தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VallAN Mullai-vallAN Mullai

 • vallAN mullai

  170
  marai pirittu uNTa n'elli vEli,
  paraluTai munRil, am kuTic cIRUr,
  el aTippaTutta kallAk kATci
  vil uzutu uNmAr n'AppaN, ollena,
  5
  izi piRappALan karug kai civappa,
  vali turan'tu cilaikkum van kaN kaTun' tuTi
  puli tujcu n'eTu varaik kuTijaiyOTu iraTTum
  malai kezu n'ATan, kUrvEl piTTan,
  kuRukal Ompumin, tevvir! avanE
  10
  ciRu kaN yAnai veN kOTu payan'ta
  oLi tikaz muttam viRaliyarkku Ittu,
  n'Ar pizik koNTa veg kaL tERal
  paN amai n'al yAzp pAN kaTumpu arutti,
  n'acaivarkku menmai allatu, pakaivarkku
  15
  irumpu payan paTukkum karug kaik kollan
  vicaittu eRi kUTamoTu porUum
  ulaik kal anna, vallALannE.
  tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai; tAnaimaRamum Am.
  avanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

  178
  kan'tu munin'tu uyirkkum yAnaiyoTu, paNai munin'tu
  kAl iyal puravi Alum AgkaN,
  maNal mali muRRam pukka cAnROr
  uNNAr Ayinum, tannoTu cULuRRu,
  5
  'uNm' ena irakkum perum peyarc cAttan
  INTO in cAyalanE; vENTAr
  eRi paTai mayagkiya veruvaru jATpin,
  kaLLuTaik kalattar uLLUrk kURiya
  n'eTumozi maRan'ta ciRu pErALar
  10
  ajci n'IgkumkAlai,
  EmamAkat tAn mun'tuRumE.
  tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai.
  pANTiyan kIrajcAttanai avar pATiyatu.

  181
  manRa viLavin manai vIz veLLil,
  karug kaN eyiRRi kAtal makanoTu,
  kAna irum piTik kanRu talaik koLLum
  perug kuRumpu uTutta van pula irukkai,
  5
  pulAa ampin, pOr arug kaTi miLai,
  valAarOnE, vAy vAL paNNan;
  uNNA vaRug kaTumpu uytal vENTin,
  innE cenmati, n'IyE cenRu, avan
  pakaip pulam paTarAaLavai, n'in
  10
  pacip pakaip paricil kATTinai koLaRkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  vallAr kizAn paNNanaic cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun'tumpiyAr pATiyatu.

  313
  attam n'aNNiya n'ATu kezu peruviRal
  kaip poruL yAtonRum ilanE; n'accik
  kANiya cenRa iraval mAkkaL
  kaLiRoTu n'eTun' tEr vENTinum, kaTava;
  5
  uppu oy cAkATTu umaNar kATTa
  kazi muri kunRattu aRRE,
  eL amaivu inRu, avan uLLiya poruLE.
  tiNai atu; tuRai vallAN mullai.
  mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  314
  manaikku viLakku Akiya vANutal kaNavan,
  munaikku varampu Akiya ven vEl n'eTun' takai,
  n'aTukal piRagkiya uval iTu paRan'talai,
  pun kAz n'elli van pulac cIRUrk
  5
  kuTiyum mannum tAnE; koTi eTuttu
  n'iRai azin'tu ezutaru tAnaikkuc
  ciRaiyum tAnE tan iRai vizumuRinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  aiyUr muTavanAr pATiyatu.

  315
  uTaiyan Ayin uNNavum vallan;
  kaTavar mItum irappOrkku Iyum;
  maTavar makiz tuNai; n'eTu mAn ajci
  il iRaic cerIiya jelikOl pOla,
  5
  tOnRAtu irukkavum vallan; maRRatan
  kAnRu paTu kanai eri pOla,
  tOnRavum vallan tAn tOnRugkAlE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

  316
  kaLLin vAztti, kaLLin vAztti,
  kATToTu miTain'ta cIyA munRil,
  n'AT cerukku anan'tart tujcuvOnE.
  avan em iRaivan; yAm avan pANar;
  5
  n'erun'ai van'ta virun'tiRku maRRut tan
  irum puTaip paza vAL vaittanan; inRu ik
  karug kOTTuc cIRiyAz paNaiyam; itu koNTu
  IvatilALan ennAtu, n'Iyum,
  vaLLi marugkul vayagku izai aNiya,
  10
  kaLLuTaik kalattEm yAm makiz tUgka,
  cenRu vAy civan'tu mEl varuka
  ciRu kaN yAnai vEn'tu vizumuRavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr pATiyatu.

  317
  ven vEl ................................. n'atu
  munRil kiTan'ta perug kaLiyARku
  ataL uNTAyinum, pAy uNTAyinum,
  yAtu uNTAyinum, koTumin vallE;
  5
  vETkai mILapa
  ..................kum, emakkum, piRarkkum,
  yArkkum, Iyn'tu, tuyil ERpinanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  vEmpaRRUrk kumaranAr pATiyatu.

  318
  koy aTaku vATa, taru viRaku uNagka,
  mayil am cAyal mAayOLoTu
  pacittanRu amma, perun'takai UrE
  manai uRai kurIik kaRai aNal cEval,
  5
  pANar n'arampin cukiroTu, vaya mAn
  kural cey pIliyin izaitta kuTampai,
  peruj cey n'ellin arici Arn'tu, tan
  pun puRap peTaiyoTu vatiyum
  yANarttu Akum vEn'tu vizumuRinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  perug kunRUr kizAr pATiyatu.

  319
  pUval paTuvil kUval tONTiya
  ceg kaN cil n'Ir peyta cIRil
  munRil irun'ta mutu vAyc cATi
  yAm kaHTu uNTena, vaRitu mAcu inRu;
  5
  paTalai munRil ciRu tinai uNagkal
  puRavum italum aRavum uNkenap
  peytaRku ellinRu pozutE; atanAn,
  muyal cuTTa Ayinum tarukuvEm; pukutan'tu
  Igku irun'tImO, mutu vAyp pANa!
  10
  koTug kOTTu AmAn n'aTugku talaik kuzavi
  pun talaic ciRAar kanRu enap pUTTum
  cIRUr mannan n'erun'ai jAgkar,
  vEn'tu viTu toziloTu cenRanan; van'tu, n'in
  pATini mAlai aNiya,
  15
  vATAt tAmarai cUTTuvan n'inakkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AlagkuTi vagkanAr pATiyatu.

  320
  munRil mujjaiyoTu mucuNTai pampi,
  pan'tar vENTAp palA tUgku n'Izal,
  kaimmAn vETTuvan kanai tuyil maTin'tena,
  pArvai maTap piNai tazIi, piRitu Or
  5
  tIr tozil tanik kalai tiLaittu viLaiyATa,
  inpuRu puNarn'ilai kaNTa manaiyOL
  kaNavan ezutalum ajci, kalaiyE
  piNaivayin tIrtalum ajci, yAvatum,
  il vazagkAmaiyin, kallena olittu,
  10
  mAn ataL peyta uNagku tinai valci
  kAnak kOziyOTu ital kavarn'tu uNTena,
  Ara n'eruppin, Aral n'ARa,
  taTivu Arn'tiTTa muzu vaLLUram
  irum pEr okkaloTu orugku initu arun'ti,
  15
  tagkinai cenmO, pANa! tagkAtu,
  vEn'tu taru vizuk kUz paricilarkku enRum
  arukAtu Iyum vaNmai
  uraicAl n'eTun' takai Ompum UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  vIrai veLiyanAr pATiyatu.

  321
  poRip puRap pUzin pOr val cEval
  mEn' tOl kaLain'ta tIm kOL veL eL
  cuLakiTai uNagkal cevvi koNTu, uTan
  vEnil kOgkin pUm pokuTTu anna
  5
  kuTan'tai am ceviya kOTTu eli ATTa,
  kali Ar varakin piRagku pIL oLikkum,
  van pula vaippinatuvE cenRu
  tin pazam pacIi ..........nanO, pANa!
  vAL vaTu viLagkiya cennic
  10
  ceru veg kurucil Ompum UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

  322
  uzutu Ur kALai Uz kOTu anna
  kavai muL kaLLip pori araip porun'ti,
  putu varaku arikAl karuppai pArkkum
  pun talaic ciRAar vil eTuttu Arppin,
  5
  perug kaN kuRu muyal karug kalan uTaiya
  manRil pAyum van pulattatuvE
  karumpin en'tiram cilaippin, ayalatu.
  iruj cuval vALai piRazum AgkaN,
  taN paNai ALum vEn'tarkkuk
  10
  kaN paTai IyA vElOn UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AvUr kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:15:47(இந்திய நேரம்)