தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'Ay (jamali)-n'Ay (jamali)

 • n'Ay (jamali)

  33
  kAn uRai vAzkkai, kata n'Ay, vETTuvan
  mAn tacai corin'ta vaTTiyum, AymakaL
  tayir koTu van'ta tacumpum, n'iRaiya,
  Erin vAzn'ar pEr il arivaiyar
  5
  kuLak kIz viLain'ta kaLak koL veNNel
  mukan'tanar koTuppa, ukan'tanar peyarum
  tennam poruppan n'al n'ATTuLLum,
  Ez eyil katavam eRin'tu, kaikkoNTu, n'in
  pEzvAy uzuvai poRikkum ARRalai;
  10
  pATun'ar vajci pATa, paTaiyOr
  tAtu eru maRukin pAcaRai poliya,
  pularAp paccilai iTai iTupu toTutta
  malarA mAlaip pan'tu kaNTanna
  Un cORRu amalai pAN kaTumpu aruttum
  15
  cemmaRRu amma, n'in vem munai irukkai
  vallOn taiiya vari vanappu uRRa
  allip pAvai ATu vanappu Eyppa,
  kAma iruvar allatu, yAmattut
  tani makan vazagkAp pani malark kAvin,
  20
  otukkuin tiNi maNal putup pUm paLLi
  vAyil mATan'toRum mai viTai vIzppa,
  n'I Agkuk koNTa vizavinum palavE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  74
  kuzavi iRappinum, UntaTi piRappinum,
  'AL anRu' enRu vALin tappAr;
  toTarp paTu jamaliyin iTarppaTuttu irIiya
  kEL al kELir vELAN ciRu patam,
  5
  matukai inRi, vayiRRut tIt taNiya,
  tAm iran'tu uNNum aLavai
  InmarO, iv ulakattAnE?
  tiNai potuviyal; tuRai mutumozik kAjci.
  cEramAn kaNaikkAl irumpoRai cOzan cegkaNAnOTu tiruppOrp puRattup porutu, paRRuk kOTpaTTu, kuTavAyil kOTTattuc ciRaiyil kiTan'tu, 'taNNIr tA' enRu peRAtu, peyarttup peRRu, kaik koNTirun'tu
  uNNAn collit tujciya pATTu.

  205
  muRRiya tiruvin mUvar Ayinum,
  peTpinRu Ital yAm vENTalamE;
  viRal cinam taNin'ta virai parip puravi
  uRuvar cel cArvu Aki, ceRuvar
  5
  tAL uLam taputta vAL miku tAnai,
  veL vI vElik kOTaip porun'a!
  ciRiyavum periyavum puzai keTa vilagkiya
  mAn kaNam tolaicciya kaTu vicaik kata n'Ay,
  n'On cilai, vETTuva! n'Oy ilaiyAkuka!
  10
  Ar kali yANart tarIiya, kAl vIzttu,
  kaTalvayin kuzIiya aNNal am koNmU
  n'Ir inRu peyarAvAgku, tEroTu
  oLiRu maruppu En'tiya cemmal
  kaLiRu inRu peyarala, paricilar kaTumpE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kaTiya n'eTuvETTuvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:34:15(இந்திய நேரம்)