தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KALai (ERu, PakaTu, Erutu)-kALai (ERu, PakaTu, Erutu)

 • kALai (ERu, pakaTu, erutu)

  1
  kaNNi kAr n'aRug konRai; kAmar
  vaNNa mArpin tArum konRai:
  Urti vAl veL ERE; ciRan'ta
  cIr kezu koTiyum av ERu enpa:
  5
  kaRai miTaRu aNiyalum aNin'tanRu; ak kaRai
  maRai n'avil an'taNar n'uvalavum paTumE:
  peN uru oru tiRan AkinRu; av urut
  tannuL aTakkik karakkinum karakkum:
  piRai n'utal vaNNam AkinRu; ap piRai
  10
  patineN kaNanum Ettavum paTumE
  ellA uyirkkum Emam Akiya,
  n'Ir aRavu aRiyAk karakattu,
  tAz caTaip polin'ta, arun' tavattORkE.
  kaTavuL vAzttu.
  pAratam pATiya perun'tEvanAr pATiyatu.

  4
  vAL, valam tara, maRup paTTana
  cev vAnattu vanappup pOnRana;
  tAL, kaLam koLa, kazal paRain'tana
  koll ERRin maruppup pOnRana;
  5
  tOl, tuvaittu ampin tuLai tOnRuva,
  n'ilaikku orAa ilakkam pOnRana;
  mAvE, eRi patattAn iTam kATTa,
  kaRuz poruta cev vAyAn,
  eruttu vavviya puli pOnRana;
  10
  kaLiRu, katavu eRiyA, civan'tu, urAay,
  n'uti mazugkiya veN kOTTAn,
  uyir uNNum kURRup pOnRana;
  n'IyE, alagku uLaip parIi ivuLip
  polan' tErmicaip polivu tOnRi,
  15
  mAk kaTal n'ivan'tu ezutarum
  cej jAyiRRuk kavinai mAtO
  anaiyai AkanmARE,
  tAy il tUvAk kuzavi pOla,
  OvAtu kUum, n'in uTaRRiyOr n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
  cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip paraNar pATiyatu.

  35
  n'aLi iru mun'n'Ir ENi Aka,
  vaLi iTai vazagkA vAnam cUTiya
  maN tiNi kiTakkait taN tamizk kizavar,
  muracu muzagku tAnai mUvaruLLum,
  5
  aracu enappaTuvatu n'inatE, peruma!
  alagkukatirk kanali n'Alvayin tOnRinum,
  ilagkukatir veLLi ten pulam paTarinum,
  am taN kAviri van'tu kavarpu UTTa,
  tOTu koL vElin tORRam pOla,
  10
  ATu kaN karumpin veN pU n'uTagkum
  n'ATu enappaTuvatu n'inatE attai; Agka
  n'ATu kezu celvattup pITu kezu vEn'tE!
  n'inava kURuval; enava kENmati!
  aRam purin'tanna cegkOl n'ATTattu
  15
  muRai vENTu pozutil patan eLiyOr INTu
  uRai vENTu pozutil peyal peRROrE;
  jAyiRu cuman'ta kOTu tiraL koNmU
  mAka vicumpin n'aTuvu n'inRAgku,
  kaN pora viLagku n'in viN poru viyankuTai
  20
  veyil maRaik koNTanRO? anRE; varun'tiya
  kuTi maRaippatuvE; kUrvEl vaLava!
  veLiRRup panan' tuNiyin vIRRuvIRRuk kiTappa,
  kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
  varupaTai tAgki, peyar puRattu Arttu,
  25
  porupaTai tarUum koRRamum uzupaTai
  UnRu cAl marugkin InRatan payanE;
  mAri poyppinum, vAri kunRinum,
  iyaRkai allana ceyaRkaiyil tOnRinum,
  kAvalarp pazikkum, ik kaN akal jAlam;
  30
  atu n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Iyum
  n'otumalALar potumozi koLLAtu,
  pakaTu puRan'tarun'ar pAram Ompi,
  kuTi puRan'tarukuvai Ayin, n'in
  aTi puRan'tarukuvar, aTagkAtOrE.
  tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
  avanai veLLaikkuTi n'AkanAr pATi, pazaj ceykkaTan vITukoNTatu.

  60
  mun'n'Ir n'AppaN timil cuTar pOla,
  cemmIn imaikkum mAka vicumpin
  ucci n'inRa uvavu mati kaNTu,
  kaTci majjaiyin curamutal cErn'ta,
  5
  cil vaLai viRaliyum, yAnum, val virain'tu,
  tozutanem allamO, palavE kAnal
  kazi uppu mukan'tu kal n'ATu maTukkum
  Araic cAkATTu Azcci pOkkum
  uranuTai n'On pakaTTu anna em kOn,
  10
  valan iragku muracin vAy vAL vaLavan,
  veyil maRaik koNTa uru kezu ciRappin
  mAlai veN kuTai okkumAl enavE?
  tiNai atu; tuRai kuTai magkalam.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

  90
  uTai vaLai kaTuppa malarn'ta kAn'taL
  aTai malku kuLaviyoTu kamazum cAral,
  maRap puli uTalin, mAn kaNam uLavO?
  maruLina vicumpin mAtirattu INTiya
  5
  iruLum uNTO, jAyiRu cinavin?
  accoTu tAkkip pAr uRRu igkiya
  paNTac cAkATTu Azcci colliya,
  vari maNal jemara, kal paka, n'aTakkum
  perumitap pakaTTukkut tuRaiyum uNTO?
  10
  ezumaram kaTukkum tAL tOy taTak kai
  vazu il van kai, mazavar peruma!
  iru n'ilam maN koNTu cilaikkum
  porun'arum uLarO, n'I kaLam pukinE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  102
  'erutE iLaiya; n'ukam uNarAvE;
  cakaTam paNTam peritu peytanRE;
  aval iziyinum, micai ERinum,
  avaNatu aRiyun'ar yAr?' ena, umaNar
  5
  kIz marattu yAtta cEma accu anna,
  icai viLagku kavi kai n'eTiyOy! tigkaL
  n'AL n'iRai matiyattu anaiyai; iruL
  yAvaNatO, n'in n'izal vAzvOrkkE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

  125
  paruttip peNTin panuval anna,
  n'eruppuc cinam taNin'ta n'iNam tayagku kozug kuRai,
  parUuk kaL maNTaiyoTu, Uz mARu peyara
  uNkum, en'tai! n'iR kANku van'ticinE,
  5
  n'aLLAtAr miTal cAytta
  vallALa! n'in makiz irukkaiyE.
  uzuta n'On pakaTu azi tinRAgku
  n'al amiztu Aka, n'I n'ayan'tu uNNum n'aRavE;
  kunRattu anna kaLiRu peyara,
  10
  kaTan'tu aTTu venROnum, n'iR kURummE;
  'velIiyOn ivan' ena,
  'kazal aNip polin'ta cEvaTi n'ilam kavarpu
  virain'tu van'tu, camam tAgkiya,
  val vEl malaiyan allan Ayin,
  15
  n'al amar kaTattal eLituman, n'amakku' enat
  tORROntAnum, n'iR kURummE,
  'tolaiiyOn ivan' ena,
  oru n'I Ayinai peruma! peru mazaikku
  irukkai cAnRa uyar malait
  20
  tirut taku cEey! n'iR peRRicinOrkkE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cEramAn mAn'tarajcEral irumpoRaiyum cOzan irAca cUyam vETTa perun'aRkiLLiyum porutavazi, cOzaRkut tuppAkiya tErvaNmalaiyanai vaTama vaNNakkan perujcAttanAr pATiyatu.

  259
  ERuTaip peru n'irai peyartara, peyarAtu,
  ilai putai perug kATTut talai karan'tu irun'ta
  val vil maRavar oTukkam kANAy;
  cellal, cellal; ciRakka, n'in uLLam,
  5
  muruku meyp paTTa pulaitti pOlat
  tAvupu teRikkum AnmEl
  puTai ilagku oL vAL punai kazalOyE!
  tiNai karan'tai; tuRai ceru malaital; piLLaip peyarcciyum Am.
  .......................kOTai pATiya perumpUtanAr pATiyatu.

  288
  maN koLa varin'ta vain' n'uti maruppin
  aNNal n'al ERu iraNTu uTan maTuttu,
  venRatan paccai cIvAtu pOrtta
  tiN piNi muracam iTaip pulattu iragka,
  5
  Ar amar mayagkiya jATpin, teRuvara,
  n'eTu vEl pAyn'ta n'ANuTai n'ejcattu,
  arukukai ...................................... manRa
  kurutiyoTu tuyalvaru mArpin
  muyakkiTai IyAtu moyttana, parun'tE.
  tiNai tumpai; tuRai mUtil mullai.
  kazAttalaiyAr pATiyatu.

  289
  Irac cevvi utavinaAyinum,
  pal eruttuLLum n'al erutu n'Okki,
  vIRu vIRu Ayum uzavan pOla,
  pITu peRu tol kuTip pATu pala tAgkiya
  5
  mUtilALaruLLum, kAtalin
  tanakku mukan'tu En'tiya pacum pon maNTai,
  'ivaRku Ika!' ennum; atuvum anRicinE;
  kETTiyO vAzi pANa! pAcaRai,
  'pUk kOL inRu' enRu aRaiyum
  10
  maTi vAyt taNNumai izicinan kuralE?
  tiNai ...............; tuRai ................mullai.
  kazAttalaiyAr pATiyatu.

  307
  Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
  kunRattu anna kaLiRRoTu paTTOn;
  vampalan pOlat tOnRum; utukkAN;
  vEnal vari aNil vAlattu anna,
  5
  kAna Ukin kazanRu uku mutu vI
  ariyal vAn kuzal curiyal tagka,
  n'Irum pullum IyAtu, umaNar
  yArum il oru ciRai muTattoTu tuRan'ta
  vAzA vAn pakaTu Eyppa, teRuvar
  10
  pEr uyir koLLum mAtO; atu kaNTu,
  vej cina yAnai vEn'tanum, 'ik kaLattu,
  ejcalin ciRan'tatu piRitu onRu il' ena,
  paN koLaRku arumai n'Okki,
  n'ejcu aRa vIzn'ta puraimaiyOnE.
  tiNai tumpai; tuRai kaLiRRuTanilai.
  ........................................................................

  309
  irumpu mukam citaiya n'URi, onnAr
  iruj camam kaTattal EnOrkkum eLitE;
  n'al arA uRaiyum puRRam pOlavum,
  kol ERu tiritaru manRam pOlavum,
  5
  mARRu arun' tuppin mARROr, 'pAcaRai
  uLan' ena verUum Or oLi
  valan uyar n'eTu vEl ennaikaNNatuvE.
  tiNai tumpai; tuRai n'UzilATTu.
  maturai iLagkaNNik kaucikanAr pATiyatu.

  322
  uzutu Ur kALai Uz kOTu anna
  kavai muL kaLLip pori araip porun'ti,
  putu varaku arikAl karuppai pArkkum
  pun talaic ciRAar vil eTuttu Arppin,
  5
  perug kaN kuRu muyal karug kalan uTaiya
  manRil pAyum van pulattatuvE
  karumpin en'tiram cilaippin, ayalatu.
  iruj cuval vALai piRazum AgkaN,
  taN paNai ALum vEn'tarkkuk
  10
  kaN paTai IyA vElOn UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AvUr kizAr pATiyatu.

  327
  erutu kAl uRAatu, iLaijar konRa
  cil viLai varakin pullen kuppai,
  toTutta kaTavarkkuk koTutta miccil
  pacitta pANar uNTu, kaTai tappalin,
  5
  okkal oRkam coliya, tan Urc
  ciRu pullALar mukattu avai kURi,
  varaku kaTan irakkum n'eTun' takai
  aracu varin tAgkum vallALannE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ..............................................................

  339
  viyan pulam paTarn'ta pal A n'eTu ERu
  maTalai mAN n'izal acaiviTa, kOvalar
  vI tatai mullaip pUp paRikkun'tu;
  kuRug kOl eRin'ta n'eTuj cevik kuRu muyal
  5
  n'eTu n'Irp parappin vALaiyoTu ukaLun'tu;
  toTalai alkul toTit tOL makaLir
  kaTal ATik kayam pAyn'tu,
  kazi n'eytal pUkkuRUun'tu;
  pain' tazai tuyalvarum ceRu viRaRa..............
  10
  ............................................................................latti
  vaLara vENTum, avaLE, enRum
  Ar amar uzappatum amariyaLAki,
  muRam cevi yAnai vEn'tar
  maRam kezu n'ejcam koNTu oLittOLE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ..............................................................

  342
  'kAnak kAkkaik kalic ciRaku Eykkum
  mayilaik kaNNi, perun' tOL kuRumakaL,
  EnOr makaLkol ivaL?' ena vituppuRRu,
  ennoTu vinavum ven vEl n'eTun'takai!
  5
  tiru n'ayattakka paNpin ivaL n'alanE
  porun'arkku allatu, piRarkku AkAtE;
  paig kAl kokkin paku vAyp piLLai
  men cERRu aTaikarai mEyn'tu uNTataRpin,
  Aral InRa aiyavi muTTai,
  10
  kUr n'al iRavin piLLaiyoTu peRUum,
  taN paNaik kizavan ivaL tan'taiyum; vEn'tarum
  peRAamaiyin pEr amar ceytalin,
  kazi piNam piRagku pOrpu azi kaLiRu erutA,
  vAL taka vaikalum uzakkum
  15
  mATciyavar, ivaL tannaimArE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  aricil kizAr pATiyatu.

  366
  vizuk kaTippu aRain'ta muzuk kural muracam
  ozukkuTai marugkin oru mozittu Aka,
  aravu eRi urumin uraRupu cilaippa,
  oru tAm Akiya perumaiyOrum,
  5
  tam pukaz n'iRIic cenRu mAyn'tanarE;
  atanAl, aRavOn makanE! maRavOr cemmAl!
  .............................uraippak kENmati:
  n'in URRam piRar aRiyAtu,
  piRar kURiya mozi teriyA,
  10
  jAyiRRu ellai ALvinaikku utavi,
  iravin ellai varuvatu n'ATi,
  urai.....................................................
  uzavu ozi perum pakaTu azi tinRAgku,
  ceg kaN makaLiroTu ciRu tuni aLaii,
  15
  am kaL tERal Ay kalattu ukuppa,
  keTal arun' tiruva!
  maTai vENTun'arkku iTai arukAtu,
  aviz vENTun'arkku iTai aruLi,
  viTai vIzttuc cUTu kizippa,
  20
  n'Ir n'ilai perutta vAr maNal aTai karai,
  kAvutoRum
  maTagkal uNmai mAyamO anRE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  tarumaputtiranaik kOtamanAr pATiyatu.

  370
  ...............................................................................................................Li,
  n'Arum pOzum ceytu uNTu, orAgkup
  paci tinat tiragkiya iru pEr okkaRku
  Ar patam kaNNena mAtiram tuzaii,
  5
  vEr uzan'tu ulaRi, marugku cettu oziya van'tu,
  attak kuTijait tuTi maruL tIm kural,
  uzujcil am kavaTTiTai irun'ta parun'tin
  peTai payir kuralOTu, icaikkum AgkaN,
  kazai kAyn'tu ulaRiya vaRam kUr n'IL iTai,
  10
  vari maral tiragkiya kAnam piRpaTa,
  pazumaram uLLiya paRavai pOla,
  oN paTai mAri vIz kani peytena,
  tuvaittu ezu kuruti n'ilamicaip parappa,
  viLain'ta cezug kural arin'tu, kAl kuvittu,
  15
  paTu piNap pal pOrpu aziya vAgki,
  erutu kaLiRu Aka, vAL maTal Occi,
  atari tiritta AL uku kaTAvin,
  akan kaN taTAri teLirppa oRRi,
  'ven' tiRal viyan kaLam polika!' enRu Etti,
  20
  iruppu mukam ceRitta En'tu maruppin
  varai maruL mukavaikku van'tanen; peruma!
  vaTi n'avil eHkam pAyn'tena, kiTan'ta
  toTiyuTait taTak kai Occi, veruvAr
  inat taTi virAya varik kuTar aTaicci,
  25
  azu kural pEymakaL ayara, kazukoTu
  cej cevi eruvai tiritarum,
  ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan ceruppAzi eRin'ta iLan'cETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

  383
  oNpoRic cEval eTuppa, ERRezun'tu,
  taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
  n'uN kOl ciRu kiNai cilampa oRRi,
  n'eTug kaTai n'inRu, pakaTu pala vAztti,
  5
  tan pukaz EttinenAka, Un pulan'tu,
  arug kaTi viyal n'akark kuRukal vENTi,
  kUmpu viTu men piNi aviztta Ampal
  tEm pAy uLLa tam kamaz maTar uLa,
  pAmpu uri anna vaTivina, kAmpin
  10
  kazai paTu coliyin izai aNi vArA,
  oN pUg kaligkam uTIi, n'uN pUN
  vacin'tu vAgku n'ucuppin, av vAgku un'ti,
  kaRpuTai maTan'tai tan puRam pulla,
  eR peyarn'ta n'Okki.....................................
  15
  .................................................kal koNTu,
  azittup piRan'tanenAki, av vazi,
  piRar, pATu pukaz pATip paTarpu aRiyEnE;
  kuRu mulaikku alamarum pAl Ar veN maRi,
  n'arai muka UkamoTu, ukaLum, cena................
  20
  .......................kanRu pala kezIiya
  kAn kezu n'ATan, kaTun' tEr aviyan, ena
  oruvanai uTaiyEnmannE, yAnE;
  aRAn; evan parikO, veLLiyatu n'ilaiyE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...........................mAROkkattu n'appacalaiyAr (aviyanaip) pATiyatu.

  385
  veLLi tOnRa, puLLuk kural iyampa,
  pulari viTiyal pakaTu pala vAztti,
  tan kaTait tOnRinum ilanE; piRan kaTai,
  akankaN taTArip pATu kETTaruLi,
  5
  vaRan yAn n'Igkal vENTi, en arai
  n'Il n'iRac citAar kaLain'tu,
  veLiyatu uTIi, en paci kaLain'tOnE;
  kAviri aNaiyum tAz n'Irp paTappai
  n'el viLai kazani ampar kizavOn,
  10
  n'al aruvan'tai, vAziyar! pulliya
  vEgkaTa viRal varaip paTTa
  Ogkal vAnattu uRaiyinum palavE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
  ampar kizAn aruvan'taiyaik kallATanAr pATiyatu.

  387
  vaL ukira vayal Amai
  veL akaTu kaNTanna,
  vIgku vicip putup pOrvait
  teN kaN mAk kiNai iyakki, 'enRum
  5
  mARu koNTOr matil iTaRi,
  n'IRu ATiya n'aRug kavuLa,
  pUm poRip paNai eruttina,
  vERu vERu paran'tu iyagki,
  vEn'tuTai miLai ayal parakkum
  10
  En'tu kOTTu irum piNart taTak kai,
  tirun'tu tozil pala pakaTu
  pakaip pula mannar paNitiRai tan'tu, n'in
  n'akaip pulavANar n'alkuravu akaRRi,
  mikap poliyar, tan cEvaTi attai!' enRu,
  15
  yAn icaippin, n'ani n'anRu enA,
  pala piRa vAztta irun'tOr enkO?.........
  maruva in n'akar akan.................................
  tirun'tu kazal cEvaTi kuRukal vENTi,
  venRu iragkum viRal muracinOn,
  20
  en ciRumaiyin, izittu n'OkkAn,
  tan perumaiyin takavu n'Okki,
  kunRu uRazn'ta kaLiRu enkO?
  koy uLaiya mA enkO?
  manRu n'iRaiyum n'irai enkO?
  25
  manaik kaLamaroTu kaLam enkO?
  Agku avai, kanavu ena maruLa, vallE, n'anavin
  n'alkiyOnE, n'acaicAl tOnRal,
  Uzi vAzi, pUziyar peru makan!
  piNar maruppu yAnaic ceru miku n'On tAL
  30
  celvak kaTugkO vAziyAtan
  onnAt tevvar uyarkuTai paNittu, ivaN
  viTuvar mAtO n'eTitE n'i
  pul ilai vajcip puRa matil alaikkum
  kallen porun'ai maNalinum, AgkaN
  35
  pal Ur cuRRiya kazani
  ellAm viLaiyum n'ellinum palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn cikkaRpaLLit tujciya celvakkaTugkO vAziyAtanaik kuNTukaT pAliyAtan pATiyatu.

  388
  veLLi ten pulattu uRaiya, viLai vayal,
  paLLam, vATiya payan il kAlai,
  irum paRaik kiNaimakan cenRavan, perum peyar
  ................................................................................porun'ti,
  5
  tan n'ilai aRiyun'anAka, an' n'ilai,
  iTukkaN iriyal pOka, uTaiya
  koTuttOn en'tai, koTai mEn' tOnRal,
  .......................................................................nAmaruppAka,
  vellum vAymozip pulluTai vi
  10
  peyarkkum paNNaR kETTirO, makakirena,
  vinaip pakaTu ERRa mEzi kiNait toTA,
  n'ALtoRum pATEn Ayin, AnA
  maNi kiLar munRil tennavan marukan,
  piNi muracu iragkum pITu kezu tAnai
  15
  aNNal yAnai vazuti,
  kaNmARiliyar en perug kiLaip puravE!
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  ciRukuTi kizAn paNNanai maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr pATiyatu.

  390
  aRavai n'ejcattu Ayar, vaLarum
  maRavai n'ejcattu AyivALar,
  arumpu alar cerun'ti n'eTug kAl malar kamaz,
  .........................................................manna muRRattu,
  5
  Arvalar kuRukin allatu, kAvalar
  kanavinum kuRukAk kaTiyuTai viyal n'akar,
  malaik kaNattu anna mATam cilampa, en
  arik kural taTAri iriya oRRip
  pATi n'inRa pal n'AL anRiyum,
  10
  cenRa jAnRaic cenRu paTar iravin
  van'tataR koNTu, 'n'eTug kaTai n'inRa
  pun talaip porun'an aLiyantAn' ena,
  tannuzaik kuRukal vENTi, en arai
  mutu n'Irp pAci anna uTai kaLain'tu,
  15
  tiru malar anna putu maTik koLIi,
  makiz taral marapin maTTE anRiyum,
  amiztu ana marapin Un tuvai aTicil
  veLLi veN kalattu UTTal anRi,
  mun Urp potiyil cErn'ta men n'aTai
  20
  irum pEr okkal perum pulampu akaRRa,
  akaTu n'anai vEgkai vI kaNTanna
  pakaTu taru cen'n'el pOroTu n'alki,
  'koNTi peRuka!' enROnE uN tuRai
  malai alar aNiyum talai n'Ir n'ATan;
  25
  kaNTAR koNTum avan tirun'tu aTi vAztti,
  .............................................................................................................................
  vAn aRiyala en pATu paci pOkkal;
  aNNal yAnai vEn'tar
  uNmaiyO, aRiyal? kANpu aRiyalarE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

  391
  taN tuLi pala pozin'tu ezili icaikkum
  viNTu anaiya viN tOy piRagkal
  mukaTuRa uyarn'ta n'ellin makiz varap
  pakaTu taru peru vaLam vAztti, peRRa
  5
  tirun'tA mUri paran'tu paTak keNTi,
  ariyal Arkaiyar uNTu initu uvakkum
  vEgkaTa varaippin vaTa pulam pacittena,
  Igku van'tu iRutta en irum pEr okkal
  tIrkai viTukkum paNpu ila mutukuTi
  10
  n'ana...............................................vinavalin,
  'munnum van'tOn marugkilan, innum
  aLiyan Akalin, porun'an ivan' ena,
  n'in uNarn'tu aRiyun'ar en uNarn'tu kURa,
  kANku van'ticin, peruma!...........................
  15
  ..........perug kazi n'uzaimIn arun'tum
  tutain'ta tUvi am putAam cEkkum
  tatain'ta punal n'in cezu n'akar varaippin,
  n'ejcu amar kAtal n'in veyyOLoTu,
  in tuyi........................... jcAl
  20
  tuLi patan aRin'tu poziya,
  vEli Ayiram viLaika, n'in vayalE!
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  poRaiyARRu kizAnaik kallATanAr pATiyatu.

  395
  men pulattu vayal uzavar
  van pulattup pakaTu viTTu,
  kuRu muyalin kuzaic cUTToTu
  n'eTu vALaip pal uviyal,
  5
  pazaj cORRup pukavu arun'ti,
  putal taLavin pUc cUTi,
  ................................................................
  ...........................ariyalArun'tu;
  manaik kOzip paim payirinnE,
  10
  kAnak kOzik kavar kuraloTu
  n'Irk kOzik kUyp peyarkkun'tu;
  vEy anna men tOLAl,
  mayil anna men cAyalAr,
  kiLi kaTiyinnE,
  15
  akal aLLal puL irIiyun'tu;
  Agku ap pala n'alla pulan aNiyum
  cIr cAnRa vizuc ciRappin,
  ciRu kaN yAnaip peRal arun' tittan
  cellA n'al icai uRan'taik kuNAtu,
  20
  n'eTug kai vENmAn arug kaTip piTavUr
  aRap peyarc cAttan kiLaiyEm, peruma!
  mun n'AL n'aNpakal curan uzan'tu varun'ti,
  katir n'ani ce ...................................... mAlai,
  tan kaTait tOnRi, en uRavu icaittalin,
  25
  tIm kural......... kin arik kural taTAriyoTu,
  Agku n'inRa eRkaNTu,
  ciRitum n'illAn, peritum kURAn,
  arug kalam varavE aruLinan vENTi,
  ...........yena uraittanRi n'alki, tan manaip
  30
  pon pOl maTan'taiyaik kATTi, 'ivanai
  en pOl pORRu' enROnE; ataRkoNTu,
  avan maRavalEnE; piRar uLLalEnE;
  akan jAlam peritu vempinum,
  mika vAnuL eri tOnRinum,
  35
  kuLa mInoTum tAL pukaiyinum,
  peruj cey n'ellin kokku ukir n'imiral
  pacug kaN karunaic cUTToTu mAn'ti,
  'viLaivu onRO veLLam koLka!' ena,
  uLLatum illatum aRiyAtu,
  40
  Agku amain'tanRAl; vAzka, avan tALE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan'ATTup piTavUr kizAr makan perujcAttanai maturai n'akkIrar pATiyatu.

  399
  aTu makaL mukan'ta aLavA veNNel
  toTi mAN ulakkaip parUuk kuRRu arici
  kATi veL ulaik koLIi, n'Izal
  Ogku cinai mAvin tIm kani n'aRum puLi,
  5
  mOTTu iru varAal kOTTu mIn kozug kuRai,
  ceRuvin vaLLai, ciRu koTip pAkal,
  pAtiri Uz mukai aviz viTuttanna
  mey kaLain'tu, inanoTu viraii,
  mUzppap peyta muzu avizp puzukkal,
  10
  azikaLin paTun'ar kaLi aTa vaikin,
  pazajcORu ayilum muzagku n'Irp paTappaik
  kAvirik kizavan, mAyA n'al icaik
  kiLLivaLavan uLLi, avaR paTartum;
  cellEn cellEn, piRar mukam n'OkkEn;
  15
  n'eTug kazait tUNTil viTu mIn n'oTuttu,
  kiNaimakaL aTTa pAval puLigkUz
  pozutu maRuttu uNNum uNTiyEn, azivu koNTu,
  oru ciRai irun'tEn; ennE! 'iniyE,
  aRavar aRavan, maRavar maRavan,
  20
  maLLar maLLan, tollOr marukan,
  icaiyin koNTAn, n'acai amutu uNka' ena,
  mIp paTarn'tu iRan'tu, van kOl maNNi,
  vaL parin'tu kiTan'ta.......................maNakka
  vicippuRuttu amain'ta putuk kAzp pOrvai,
  25
  alakin mAlai Arppa vaTTittu,
  kaTiyum uNavu ennak kaTavuTkum toTEn,
  'kaTun' tEr aLLaRku acAvA n'On cuval
  pakaTE attai yAn vENTi van'tatu' ena,
  onRu yAn peTTAaLavai, anRE
  30
  AnRu viTTanan attai, vicumpin
  mIn pUttanna uruvap pal n'irai
  UrtiyoTu n'alkiyOnE; cIr koLa
  izumena izitarum aruvi,
  vAn tOy uyar cimait tOnRik kOvE.
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  tAmAn tOnRik kOnai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:33:24(இந்திய நேரம்)