தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

91-100

 • 91-100

  91
  valam paTu vAyvAL En'ti, onnAr
  kaLam paTak kaTan'ta kazal toTit taTak kai,
  Ar kali n'aRavin, atiyar kOmAn!
  pOr aTu tiruvin polan' tAr ajci!
  5
  pAl purai piRai n'utal polin'ta cenni
  n'IlamaNi miTaRRu oruvan pOla
  mannuka peruma! n'IyE, tol n'ilaip
  peru malai viTarakattu aru micaik koNTa
  ciRiyilai n'ellit tIm kani kuRiyAtu,
  10
  Atal n'in akattu aTakki,
  cAtal n'Igka, emakku IttanaiyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  avanai avar n'ellip pazam peRRup pATiyatu.

  92
  yAzoTum koLLA; pozutoTum puNarA;
  poruL aRivArA; Ayinum, tan'taiyarkku
  aruL van'tanavAl, putalvartam mazalai;
  en vAyc collum anna onnAr
  5
  kaTi matil araN pala kaTan'ta
  n'eTumAn ajci! n'I aruLalmARE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  93
  tiN piNi muracam izumena muzagkac
  cenRu, amar kaTattal yAvatu? van'tOr
  tAr tAgkutalum ARRAr, veTipaTTu,
  OTal marIiya pITu il mannar
  5
  n'OyppAl viLin'ta yAkkai tazIi,
  kAtal maRan'tu, avar tItu marugku aRumAr,
  aRam puri koLkai n'AnmaRai mutalvar
  tiRam puri pacum pul parappinar kiTappi,
  'maRam kan'tAka n'al amar vIzn'ta
  10
  n'IL kazal maRavar celvuzic celka!' ena
  vAL pOzn'tu aTakkalum uyn'tanar mAtO
  vari jimiRu Arkkum vAy puku kaTAattu
  aNNal yAnai aTu kaLattu oziya,
  aruj camam tataiya n'URi, n'I,
  15
  perun' takai! vizup puN paTTa mARE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avan porutu puNpaTTu n'inROnai avar pATiyatu.

  94
  Urk kuRumAkkaL veN kOTu kazAalin,
  n'Irt tuRai paTiyum perug kaLiRu pOla
  iniyai, peruma! emakkE; maRRu atan
  tun arug kaTAam pOla
  5
  innAy, peruma! n'in onnAtOrkkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  95
  ivvE, pIli aNin'tu, mAlai cUTTi,
  kaN tiraL n'On kAz tirutti, n'ey aNin'tu,
  kaTiyuTai viyal n'akaravvE; avvE,
  pakaivark kutti, kOTu, n'uti, citain'tu,
  5
  kol tuRaik kuRRila mAtO enRum
  uNTAyin patam koTuttu,
  illAyin uTan uNNum,
  illOr okkal talaivan,
  aNNal em kOmAn, vain' n'uti vElE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAL magkalam.
  avan tUtuviTa, toNTaimAnuzaic cenRa auvaikku avan paTaikkalak koTTil kATTa, avar pATiyatu.

  96
  alar pUn' tumpai am pakaTTu mArpin,
  tiraNTu n'ITu taTakkai, ennai iLaiyORku
  iraNTu ezun'tanavAl, pakaiyE: onRE,
  pUp pOl uNkaN pacan'tu, tOL n'uNuki,
  5
  n'Okkiya makaLirp piNittanRu; onRE,
  'vizavinRuAyinum, paTu patam pizaiyAtu,
  mai Un mocitta okkaloTu, tuRai n'Irk
  kaimAn koLLumO?' ena,
  uRaiyuL muniyum, avan cellum UrE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

  97
  pOrkku uraiip pukanRu kazitta vAL,
  uTanRavar kAppuTai matil azittalin,
  Un uRa mUzki, uru izan'tanavE;
  vElE, kuRumpu aTain'ta araN kaTan'tu, avar
  5
  n'aRug kaLLin n'ATu n'aittalin,
  curai tazIiya irug kAzoTu
  maTai kalagki n'ilai tirin'tanavE;
  kaLiRE, ezUut tAgkiya katavam malaittu, avar
  kuzUuk kaLiRRuk kuRumpu uTaittalin,
  10
  parUup piNiya toTi kazin'tanavE;
  mAvE, paran'tu orugku malain'ta maRavar
  polam pain' tAr keTap paritalin,
  kaLan uzan'tu acaiiya maRuk kuLampinavE;
  avan tAnum, n'ilam tiraikkum kaTal tAnaip
  15
  polan' tumpaik kazal pANTil
  kaNai poruta tuLait tOlannE.
  AyiTai, uTanROr uytal yAvatu? 'taTan' tAL,
  piNik katir, n'ellin cemmal mUtUr
  n'umakku urittAkal vENTin, cenRu avaRku
  20
  iRukkal vENTum, tiRaiyE; maRuppin,
  olvAn allan, velpOrAn' enac
  collavum tERIrAyin, mel iyal,
  kazal kani vakutta tuNaic cil Oti,
  kuRun' toTi makaLir tOL viTal
  25
  iRumpUtu anRu; aHtu aRin'tu ATuminE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

  98
  munait tevvar muraN aviyap
  porak kuRukiya n'uti maruppin n'in
  inak kaLiRu celak kaNTavar
  matil katavam ezuc cellavum,
  5
  piNan azugkak kaLan uzakkic
  celavu acaiiya maRuk kuLampin n'in
  ina n'al mAc celak kaNTavar
  kavai muLLin puzai aTaippavum,
  mArpuRac cErn'tu olkAt
  10
  tOl ceRippu il n'in vEl kaNTavar
  tOl kaziyoTu piTi ceRippavum,
  vAL vAytta vaTup paran'ta n'in
  maRa main'tar main'tu kaNTavar
  puN paTu kuruti ampu oTukkavum,
  15
  n'IyE, aiyavi pukaippavum tAgkAtu, oyyena,
  uRumuRai marapin puRam n'inRu uykkum
  kURRattu anaiyai; Akalin, pORRAr
  iragka viLivatukollO varampu aNain'tu
  iRagkukatir alamvaru kazani,
  20
  perum punal paTappai, avar akan talai n'ATE!
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; tiNai vajciyum, tuRai koRRa vaLLaiyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

  99
  amararp pENiyum, Avuti aruttiyum,
  arum peRal marapin karumpu ivaN tan'tum,
  n'Ir aka irukkai Azi cUTTiya
  tol n'ilai marapin n'in munnOr pOla,
  5
  Ikai am kazal kAl, irum panam puTaiyal,
  pU Ar kAvin, puniRRup pulAl n'eTu vEl,
  ezu poRi n'ATTattu ezAat tAyam
  vazu inRu eytiyum amaiyAy, ceru vETTu,
  imiz kural muracin ezuvaroTu muraNic
  10
  cenRu, amar kaTan'tu, n'in ARRal tORRiya
  anRum, pATun'arkku ariyai; inRum
  paraNan pATinan maRkol maRRu n'I
  muraN miku kOvalUr n'URi, n'in
  araN aTu tikiri En'tiya tOLE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan kOvalUr eRin'tAnai avar pATiyatu.

  100
  kaiyatu vElE; kAlana punai kazal;
  meyyatu viyarE; miTaRRatu pacum puN;
  vaTkar pOkiya vaLar iLam pOn'tai
  uccik koNTa Uci veN tOTTu,
  5
  veTci mA malar, vEgkaiyoTu viraii,
  curi irum pittai poliyac cUTi,
  varivayam poruta vayak kaLiRu pOla,
  innum mARAtu cinanE; annO!
  uyn'tanar allar, ivan uTaRRiyOrE;
  10
  ceRuvar n'Okkiya kaN, tan
  ciRuvanai n'Okkiyum, civappu AnAvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tiNai vajciyum, tuRai koRRavaLLaiyum Am.
  atiyamAn tavamakan piRan'tavanaik kaNTAnai avar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:12:57(இந்திய நேரம்)