தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PanRi (kEzal)-panRi (kEzal)

 • panRi (kEzal)

  152
  'vEzam vIztta vizut toTaip pakazi
  pEz vAy uzuvaiyaip perumpiRitu uRIi,
  puzal talaip pukark kalai uruTTi, ural talaik
  kEzaR panRi vIza, ayalatu
  5
  Azal puRRattu uTumpil ceRRum,
  val vil vETTam valam paTuttu irun'tOn,
  pukazcAl ciRappin ampu mikat tiLaikkum
  kolaivan yArkolO? kolaivan maRRu ivan
  vilaivan pOlAn; veRukkai n'anku uTaiyan;
  10
  Aram tAzn'ta am pakaTTu mArpin,
  cAral aruvip paya malaik kizavan,
  Ori kolO? allankollO?
  pATuval, viRali! Or vaNNam; n'Irum
  maN muzA amaimin; paN yAz n'iRumin;
  15
  kaN viTu tUmpin kaLiRRu uyir toTumin;
  ellari toTumin; AkuLi toTumin;
  patalai oru kaN paiyena iyakkumin;
  matalai mAk kOl kaivalam tamin' enRu,
  iRaivan Akalin, collupu kuRuki,
  20
  mU Ez tuRaiyum muRaiyuLik kazippi,
  'kO' enap peyariya kAlai, Agku atu
  tan peyar Akalin n'ANi, maRRu, 'yAm
  n'ATTiTan n'ATTiTan varutum; Igku Or
  vETTuvar illai, n'in oppOr' ena,
  25
  vETTatu moziyavum viTAan, vETTattil
  tAn uyir cekutta mAn n'iNap puzukkOTu,
  An urukku anna vEriyai n'alki,
  tan malaip piRan'ta tA il n'an pon,
  pal maNik kuvaiyoTum viraii, 'koNm' ena,
  30
  curattiTai n'alkiyOnE viTarc cimai
  Ogku irug kollip porun'an,
  OmpA Ikai viRal veyyOnE!
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  val vil Oriyai vanparaNar pATiyatu.

  168
  aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
  kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
  kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
  kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
  5
  n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
  uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
  mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
  marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
  mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
  10
  vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
  cAn'ta viRakin uvitta punkam
  kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
  cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
  UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
  15
  n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
  vaTi n'avil ampin villOr peruma!
  kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
  vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
  poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
  20
  pATupa enpa paricilar, n'ALum
  IyA mannar n'ANa,
  vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
  piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.

  176
  Orai Ayattu oN toTi makaLir
  kEzal uzuta iruj cERu kiLaippin,
  yAmai InRa pulavu n'ARu muTTaiyait
  tEn n'ARu Ampal kizagkoTu peRUum,
  5
  izumena olikkum punal am putavin,
  peru mAvilagkait talaivan, cIRiyAz
  illOr col malai n'alliyakkOTanai
  uTaiyai vAzi, eR puNarn'ta pAlE!
  pAri paRampin panic cunait teN n'Ir
  10
  Or Ur uNmaiyin ikazn'tOr pOla,
  kANAtu kazin'ta vaikal, kANA
  vazi n'ATku iragkum, en n'ejcam avan
  kazi men cAyal kANtoRum n'inain'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  OymAn n'alliyak kOTanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  190
  viLai patac cIRiTam n'Okki, vaLai katir
  valci koNTu, aLai malka vaikkum
  eli muyanRanaiyar Aki, uLLa tam
  vaLan valiyuRukkum uLam ilALaroTu
  5
  iyain'ta kENmai illAkiyarO!
  kaTug kaN kEzal iTam paTa vIzn'tena,
  anRu avaN uNNAtAki, vazi n'AL,
  peru malai viTarakam pulampa, vETTu ezun'tu,
  irug kaLiRRu oruttal n'al valam paTukkum
  10
  puli pacittanna melivu il uLLattu
  uranuTaiyALar kENmaiyoTu
  iyain'ta vaikal uLa AkiyarO!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alluruttiran pATTu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:34:47(இந்திய நேரம்)