தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VEmpu-vEmpu

 • vEmpu

  45
  irum panai veN tOTu malain'tOn allan;
  karuj cinai vEmpin teriyalOn allan;
  n'inna kaNNiyum Ar miTain'tanRE; n'innoTu
  poruvOn kaNNiyum Ar miTain'tanRE;
  5
  oruvIr tORpinum, tORpa n'um kuTiyE;
  iruvIr vERal iyaRkaiyum anRE; atanAl,
  kuTipporuL anRu, n'um ceyti; koTit tEr
  n'um Or anna vEn'tarkku
  meym mali uvakai ceyyum; iv ikalE.
  tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
  cOzan n'alagkiLLi uRaiyUr muRRi irun'tAnaiyum, aTaittirun'ta n'eTug kiLLiyaiyum, kOvUr kizAr pATiyatu.

  76
  oruvanai oruvan aTutalum, tolaitalum,
  putuvatu anRu; iv ulakattu iyaRkai;
  inRin UgkO kELalam tiraL arai
  manRa vEmpin mAc cinai oN taLir
  5
  n'eTug koTi uzijaip pavaroTu miTain'tu,
  ceRiyat toTutta tEm pAy kaNNi,
  oliyal mAlaiyoTu, poliyac cUTi,
  pATu in teN kiNai kaRagka, kANtaka,
  n'ATu kezu tiruvin, pacum pUN, ceziyan
  10
  pITum cemmalum aRiyAr kUTi,
  'porutum' enRu tantalai van'ta
  punai kazal ezuvar n'al valam aTagka,
  oru tAn Akip porutu, kaLattu aTalE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceru venRa n'eTujceziyanai iTaik kunRUr kizAr pATiyatu.

  77
  kiNkiNi kaLain'ta kAl oN kazal toTTu,
  kuTumi kaLain'ta n'utal vEmpin oN taLir
  n'eTug koTi uzijaip pavaroTu milain'tu,
  kuRun' toTi kazitta kaic cApam paRRi,
  5
  n'eTun' tErk koTujci poliya n'inROn
  yArkol? vAzka, avan kaNNi! tAr pUNTu,
  tAli kaLain'tanRum ilanE; pAl viTTu
  ayiniyum inRu ayinRananE; vayinvayin
  uTanRu mEl van'ta vampa maLLarai
  10
  viyan'tanRum, izin'tanRum, ilanE; avarai
  azun'tap paRRi, akal vicumpu Arppu eza,
  kavizn'tu n'ilam cEra aTTatai
  makizn'tanRum, malin'tanRum, ataninum ilanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  79
  mUtUr vAyil panik kayam maNNi,
  manRa vEmpin oN kuzai malain'tu,
  teN kiNai munnark kaLiRRin iyali,
  vem pOrc ceziyanum van'tanan; etirn'ta
  5
  vampa maLLarO palarE;
  ejcuvar kollO, pakal tavac ciRitE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  281
  tIm kani iravamoTu vEmpu manaic cerIi,
  vAgku maruppu yAzoTu pal iyam kaRagka,
  kai payap peyarttu mai izutu izuki,
  aiyavi citaRi, Ampal Uti,
  5
  icai maNi eRin'tu, kAjci pATi,
  n'eTu n'akar varaippil kaTi n'aRai pukaii,
  kAkkam vammO kAtalam tOzi!
  vEn'tuRu vizumam tAgkiya
  pUm poRik kazal kAl n'eTun'takai puNNE.
  tiNai kAjci; tuRai pEykkAjci.
  aricil kizAr pATiyatu.

  296
  vEmpu cinai oTippavum, kAjci pATavum,
  n'eyyuTaik kaiyar aiyavi pukaippavum,
  ellA manaiyum kallenRavvE;
  vEn'tu uTanRu eRivAnkollO
  5
  n'eTitu van'tanRAl n'eTun'takai tErE?
  tiNai vAkai; tuRai ERAN mullai.
  veLLaimALar pATiyatu.

  371
  akan talai vaiyattup puravalark kANAtu,
  maran'talaic cErn'tu, paTTini vaiki,
  pOtu aviz alari n'Arin toTuttu,
  tayagku irum pittai poliyac cUTi,
  5
  paRaiyoTu takaitta kalap paiyen, muravu vAy
  ATuRu kuzici pATu inRu tUkki,
  manRa vEmpin oN pU uRaippa,
  kuRai ceyal vENTA n'acaiya irukkaiyEn,
  arici inmaiyin Ar iTai n'In'ti,
  10
  kUr vAy irum paTai n'Irin miLirppa,
  varu kaNai vALi....... anpu inRu talaii,
  iraimuracu Arkkum uraicAl pAcaRai,
  vil Er uzavin n'in n'al icai uLLi,
  kuRait talaip paTu piNan etira, pOrpu azittu,
  15
  yAnai eruttin vAL maTal Occi
  atari tiritta AL uku kaTAvin,
  matiyattu anna en vici uRu taTAri
  akan kaN atira, AkuLi toTAlin,
  paNai maruL n'eTun' tAL, pal piNart taTak kai,
  20
  pukarmuka mukavaikku van'ticin peruma!
  kaLiRRuk kOTTanna vAl eyiRu azutti,
  vizukkoTu viraiiya veN n'iNac cuvaiyinaL,
  kuTart talai mAlai cUTi, 'uNat tina
  AnAp peru vaLam ceytOn vAnattu
  25
  vayagku pal mIninum vAziyar, pala' ena,
  uru kezu pEymakaL ayara,
  kurutit tukaL ATiya kaLam kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  talaiyAlagkAnattuc ceru venRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

  389
  'n'Ir n'ugkin kaN valippa,
  kAna vEmpin kAy tiragka,
  kayam kaLiyum kOTai Ayinum,
  ElA veNpon pOruRu kAlai,
  5
  emmum uLLumO piLLaiam porun'an!'
  enRu IttananE, icaicAl n'eTun'takai;
  inRu cenRu eytum vaziyanum allan;
  celinE, kANA vaziyanum allan;
  pun talai maTap piTi inaiya, kanRu tan'tu,
  10
  kunRaka n'al Ur manRattup piNikkum
  kal izi aruvi vEgkaTam kizavOn,
  celvuzi ezAa n'al Er mutiyan!
  Atanugkan pOla, n'Iyum
  pacitta okkal pazagkaN vITa,
  15
  vIRucAl n'an kalam n'alkumati, peruma!
  aitu akal alkul makaLir
  n'eytal kELanmAr, n'eTug kaTaiyAnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  Atanugkanaik kaLLil AttiraiyanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:19:52(இந்திய நேரம்)