தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Parun'tu (eruvai)-parun'tu (eruvai)

 • parun'tu (eruvai)

  3
  uvavu mati uruvin Ogkal veN kuTai
  n'ilavuk kaTal varaippin maNNakam n'izaRRa,
  Ema muracam izumena muzagka,
  n'Emi uytta n'Ee n'ejcin,
  5
  tavirA Ikai, kavuriyar maruka!
  ceyir tIr kaRpin cEyizai kaNava!
  pon OTaip pukar aNi n'utal,
  tun arun' tiRal, kamaz kaTAattu,
  eyiRu paTaiyAka eyiR katavu iTAa,
  10
  kayiRu piNikkoNTa kaviz maNi marugkin,
  perug kai, yAnai irum piTart talai irun'tu,
  marun'tu il kURRattu arun' tozil cAyAk
  karug kai oL vAT perumpeyar vazuti!
  n'ilam peyarinum, n'in col peyaral;
  15
  polag kazaR kAl, pular cAn'tin
  vilagku akanRa viyal mArpa!
  Ur illa, uyavu ariya,
  n'Ir illa, n'IL iTaiya,
  pArval irukkai, kavi kaN n'Okkin,
  20
  cen' toTai pizaiyA vankaN ATavar
  ampu viTa, vIzn'tOr vampap patukkai,
  tirun'tu ciRai vaLai vAyp parun'tu irun'tu uyavum
  unna maratta tun arug kavalai,
  n'in n'acai vETkaiyin iravalar varuvar atu
  25
  munnam mukattin uNarn'tu, avar
  inmai tIrttal vanmaiyAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan karug kai oLvAT perumpeyar vazutiyai irumpiTarttalaiyArpATiyatu.

  43
  n'ilamicai vAzn'ar alamaral tIra,
  teRu katirk kanali vemmai tAgki,
  kAl uNavu Aka, cuTaroTu koTkum
  avircaTai munivarum maruLa, koTun'ciRaik
  5
  kUr ukirp parun'tin ERu kuRittu, orIi,
  tan akam pukka kuRu n'aTaip puRavin
  taputi ajcic cIrai pukka
  varaiyA Ikai uravOn maruka!
  n'ErArk kaTan'ta muraN miku tiruvin
  10
  tEr vaN kiLLi tampi! vAr kOl,
  koTumara maRavar peruma! kaTu mAn
  kai vaN tOnRal! aiyam uTaiyEn:
  'Ar punai teriyal n'in munnOr ellAm
  pArppAr n'Ovana ceyyalar; maRRu itu
  15
  n'IrttO n'inakku?' ena veRuppak kURi,
  n'in yAn pizaittatu n'OvAy enninum,
  n'I pizaittAy pOl n'ani n'ANinaiyE;
  'tammaip pizaittOrp poRukkum cemmal
  ik kuTip piRan'tOrkku eNmai kANum' ena,
  20
  kANtaku moympa! kATTinai; Akalin,
  yAnE pizaittanen; ciRakka n'in AyuL
  mikku varum in n'Irk kAviri
  ekkar iTTa maNalinum palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alagkiLLi tampi mAvaLattAnum tAmappal kaNNaNum vaTTup poruvuzi, kai karappa, vekuNTu vaTTuk koNTu eRin'tAnai, 'cOzan makan allai, ena, n'ANiyirun'tAnait tAmappal kaNNanAr pATiyatu.

  62
  varu tAr tAgki, amar mikal yAvatu?
  porutu ANTu ozin'ta main'tar puN toTTu,
  kuruti ceg kaik kUn'tal tITTi,
  n'iRam kiLar uruvin pEeyp peNTir
  5
  eTuttu eRi anan'tal paRaic cIr tUgka,
  parun'tu arun'tuRRa tAnaiyoTu, ceru munin'tu,
  aRattin maNTiya maRap pOr vEn'tar
  tAm mAyn'tanarE; kuTai tuLagkinavE;
  uraicAl ciRappin muraicu ozin'tanavE;
  10
  pal n'URu aTukkiya vERu paTu paij jilam
  iTam keTa INTiya viyan kaN pAcaRai,
  kaLam koLaRku uriyOr inRi, teRuvara,
  uTan vIzn'tanRAl, amarE; peNTirum
  pAcaTaku micaiyAr, pani n'Ir mUzkAr,
  15
  mArpakam porun'ti Agku amain'tanarE;
  vATAp pUvin, imaiyA n'ATTattu,
  n'ARRa uNavinOrum ARRa
  arum peRal ulakam n'iRaiya
  virun'tu peRRanarAl; polika, n'um pukazE!
  tiNai tumpai; tuRai tokai n'ilai.
  cEramAn kuTakkO n'eTujcEralAtanum, cOzan vER pal taTakkaip peruviRaRkiLLiyum, pOrppuRattup porutu vIzn'tAraik kazAttalaiyAr pATiyatu.

  64
  n'al yAz, AkuLi, patalaiyoTu curukki,
  cellAmOtil cil vaLai viRali!
  kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
  vicumpu ATu eruvai pacun' taTi taTuppa,
  5
  pakaip pulam marIiya takaip peruj ciRappin
  kuTumik kOmAR kaNTu,
  n'eTu n'Irp puRkai n'Ittanam varaRkE?
  tiNai pATAN tiNai; tuRai viRaliyARRuppaTai.
  pANTiyan pal yAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTumpalliyattanAr pATiyatu.

  150
  kUtirp parun'tin iruj ciRaku anna
  pARiya citArEn, palavu mutal porun'ti,
  tannum uLLEn, piRitu pulam paTarn'ta en
  uyagku paTar varuttamum ulaivum n'Okki,
  5
  mAn kaNam tolaicciya kuruti am kazal kAl,
  vAn katirt tiru maNi viLagkum cenni,
  celvat tOnRal, Or val vil vETTuvan,
  tozutanen ezuvER kai kavittu irIi,
  izutin anna vAl n'iNak kozug kuRai,
  10
  kAn atar mayagkiya iLaiyar vallE
  tAm van'tu eytAaLavai, oyyenat
  tAn jeli tIyin viraivanan cuTTu, 'n'in
  irum pEr okkaloTu tinm' enat tarutalin,
  amiztin micain'tu, kAypaci n'Igki,
  15
  n'al maran n'aLiya n'aRun' taN cAral,
  kal micai aruvi taNNenap paruki,
  viTuttal toTagkinEnAka, vallE,
  'peRutaRku ariya vIRucAl n'an kalam
  piRitu onRu illai; kATTu n'ATTEm' ena,
  20
  mArpil pUNTa vayagku kAz Aram
  maTai ceRi munkaik kaTakamoTu Ittanan;
  'en' n'ATO?' ena, n'ATum collAn;
  'yArIrO?' ena, pErum collAn;
  piRar piRar kURa vazik kETTicinE
  25
  'irumpu punain'tu iyaRRAp perum peyart tOTTi
  am malai kAkkum aNi n'eTug kunRin,
  paLigku vakuttanna tIm n'Ir,
  n'aLi malai n'ATan n'aLLi avan' enavE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  179
  'jAlam mImicai vaLLiyOr mAyn'tena,
  ElAtu kavizn'ta en iraval maNTai
  malarppOr yAr?' ena vinavalin, malain'tOr
  vici piNi muracamoTu maN pala tan'ta
  5
  tiru vIz n'uN pUN pANTiyan maRavan,
  paTai vENTuvazi vAL utaviyum,
  vinai vENTuvazi aRivu utaviyum,
  vENTupa vENTupa vEn'tan tEettu
  acai n'ukam paTAa ANtakai uLLattu,
  10
  tOlA n'al icai, n'Alai kizavan,
  parun'tu paci tIrkkum n'aR pOrt
  tirun'tu vEl n'Akan kURinar, palarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  n'Alai kizavan n'Akanai vaTan'eTun' tattanAr pATiyatu.

  224
  aruppam pENAtu amar kaTan'tatUum;
  tuNai puNar AyamoTu tacumpu uTan tolaicci,
  iru pAN okkal kaTumpu puran'tatUum;
  aRam aRak kaNTa n'eRi mAN avaiyattu,
  5
  muRai n'aRku aRiyun'ar munnuRap pukazn'ta
  tU iyal koLkait tukaL aRu makaLiroTu,
  paruti uruvin pal paTaip puricai,
  eruvai n'ukarcci, yUpa n'eTun' tUN,
  vEta vELvit tozil muTittatUum;
  10
  aRin'tOn manRa aRivuTaiyALan:
  iRan'tOn tAnE; aLittu iv ulakam!
  aruvi mARi, ajcu varak karuki,
  peru vaRag kUrn'ta vEnil kAlai,
  pacitta Ayattup payan n'irai tarumAr,
  15
  pU vAL kOvalar pUvuTan utirak
  koytu kaTTu azitta vEgkaiyin,
  mel iyal makaLirum izai kaLain'tanarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

  269
  kuyil vAy anna kUrmukai atiral
  payilAtu alkiya pal kAz mAlai
  mai irum pittai poliyac cUTTi,
  puttakal koNTa pulik kaN veppar
  5
  onRu iru muRai irun'tu uNTa pinRai,
  uvalaik kaNNit tuTiyan van'tena,
  pizi makiz valci vENTa, maRRu itu
  koLLAy enpa, kaLLin vAztti;
  karan'tai n'ITiya aRin'tu mARu ceruvil
  10
  pal An ina n'irai tazIiya villOr,
  koTuj ciRaik kurUup parun'tu Arppa,
  taTin'tu mARu peyarttatu, ik karug kai vALE.
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
  auvaiyAr pATiyatu.

  271
  n'Ir aRavu aRiyA n'ilamutal kalan'ta
  karug kural n'occik kaN Ar kurUut tazai,
  mel izai makaLir aitu akal alkul,
  toTalai Akavum kaNTanam; iniyE,
  5
  veruvaru kurutiyoTu mayagki, uruvu karan'tu,
  oRuvAyp paTTa teriyal Un cettu,
  parun'tu koNTu ukappa yAm kaNTanam
  maRam pukal main'tan malain'tamARE!
  tiNai n'occi; tuRai ceruviTai vIztal.
  veRi pATiya kAmakkaNNiyAr pATiyatu.

  370
  ...............................................................................................................Li,
  n'Arum pOzum ceytu uNTu, orAgkup
  paci tinat tiragkiya iru pEr okkaRku
  Ar patam kaNNena mAtiram tuzaii,
  5
  vEr uzan'tu ulaRi, marugku cettu oziya van'tu,
  attak kuTijait tuTi maruL tIm kural,
  uzujcil am kavaTTiTai irun'ta parun'tin
  peTai payir kuralOTu, icaikkum AgkaN,
  kazai kAyn'tu ulaRiya vaRam kUr n'IL iTai,
  10
  vari maral tiragkiya kAnam piRpaTa,
  pazumaram uLLiya paRavai pOla,
  oN paTai mAri vIz kani peytena,
  tuvaittu ezu kuruti n'ilamicaip parappa,
  viLain'ta cezug kural arin'tu, kAl kuvittu,
  15
  paTu piNap pal pOrpu aziya vAgki,
  erutu kaLiRu Aka, vAL maTal Occi,
  atari tiritta AL uku kaTAvin,
  akan kaN taTAri teLirppa oRRi,
  'ven' tiRal viyan kaLam polika!' enRu Etti,
  20
  iruppu mukam ceRitta En'tu maruppin
  varai maruL mukavaikku van'tanen; peruma!
  vaTi n'avil eHkam pAyn'tena, kiTan'ta
  toTiyuTait taTak kai Occi, veruvAr
  inat taTi virAya varik kuTar aTaicci,
  25
  azu kural pEymakaL ayara, kazukoTu
  cej cevi eruvai tiritarum,
  ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan ceruppAzi eRin'ta iLan'cETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

  373
  urumicai muzakku ena muracam icaippa,
  ceru n'avil vEzam koNmU Aka,
  tEr mA azi tuLi talaii, n'Am uRak
  kaNaik kARRu eTutta kaN akan pAcaRai,
  5
  izitaru kurutiyoTu En'tiya oL vAL
  pizivatu pOlap piTTai URu uvappa,
  main'tar ATiya mayagku perun' tAnai,
  kogku puRampeRRa koRRa vEn'tE!
  ................................................taNTa mAp poRi.
  10
  maTak kaN mayil iyal maRaliyAgku,
  n'eTuj cuvar n'al il pulampa, kaTai kazin'tu,
  men tOL makaLir manRam pENAr,
  puNNuva
  ..........................aNiyap puravi vAzka ena,
  15
  col n'izal inmaiyin n'al n'izal cEra,
  n'uN pUN mArpin pun talaic ciRAar
  ampu azi pozutil tamar mukam kANA,
  ........................................................R RokkAna
  vEn'tu puRagkoTutta vIyn'tu uku paRan'talai,
  20
  mATam mayagku eri maNTi, kOTu iRupu,
  urum eRi malaiyin, iru n'ilam cEra,
  cenROn manRa, co...
  ........................ NNaRin'ar kaNTu kaN alaippa,
  vajci muRRam vayak kaLan Aka,
  25
  ajcA maRavar AT pOrpu azittuk
  koNTanai, peruma! kuTa pulattu atari;
  polika attai, n'in paNaitanaRa............Lam!
  viLagku tiNai vEn'tar kaLamtoRum cenRu,
  ''pukarmuka mukavai polika!'' enRu Etti,
  30
  koNTanar' enpa, periyOr; yAnum
  am kaN mAk kiNai atira oRRa,
  ............... len Ayinum, kAtalin Etti,
  n'innOr annOr piRar ivaN inmaiyin,
  man eyil mukavaikku van'ticin, peruma!
  35
  pakaivar pukazn'ta ANmai, n'akaivarkkut
  tA inRu utavum paNpin, pEyoTu
  kaNa n'ari tiritarUum AgkaN, n'iNan arun'tu
  cej cevi eruvai kuzIi,
  ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!
  40
  tiNai atu; tuRai maRakkaLavazi; ErkkaLa uruvakamum Am.
  cOzan kurAppaLLit tujciya kiLLivaLavan karuvUr eRin'tAnaik kOvUr
  kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:39:03(இந்திய நேரம்)