
  5
  iTaip paTai azuvattuc citain'tu vERAkiya,
  ciRappuTaiyALan mANpu kaNTaruLi,
  vATu mulai URic curan'tana
  OTAp pUTkai viTalai tAykkE.
  tiNai atu; tuRai uvakaik kaluzcci.
  auvaiyAr pATiyatu.

  296
  vEmpu cinai oTippavum, kAjci pATavum,
  n'eyyuTaik kaiyar aiyavi pukaippavum,
  ellA manaiyum kallenRavvE;
  vEn'tu uTanRu eRivAnkollO
  5
  n'eTitu van'tanRAl n'eTun'takai tErE?
  tiNai vAkai; tuRai ERAN mullai.
  veLLaimALar pATiyatu.

  297
  peru n'Ir mEval taNNaTai erumai
  iru maruppu uRazum n'eTu mAN n'eRRin
  paim payaRu utirtta kOtin kOl aNai,
  kanRuTai marai At tujcum cIRUrk
  5
  kOL ivaN vENTEm, puravE; n'Ar ari
  n'anai mutir cATi n'aRavin vAztti,
  tuRai n'ani kezIik kampuL Inum
  taNNaTai peRutalum urittE vain' n'uti
  n'eTu vEl pAyn'ta mArpin,
  10
  maTal van pOn'taiyin, n'iRkumOrkkE.
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
  ...........................................................................

  298
  emakkE kalagkal tarumE; tAnE
  tERal uNNum mannE; n'anRum
  innAn manRa vEn'tE, iniyE
  n'ErAr Ar eyil muRRi,
  5
  vAy maTittu uraRi, 'n'I mun'tu' ennAnE.
  tiNai karan'tai; tuRai n'eTumozi.
  AliyAr pATiyatu.

  299
  parutti vElic cIRUr mannan
  uzuttu atar uNTa Oy n'aTaip puravi,
  kaTal maNTu tONiyin, paTai mukam pOza
  n'eymiti arun'tiya, koy cuval eruttin,
  5
  taNNaTai mannar, tAruTaip puravi,
  aNagkuTai murukan kOTTattuk
  kalam toTA makaLirin, ikan'tu n'inRavvE.
  tiNai n'occi; tuRai kutirai maRam.
  ponmuTiyAr pATiyatu.

  300
  'tOl tA; tOl tA' enRi; tOloTu
  tuRukal maRaiyinum uykuvai pOlAy;
  n'erun'al ellai n'I eRin'tOn tampi,
  akal pey kunRiyin cuzalum kaNNan,
  5
  pEr Ur aTTa kaLLiRku
  Or il kOyil tErumAl n'innE.
  tiNai tumpai; tuRai tAnai maRam.
  aricil kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:15:30(இந்திய நேரம்)