தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

261-270

 • 261-270

  261
  an'tO! en'tai aTaiyAp pEr il!
  vaNTu paTu n'aRavin taNTA maNTaiyoTu
  varaiyAp peruj cORRu muri vAy muRRam,
  veRRu yARRu ampiyin eRRu? aRRu Akak
  5
  kaNTanen, manRa; cOrka, en kaNNE;
  vaiyam kAvalar vaLam kezu tiru n'akar,
  maiyal yAnai ayAvuyirttanna
  n'ey ulai corin'ta mai Un Ocai
  putukkaN mAkkaL cetukkaN Arap
  10
  payan'tanai, mannAl, munnE! iniyE
  pal A tazIiya kallA val vil
  uzaik kural kUkai azaippa ATTi,
  n'Aku mulai anna n'aRum pUg karan'tai
  viraku aRiyALar marapin cUTTa,
  15
  n'irai ivaN tan'tu, n'aTukal Akiya
  ven vEl viTalai inmaiyin pulampi,
  koym mazit talaiyoTu kaimmaiyuRak kalagkiya
  kazi kala makaTUup pOlap
  pullenRanaiyAl, pal aNi izan'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  .....................AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

  262
  n'aRavum toTumin; viTaiyum vIzmin;
  pAcuval iTTa pun kAl pan'tarp
  punal tarum iLa maNal n'iRaiyap peymmin
  onnAr munnilai murukki, pin n'inRu,
  5
  n'iraiyoTu varUum ennaikku
  uzaiyOr tanninum peruj cAyalarE.
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu; talaittORRamum Am.
  ....................maturaip pErAlavAyAr pATiyatu.

  263
  perug kaLiRRu aTiyin tOnRum oru kaN
  irum paRai iravala! cERiAyin,
  tozAtanai kazital Ompumati; vazAtu,
  vaNTu mEmpaTUum, iv vaRan'ilai ARE
  5
  pal At tiraL n'irai peyartarap peyartan'tu,
  kallA iLaiyar n'Igka n'IgkAn,
  vil umiz kaTug kaNai mUzka,
  kol punal ciRaiyin vilagkiyOn kallE.
  tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRun'ilai.
  ......................................................................

  264
  paraluTai marugkin patukkai cErtti,
  maral vakun'tu toTutta cem pUg kaNNiyoTu,
  aNi mayil pIli cUTTi, peyar poRittu,
  ini n'aTTanarE, kallum; kanRoTu
  5
  kaRavai tan'tu pakaivar OTTiya
  n'eTun'takai kazin'tamai aRiyAtu,
  inRum varumkol, pANaratu kaTumpE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ....................uRaiyUr iLampon vANikanAr pATiyatu.

  265
  Ur n'ani iRan'ta pAr mutir paRan'talai,
  Ogku n'ilai vEgkai oL iNar n'aRu vIp
  pOn'tai am tOTTin punain'tanar toTuttu,
  pal An kOvalar paTalai cUTTa,
  5
  kal AyinaiyE kaTu mAn tOnRal!
  vAn ERu puraiyum n'in tAL n'izal vAzkkaip
  paricilar celvam anRiyum, viri tArk
  kaTum pakaTTu yAnai vEn'tar
  oTugkA venRiyum, n'innoTu celavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ......................cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun' tumpiyAr pATiyatu.

  266
  payam kezu mA mazai peyyAtu mARi,
  kayam kaLi muLiyum kOTaiAyinum,
  puzalkAl Ampal akal aTai n'Izal,
  katirk kOTTu n'an'tin curi muka ERRai
  5
  n'Aku iLa vaLaiyoTu pakal maNam pukUum
  n'Ir tikaz kazani n'ATu kezu peru viRal!
  vAn tOy n'IL kuTai, vaya mAn cenni!
  cAnROr irun'ta avaiyattu uRROn,
  'Acu Aku' ennum pUcal pOla,
  10
  vallE kaLaimatiattai uLLiya
  virun'tu kaNTu oLikkum tirun'tA vAzkkai,
  poRip puNar uTampil tOnRi en
  aRivu keTa n'inRa n'alkUrmaiyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTAn'ilai.
  cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip perugkunRUr kizAr pATiyatu.

  267
  267
  (ip pATTu piratikaLil kANappeRavillai.)

  268
  268
  (ip pATTu piratikaLil kANappeRavillai.)

  269
  kuyil vAy anna kUrmukai atiral
  payilAtu alkiya pal kAz mAlai
  mai irum pittai poliyac cUTTi,
  puttakal koNTa pulik kaN veppar
  5
  onRu iru muRai irun'tu uNTa pinRai,
  uvalaik kaNNit tuTiyan van'tena,
  pizi makiz valci vENTa, maRRu itu
  koLLAy enpa, kaLLin vAztti;
  karan'tai n'ITiya aRin'tu mARu ceruvil
  10
  pal An ina n'irai tazIiya villOr,
  koTuj ciRaik kurUup parun'tu Arppa,
  taTin'tu mARu peyarttatu, ik karug kai vALE.
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
  auvaiyAr pATiyatu.

  270
  pal mIn imaikkum mAka vicumpin
  iragku muracin, inamcAl yAnai,
  n'ilam tava uruTTiya n'EmiyOrum
  camagkaN kUTit tAm vETpavvE
  5
  n'aRu virai tuRan'ta n'ARA n'arait talaic
  ciRuvar tAyE! pEril peNTE!
  n'OkO yAnE; n'Okkumati n'IyE;
  maRap paTai n'uvalum arik kural taNNumai
  in icai kETTa tun aru maRavar
  10
  venRi taru vETkaiyar, manRam koNmAr,
  pEr amar uzan'ta veruvaru paRan'talai,
  vizu n'avi pAyn'ta marattin,
  vAL micaik kiTan'ta ANmaiyOn tiRattE.
  tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRu n'ilai.
  (kaNTAr tAykkuc colliyatu)
  kazAttalaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:15:07(இந்திய நேரம்)