தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TuNaivajci-tuNaivajci

 • tuNaivajci

  36
  aTun'ai Ayinum, viTun'ai Ayinum,
  n'I aLan'tu aRiti, n'in puraimai vAr kOl,
  ceRi aric cilampin, kuRun' toTi makaLir
  polam cey kazagkin teRRi ATum
  5
  taN Anporun'ai veN maNal citaiya,
  karug kaik kollan aram cey av vAy
  n'eTug kai n'aviyam pAytalin, n'ilai azin'tu,
  vI kamaz n'eTuj cinai pulampa, kAvutoRum
  kaTi maram taTiyum Ocai tan Ur
  10
  n'eTu matil varaippin kaTi manai iyampa,
  Agku initu irun'ta vEn'tanoTu, Igku, n'in
  cilait tAr muracam kaRagka,
  malaittanai enpatu n'ANut takavu uTaittE.
  tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
  avan karuvUr muRRiyirun'tAnai AlattUr kizAr pATiyatu.

  45
  irum panai veN tOTu malain'tOn allan;
  karuj cinai vEmpin teriyalOn allan;
  n'inna kaNNiyum Ar miTain'tanRE; n'innoTu
  poruvOn kaNNiyum Ar miTain'tanRE;
  5
  oruvIr tORpinum, tORpa n'um kuTiyE;
  iruvIr vERal iyaRkaiyum anRE; atanAl,
  kuTipporuL anRu, n'um ceyti; koTit tEr
  n'um Or anna vEn'tarkku
  meym mali uvakai ceyyum; iv ikalE.
  tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
  cOzan n'alagkiLLi uRaiyUr muRRi irun'tAnaiyum, aTaittirun'ta n'eTug kiLLiyaiyum, kOvUr kizAr pATiyatu.

  46
  n'IyE, puRavin allal anRiyum, piRavum
  iTukkaN palavum viTuttOn marukanai,
  ivarE, pulan uzutu uNmAr punkaN ajci,
  tamatu pakuttu uNNum taN n'izal vAzn'ar;
  5
  kaLiRu kaNTu azUum azAal maRan'ta
  pun talaic ciRAar; manRu maruNTu n'Okki,
  virun'tin punkaN n'OvuTaiyar;
  kETTanaiAyin, n'I vETTatu ceymmE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavan malaiyamAn makkaLai yAnaikku iTuvuzi, kOvUr kizAr pATi, uyyak koNTatu.

  47
  vaLLiyOrp paTarn'tu, puLLin pOki,
  'n'eTiya' ennAtu curam pala kaTan'tu
  vaTiyA n'Avin vallAgkup pATi,
  peRRatu makizn'tu, cuRRam arutti,
  5
  OmpAtu uNTu, kUmpAtu vIci,
  varicaikku varun'tum ip paricil vAzkkai
  piRarkkut tItu aRin'tanRO? inRE; tiRappaTa
  n'aNNAr n'ANa, aNNAn'tu Eki,
  Agku initu ozukin allatu, Ogku pukaz
  10
  maN AL celvam eytiya
  n'um Oranna cemmalum uTaittE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'aLagkiLLiyuzain'inRu uRaiyUr pukun'ta iLan'tattan ennum pulavanai, kAriyARRut tujciya n'eTugkiLLi, 'oRRu van'tAn' enRu kollap pukkuzi, kOvUr kizAr pATi, uyyakkoNTatu.

  57
  vallAr Ayinum, vallun'ar Ayinum,
  pukaztal uRROrkku mAyOn anna,
  uraicAl ciRappin pukazcAl mARa!
  n'in onRu kURuvatu uTaiyEn: en enin,
  5
  n'IyE, piRar n'ATu koLLumkAlai, avar n'ATTu
  iRagku katirk kazani n'in iLaiyarum kavarka;
  n'anan' talaip pEr Ur eriyum n'aikka;
  minnu n'imirn'tanna n'in oLiRu ilagku n'eTu vEl
  onnArc cekuppinum cekukka; ennatUum
  10
  kaTimaram taTital Ompu n'in
  n'eTu n'al yAnaikkuk kan'tu ARRAvE.
  tiNai vajci; tuRai tuNai vajci.
  avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

  213
  maNTu amar aTTa matanuTai n'On tAL,
  veNkuTai viLakkum, viRal kezu vEn'tE!
  pogku n'Ir uTutta im malar talai ulakattu,
  n'intalai van'ta iruvarai n'inaippin,
  5
  tonRu uRai tuppin n'in pakaijarum allar,
  amar veg kATciyoTu mARu etirpu ezun'tavar;
  n'inaiyumkAlai, n'Iyum maRRavarkku
  anaiyai allai; aTu mAn tOnRal!
  paran'tu paTu n'al icai eyti, maRRu n'I
  10
  uyarn'tOr ulakam eyti; pinnum
  ozitta tAyam avarkku urittanRE:
  atanAl, annatu Atalum aRivOy! n'anRum
  innum kENmati, icai veyyOyE!
  n'inRa tuppoTu n'iR kuRittu ezun'ta
  15
  eN il kATci iLaiyOr tORpin,
  n'in peruj celvam yArkku ejcuvaiyE?
  amar vej celva! n'I avarkku ulaiyin,
  ikazun'ar uvappa, pazi ejcuvaiyE;
  atanAl, ozikatil attai, n'in maRanE! val virain'tu
  20
  ezumati; vAzka, n'in uLLam! azin'tOrkku
  Emam Akum n'in tAL n'izal mayagkAtu
  ceytal vENTumAl, n'anRE vAnOr
  arum peRal ulakattu AnRavar
  vitumpuRu viruppoTu virun'tu etir koLaRkE.
  tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
  avan makkaLmEl cenRAnaip pullARRUr eyiRRiyanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:11:33(இந்திய நேரம்)