தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tinai (Enal)-tinai (Enal)

 • tinai (Enal)

  28
  'ciRappu il citaTum, uRuppu il piNTamum,
  kUnum, kuRaLum, Umum, ceviTum,
  mAvum, maruLum, uLappaTa vAzn'arkku
  eN pEr eccam enRu ivai ellAm
  5
  pEtaimai allatu Utiyam il' ena,
  munnum, aRin'tOr kURinar; innum,
  atan tiRam attai yAn uraikka van'tatu
  vaTTa variya cem poRic cEval
  Enal kAppOr uNarttiya kUum
  10
  kAnattOr, n'in tevvar; n'IyE,
  puRajciRai mAkkaTku aRam kuRittu, akattOr
  puyttu eRi karumpin viTu kazai tAmaraip
  pUm pOtu citaiya vIzn'tena, kUttar
  ATu kaLam kaTukkum aka n'ATTaiyE;
  15
  atanAl, aRanum poruLum inpamum mUnRum
  ARRum, peruma! n'in celvam;
  ARRAmai n'iR pORRAmaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  120
  veppuL viLain'ta vEgkaic cej cuval
  kArp peyal kalitta perum pATTu Irattu,
  pUzi mayagkap pala uzutu, vitti,
  palli ATiya pal kiLaic cevvik
  5
  kaLai kAl kazAlin, tOTu olipu n'an'ti,
  men mayil puniRRup peTai kaTuppa n'ITi,
  karun' tAL pOki, orugku pIL virin'tu,
  kIzum mElum ejcAmaip pala kAyttu,
  vAlitin viLain'ta putu varaku ariya,
  10
  tinai koyya, kavvai kaRuppa, avaraik
  kozug koTi viLark kAy kOT patam Aka,
  n'ilam putaip pazuniya maTTin tERal
  pul vEyk kurampaik kuTitoRum pakarn'tu,
  n'aRu n'eyk kaTalai vicaippa, cORu aTTu,
  15
  perun'tOL tAlam pUcal mEvara,
  varun'tA yANarttu; n'an'tumkollO
  irum pal kUn'tal maTan'taiyar tan'tai
  ATu kazai n'aralum cET cimai, pulavar
  pATi AnAp paNpin pakaivar
  20
  OTu kazal kampalai kaNTa
  ceru vej cEey peru viRal n'ATE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  143
  'malai vAn koLka!' ena, uyar pali tUuy,
  'mAri AnRu, mazai mEkku uyarka!' enak
  kaTavuL pENiya kuRavar mAkkaL,
  peyal kaNmARiya uvakaiyar, cAral
  5
  punat tinai ayilum n'ATa! cinap pOrk
  kai vaL Ikaik kaTu mAn pEka!
  yArkol aLiyaLtAnE n'erun'al,
  curan uzan'tu varun'tiya okkal pacittena,
  kuNil pAy muracin iragkum aruvi
  10
  n'aLi iruj cilampin cIRUr AgkaN,
  vAyil tOnRi, vAztti n'inRu,
  n'innum n'in malaiyum pATa, innAtu
  ikutta kaNNIr n'iRuttal cellAL,
  mulaiyakam n'anaippa, vimmi,
  15
  kuzal inaivatupOl azutanaL, peritE?
  tiNai perun'tiNai; tuRai kuRugkali; tApatan'ilaiyum Am.
  avanAl tuRakkappaTTa kaNNaki kAraNamAka avanaik kapilar pATiyatu.

  159
  'vAzum n'ALOTu yANTu pala uNmaiyin,
  tIrtal cellAtu, en uyir' enap pala pulan'tu,
  kOl kAlAkak kuRum pala otugki,
  n'Ul virittanna katuppinaL, kaN tuyinRu,
  5
  munRil pOkA mutirvinaL yAyum;
  pacan'ta mEniyoTu paTar aTa varun'ti,
  marugkil koNTa pal kuRumAkkaL
  picain'tu tina, vATiya mulaiyaL, peritu azin'tu,
  kuppaik kIrai koykaN akaitta
  10
  muRRA iLan' taLir koytukoNTu, uppu inRu,
  n'Ir ulaiAka ERRi, mOr inRu,
  avizp patam maRan'tu, pAcaTaku micain'tu,
  mAcoTu kuRain'ta uTukkaiyaL, aRam paziyA,
  tuvvALAkiya en veyyOLum;
  15
  enRAgku, iruvar n'ejcamum uvappa kAnavar
  kari punam mayakkiya akankaN kollai,
  aivanam vitti, maiyuRak kavini,
  InalcellA EnaRku izumenak
  karuvi vAnam talaii yAgkum,
  20
  Itta n'in pukaz Etti, tokka en,
  paci tinat tiragkiya, okkalum uvappa
  uyarn'tu En'tu maruppin kolkaLiRu peRinum,
  tavirn'tu viTu paricil koLLalen; uvan'tu, n'I
  inpuRa viTutiAyin, ciRitu
  25
  kunRiyum koLval, kUr vEl kumaNa!
  ataRpaTa aruLal vENTuval viRal pukaz
  vacai il vizut tiNaip piRan'ta
  icai mEn' tOnRal! n'iR pATiya yAnE.
  tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  avanai avar pATiyatu.

  168
  aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
  kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
  kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
  kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
  5
  n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
  uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
  mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
  marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
  mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
  10
  vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
  cAn'ta viRakin uvitta punkam
  kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
  cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
  UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
  15
  n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
  vaTi n'avil ampin villOr peruma!
  kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
  vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
  poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
  20
  pATupa enpa paricilar, n'ALum
  IyA mannar n'ANa,
  vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
  piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.

  172
  ERRuka ulaiyE; Akkuka cORE;
  kaLLum kuRaipaTal Ompuka; oL izaip
  pATu val viRaliyar kOtaiyum punaika;
  annavai piRavum ceyka; ennatUum
  5
  pariyal vENTA; varu patam n'ATi,
  aivanam kAvalar pey tI n'an'tin,
  oLi tikaz tirun'tu maNi n'aLiiruL akaRRum
  van pula n'ATan, vaya mAn piTTan:
  Ar amar kaTakkum vElum, avan iRai
  10
  mA vaL Ikaik kOtaiyum,
  mARukoL mannarum, vAziyar n'eTitE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai vaTama vaNNakkan tAmOtaranAr pATiyatu.

  184
  kAy n'el aRuttuk kavaLam koLinE,
  mA n'iRaivu illatum, pal n'ATku Akum;
  n'URu ceRu Ayinum, tamittup pukku uNinE,
  vAy pukuvataninum kAl peritu keTukkum;
  5
  aRivuTai vEn'tan n'eRi aRin'tu koLinE,
  kOTi yAttu, n'ATu peritu n'an'tum;
  melliyan kizavan Aki, vaikalum
  varicai aRiyAk kallen cuRRamoTu,
  parivu tapa eTukkum piNTam n'accin,
  10
  yAnai pukka pulam pOla,
  tAnum uNNAn, ulakamum keTumE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
  pANTiyan aRivuTai n'ampiyuzaic cenRa picirAn'taiyAr pATiyatu.

  186
  n'ellum uyir anRE; n'Irum uyir anRE;
  mannan uyirttE malar talai ulakam:
  atanAl, yAn uyir enpatu aRikai
  vEl miku tAnai vEn'taRkuk kaTanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mOcikIranAr pATiyatu.

  208
  'kunRum malaiyum pala pin oziya,
  van'tanen, paricil koNTanen celaRku' ena
  n'inRa en n'ayan'tu aruLi, 'Itu koNTu,
  Igkanam celka, tAn' ena, ennai
  5
  yAgku aRin'tananO, tAgku arug kAvalan?
  kANAtu Itta ip poruTku yAn Or
  vANikap paricilan allen; pENi,
  tinai anaittuAyinum, initu avar
  tuNai aLavu aRin'tu, n'alkinar viTinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyuzaic cenRa perujcittiranAraik kANAtu,'itu koNTu celka!' enRu avan paricil koTuppak koLLAtu, avar colliyatu.

  319
  pUval paTuvil kUval tONTiya
  ceg kaN cil n'Ir peyta cIRil
  munRil irun'ta mutu vAyc cATi
  yAm kaHTu uNTena, vaRitu mAcu inRu;
  5
  paTalai munRil ciRu tinai uNagkal
  puRavum italum aRavum uNkenap
  peytaRku ellinRu pozutE; atanAn,
  muyal cuTTa Ayinum tarukuvEm; pukutan'tu
  Igku irun'tImO, mutu vAyp pANa!
  10
  koTug kOTTu AmAn n'aTugku talaik kuzavi
  pun talaic ciRAar kanRu enap pUTTum
  cIRUr mannan n'erun'ai jAgkar,
  vEn'tu viTu toziloTu cenRanan; van'tu, n'in
  pATini mAlai aNiya,
  15
  vATAt tAmarai cUTTuvan n'inakkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AlagkuTi vagkanAr pATiyatu.

  320
  munRil mujjaiyoTu mucuNTai pampi,
  pan'tar vENTAp palA tUgku n'Izal,
  kaimmAn vETTuvan kanai tuyil maTin'tena,
  pArvai maTap piNai tazIi, piRitu Or
  5
  tIr tozil tanik kalai tiLaittu viLaiyATa,
  inpuRu puNarn'ilai kaNTa manaiyOL
  kaNavan ezutalum ajci, kalaiyE
  piNaivayin tIrtalum ajci, yAvatum,
  il vazagkAmaiyin, kallena olittu,
  10
  mAn ataL peyta uNagku tinai valci
  kAnak kOziyOTu ital kavarn'tu uNTena,
  Ara n'eruppin, Aral n'ARa,
  taTivu Arn'tiTTa muzu vaLLUram
  irum pEr okkaloTu orugku initu arun'ti,
  15
  tagkinai cenmO, pANa! tagkAtu,
  vEn'tu taru vizuk kUz paricilarkku enRum
  arukAtu Iyum vaNmai
  uraicAl n'eTun' takai Ompum UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  vIrai veLiyanAr pATiyatu.

  328
  ..........Tai mutal puRavu cErn'tirun'ta
  pun pulac cIRUr, n'el viLaiyAtE;
  varakum tinaiyum uLLavai ellAm
  iraval mAkkaLukku Iyat tolain'tana;
  5
  ................. Tu amain'tananE;
  annan Ayinum, pANa! n'anRum
  veLLattiTum pAluL uRai toTa....
  kaLavup puLi anna viLai....
  ..............vATu Un kozug kuRai
  10
  koy kural ariciyoTu n'ey peytu aTTu,
  tuTuppoTu civaNiya kaLik koL veN cORu
  uNTu, initu irun'ta pin
  ... ... ... ... .... ... tarukuvan mAtO
  tALi mutal n'ITiya ciRu n'aRu mujjai
  15
  muyal van'tu kaRikkum munRil,
  cIRUr mannanaip pATinai celinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pagku ............................. pATiyatu.

  333
  n'IruL paTTa mArip pEr uRai
  mokkuL anna pokuTTu vizik kaNNa,
  karum piTart talaiya, peruj cevik kuRu muyal
  uL Urk kuRum putal tuLLuvana ukaLum
  5
  toLLai manRattu AgkaN paTarin,
  'uNka' ena uNarA uyaviRRu Ayinum,
  tagkinir cenmO, pulavir! n'anRum;
  cenRataR koNTu, manaiyOL virumpi,
  varakum tinaiyum uLLavai ellAm
  10
  iraval mAkkaL uNakkoLat tIrn'tena,
  kuRittu mARu etirppai peRAamaiyin,
  kural uNagku vitait tinai ural vAyp peytu,
  ciRitu puRappaTTanRO ilaLE; tan Ur
  vETTak kuTitoRum kUTTu
  15
  .............................................. uTumpu cey
  pANi n'eTun' tEr vallarOTu UrA,
  vampu aNi yAnai vEn'tu talaivarinum,
  uNpatu mannum atuvE;
  paricil mannum, kurucil koNTatuvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  .................................................................

  335
  aTal arun' tuppin....................
  ...................kurun'tE mullai enRu
  in' n'Anku allatu pUvum illai;
  karug kAl varakE, irug katirt tinaiyE,
  5
  ciRu koTik koLLE, poRi kiLar avaraiyoTu,
  in' n'Anku allatu uNAvum illai;
  tuTiyan, pANan, paRaiyan, kaTampan, enRu
  in' n'Anku allatu kuTiyum illai;
  onnAt tevvar mun n'inRu vilagki,
  10
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu eRin'tu vIzn'tena,
  kallE paravin allatu,
  n'el ukuttup paravum kaTavuLum ilavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mAgkuTi kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:29:32(இந்திய நேரம்)