தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mazapula Vajci-mazapula Vajci

 • mazapula vajci

  7
  kaLiRu kaTaiiya tAL,
  kazal urIiya tirun'tu aTi,
  kaNai porutu kavi vaN kaiyAl,
  kaN oLirvarUum kavin cApattu,
  5
  mA maRutta malar mArpin,
  tOl peyariya eRuz munpin,
  ellaiyum iravum eNNAy, pakaivar
  Ur cuTu viLakkattu azu viLik kampalaik
  koLLai mEvalai; Akalin, n'alla
  10
  illa AkupavAl iyal tEr vaLava!
  taN punal paran'ta pUcal maN maRuttu
  mInin ceRukkum yANarp
  payan tikaz vaippin piRar akan talai n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai; mazapula vajciyum Am.
  cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

  16
  vinai mATciya virai puraviyoTu,
  mazai uruvina tOl parappi,
  munai murugkat talaic cenRu, avar
  viLai vayal kavarpUTTi,
  5
  manai maram viRaku Akak
  kaTi tuRai n'Irk kaLiRu paTIi,
  ellup paTa iTTa cuTu tI viLakkam
  cel cuTar jAyiRRuc cekkarin tOnRa,
  pulam keTa iRukkum varampu il tAnai,
  10
  tuNai vENTAc ceru venRi,
  pulavu vAL, pular cAn'tin,
  murukaR cIRRattu, uru kezu kurucil!
  mayagku vaLLai, malar Ampal,
  panip pakanRai, kanip pAkal,
  15
  karumpu allatu kATu aRiyAp
  perun' taN paNai pAz Aka,
  Ema n'al n'ATu oL eri UTTinai,
  n'Ama n'al amar ceyya,
  OrAgku malain'tana, peruma! n'in kaLiRE.
  tiNai vajci; tuRai mazapulavajci.
  cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyaip pANTarag kaNNanAr pATiyatu.

  31
  ciRappuTai marapin poruLum inpamum
  aRattu vazippaTUum tORRam pOla,
  iru kuTai pinpaTa Ogkiya oru kuTai,
  uru kezu matiyin, n'ivan'tu, cEN viLagka,
  5
  n'al icai vETTam vENTi, vel pOrp
  pAcaRai allatu n'I ollAyE;
  n'utimukam mazugka maNTi, onnAr
  kaTi matil pAyum n'in kaLiRu aTagkalavE;
  'pOr' enin, pukalum punai kazal maRavar,
  10
  'kATu iTaik kiTan'ta n'ATu n'ani cEeya;
  celvEm allEm' ennAr; 'kallen
  vizavuTai AgkaN vERRup pulattu iRuttu,
  kuNa kaTal pinnatu Aka, kuTa kaTal
  veN talaip puNari n'in mAn kuLampu alaippa,
  15
  vala muRai varutalum uNTu' enRu alaman'tu,
  n'ejcu n'aTugku avalam pAya,
  tujcAk kaNNa, vaTa pulattu aracE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; mazapulavajciyum Am.
  avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:14:38(இந்திய நேரம்)