தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

231-240

 • 231-240

  231
  eRi punak kuRavan kuRaiyal anna
  kari puRa viRakin Ima oL azal,
  kuRukinum kuRukuka; kuRukAtu cenRu,
  vicumpuRa n'ILinum n'ILka pacug katirt
  5
  tigkaL anna veNkuTai
  oN jAyiRu annOn pukaz mAyalavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

  232
  illAkiyarO, kAlai mAlai!
  allAkiyar, yAn vAzum n'ALE!
  n'aTukal pIli cUTTi, n'Ar ari
  ciRu kalattu ukuppavum koLvankollO
  5
  kOTu uyar piRagku malai kezIiya
  n'ATu uTan koTuppavum koLLAtOnE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  233
  poyyAkiyarO! poyyAkiyarO!
  pA aTi yAnai paricilarkku arukAc
  cIr kezu n'On tAL akutaikaN tOnRiya
  pon punai tikiriyin poyyAkiyarO!
  5
  'irum pAN okkal talaivan, perum pUN,
  pOr aTu tAnai, evvi mArpin
  eHkuRu vizuppuN pala' ena
  vaikuRu viTiyal, iyampiya kuralE.
  tiNayum tuRaiyum avai.
  vEL evviyai veLLerukkilaiyAr pATiyatu.

  234
  n'OkO yAnE? tEykamA kAlai!
  piTi aTi anna ciRu vazi mezuki,
  tan amar kAtali pul mEl vaitta
  in ciRu piNTam yAgku uNTanankol
  5
  ulaku pukat tiRan'ta vAyil
  palarOTu uNTal marIiyOnE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  235
  ciRiya kaL peRinE, emakku Iyum; mannE!
  periya kaL peRinE,
  yAm pATa, tAn makizn'tu uNNum; mannE!
  ciRu cORRAnum n'ani pala kalattan; mannE!
  5
  peruj cORRAnum n'ani pala kalattan; mannE!
  enpoTu taTi paTu vazi ellAm emakku Iyum; mannE!
  ampoTu vEl n'uzai vazi ellAm tAn n'iRkum; mannE!
  n'aran'tam n'ARum tan kaiyAl,
  pulavu n'ARum en talai taivarum; mannE!
  10
  arun' talai irum pANar akal maNTait tuLai urIi,
  irappOr kaiyuLum pOki,
  purappOr punkaN pAvai cOra,
  am col n'uN tErccip pulavar n'Avil
  cenRu vIzn'tanRu, avan
  15
  aru n'iRattu iyagkiya vElE!
  Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
  ini, pATun'arum illai; pATun'arkku onRu Ikun'arum illai;
  panit tuRaip pakanRai n'aRaik koL mAmalar
  cUTAtu vaikiyAgku, piRarkku onRu
  20
  IyAtu vIyum uyir tavap palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

  236
  kalai uNak kizin'ta, muzavu maruL, perum pazam
  cilai kezu kuRavarkku alku micaivu Akum
  malai kezu n'ATa! mA vaN pAri!
  kalan'ta kENmaikku ovvAy, n'I; eR
  5
  pulan'tanai Akuvai puran'ta ANTE
  perun' taku ciRappin n'aTpiRku ollAtu,
  orugku varal viTAtu, 'ozika' enak kURi,
  inaiyaiAtalin n'inakku maRRu yAn
  mEyinEn anmaiyAnE; Ayinum,
  10
  immai pOlak kATTi, ummai
  iTai il kATci n'innOTu
  uTan uRaivu Akkuka, uyarn'ta pAlE!
  tiNai atu; tuRai kaiyaRun'ilai.
  vEL pAri tujciyavazi, avan makaLiraip pArppArp paTuttu, vaTakkirun'ta kapilar pATiyatu.

  237
  'n'ITu vAzka?' enRu, yAn n'eTug kaTai kuRuki,
  pATi n'inRa paci n'ATkaNNE,
  'kOTaik kAlattuk kozu n'izal Aki,
  poyttal aRiyA uravOn cevimutal
  5
  vittiya panuval viLain'tanRu n'anRu' ena
  n'acci irun'ta n'acai pazutAka,
  aTTa kuzici azal payan'tAagku,
  'aLiyartAmE Arka' ennA
  aRan il kURRam tiRan inRu tuNiya,
  10
  Uzin uruppa erukkiya makaLir
  vAzaip pUvin vaLai muRi citaRa,
  mutu vAy okkal paricilar iragka,
  kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
  veL vEl viTalai cenRu mAyn'tananE:
  15
  Agku atu n'Oy inRAka; Ogku varaip
  puli pArttu oRRiya kaLiRRu irai pizaippin,
  eli pArttu oRRAtAkum; mali tiraik
  kaTal maNTu punalin izumenac cenRu,
  n'aniyuTaip paricil tarukam,
  20
  ezumati, n'ejcE! tuNipu mun'tuRuttE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  veLimAnuzaic cenRArkku, avan tujca, iLa veLimAn ciRitu koTuppa, koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

  238
  kavi cen' tAzik kuvi puRattu irun'ta
  cevi cej cEvalum pokuvalum veruvA,
  vAy van kAkkaiyum kUkaiyum kUTi,
  pEey AyamoTu peTTAgku vazagkum
  5
  kATu munninanE, kaL kAmuRun'an;
  toTi kazi makaLirin tol kavin vATi,
  pATun'ar kaTumpum paiyenRanavE;
  tOTu koL muracum kizin'tana, kaNNE;
  AL il, varai pOl, yAnaiyum maruppu izan'tanavE;
  10
  ven' tiRal kURRam perum pEtuRuppa,
  en'tai Akula ataR paTal aRiyEn;
  an'tO! aLiyEn van'tanen; manRa
  en Akuvarkol, en tunniyOrE?
  mAri iravin, maram kaviz pozutin,
  15
  Ar ajar uRRa n'ejcamoTu, orAgkuk
  kaN il Uman kaTal paTTAgku,
  varai aLan'tu aRiyAt tirai aru n'Ittattu,
  avala maRu cuzi maRukalin,
  tavalE n'anRuman; takutiyum atuvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  veLimAn tujciya pin avar pATiyatu.

  239
  toTiyuTaiya tOL maNan'tanan;
  kaTi kAvil pUc cUTinan;
  taN kamazum cAn'tu n'Ivinan;
  ceRROrai vazi taputtanan;
  5
  n'aTTOrai uyarpu kURinan;
  'valiyar' ena, vazimoziyalan;
  'meliyar' ena, mIkkURalan;
  piRarait tAn irappu aRiyalan;
  iran'tOrkku maRuppu aRiyalan;
  10
  vEn'tuTai avaiyattu Ogku pukaz tORRinan;
  varupaTai etir tAgkinan;
  peyarpaTai puRagkaNTanan;
  kaTum pariya mAk kaTavinan;
  n'eTun' teruvil tEr vazagkinan;
  15
  Ogku iyala kaLiRu Urn'tanan;
  tIm ceRi tacumpu tolaiccinan;
  pAN uvappa paci tIrttanan;
  mayakkuTaiya mozi viTuttanan; Agkuc
  ceypa ellAm ceytanan Akalin
  20
  iTuka onRO! cuTuka onRO!
  paTu vazip paTuka, ip pukaz veyyOn talaiyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  n'ampi n'eTujceziyanaip pEreyin muRuvalAr pATiyatu.

  240
  ATu n'aTaip puraviyum, kaLiRum, tErum,
  vATA yANar n'ATum Urum,
  pATun'arkku arukA Aay aNTiran
  kOTu En'tu alkul, kuRun' toTi makaLiroTu,
  5
  kAlan ennum kaNNili uyppa,
  mElOr ulakam eytinan enAa,
  potta aRaiyuL pOz vAyk kUkai,
  'cuTTuk kuvi' enac cettOrp payirum
  kaLLi am paRan'talai oru ciRai alki,
  10
  oL eri n'aippa uTampu mAyn'tatu;
  pullen kaNNar puravalark kANAtu,
  kallen cuRRamoTu kaiyazin'tu, pulavar
  vATiya paciyarAki, piRar
  n'ATu paTu celavinar Ayinar, iniyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  Ayaik kuTTuvan kIranAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:14:44(இந்திய நேரம்)