தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VEgkai-vEgkai

 • vEgkai

  108
  kuRatti mATTiya vaRal kaTaik koLLi
  Aram Atalin, am pukai ayalatu
  cAral vEgkaip pUj cinait tavazum
  paRampu pATinaratuvE; aRam pUNTu,
  5
  pAriyum, paricilar irappin,
  'vArEn' ennAn, avar varaiyannE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  120
  veppuL viLain'ta vEgkaic cej cuval
  kArp peyal kalitta perum pATTu Irattu,
  pUzi mayagkap pala uzutu, vitti,
  palli ATiya pal kiLaic cevvik
  5
  kaLai kAl kazAlin, tOTu olipu n'an'ti,
  men mayil puniRRup peTai kaTuppa n'ITi,
  karun' tAL pOki, orugku pIL virin'tu,
  kIzum mElum ejcAmaip pala kAyttu,
  vAlitin viLain'ta putu varaku ariya,
  10
  tinai koyya, kavvai kaRuppa, avaraik
  kozug koTi viLark kAy kOT patam Aka,
  n'ilam putaip pazuniya maTTin tERal
  pul vEyk kurampaik kuTitoRum pakarn'tu,
  n'aRu n'eyk kaTalai vicaippa, cORu aTTu,
  15
  perun'tOL tAlam pUcal mEvara,
  varun'tA yANarttu; n'an'tumkollO
  irum pal kUn'tal maTan'taiyar tan'tai
  ATu kazai n'aralum cET cimai, pulavar
  pATi AnAp paNpin pakaivar
  20
  OTu kazal kampalai kaNTa
  ceru vej cEey peru viRal n'ATE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  129
  kuRi iRaik kurampaik kuRavar mAkkaL
  vAgku amaip pazuniya tERal makizn'tu,
  vEgkai munRil kuravai ayarum,
  tIm cuLaip palavin, mA malaik kizavan
  5
  Aay aNTiran, aTu pOr aNNal
  iravalarkku Itta yAnaiyin, karavu inRu,
  vAnam mIn pala pUppin, AnAtu
  oru vazik karu vazi inRip
  peru veLLennin, pizaiyAtu mannE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  137
  iragku muracin, inamcAl yAnai,
  mun'n'Ir ENi viRal kezu mUvarai
  innum Or yAn avA aRiyEnE;
  n'IyE, mun yAn aRiyumOnE tuvanRiya
  5
  kayattu iTTa vittu vaRattin cAvAtu,
  kazaik karumpin olikkun'tu,
  koNTal koNTa n'Ir kOTai kAyinum,
  kaN anna malar pUkkun'tu,
  karug kAl vEgkai malarin, n'ALum
  10
  pon anna vI cuman'tu,
  maNi anna n'Ir kaTal paTarum;
  cev varaip paTappai n'Ajcil porun'a!
  ciRu veL aruvip perug kal n'ATanai!
  n'I vAziyar! n'in tan'tai
  15
  tAy vAziyar, n'iR payan'ticinOrE!
  tiNai atu; tuRai iyanmozi; paricil tuRaiyum Am.
  n'Ajcil vaLLuvanai oru ciRaip periyanAr pATiyatu.

  224
  aruppam pENAtu amar kaTan'tatUum;
  tuNai puNar AyamoTu tacumpu uTan tolaicci,
  iru pAN okkal kaTumpu puran'tatUum;
  aRam aRak kaNTa n'eRi mAN avaiyattu,
  5
  muRai n'aRku aRiyun'ar munnuRap pukazn'ta
  tU iyal koLkait tukaL aRu makaLiroTu,
  paruti uruvin pal paTaip puricai,
  eruvai n'ukarcci, yUpa n'eTun' tUN,
  vEta vELvit tozil muTittatUum;
  10
  aRin'tOn manRa aRivuTaiyALan:
  iRan'tOn tAnE; aLittu iv ulakam!
  aruvi mARi, ajcu varak karuki,
  peru vaRag kUrn'ta vEnil kAlai,
  pacitta Ayattup payan n'irai tarumAr,
  15
  pU vAL kOvalar pUvuTan utirak
  koytu kaTTu azitta vEgkaiyin,
  mel iyal makaLirum izai kaLain'tanarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

  265
  Ur n'ani iRan'ta pAr mutir paRan'talai,
  Ogku n'ilai vEgkai oL iNar n'aRu vIp
  pOn'tai am tOTTin punain'tanar toTuttu,
  pal An kOvalar paTalai cUTTa,
  5
  kal AyinaiyE kaTu mAn tOnRal!
  vAn ERu puraiyum n'in tAL n'izal vAzkkaip
  paricilar celvam anRiyum, viri tArk
  kaTum pakaTTu yAnai vEn'tar
  oTugkA venRiyum, n'innoTu celavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ......................cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun' tumpiyAr pATiyatu.

  352
  tEem koNTa veN maNTaiyAn,
  vI...................................................................kaRakkun'tu;
  aval vakutta pacug kuTaiyAn,
  putal mullaip pUp paRikkun'tu;
  5
  Ampal vaLLit toTik kai makaLir
  kunRu ERip punal pAyin,
  puRa vAyAl punal vaLa
  ............................................................ n'oTai n'aRavin
  mA vaN tittan veNNel vEli
  10
  uRan'tai anna uraicAl n'an kalam
  koTuppavum koLAane
  .......................r tan'ta n'Aku iLa vEgkaiyin,
  katirttu oLi tikazum n'uN pal cuNagkin
  mAk kaN malarn'ta mulaiyaL; tannaiyum
  15
  ciRu kOl uLaiyum puravi
  ...................................................................... yamarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  390
  aRavai n'ejcattu Ayar, vaLarum
  maRavai n'ejcattu AyivALar,
  arumpu alar cerun'ti n'eTug kAl malar kamaz,
  .........................................................manna muRRattu,
  5
  Arvalar kuRukin allatu, kAvalar
  kanavinum kuRukAk kaTiyuTai viyal n'akar,
  malaik kaNattu anna mATam cilampa, en
  arik kural taTAri iriya oRRip
  pATi n'inRa pal n'AL anRiyum,
  10
  cenRa jAnRaic cenRu paTar iravin
  van'tataR koNTu, 'n'eTug kaTai n'inRa
  pun talaip porun'an aLiyantAn' ena,
  tannuzaik kuRukal vENTi, en arai
  mutu n'Irp pAci anna uTai kaLain'tu,
  15
  tiru malar anna putu maTik koLIi,
  makiz taral marapin maTTE anRiyum,
  amiztu ana marapin Un tuvai aTicil
  veLLi veN kalattu UTTal anRi,
  mun Urp potiyil cErn'ta men n'aTai
  20
  irum pEr okkal perum pulampu akaRRa,
  akaTu n'anai vEgkai vI kaNTanna
  pakaTu taru cen'n'el pOroTu n'alki,
  'koNTi peRuka!' enROnE uN tuRai
  malai alar aNiyum talai n'Ir n'ATan;
  25
  kaNTAR koNTum avan tirun'tu aTi vAztti,
  .............................................................................................................................
  vAn aRiyala en pATu paci pOkkal;
  aNNal yAnai vEn'tar
  uNmaiyO, aRiyal? kANpu aRiyalarE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:19:44(இந்திய நேரம்)