தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

YAnai (kaLiRu, PiTi, VEzam, PakaTu, KaimA, KaimAn)-yAnai (kaLiRu, PiTi, VEzam, PakaTu, KaimA, KaimAn)

 • yAnai (kaLiRu, piTi, vEzam, pakaTu, kaimA, kaimAn)

  3
  uvavu mati uruvin Ogkal veN kuTai
  n'ilavuk kaTal varaippin maNNakam n'izaRRa,
  Ema muracam izumena muzagka,
  n'Emi uytta n'Ee n'ejcin,
  5
  tavirA Ikai, kavuriyar maruka!
  ceyir tIr kaRpin cEyizai kaNava!
  pon OTaip pukar aNi n'utal,
  tun arun' tiRal, kamaz kaTAattu,
  eyiRu paTaiyAka eyiR katavu iTAa,
  10
  kayiRu piNikkoNTa kaviz maNi marugkin,
  perug kai, yAnai irum piTart talai irun'tu,
  marun'tu il kURRattu arun' tozil cAyAk
  karug kai oL vAT perumpeyar vazuti!
  n'ilam peyarinum, n'in col peyaral;
  15
  polag kazaR kAl, pular cAn'tin
  vilagku akanRa viyal mArpa!
  Ur illa, uyavu ariya,
  n'Ir illa, n'IL iTaiya,
  pArval irukkai, kavi kaN n'Okkin,
  20
  cen' toTai pizaiyA vankaN ATavar
  ampu viTa, vIzn'tOr vampap patukkai,
  tirun'tu ciRai vaLai vAyp parun'tu irun'tu uyavum
  unna maratta tun arug kavalai,
  n'in n'acai vETkaiyin iravalar varuvar atu
  25
  munnam mukattin uNarn'tu, avar
  inmai tIrttal vanmaiyAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan karug kai oLvAT perumpeyar vazutiyai irumpiTarttalaiyArpATiyatu.

  5
  erumai anna karug kal iTai tORu,
  Anin parakkum yAnaiya, munpin,
  kAnaka n'ATanai! n'IyO, peruma!
  n'I Or Akalin, n'in onRu mozival:
  5
  aruLum anpum n'Ikki, n'IgkA
  n'irayam koLpavaroTu onRAtu, kAval,
  kuzavi koLpavarin, Ompumati!
  aLitO tAnE; atu peRal arug kuraittE.
  tiNai pATANtiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; poruNmozik kAjciyum Am.
  cEramAn karuvUr ERiya oL vAT kOp perujcEral irumpoRaiyaik kaNTa jAnRu, n'in uTampu peRuvAyAka!' ena, avanaic cenRu kaNTu, tam uTampu peRRu n'inRa n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

  6
  vaTAatu pani paTu n'eTu varai vaTakkum,
  tenAatu uru kezu kumariyin teRkum,
  kuNAatu karai poru toTu kaTaR kuNakkum,
  kuTAatu tonRu mutir pauvattin kuTakkum,
  5
  kIzatu mup puNar aTukkiya muRai mutaR kaTTin
  n'Ir n'ilai n'ivappin kIzum, mElatu
  Anilai ulakattAnum, AnAtu,
  uruvum pukazum Aki, viri cIrt
  teri kOl jaman pOla, oru tiRam
  10
  paRRal iliyarO! n'in tiRam ciRakka!
  cey vinaikku etirn'ta tevvar tEettu,
  kaTal paTai kuLippa maNTi, aTar pukarc
  ciRu kaN yAnai cevvitin Evi,
  pAcaval paTappai Ar eyil pala tan'tu,
  15
  av eyil koNTa ceyvuRu n'an kalam
  paricil mAkkaTku varicaiyin n'alki,
  paNiyiyar attai, n'in kuTaiyE munivar
  muk kaT celvar n'akar valam ceyaRkE!
  iRaijcuka, peruma! n'in cenni ciRan'ta
  20
  n'AnmaRai munivar En'tu kai etirE!
  vATuka, iRaiva! n'in kaNNi onnAr
  n'ATu cuTu kamaz pukai eRittalAnE!
  celiyar attai, n'in vekuLi vAl izai
  magkaiyar tunitta vAL mukattu etirE!
  25
  Agka, venRi ellAm venRu akattu aTakkiya
  taNTA Ikait takai mAN kuTumi!
  taN katir matiyam pOlavum, teRu cuTar
  oN katir jAyiRu pOlavum,
  manniya, peruma! n'I n'ilamicaiyAnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai vAzttiyalum Am.
  pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyaik kAri kizAr pATiyatu.

  7
  kaLiRu kaTaiiya tAL,
  kazal urIiya tirun'tu aTi,
  kaNai porutu kavi vaN kaiyAl,
  kaN oLirvarUum kavin cApattu,
  5
  mA maRutta malar mArpin,
  tOl peyariya eRuz munpin,
  ellaiyum iravum eNNAy, pakaivar
  Ur cuTu viLakkattu azu viLik kampalaik
  koLLai mEvalai; Akalin, n'alla
  10
  illa AkupavAl iyal tEr vaLava!
  taN punal paran'ta pUcal maN maRuttu
  mInin ceRukkum yANarp
  payan tikaz vaippin piRar akan talai n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai; mazapula vajciyum Am.
  cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

  9
  'Avum, An iyaR pArppana mAkkaLum,
  peNTirum, piNiyuTaiyIrum, pENit
  ten pula vAzn'arkku arug kaTan iRukkum
  pon pOl putalvarp peRAatIrum,
  5
  em ampu kaTi viTutum, n'um araN cErmin' ena,
  aRattu ARu n'uvalum pUTkai, maRattin
  kol kaLiRRu mImicaik koTi vicumpu n'izaRRum
  em kO, vAziya, kuTumi tam kOc
  cen' n'Irp pacum pon vayiriyarkku Itta,
  10
  mun'n'Ir vizavin, n'eTiyOn
  n'al n'Irp paHRuLi maNalinum palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  12
  pANar tAmarai malaiyavum, pulavar
  pU n'utal yAnaiyoTu punai tEr paNNavum,
  aRanO maRRu itu viRal mAN kuTumi!
  innA Akap piRar maN koNTu,
  5
  iniya ceyti, n'in Arvalar mukattE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  13
  'ivan yAr?' enkuvai Ayin, ivanE
  puli n'iRak kavacam pUm poRi citaiya,
  ey kaNai kizitta pakaTTu ezil mArpin,
  maRali anna kaLiRRu micaiyOnE;
  5
  kaLiRE, mun'n'Ir vazagku n'AvAy pOlavum,
  pal mIn n'AppaN tigkaL pOlavum,
  cuRavinattu anna vALOr moyppa,
  marIiyOr aRiyAtu, main'tu paTTanRE;
  n'Oy ilan Akip peyarkatil amma!
  10
  pazana majjai ukutta pIli
  kazani uzavar cUTToTu tokukkum,
  kozu mIn, viLain'ta kaLLin,
  vizu n'Ir vEli n'ATu kizavOnE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  cOzan muTit talaik kOp perun'aRkiLLi karuvUriTam celvAnaik kaNTu,cEramAn an'tuvaj cEral irumpoRaiyOTu vENmATattu mEl irun'tu,uRaiyUr ENiccEri muTa mOciyAr pATiyatu.

  14
  kaTug kaNNa kol kaLiRRAl
  kAppu uTaiya ezu murukki,
  pon iyal punai tOTTiyAl
  munpu turan'tu, camam tAgkavum;
  5
  pAr uTaitta kuNTu akazi
  n'Ir azuva n'ivappuk kuRittu,
  n'imir pariya mA tAgkavum;
  Avam cErn'ta puRattai tEr micaic
  cApa n'On jAN vaTuk koLa vazagkavum;
  10
  paricilarkku arug kalam n'alkavum; kuricil!
  valiya Akum, n'in tAL tOy taTak kai.
  pulavu n'ARRatta pain' taTi
  pU n'ARRatta pukai koLIi, Un tuvai
  kaRi cORu uNTu varun'tu tozil allatu,
  15
  piRitu tozil aRiyA Akalin, n'anRum
  melliya peruma! tAmE. n'allavarkku
  Ar aNagku Akiya mArpin, porun'arkku
  iru n'ilattu anna n'Onmai,
  ceru miku cEey! n'iR pATun'ar kaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  cEramAn celvak kaTugkO vAziyAtan kapilar kaip paRRi, 'melliyavAmAl n'Umkai' ena, kapilar pATiyatu.

  15
  kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
  veL vAyk kazutaip pul inam pUTTi,
  pAz ceytanai, avar n'anan' talai n'al eyil;
  puLLinam imizum pukazcAl viLai vayal,
  5
  veL uLaik kali mAn kavi kuLampu ukaLat
  tEr vazagkinai, n'in tevvar tEettu;
  tuLagku iyalAn, paNai eruttin,
  pAvu aTiyAn, ceRal n'Okkin,
  oLiRu maruppin kaLiRu avara
  10
  kAppu uTaiya kayam paTiyinai;
  anna cIRRattu anaiyai; Akalin,
  viLagku pon eRin'ta n'alam kiLar palakaiyoTu
  n'izal paTu n'eTu vEl En'ti, onnAr
  oN paTaik kaTun' tAr munpu talaik koNmAr,
  15
  n'acai tara van'tOr n'acai piRakku oziya,
  vacai paTa vAzn'tOr palarkol? purai il
  n'al panuval, n'Al vEtattu,
  aruj cIrttip perug kaNNuRai
  n'eym mali Avuti pogka, pal mAN
  20
  vIyAc ciRappin vELvi muRRi,
  yUpam n'aTTa viyan kaLam palakol?
  yA palakollO? peruma! vAr uRRu
  vici piNikkoNTa maN kanai muzavin
  pATini pATum vajcikku
  25
  n'ATal cAnRa main'tinOy! n'inakkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan pal yAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  16
  vinai mATciya virai puraviyoTu,
  mazai uruvina tOl parappi,
  munai murugkat talaic cenRu, avar
  viLai vayal kavarpUTTi,
  5
  manai maram viRaku Akak
  kaTi tuRai n'Irk kaLiRu paTIi,
  ellup paTa iTTa cuTu tI viLakkam
  cel cuTar jAyiRRuc cekkarin tOnRa,
  pulam keTa iRukkum varampu il tAnai,
  10
  tuNai vENTAc ceru venRi,
  pulavu vAL, pular cAn'tin,
  murukaR cIRRattu, uru kezu kurucil!
  mayagku vaLLai, malar Ampal,
  panip pakanRai, kanip pAkal,
  15
  karumpu allatu kATu aRiyAp
  perun' taN paNai pAz Aka,
  Ema n'al n'ATu oL eri UTTinai,
  n'Ama n'al amar ceyya,
  OrAgku malain'tana, peruma! n'in kaLiRE.
  tiNai vajci; tuRai mazapulavajci.
  cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyaip pANTarag kaNNanAr pATiyatu.

  17
  ten kumari, vaTa perugkal,
  kuNa kuTa kaTalA ellai,
  kunRu, malai, kATu, n'ATu,
  onRu paTTu vazimoziya,
  5
  koTitu kaTin'tu, kOl tirutti,
  paTuvatu uNTu, pakal ARRi,
  initu uruNTa cuTar n'Emi
  muzutu ANTOr vazi kAvala!
  kulai iRaijciya kOL tAzai
  10
  akal vayal, malai vEli,
  n'ilavu maNal viyan kAnal,
  teN kazimicait tIp pUvin,
  taN toNTiyOr aTu porun'a!
  mAp payampin poRai pORRAtu,
  15
  n'ITu kuzi akappaTTa
  pITu uTaiya eRuz munpin,
  kOTu muRRiya kol kaLiRu
  n'ilai kalagkak kuzi konRu,
  kiLai pukalat talaikkUTiyAgku
  20
  n'I paTTa aru munpin
  perun' taLarcci, palar uvappa,
  piRitu cenRu, malar tAyattup
  palar n'AppaN mIkkURalin,
  'uNTAkiya uyar maNNum,
  25
  cenRu paTTa vizuk kalanum,
  peRal kUTum, ivan n'ejcu uRap peRin' enavum,
  'En'tu koTi iRaippuricai,
  vIgku ciRai, viyal aruppam,
  izan'tu vaikutum, ini n'Am ivan
  30
  uTanRu n'Okkinan, peritu' enavum,
  vERRu aracu paNi toTagku n'in
  ARRaloTu pukaz Etti,
  kANku van'ticin, peruma! INTiya
  mazai ena maruLum pal tOl, malai enat
  35
  tEn iRai koLLum irum pal yAnai,
  uTalun'ar uTka vIgki, kaTal ena
  vAn n'Irkku Ukkum tAnai, AnAtu
  kaTu oTugku eyiRRa aravut talai panippa,
  iTi ena muzagkum muracin,
  40
  varaiyA Ikaik kuTavar kOvE!
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; iyanmoziyum Am.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanAl piNiyirun'ta yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRai valitin pOyk kaTTil eytinAnaik kuRugkOziyUr kizAr pATiyatu.

  19
  imiz kaTal vaLaiiya INTu akan kiTakkai,
  tamiz talaimayagkiya talaiyAlagkAnattu,
  man uyirp panmaiyum, kURRattu orumaiyum,
  n'innoTu tUkkiya ven vEl ceziya!
  5
  'irum puli vETTuvan poRi aRin'tu mATTiya
  perug kal aTArum pOnm' ena virumpi,
  muyagkinEn allanO, yAnE mayagkik
  kunRattu iRutta kurIi inam pOla,
  ampu cenRu iRutta arum puN yAnait
  10
  tUmpuTait taTak kai vAyoTu tumin'tu,
  n'Ajcil oppa, n'ilam micaip puraLa,
  eRin'tu kaLam paTutta En'tu vAL valattar
  en'taiyoTu kiTan'tOr, em pun talaip putalvar;
  'inna viRalum uLakol, n'amakku?' ena,
  15
  mUtil peNTir kacin'tu aza, n'ANi,
  kURRuk kaNNOTiya veruvaru paRan'talai,
  ezuvar n'al valam kaTan'tOy! n'in
  kazUu viLagku Aram kavaiiya mArpE?
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  22
  tUgku kaiyAn Ogku n'aTaiya,
  uRaz maNiyAn uyar maruppina,
  piRai n'utalAn ceRal n'Okkina,
  pA aTiyAn paNai eruttina,
  5
  tEn citain'ta varai pOla,
  mijiRu Arkkum kamaz kaTAttu,
  ayaRu cOrum iruj cenniya,
  main'tu malin'ta maza kaLiRu
  kan'tu cErpu n'ilaii vazagka;
  10
  pAal n'inRu katir cOrum
  vAn uRaiyum mati pOlum
  mAlai veN kuTai n'IzalAn,
  vAL marugku ilOr kAppu uRagka;
  alagku cen'n'el katir vEyn'ta
  15
  Ay karumpin koTik kUrai,
  cARu koNTa kaLam pOla,
  vERu vERu polivu tOnRa;
  kuRRu AnA ulakkaiyAn
  kalic cummai viyal AgkaN,
  20
  polan' tOTTup pain' tumpai
  micai alagku uLaiya panaip pOz cerIi,
  cina mAn'tar veRik kuravai
  Ota n'Irin peyarpu pogka;
  vAy kAvAtu paran'tu paTTa
  25
  viyan pAcaRaik kAppALa!
  vEn'tu tan'ta paNi tiRaiyAn
  cErn'tavartam kaTumpu Arttum,
  Ogku kolliyOr, aTu porun'a!
  vEza n'Okkin viRal vej cEey!
  30
  vAziya, peruma! n'in varampu il paTaippE,
  n'iR pATiya vayagku cen' n'Ap
  pin piRar icai n'uvalAmai,
  OmpAtu Iyum ARRal em kO!
  'mAn'tarajcEral irumpoRai Ompiya n'ATE
  35
  puttEL ulakattu aRRu' enak kETTu van'tu,
  initu kaNTicin; peruma! munivu ilai,
  vERu pulattu iRukkum tAnaiyoTu,
  cORu paTa n'aTatti n'I tujcAymARE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
  cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRaiyaik kuRug kOziyUr kizAr pATiyatu.

  23
  'veLiRu il n'On kAzp paNai n'ilai munaii,
  kaLiRu paTin'tu uNTena, kalagkiya tuRaiyum;
  kAr n'aRug kaTampin pAcilait teriyal,
  cUr n'avai, murukan cuRRattu anna, n'in
  5
  kUr n'al ampin koTu vil kULiyar
  koLvatu koNTu, koLLA miccil
  koL patam oziya vIciya pulanum;
  vaTi n'avil n'aviyam pAytalin, UrtoRum
  kaTi maram tuLagkiya kAvum; n'eTu n'akar
  10
  vinai punai n'al il vev eri n'aippa,
  kanai eri uraRiya marugkum; n'Okki,
  n'aNNAr n'ANa, n'ALtoRum talaic cenRu,
  innum inna pala ceykuvan, yAvarum
  tunnal pOkiya tuNivinOn' ena,
  15
  jAlam n'eLiya INTiya viyan paTai
  AlagkAnattu amar kaTan'tu aTTa
  kAla munpa! n'in kaNTanen varuval
  aRu maruppu ezil kalai pulippAl paTTena,
  ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai
  20
  pULai n'ITiya veruvaru paRan'talai
  vELai veN pUk kaRikkum
  AL il attam Akiya kATE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai n'allicai vajciyum Am.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

  24
  n'el ariyum irun' tozuvar
  cej jAyiRRu veyil munaiyin,
  teN kaTal tirai micaip pAyun'tu;
  tiN timil van paratavar
  5
  veppu uTaiya maTTu uNTu,
  taN kuravaic cIr tUgkun'tu;
  tUval kalitta tEm pAy punnai
  mel iNark kaNNi milain'ta main'tar
  el vaLai makaLirt talaik kai tarUun'tu;
  10
  vaNTu paTa malarn'ta taN n'aRug kAnal
  muNTakak kOtai oN toTi makaLir
  irum panaiyin kurumpai n'Irum,
  pUg karumpin tIm cARum,
  Ogku maNal kuvavut tAzait
  15
  tIm n'IroTu uTan virAay,
  mun' n'Ir uNTu mun'n'Irp pAyum;
  tAgkA uRaiyuL n'al Ur kezIiya
  OmpA Ikai mA vEL evvi
  punal am putavin mizalaiyoTu kazanik
  20
  kayal Ar n'Arai pOrvil cEkkum,
  pon aNi yAnait tol mutir vELir,
  kuppai n'ellin, muttURu tan'ta
  koRRa n'IL kuTai, koTit tErc ceziya!
  n'inRu n'ilaiiyar n'in n'ALmIn; n'illAtu
  25
  paTAac celIiyar, n'in pakaivar mInE
  n'innoTu, tonRu mUtta uyirinum, uyiroTu
  n'inRu mUtta yAkkai anna, n'in
  ATu kuTi mUtta vizut tiNaic ciRan'ta
  vALin vAzn'ar tAL valam vAztta,
  30
  iraval mAkkaL Ikai n'uvala,
  oN toTi makaLir polagkalattu En'tiya
  taN kamaz tERal maTuppa, makiz ciRan'tu,
  Agku initu ozukumati, peruma! 'Agku atu
  vallun'ar vAzn'tOr' enpa tol icai,
  35
  malar talai ulakattut tOnRi,
  palar, celac cellAtu, n'inRu viLin'tOrE.
  tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
  avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  26
  n'aLi kaTal irug kuTTattu
  vaLi puTaitta kalam pOla,
  kaLiRu cenRu kaLan akaRRavum,
  kaLan akaRRiya viyal AgkaN
  5
  oLiRu ilaiya eHku En'ti,
  araicu paTa amar uzakki,
  urai cela muracu vauvi,
  muTit talai aTuppu Aka,
  punal kuruti ulaik koLIi,
  10
  toTit tOL tuTuppin tuzan'ta valciyin,
  aTukaLam vETTa aTu pOrc ceziya!
  AnRa kELvi, aTagkiya koLkai,
  n'An maRai mutalvar cuRRam Aka,
  mannar Eval ceyya, manniya
  15
  vELvi muRRiya vAy vAL vEn'tE!
  n'ORROr manRa n'in pakaivar, n'innoTu
  mARRAr ennum peyar peRRu,
  ARRAr Ayinum, ANTu vAzvOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  30
  cej jAyiRRuc celavum,
  aj jAyiRRup parippum,
  parippuc cUzn'ta maNTilamum,
  vaLi tiritaru ticaiyum,
  5
  vaRitu n'ilaiiya kAyamum, enRu ivai
  cenRu aLan'tu aRin'tOr pOla, enRum
  inaittu enpOrum uLarE; anaittum
  aRi aRivu AkAc ceRivinai Aki,
  kaLiRu kavuL aTutta eRikal pOla
  10
  oLitta tuppinaiAtalin, veLippaTa
  yAgganam pATuvar, pulavar? kUmpoTu
  mIp pAy kaLaiyAtu micaip param tONTAtu
  pukAarp pukun'ta perug kalam takAar
  iTaip pulap peru vazic coriyum
  15
  kaTal pal tAratta n'ATu kizavOyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi
  avanai avar pATiyatu.

  31
  ciRappuTai marapin poruLum inpamum
  aRattu vazippaTUum tORRam pOla,
  iru kuTai pinpaTa Ogkiya oru kuTai,
  uru kezu matiyin, n'ivan'tu, cEN viLagka,
  5
  n'al icai vETTam vENTi, vel pOrp
  pAcaRai allatu n'I ollAyE;
  n'utimukam mazugka maNTi, onnAr
  kaTi matil pAyum n'in kaLiRu aTagkalavE;
  'pOr' enin, pukalum punai kazal maRavar,
  10
  'kATu iTaik kiTan'ta n'ATu n'ani cEeya;
  celvEm allEm' ennAr; 'kallen
  vizavuTai AgkaN vERRup pulattu iRuttu,
  kuNa kaTal pinnatu Aka, kuTa kaTal
  veN talaip puNari n'in mAn kuLampu alaippa,
  15
  vala muRai varutalum uNTu' enRu alaman'tu,
  n'ejcu n'aTugku avalam pAya,
  tujcAk kaNNa, vaTa pulattu aracE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; mazapulavajciyum Am.
  avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  35
  n'aLi iru mun'n'Ir ENi Aka,
  vaLi iTai vazagkA vAnam cUTiya
  maN tiNi kiTakkait taN tamizk kizavar,
  muracu muzagku tAnai mUvaruLLum,
  5
  aracu enappaTuvatu n'inatE, peruma!
  alagkukatirk kanali n'Alvayin tOnRinum,
  ilagkukatir veLLi ten pulam paTarinum,
  am taN kAviri van'tu kavarpu UTTa,
  tOTu koL vElin tORRam pOla,
  10
  ATu kaN karumpin veN pU n'uTagkum
  n'ATu enappaTuvatu n'inatE attai; Agka
  n'ATu kezu celvattup pITu kezu vEn'tE!
  n'inava kURuval; enava kENmati!
  aRam purin'tanna cegkOl n'ATTattu
  15
  muRai vENTu pozutil patan eLiyOr INTu
  uRai vENTu pozutil peyal peRROrE;
  jAyiRu cuman'ta kOTu tiraL koNmU
  mAka vicumpin n'aTuvu n'inRAgku,
  kaN pora viLagku n'in viN poru viyankuTai
  20
  veyil maRaik koNTanRO? anRE; varun'tiya
  kuTi maRaippatuvE; kUrvEl vaLava!
  veLiRRup panan' tuNiyin vIRRuvIRRuk kiTappa,
  kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
  varupaTai tAgki, peyar puRattu Arttu,
  25
  porupaTai tarUum koRRamum uzupaTai
  UnRu cAl marugkin InRatan payanE;
  mAri poyppinum, vAri kunRinum,
  iyaRkai allana ceyaRkaiyil tOnRinum,
  kAvalarp pazikkum, ik kaN akal jAlam;
  30
  atu n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Iyum
  n'otumalALar potumozi koLLAtu,
  pakaTu puRan'tarun'ar pAram Ompi,
  kuTi puRan'tarukuvai Ayin, n'in
  aTi puRan'tarukuvar, aTagkAtOrE.
  tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
  avanai veLLaikkuTi n'AkanAr pATi, pazaj ceykkaTan vITukoNTatu.

  37
  n'ajcuTai vAl eyiRRu, ain' talai cuman'ta,
  vEka ven' tiRal, n'Akam pukkena,
  vicumpu tIp piRappat tiruki, pacug koTip
  peru malai viTarakattu urum eRin'tAgku,
  5
  puL uRu punkaN tIrtta, veL vEl,
  cinam kezu tAnai, cempiyan maruka!
  karAam kalitta kuNTu kaN akazi,
  iTam karug kuTTattu uTan tokku OTi,
  yAmam koLpavar cuTar n'izal katUum
  10
  kaTu muraN mutalaiya n'eTu n'Ir ilajci,
  cempu uRaz puricai, cemmal mUtUr,
  vampu aNi yAnai vEn'tu akattu uNmaiyin,
  'n'alla' ennAtu, citaittal
  vallaiyAl, n'eTun'takai! ceruvattAnE.
  tiNai vAkai; tuRai aracavAkai; mutal vajciyum Am.
  avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  38
  varai puraiyum maza kaLiRRin micai,
  vAn tuTaikkum vakaiya pOla,
  viravu uruvina koTi n'uTagkum
  viyan tAnai viRal vEn'tE!
  5
  n'I, uTanRu n'OkkumvAy eri tavaza,
  n'I, n'ayan'tu n'OkkumvAy pon pUppa,
  cej jAyiRRu n'ilavu vENTinum,
  veN tigkaLuL veyil vENTinum,
  vENTiyatu viLaikkum ARRalaiAkalin,
  10
  n'in n'izal piRan'tu, n'in n'izal vaLarn'ta,
  em aLavu evanO maRRE? 'in n'ilaip
  polam pUg kAvin n'al n'ATTOrum
  cey vinai marugkin eytal allatai,
  uTaiyOr Italum illOr irattalum
  15
  kaTavatu anmaiyin, kaiyaRavu uTaittu' ena,
  ANTuc cey n'ukarcci INTum kUTalin,
  n'in n'ATu uLLuvar, paricilar
  onnAr tEettum, n'innuTaittu enavE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  avan, 'em uLLIr? em n'ATTIr?' enRARku AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

  39
  puRavin allal colliya, kaRai aTi
  yAnai vAl maruppu eRin'ta veN kaTaik
  kOl n'iRai tulAam pukkOn maruka!
  Ital n'in pukazum anRE; cArtal
  5
  onnAr uTkum tun arug kaTun' tiRal
  tUgku eyil eRin'ta n'in UgkaNOr n'inaippin,
  aTutal n'in pukazum anRE; keTu inRu,
  maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
  aRam n'inRu n'ilaiyiRRu Akalin, atanAl
  10
  muRaimai n'in pukazum anRE; maRam mikku
  ezu camam kaTan'ta ezu uRaz tiNi tOL,
  kaN Ar kaNNi, kali mAn, vaLava!
  yAgkanam mozikO yAnE Ogkiya
  varai aLan'tu aRiyAp pon paTu n'eTug kOTTu
  15
  imayam cUTTiya Ema viRpoRi,
  mAN vinai n'eTun' tEr, vAnavan tolaiya,
  vATA vajci vATTum n'in
  pITu kezu n'On tAL pATugkAlE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  40
  n'IyE, piRar OmpuRu maRa man eyil
  OmpAtu kaTan'tu aTTu, avar
  muTi punain'ta pacum pon n'in
  aTi poliyak kazal taiiya
  5
  vallALanai; vaya vEn'tE!
  yAmE, n'in, ikaz pATuvOr eruttu aTagka,
  pukaz pATuvOr polivu tOnRa,
  inRu kaNTAgkuk kANkuvam enRum
  incol eN patattai Akumati peruma!
  10
  oru piTi paTiyum cIRiTam
  ezu kaLiRu purakkum n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
  avanai AvUr mulagkizAr pATiyatu.

  41
  kAlanum kAlam pArkkum; pArAtu,
  vEl INTu tAnai vizumiyOr tolaiya,
  vENTu iTattu aTUum vel pOr vEn'tE!
  ticai iru n'Ankum uRkam uRkavum,
  5
  peru marattu, ilai il n'eTug kOTu vaRRal paRRavum,
  veg katirk kanali tuRRavum, piRavum,
  ajcuvarat takun'a puLLuk kural iyampavum,
  eyiRu n'ilattu vIzavum, eNNey ATavum,
  kaLiRu mEl koLLavum, kAzakam n'Ippavum,
  10
  veLLi n'On paTai kaTTiloTu kavizavum,
  kanavin ariyana kANA, n'anavil
  ceruc cey munpa! n'in varu tiRan n'Okki,
  maiyal koNTa Emam il irukkaiyar,
  putalvar pUg kaN mutti, manaiyOTku
  15
  evvam karakkum paital mAkkaLoTu
  perug kalakkuRRanRAl tAnE kARROTu
  eri n'ikazn'tanna celavin
  ceru miku vaLava! n'in cinaiiyOr n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
  avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  42
  AnA Ikai, aTu pOr, aNNal! n'in
  yAnaiyum malaiyin tOnRum; peruma! n'in
  tAnaiyum kaTal ena muzagkum; kUr n'unai
  vElum minnin viLagkum; ulakattu
  5
  araicu talai panikkum ARRalaiAtalin,
  purai tIrn'tanRu; atu putuvatO anRE;
  taN punal pUcal allatu, n'on'tu,
  'kaLaika, vAzi, vaLava!' enRu, n'in
  munaitaru pUcal kanavinum aRiyAtu,
  10
  puli puRagkAkkum kuruLai pOla,
  melivu il cegkOl n'I puRagkAppa,
  peru viRal yANarttu Aki, arin'ar
  kIz maTaik koNTa vALaiyum, uzavar
  paTai miLirn'tiTTa yAmaiyum, aRain'ar
  15
  karumpil koNTa tEnum, perun' tuRai
  n'Ir taru makaLir kuRRa kuvaLaiyum,
  van pulak kELirkku varu virun'tu ayarum
  men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
  malaiyin izin'tu, mAk kaTal n'Okki,
  20
  n'ila varai izitarum pal yARu pOla,
  pulavar ellAm n'in n'OkkinarE;
  n'IyE, marun'tu il kaNicci varun'ta vaTTittuk
  kURRu vekuNTanna munpoTu,
  mARRu iru vEn'tar maN n'OkkinaiyE.
  tiNai vAkai; tuRai aracavAkai.
  avanai iTaikkATanAr pATiyatu.

  44
  irum piTit tozutiyoTu perug kayam paTiyA,
  n'elluTaik kavaLamoTu n'eym miti peRAa,
  tirun'tu arai n'On veLil varun'ta oRRi,
  n'ilamicaip puraLum kaiya, veytu uyirttu,
  5
  alamaral yAnai urum ena muzagkavum,
  pAl il kuzavi alaRavum, makaLir
  pU il vaRun' talai muTippavum, n'Ir il
  vinai punai n'al il inaikUuk kETpavum,
  innAtu amma, Igku initu iruttal;
  10
  tun arun' tuppin vaya mAn tOnRal!
  aRavai Ayin,' n'inatu' enat tiRattal;
  maRavai Ayin, pOroTu tiRattal;
  aRavaiyum maRavaiyum allaiyAka,
  tiRavAtu aTaitta tiN n'ilaik katavin
  15
  n'IL matil oru ciRai oTugkutal
  n'ANuttakavu uTaittu, itu kANugkAlE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan AvUr muRRiyirun'ta kAlattu aTaittu irun'ta n'eTugkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  46
  n'IyE, puRavin allal anRiyum, piRavum
  iTukkaN palavum viTuttOn marukanai,
  ivarE, pulan uzutu uNmAr punkaN ajci,
  tamatu pakuttu uNNum taN n'izal vAzn'ar;
  5
  kaLiRu kaNTu azUum azAal maRan'ta
  pun talaic ciRAar; manRu maruNTu n'Okki,
  virun'tin punkaN n'OvuTaiyar;
  kETTanaiAyin, n'I vETTatu ceymmE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavan malaiyamAn makkaLai yAnaikku iTuvuzi, kOvUr kizAr pATi, uyyak koNTatu.

  53
  mutir vAr ippi mutta vAr maNal,
  katir viTu maNiyin kaN poru mATattu,
  ilagku vaLai makaLir teRRi ATum
  viLagku cIr viLagkil vizumam konRa
  5
  kaLam koL yAnai, kaTu mAn, poRaiya!
  virippin akalum; tokuppin ejcum;
  mammar n'ejcattu emmanOrkku orutalai
  kaimmuRRala, n'in pukazE, enRum;
  oLiyOr piRan'ta im malar talai ulakattu
  10
  vAzEm enRalum aritE 'tAzAtu
  ceRutta ceyyuL cey cen' n'Avin,
  veRutta kELvi, viLagku pukazk kapilan
  inRu uLan Ayin, n'anRuman' enRa n'in
  ATu koL varicaikku oppa,
  15
  pATuval mannAl, pakaivaraik kaTappE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEran mAn'taraj cEral irumpoRaiyaip porun'til iLagkIranAr pATiyatu.

  55
  Ogku malaip peru vil pAmpu jAN koLIi,
  oru kaNai koNTu mUeyil uTaRRi,
  peru viRal amararkku venRi tan'ta
  kaRai miTaRRu aNNal kAmar cennip
  5
  piRai n'utal viLagkum oru kaN pOla,
  vEn'tu mEmpaTTa pUn' tAr mARa!
  kaTuj cinatta kol kaLiRum; kataz pariya kali mAvum,
  n'eTug koTiya n'imir tErum, n'ejcu uTaiya pukal maRavarum, ena
  n'AnkuTan mANTatuAyinum, mANTa
  10
  aRa n'eRi mutaRRE, aracin koRRam;
  atanAl, 'n'amar' enak kOl kOTAtu,
  'piRar' enak kuNam kollAtu,
  jAyiRRu anna ven' tiRal ANmaiyum,
  tigkaL anna taN peruj cAyalum,
  15
  vAnattu anna vaNmaiyum, mUnRum,
  uTaiyai Aki, illOr kaiyaRa,
  n'I n'ITu vAziya n'eTun'takai! tAz n'Ir
  veN talaip puNari alaikkum cen'til
  n'eTu vEL n'ilaiiya kAmar viyan tuRai,
  20
  kaTu vaLi tokuppa INTiya
  vaTu Az ekkar maNalinum palavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
  pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai maturai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  57
  vallAr Ayinum, vallun'ar Ayinum,
  pukaztal uRROrkku mAyOn anna,
  uraicAl ciRappin pukazcAl mARa!
  n'in onRu kURuvatu uTaiyEn: en enin,
  5
  n'IyE, piRar n'ATu koLLumkAlai, avar n'ATTu
  iRagku katirk kazani n'in iLaiyarum kavarka;
  n'anan' talaip pEr Ur eriyum n'aikka;
  minnu n'imirn'tanna n'in oLiRu ilagku n'eTu vEl
  onnArc cekuppinum cekukka; ennatUum
  10
  kaTimaram taTital Ompu n'in
  n'eTu n'al yAnaikkuk kan'tu ARRAvE.
  tiNai vajci; tuRai tuNai vajci.
  avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

  63
  enaip pal yAnaiyum ampoTu tuLagki,
  viLaikkum vinai inRip paTai ozin'tanavE;
  viRal pukaz mANTa puravi ellAm
  maRat takai main'taroTu ANTup paTTanavE;
  5
  tEr tara van'ta cAnROr ellAm,
  tOl kaN maRaippa, orugku mAyn'tanarE;
  vicittu vinai mANTa mayirk kaN muracam,
  poRukkun'ar inmaiyin, irun'tu viLin'tanavE;
  cAn'tu amai mArpil n'eTu vEl pAyn'tena,
  10
  vEn'tarum porutu, kaLattu ozin'tanar; iniyE,
  en AvatukoltAnE kazani
  Ampal vaLLit toTik kai makaLir
  pAcaval mukki, taN punal pAyum,
  yANar aRAa vaippin
  15
  kAmar kiTakkai avar akan talai n'ATE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avarai ak kaLattil paraNar pATiyatu.

  64
  n'al yAz, AkuLi, patalaiyoTu curukki,
  cellAmOtil cil vaLai viRali!
  kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
  vicumpu ATu eruvai pacun' taTi taTuppa,
  5
  pakaip pulam marIiya takaip peruj ciRappin
  kuTumik kOmAR kaNTu,
  n'eTu n'Irp puRkai n'Ittanam varaRkE?
  tiNai pATAN tiNai; tuRai viRaliyARRuppaTai.
  pANTiyan pal yAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTumpalliyattanAr pATiyatu.

  66
  n'aLi iru mun'n'Ir n'AvAy OTTi,
  vaLi tozil ANTa uravOn maruka!
  kaLi iyal yAnaik karikAlvaLava!
  cenRu, amark kaTan'ta n'in ARRal tOnRa
  5
  venROy! n'inninum n'allan anRE
  kali koL yANar veNNip paRan'talai,
  mikap pukaz ulakam eyti,
  puRap puN n'ANi, vaTakkirun'tOnE?
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cOzan karikAR peruvaLattAnai veNNik kuyattiyAr pATiyatu.

  68
  uTumpu urittanna enpu ezu marugkin
  kaTumpin kaTum paci kaLaiyun'ark kANAtu,
  cil cevittu Akiya kELvi n'on'tu n'on'tu,
  Igku evan ceytiyO? pANa! 'pUN cuman'tu,
  5
  am pakaTTu eziliya cem poRi Akattu
  menmaiyin makaLirkku vaNagki, vanmaiyin
  ATavarp piNikkum pITu kezu n'eTun' takai,
  puniRu tIr kuzavikku iliRRu mulai pOlac
  curan'ta kAviri maram kol mali n'Ir
  10
  manpatai purakkum n'al n'ATTup porun'an,
  uTpakai oru tiRam paTTena, puT pakaikku
  EvAn Akalin, cAvEm yAm' ena,
  n'IgkA maRavar vIgku tOL puTaippa,
  taNi paRai aRaiyum aNi koL tEr vazi,
  15
  kaTug kaL parukun'ar n'aTugku kai ukutta
  n'aRuj cERu ATiya vaRun' talai yAnai
  n'eTu n'akar varaippil paTu muzA Orkkum
  uRan'taiyOnE kurucil;
  piRan kaTai maRappa, n'alkuvan, celinE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
  cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  69
  kaiyatu, kaTan n'iRai yAzE; meyyatu,
  puravalar inmaiyin paciyE; araiyatu,
  vERRu izai n'uzain'ta vEr n'anai citAar
  Ompi uTutta uyaval pANa!
  5
  pUTkai illOn yAkkai pOlap
  perum pullenRa irum pEr okkalai;
  vaiyakam muzutuTan vaLaii, paiyena
  ennai vinavuti Ayin, mannar
  aTu kaLiRu uyavum koTi koL pAcaRai,
  10
  kurutip parappin kOTTu mA tolaicci,
  pulAk kaLam ceyta kalAat tAnaiyan
  piRagku n'ilai mATattu uRan'taiyOnE;
  porun'arkku Okkiya vElan, oru n'ilaip
  pakaip pulam paTartalum uriyan; takait tAr
  15
  oL eri puraiyum uru kezu pacum pUN
  kiLLi vaLavaR paTarkuvai Ayin,
  n'eTug kaTai n'iRRalum ilaiyE; kaTum pakal
  tEr vIcu irukkai Ara n'Okki,
  n'I avaR kaNTa pinRai, pUvin
  20
  ATu vaNTu imirAt tAmarai
  cUTAyAtal ataninum ilaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

  72
  'n'akutakkanarE, n'ATu mIkkURun'ar;
  iLaiyan ivan' ena uLaiyak kURi,
  'paTu maNi iraTTum pA aTip paNait tAL
  n'eTu n'al yAnaiyum, tErum, mAvum,
  5
  paTai amai maRavarum, uTaiyam yAm' enRu
  uRu tuppu ajcAtu, uTal cinam cerukki,
  ciRu col colliya cinam kezu vEn'tarai
  aruj camam citaiyat tAkki, muracamoTu
  orugku akappaTEen Ayin porun'tiya
  10
  en n'izal vAzn'ar cel n'izal kANAtu,
  'koTiyan em iRai' enak kaNNIr parappi,
  kuTi pazi tURRum kOlEn Akuka;
  Ogkiya ciRappin uyarn'ta kELvi
  mAgkuTi marutan talaivan Aka,
  15
  ulakamoTu n'ilaiiya palar pukaz ciRappin
  pulavar pATAtu varaika, en n'ilavarai;
  purappOr punkaN kUra,
  irappOrkku IyA inmai yAn uRavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceru venRa n'eTujceziyan pATTu.

  73
  mella van'tu, en n'al aTi porun'ti,
  'I' ena irakkuvar Ayin, cIruTai
  muracu kezu tAyattu aracO tajcam;
  in uyir Ayinum koTukkuven, in' n'ilattu;
  5
  ARRal uTaiyOr ARRal pORRAtu, en
  uLLam eLLiya maTavOn, teLLitin
  tujcu puli iTaRiya citaTan pOla,
  uyn'tanan peyartalO aritE; main'tuTaik
  kazai tin yAnaik kAl akappaTTa
  10
  van tiNi n'IL muLai pOla, cenRu, avaN
  varun'tap porEen Ayin, porun'tiya
  tItu il n'ejcattuk kAtal koLLAp
  pal irug kUn'tal makaLir
  ollA muyakkiTaik kuzaika, en tArE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alagkiLLi pATTu.

  79
  mUtUr vAyil panik kayam maNNi,
  manRa vEmpin oN kuzai malain'tu,
  teN kiNai munnark kaLiRRin iyali,
  vem pOrc ceziyanum van'tanan; etirn'ta
  5
  vampa maLLarO palarE;
  ejcuvar kollO, pakal tavac ciRitE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  80
  in kaTug kaLLin AmUr AgkaN,
  main'tuTai mallan mata vali murukki,
  oru kAl mArpu otugkinRE; oru kAl
  varu tAr tAgkip pin otugkinRE
  5
  n'alkinum n'alkAn Ayinum, vel pOrp
  poral arun' tittan kANkatil amma
  pacittup paNai muyalum yAnai pOla,
  iru talai ociya eRRi,
  kaLam puku mallaR kaTan'tu aTu n'ilaiyE.
  tiNai tumpai; tuRai erumai maRam.
  cOzan pOrvaikkOp perun'aRkiLLi mukkAvanATTu AmUr mallanaip porutu aTTu n'inRAnaic cAttan'taiyAr pATiyatu.

  81
  Arppu ezu kaTalinum peritu; avan kaLiRE
  kArp peyal urumin muzagkal AnAvE;
  yArkol aLiyartAmE Ar n'Arc
  ceRiyat toTutta kaNNik
  5
  kavi kai maLLan kaippaTTOrE?
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  93
  tiN piNi muracam izumena muzagkac
  cenRu, amar kaTattal yAvatu? van'tOr
  tAr tAgkutalum ARRAr, veTipaTTu,
  OTal marIiya pITu il mannar
  5
  n'OyppAl viLin'ta yAkkai tazIi,
  kAtal maRan'tu, avar tItu marugku aRumAr,
  aRam puri koLkai n'AnmaRai mutalvar
  tiRam puri pacum pul parappinar kiTappi,
  'maRam kan'tAka n'al amar vIzn'ta
  10
  n'IL kazal maRavar celvuzic celka!' ena
  vAL pOzn'tu aTakkalum uyn'tanar mAtO
  vari jimiRu Arkkum vAy puku kaTAattu
  aNNal yAnai aTu kaLattu oziya,
  aruj camam tataiya n'URi, n'I,
  15
  perun' takai! vizup puN paTTa mARE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avan porutu puNpaTTu n'inROnai avar pATiyatu.

  94
  Urk kuRumAkkaL veN kOTu kazAalin,
  n'Irt tuRai paTiyum perug kaLiRu pOla
  iniyai, peruma! emakkE; maRRu atan
  tun arug kaTAam pOla
  5
  innAy, peruma! n'in onnAtOrkkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  96
  alar pUn' tumpai am pakaTTu mArpin,
  tiraNTu n'ITu taTakkai, ennai iLaiyORku
  iraNTu ezun'tanavAl, pakaiyE: onRE,
  pUp pOl uNkaN pacan'tu, tOL n'uNuki,
  5
  n'Okkiya makaLirp piNittanRu; onRE,
  'vizavinRuAyinum, paTu patam pizaiyAtu,
  mai Un mocitta okkaloTu, tuRai n'Irk
  kaimAn koLLumO?' ena,
  uRaiyuL muniyum, avan cellum UrE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

  97
  pOrkku uraiip pukanRu kazitta vAL,
  uTanRavar kAppuTai matil azittalin,
  Un uRa mUzki, uru izan'tanavE;
  vElE, kuRumpu aTain'ta araN kaTan'tu, avar
  5
  n'aRug kaLLin n'ATu n'aittalin,
  curai tazIiya irug kAzoTu
  maTai kalagki n'ilai tirin'tanavE;
  kaLiRE, ezUut tAgkiya katavam malaittu, avar
  kuzUuk kaLiRRuk kuRumpu uTaittalin,
  10
  parUup piNiya toTi kazin'tanavE;
  mAvE, paran'tu orugku malain'ta maRavar
  polam pain' tAr keTap paritalin,
  kaLan uzan'tu acaiiya maRuk kuLampinavE;
  avan tAnum, n'ilam tiraikkum kaTal tAnaip
  15
  polan' tumpaik kazal pANTil
  kaNai poruta tuLait tOlannE.
  AyiTai, uTanROr uytal yAvatu? 'taTan' tAL,
  piNik katir, n'ellin cemmal mUtUr
  n'umakku urittAkal vENTin, cenRu avaRku
  20
  iRukkal vENTum, tiRaiyE; maRuppin,
  olvAn allan, velpOrAn' enac
  collavum tERIrAyin, mel iyal,
  kazal kani vakutta tuNaic cil Oti,
  kuRun' toTi makaLir tOL viTal
  25
  iRumpUtu anRu; aHtu aRin'tu ATuminE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

  98
  munait tevvar muraN aviyap
  porak kuRukiya n'uti maruppin n'in
  inak kaLiRu celak kaNTavar
  matil katavam ezuc cellavum,
  5
  piNan azugkak kaLan uzakkic
  celavu acaiiya maRuk kuLampin n'in
  ina n'al mAc celak kaNTavar
  kavai muLLin puzai aTaippavum,
  mArpuRac cErn'tu olkAt
  10
  tOl ceRippu il n'in vEl kaNTavar
  tOl kaziyoTu piTi ceRippavum,
  vAL vAytta vaTup paran'ta n'in
  maRa main'tar main'tu kaNTavar
  puN paTu kuruti ampu oTukkavum,
  15
  n'IyE, aiyavi pukaippavum tAgkAtu, oyyena,
  uRumuRai marapin puRam n'inRu uykkum
  kURRattu anaiyai; Akalin, pORRAr
  iragka viLivatukollO varampu aNain'tu
  iRagkukatir alamvaru kazani,
  20
  perum punal paTappai, avar akan talai n'ATE!
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; tiNai vajciyum, tuRai koRRa vaLLaiyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

  100
  kaiyatu vElE; kAlana punai kazal;
  meyyatu viyarE; miTaRRatu pacum puN;
  vaTkar pOkiya vaLar iLam pOn'tai
  uccik koNTa Uci veN tOTTu,
  5
  veTci mA malar, vEgkaiyoTu viraii,
  curi irum pittai poliyac cUTi,
  varivayam poruta vayak kaLiRu pOla,
  innum mARAtu cinanE; annO!
  uyn'tanar allar, ivan uTaRRiyOrE;
  10
  ceRuvar n'Okkiya kaN, tan
  ciRuvanai n'Okkiyum, civappu AnAvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tiNai vajciyum, tuRai koRRavaLLaiyum Am.
  atiyamAn tavamakan piRan'tavanaik kaNTAnai avar pATiyatu.

  101
  oru n'AL cellalam; iru n'AL cellalam;
  pala n'AL payinRu, palaroTu cellinum,
  talai n'AL pOnRa viruppinanmAtO
  izai aNi yAnai iyal tEr ajci
  5
  atiyamAn; paricil peRUum kAlam
  n'ITTinum, n'ITTAtuAyinum, kaLiRu tan
  kOTTu iTai vaitta kavaLam pOlak
  kaiyakattatu; atu poy AkAtE;
  arun'ta EmAn'ta n'ejcam!
  10
  varun'ta vENTA; vAzka, avan tALE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTAn'ilai.
  avanai avar pATiyatu.

  103
  oru talaip patalai tUgka, oru talait
  tUmpu akac ciRu muzAt tUgkat tUkki,
  'kavizn'ta maNTai malarkkun'ar yAr?' enac
  curanmutal irun'ta cil vaLai viRali!
  5
  celvaiAyin, cENOn allan;
  munai cuTa ezun'ta magkul mAp pukai
  malai cUz majcin, maza kaLiRu aNiyum
  pakaip pulattOnE, pal vEl ajci;
  pozutu iTaippaTAap pularA maNTai
  10
  mezuku mel aTaiyin kozu n'iNam peruppa,
  alattaR kAlai Ayinum,
  purattal vallan; vAzka, avan tALE!
  tiNai atu; tuRai viRaliyARRuppaTai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

  104
  pORRumin, maRavIr! cARRutum, n'ummai:
  Urk kuRumAkkaL ATak kalagkum
  tAL paTu cil n'Irk kaLiRu aTTu vIzkkum
  IrppuTaik karAattu anna ennai
  5
  n'uN pal karumam n'inaiyAtu,
  'iLaiyan' enRu ikazin, peRal aritu, ATE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  109
  aLitOtAnE, pAriyatu paRampE!
  n'aLi koL muracin mUvirum muRRinum,
  uzavar uzAtana n'Anku payan uTaittE:
  onRE, ciRiyilai vetirin n'el viLaiyummE;
  5
  iraNTE, tIm cuLaip palavin pazam UzkkummE;
  mUnRE, kozug koTi vaLLik kizagku vIzkkummE;
  n'AnkE, aNi n'iRa Ori pAytalin, mItu azin'tu,
  tiNi n'eTug kunRam tEn coriyummE.
  vAn kaN aRRu, avan malaiyE; vAnattu,
  10
  mIn kaN aRRu, atan cunaiyE; Agku,
  maramtoRum piNitta kaLiRRinir Ayinum,
  pulamtoRum parappiya tErinir Ayinum,
  tALin koLLalir; vALin tAralan;
  yAn aRikuven, atu koLLum ARE:
  15
  cukir puri n'arampin cIRiyAz paNNi,
  virai oli kUn'tal n'um viRaliyar pin vara,
  ATinir pATinir celinE,
  n'ATum kunRum orugku IyummE.
  tiNai n'occi; tuRai makaL maRuttal.
  avanai avar pATiyatu.

  114
  INTu n'inROrkkum tOnRum; ciRu varai
  cenRu n'inROrkkum tOnRum, manRa
  kaLiRu menRu iTTa kavaLam pOla,
  n'aRavup pizin'tu iTTa kOtuTaic citaRal
  5
  vAr acumpu ozukum munRil,
  tEr vIcu irukkai, n'eTiyOn kunRE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan makaLiraik koNTupOm kapilar paRampu n'Okki n'inRu colliyatu.

  115
  oru cAr aruvi Arppa, oru cAr
  pANar maNTai n'iRaiyap peymmAr,
  vAkka ukka tEk kaL tERal
  kal alaittu ozukummannE! pal vEl,
  5
  aNNal yAnai, vEn'tarkku
  innAn Akiya iniyOn kunRE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  119
  kArp peyal talaiiya kANpu in kAlai,
  kaLiRRu muka variyin teRuz vI pUppa,
  cem puRRu Iyalin in aLaip puLittu;
  men tinai yANarttu; n'an'tum kollO
  5
  n'izal il n'IL iTait tani maram pOla,
  paNai kezu vEn'tarai iRan'tum
  iravalarkku Iyum vaLLiyOn n'ATE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  125
  paruttip peNTin panuval anna,
  n'eruppuc cinam taNin'ta n'iNam tayagku kozug kuRai,
  parUuk kaL maNTaiyoTu, Uz mARu peyara
  uNkum, en'tai! n'iR kANku van'ticinE,
  5
  n'aLLAtAr miTal cAytta
  vallALa! n'in makiz irukkaiyE.
  uzuta n'On pakaTu azi tinRAgku
  n'al amiztu Aka, n'I n'ayan'tu uNNum n'aRavE;
  kunRattu anna kaLiRu peyara,
  10
  kaTan'tu aTTu venROnum, n'iR kURummE;
  'velIiyOn ivan' ena,
  'kazal aNip polin'ta cEvaTi n'ilam kavarpu
  virain'tu van'tu, camam tAgkiya,
  val vEl malaiyan allan Ayin,
  15
  n'al amar kaTattal eLituman, n'amakku' enat
  tORROntAnum, n'iR kURummE,
  'tolaiiyOn ivan' ena,
  oru n'I Ayinai peruma! peru mazaikku
  irukkai cAnRa uyar malait
  20
  tirut taku cEey! n'iR peRRicinOrkkE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cEramAn mAn'tarajcEral irumpoRaiyum cOzan irAca cUyam vETTa perun'aRkiLLiyum porutavazi, cOzaRkut tuppAkiya tErvaNmalaiyanai vaTama vaNNakkan perujcAttanAr pATiyatu.

  126
  onnAr yAnai OTaip pon koNTu,
  pANar cenni poliyat taii,
  vATAt tAmarai cUTTiya vizuc cIr
  OTAp pUTkai uravOn maruka!
  5
  vallEm allEm Ayinum, vallE
  n'invayin kiLakkuvamAyin, kagkul
  tuyil maTin'tanna tUgku iruL iRumpin,
  paRai icai aruvi, muLLUrp porun'a!
  teRal aru marapin n'in kiLaiyoTum poliya,
  10
  n'ilamicaip paran'ta makkaTku ellAm
  pulan azukku aRRa an'taNALan,
  iran'tu cel mAkkaTku ini iTan inRi,
  paran'tu icai n'iRkap pATinan; ataRkoNTu
  cinam miku tAnai vAnavan kuTa kaTal,
  15
  polam taru n'AvAy OTTiya av vazi,
  piRa kalam celkalAtu anaiyEm attai,
  inmai turappa, icai tara van'tu, n'in
  vaNmaiyin toTuttanam, yAmE muL eyiRRu
  aravu eRi urumin muracu ezun'tu iyampa,
  20
  aNNal yAnaiyoTu vEn'tu kaLattu oziya,
  aruj camam tataiyat tAkki, n'anRum
  n'aNNAt tevvart tAgkum
  peNNai am paTappai n'ATu kizavOyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
  malaiyamAn tirumuTik kAriyai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  127
  'kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAzp
  pATu in panuval pANar uyttena,
  kaLiRu ilavAkiya pul arai n'eTu veLil,
  kAna majjai kaNanoTu cEppa,
  5
  Ikai ariya izai aNi makaLiroTu
  cAyinRu' enpa, Aay kOyil;
  cuvaikku initu Akiya kuyyuTai aTicil
  piRarkku Ivu inRit tam vayiRu arutti,
  uraicAl Ogku pukaz orIiya
  10
  muraicu kezu celvar n'akar pOlAtE.
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  Ayai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

  129
  kuRi iRaik kurampaik kuRavar mAkkaL
  vAgku amaip pazuniya tERal makizn'tu,
  vEgkai munRil kuravai ayarum,
  tIm cuLaip palavin, mA malaik kizavan
  5
  Aay aNTiran, aTu pOr aNNal
  iravalarkku Itta yAnaiyin, karavu inRu,
  vAnam mIn pala pUppin, AnAtu
  oru vazik karu vazi inRip
  peru veLLennin, pizaiyAtu mannE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  130
  viLagku maNik koTum pUN Aay! n'in n'ATTu
  iLam piTi oru cUl pattu InummO?
  n'innum n'inmalaiyum pATi varun'arkku,
  in mukam karavAtu, uvan'tu n'I aLitta
  5
  aNNal yAnai eNNin, kogkark
  kuTa kaTal OTTiya jAnRait
  talaippeyarttiTTa vElinum palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  131
  mazaik kaNam cEkkum mA malaik kizavan,
  vazaip pUg kaNNi vAy vAL aNTiran,
  kunRam pATinakollO
  kaLiRu mika uTaiya ik kavin peRu kATE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  135
  koTuvari vazagkum kOTu uyar n'eTu varai,
  aru viTarc ciRu n'eRi ERalin, varun'ti,
  taTavaral koNTa takai mel otukkin,
  vaLaik kai viRali en pinnaL Aka,
  5
  pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin
  vari n'avil panuval pulam peyarn'tu icaippa,
  paTumalai n'inRa payam kezu cIRiyAz
  olkal uLLamoTu oru puTait tazIi,
  pukazcAl ciRappin n'in n'al icai uLLi,
  10
  van'tanen en'tai! yAnE: enRum,
  manRu paTu paricilark kANin, kanRoTu
  kaRai aTi yAnai iriyal pOkkum
  malai kezu n'ATan! mA vEL Aay!
  kaLiRum anRE; mAvum anRE;
  15
  oLiRu paTaip puraviya tErum anRE;
  pANar, pATun'ar, paricilar, Agku avar,
  tamatu enat toTukkuvarAyin, 'ematu' enap
  paRRal tERRAp payag kezu tAyamoTu,
  anna Aka, n'in Uzi; n'innaik
  20
  kANTal vENTiya aLavai vENTAr
  uRu muraN kaTan'ta ARRal
  potu mIkkURRattu n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  avanai avar pATiyatu.

  137
  iragku muracin, inamcAl yAnai,
  mun'n'Ir ENi viRal kezu mUvarai
  innum Or yAn avA aRiyEnE;
  n'IyE, mun yAn aRiyumOnE tuvanRiya
  5
  kayattu iTTa vittu vaRattin cAvAtu,
  kazaik karumpin olikkun'tu,
  koNTal koNTa n'Ir kOTai kAyinum,
  kaN anna malar pUkkun'tu,
  karug kAl vEgkai malarin, n'ALum
  10
  pon anna vI cuman'tu,
  maNi anna n'Ir kaTal paTarum;
  cev varaip paTappai n'Ajcil porun'a!
  ciRu veL aruvip perug kal n'ATanai!
  n'I vAziyar! n'in tan'tai
  15
  tAy vAziyar, n'iR payan'ticinOrE!
  tiNai atu; tuRai iyanmozi; paricil tuRaiyum Am.
  n'Ajcil vaLLuvanai oru ciRaip periyanAr pATiyatu.

  140
  taTavu n'ilaip palavin n'Ajcil porun'an
  maTavan, manRa; cen' n'Ap pulavIr!
  vaLaik kai viRaliyar paTappaik koyta
  aTakin kaNNuRaiAka yAm cila
  5
  arici vENTinEmAka, tAn piRa
  varicai aRitalin, tannum tUkki,
  irug kaTaRu vaLaiiya kunRattu annatu Or
  perug kaLiRu n'alkiyOnE; annatu Or
  tERRA Ikaiyum uLatukol?
  10
  pORRAr amma, periyOr tam kaTanE?
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  avanai auvaiyAr pATiyatu.

  141
  'pANan cUTiya pacum pon tAmarai
  mAN izai viRali mAlaiyoTu viLagka,
  kaTum pari n'eTun' tEr pUTTu viTTu acaii,
  UrIr pOlac curattiTai irun'tanir!
  5
  yArIrO?' ena, vinaval AnA,
  kAren okkal, kaTum paci, iravala!
  ven vEl aNNal kANA UgkE,
  n'inninum pulliyEm mannE; iniyE,
  innEm AyinEm mannE; enRum
  10
  uTAa, pOrA Akutal aRin'tum,
  paTAam majjaikku Itta em kO,
  kaTAa yAnaik kali mAn pEkan,
  'et tuNai Ayinum Ittal n'anRu' ena,
  maRumai n'OkkinRO anRE,
  15
  piRar, vaRumai n'OkkinRu, avan kai vaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai; pulavarARRuppaTaiyum Am.
  vaiyAvik kOpperum pEkanaip paraNar pATiyatu.

  142
  aRu kuLattu ukuttum, akal vayal pozin'tum,
  uRum iTattu utavAtu uvar n'ilam UTTiyum,
  varaiyA marapin mAripOla,
  kaTAa yAnaik kazal kAl pEkan
  5
  koTaimaTam paTutal allatu,
  paTaimaTam paTAn, piRar paTai mayakkuRinE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  145
  'maTat takai mA mayil panikkum' enRu aruLi,
  paTAam Itta keTAa n'al icai,
  kaTAa yAnaik kali mAn pEka!
  pacittum vArEm; pAramum ilamE;
  5
  kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAz
  n'ayam purin'tu uRaiyun'ar n'aTugkap paNNi,
  'aRam ceytImO, aruL veyyOy!' ena,
  iHtu yAm iran'ta paricil: aHtu iruLin,
  ina maNi n'eTun' tEr ERi,
  10
  innAtu uRaivi arum paTar kaLaimE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAka avar pATiyatu.

  148
  kaRagku micai aruviya piRagku malai n'aLLi! n'in
  acaivu il n'On tAL n'acai vaLan Etti,
  n'ALtoRum n'an kalam kaLiRRoTu koNarn'tu,
  kUTu viLagku viyal n'akar, paricil muRRu aLippa;
  5
  pITu il mannarp pukazcci vENTi,
  ceyyA kURik kiLattal
  eyyAtAkinRu, em ciRu cen' n'AvE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
  kaNTIrak kOp perun'aLLiyai vanparaNar pATiyatu.

  151
  paNTum paNTum pATun'ar uvappa,
  viN tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
  kizavan cET pulam paTarin, izai aNin'tu,
  pun talai maTap piTi paricilAka,
  5
  peNTirum tam patam koTukkum vaN pukazk
  kaNTIrakkOn Akalin, n'anRum
  muyagkal AnRicin, yAnE; polan' tEr
  n'annan marukan anRiyum, n'Iyum
  muyagkaRku ottanai mannE; vayagku mozip
  10
  pATun'arkku aTaitta katavin, ATu mazai
  aNagku cAl aTukkam poziyum n'um
  maNam kamaz mAl varai varain'tanar, emarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  iLag kaNTIrakkOvum iLa viccikkOvum orugku irun'tavazi, cenRa perun'talaic cAttanAr iLag kaNTIrakkOvaip pulli, iLa viccikkOvaip pullArAka 'ennai en ceyap pullIrAyinIr?' ena, avar pATiyatu.

  152
  'vEzam vIztta vizut toTaip pakazi
  pEz vAy uzuvaiyaip perumpiRitu uRIi,
  puzal talaip pukark kalai uruTTi, ural talaik
  kEzaR panRi vIza, ayalatu
  5
  Azal puRRattu uTumpil ceRRum,
  val vil vETTam valam paTuttu irun'tOn,
  pukazcAl ciRappin ampu mikat tiLaikkum
  kolaivan yArkolO? kolaivan maRRu ivan
  vilaivan pOlAn; veRukkai n'anku uTaiyan;
  10
  Aram tAzn'ta am pakaTTu mArpin,
  cAral aruvip paya malaik kizavan,
  Ori kolO? allankollO?
  pATuval, viRali! Or vaNNam; n'Irum
  maN muzA amaimin; paN yAz n'iRumin;
  15
  kaN viTu tUmpin kaLiRRu uyir toTumin;
  ellari toTumin; AkuLi toTumin;
  patalai oru kaN paiyena iyakkumin;
  matalai mAk kOl kaivalam tamin' enRu,
  iRaivan Akalin, collupu kuRuki,
  20
  mU Ez tuRaiyum muRaiyuLik kazippi,
  'kO' enap peyariya kAlai, Agku atu
  tan peyar Akalin n'ANi, maRRu, 'yAm
  n'ATTiTan n'ATTiTan varutum; Igku Or
  vETTuvar illai, n'in oppOr' ena,
  25
  vETTatu moziyavum viTAan, vETTattil
  tAn uyir cekutta mAn n'iNap puzukkOTu,
  An urukku anna vEriyai n'alki,
  tan malaip piRan'ta tA il n'an pon,
  pal maNik kuvaiyoTum viraii, 'koNm' ena,
  30
  curattiTai n'alkiyOnE viTarc cimai
  Ogku irug kollip porun'an,
  OmpA Ikai viRal veyyOnE!
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  val vil Oriyai vanparaNar pATiyatu.

  153
  mazai aNi kunRattuk kizavan, n'ALum,
  izai aNi yAnai irappOrkku Iyum,
  cuTar viTu pacum pUN, cUrppu amai mun kai,
  aTu pOr AnA, Atan Ori
  5
  mAri vaN koTai kANiya, n'anRum
  cenRatuman, em kaNNuLag kaTumpE;
  pani n'Irp pUvA maNi miTai kuvaLai
  vAl n'Art toTutta kaNNiyum, kalanum,
  yAnai inattoTu peRRanar, n'Igki,
  10
  paciyArAkal mARukol vici piNik
  kUTu koL in iyam kaRagka,
  ATalum ollAr, tam pATalum maRan'tE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  159
  'vAzum n'ALOTu yANTu pala uNmaiyin,
  tIrtal cellAtu, en uyir' enap pala pulan'tu,
  kOl kAlAkak kuRum pala otugki,
  n'Ul virittanna katuppinaL, kaN tuyinRu,
  5
  munRil pOkA mutirvinaL yAyum;
  pacan'ta mEniyoTu paTar aTa varun'ti,
  marugkil koNTa pal kuRumAkkaL
  picain'tu tina, vATiya mulaiyaL, peritu azin'tu,
  kuppaik kIrai koykaN akaitta
  10
  muRRA iLan' taLir koytukoNTu, uppu inRu,
  n'Ir ulaiAka ERRi, mOr inRu,
  avizp patam maRan'tu, pAcaTaku micain'tu,
  mAcoTu kuRain'ta uTukkaiyaL, aRam paziyA,
  tuvvALAkiya en veyyOLum;
  15
  enRAgku, iruvar n'ejcamum uvappa kAnavar
  kari punam mayakkiya akankaN kollai,
  aivanam vitti, maiyuRak kavini,
  InalcellA EnaRku izumenak
  karuvi vAnam talaii yAgkum,
  20
  Itta n'in pukaz Etti, tokka en,
  paci tinat tiragkiya, okkalum uvappa
  uyarn'tu En'tu maruppin kolkaLiRu peRinum,
  tavirn'tu viTu paricil koLLalen; uvan'tu, n'I
  inpuRa viTutiAyin, ciRitu
  25
  kunRiyum koLval, kUr vEl kumaNa!
  ataRpaTa aruLal vENTuval viRal pukaz
  vacai il vizut tiNaip piRan'ta
  icai mEn' tOnRal! n'iR pATiya yAnE.
  tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  avanai avar pATiyatu.

  161
  n'INTu oli azuvam kuRaipaTa mukan'tukoNTu,
  INTu celal koNmU vENTuvayin kuzIi,
  peru malai anna tOnRala, cUl mutirpu,
  urum uraRu karuviyoTu, peyal kaTan iRuttu,
  5
  vaLa mazai mARiya enRUzk kAlai,
  manpatai ellAm cenRu uNa, kagkaik
  karai poru mali n'Ir n'iRain'tu tOnRiyAgku,
  emakkum piRarkkum cemmalaiAkalin,
  'anpu il ATavar konRu, ARu kavara,
  10
  cenRu talaivarun'a alla, anpu inRu,
  van kalai teviTTum, aruj curam iRan'tOrkku,
  iRRai n'ALoTum yANTu talaippeyara' enak
  kaN poRi pOkiya kacivoTu uran azin'tu,
  arun' tuyar uzakkum en perun' tunpuRuvi n'in
  15
  tAL paTu celvam kANtoRum maruLa,
  panai maruL taTak kaiyoTu muttup paTa muRRiya
  uyar maruppu En'tiya varai maruL n'On pakaTu,
  oLi tikaz OTai poliya, marugkil
  paTu maNi iraTTa, ERic cemmAn'tu,
  20
  celal n'acaii uRRanen viRal miku kurucil!
  inmai turappa, icaitara van'tu, n'in
  vaNmaiyin toTutta en n'ayan'tanai kENmati!
  vallinum, vallEn Ayinum, vallE,
  en aLan'tu aRin'tanai n'OkkAtu, ciRan'ta
  25
  n'in aLan'tu aRimati, peruma! enRum
  vEn'tar n'ANap peyarvEn; cAn'tu arun'tip
  pal poRik koNTa En'tu ezil akalam
  mAN izai makaLir pullutoRum pukala,
  n'AL muracu iragkum iTanuTai varaippil n'in
  30
  tAL n'izal vAzn'ar n'an kalam mikuppa,
  vAL amar uzan'ta n'in tAnaiyum,
  cIr miku celvamum, Ettukam palavE.
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  avanai avar pATip pakaTu peRRatu.

  162
  iravalar puravalai n'Iyum allai;
  puravalar iravalarkku illaiyum allar;
  iravalar uNmaiyum kAN, ini; iravalarkku
  IvOr uNmaiyum kAN, ini; n'in Urk
  5
  kaTimaram varun'tat tan'tu yAm piNitta
  n'eTu n'al yAnai em paricil;
  kaTumAn tOnRal! celval yAnE.
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  avar veLimAnuzaic cenRArkku veLimAn tujcuvAn tampiyaip 'paricil koTu' ena, avan ciRitu koTuppak koLLAtu pOy, kumaNanaip pATi,kumaNan pakaTu koTuppak koNarn'tu n'inRu, veLimAn Urk kaTimarattu yAttuc ce

  165
  mannA ulakattu mannutal kuRittOr
  tam pukaz n'iRIit tAm mAyn'tanarE;
  tun aruj ciRappin uyarn'ta celvar,
  inmaiyin irappOrkku IiyAmaiyin,
  5
  tonmai mAkkaLin toTarpu aRiyalarE;
  tAL tAz paTu maNi iraTTum, pU n'utal,
  ATu iyal yAnai pATun'arkku arukAk
  kETu il n'al icai vaya mAn tOnRalaip
  pATi n'inRanenAka, 'konnE
  10
  pATu peRu paricilan vATinan peyartal ena
  n'ATu izan'tataninum n'ani innAtu' ena,
  vAL tan'tananE, talai enakku Iya,
  tannin ciRan'tatu piRitu onRu inmaiyin;
  ATu mali uvakaiyoTu varuval,
  15
  OTAp pUTkai n'in kizamaiyOR kaNTE.
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  tampiyAl n'ATu koLLappaTTuk kATu paRRiyirun'ta kumaNanaik kaNTu, avan tan vAL koTuppak koNTu van'tu, iLag kumaNaRkuk kATTi, perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  170
  marai pirittu uNTa n'elli vEli,
  paraluTai munRil, am kuTic cIRUr,
  el aTippaTutta kallAk kATci
  vil uzutu uNmAr n'AppaN, ollena,
  5
  izi piRappALan karug kai civappa,
  vali turan'tu cilaikkum van kaN kaTun' tuTi
  puli tujcu n'eTu varaik kuTijaiyOTu iraTTum
  malai kezu n'ATan, kUrvEl piTTan,
  kuRukal Ompumin, tevvir! avanE
  10
  ciRu kaN yAnai veN kOTu payan'ta
  oLi tikaz muttam viRaliyarkku Ittu,
  n'Ar pizik koNTa veg kaL tERal
  paN amai n'al yAzp pAN kaTumpu arutti,
  n'acaivarkku menmai allatu, pakaivarkku
  15
  irumpu payan paTukkum karug kaik kollan
  vicaittu eRi kUTamoTu porUum
  ulaik kal anna, vallALannE.
  tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai; tAnaimaRamum Am.
  avanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

  171
  inRu celinum tarumE; ciRu varai
  n'inRu celinum tarumE; pinnum,
  'munnE tan'tanen' ennAtu, tunni
  vaikalum celinum, poyyalan Aki,
  5
  yAm vENTiyAgku em vaRug kalam n'iRaippOn;
  tAn vENTiyAgkut tan iRai uvappa
  arun' tozil muTiyarO, tirun'tu vEl koRRan;
  inam mali katac cEk kaLanoTu vENTinum,
  kaLam mali n'ellin kuppai vENTinum,
  10
  arug kalam kaLiRRoTu vENTinum, perun'takai
  piRarkkum anna aRat takaiyannE.
  annan Akalin, en'tai uL aTi
  muLLum n'Ova uRARkatilla!
  IvOr ariya iv ulakattu,
  15
  vAzvOr vAza, avan tAL vAziyavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArik kaNNanAr pATiyatu.

  177
  oLiRu vAL mannar oN cuTar n'eTu n'akar,
  veLiRu kaN pOkap pal n'AL tiragki,
  pATip peRRa pon aNi yAnai,
  tamar enin, yAvarum pukupa; amar enin,
  5
  tigkaLum n'uzaiyA en'tirap paTu puzai,
  kaL mARu n'ITTa n'aNi n'aNi irun'ta
  kuRum pal kuRumpin tatumpa vaiki,
  puLic cuvai vETTa ceg kaN ATavar
  tIm puLik kaLAvoTu tuTari munaiyin,
  10
  maTTu aRal n'al yARRu ekkar ERi,
  karug kani n'Aval irun'tu koytu uNNum,
  perum peyar Ati, piNagkuaril kuTa n'ATTu,
  eyinar tan'ta eym mAn eRi tacaip
  paij jiNam perutta pacu veL amalai,
  15
  varun'arkku varaiyAtu taruvanar coriya,
  irum panag kuTaiyin micaiyum
  perum pular vaikaRaic cIr cAlAtE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mallikizAn kAriyAtiyai AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

  178
  kan'tu munin'tu uyirkkum yAnaiyoTu, paNai munin'tu
  kAl iyal puravi Alum AgkaN,
  maNal mali muRRam pukka cAnROr
  uNNAr Ayinum, tannoTu cULuRRu,
  5
  'uNm' ena irakkum perum peyarc cAttan
  INTO in cAyalanE; vENTAr
  eRi paTai mayagkiya veruvaru jATpin,
  kaLLuTaik kalattar uLLUrk kURiya
  n'eTumozi maRan'ta ciRu pErALar
  10
  ajci n'IgkumkAlai,
  EmamAkat tAn mun'tuRumE.
  tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai.
  pANTiyan kIrajcAttanai avar pATiyatu.

  181
  manRa viLavin manai vIz veLLil,
  karug kaN eyiRRi kAtal makanoTu,
  kAna irum piTik kanRu talaik koLLum
  perug kuRumpu uTutta van pula irukkai,
  5
  pulAa ampin, pOr arug kaTi miLai,
  valAarOnE, vAy vAL paNNan;
  uNNA vaRug kaTumpu uytal vENTin,
  innE cenmati, n'IyE cenRu, avan
  pakaip pulam paTarAaLavai, n'in
  10
  pacip pakaip paricil kATTinai koLaRkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  vallAr kizAn paNNanaic cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun'tumpiyAr pATiyatu.

  184
  kAy n'el aRuttuk kavaLam koLinE,
  mA n'iRaivu illatum, pal n'ATku Akum;
  n'URu ceRu Ayinum, tamittup pukku uNinE,
  vAy pukuvataninum kAl peritu keTukkum;
  5
  aRivuTai vEn'tan n'eRi aRin'tu koLinE,
  kOTi yAttu, n'ATu peritu n'an'tum;
  melliyan kizavan Aki, vaikalum
  varicai aRiyAk kallen cuRRamoTu,
  parivu tapa eTukkum piNTam n'accin,
  10
  yAnai pukka pulam pOla,
  tAnum uNNAn, ulakamum keTumE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
  pANTiyan aRivuTai n'ampiyuzaic cenRa picirAn'taiyAr pATiyatu.

  190
  viLai patac cIRiTam n'Okki, vaLai katir
  valci koNTu, aLai malka vaikkum
  eli muyanRanaiyar Aki, uLLa tam
  vaLan valiyuRukkum uLam ilALaroTu
  5
  iyain'ta kENmai illAkiyarO!
  kaTug kaN kEzal iTam paTa vIzn'tena,
  anRu avaN uNNAtAki, vazi n'AL,
  peru malai viTarakam pulampa, vETTu ezun'tu,
  irug kaLiRRu oruttal n'al valam paTukkum
  10
  puli pacittanna melivu il uLLattu
  uranuTaiyALar kENmaiyoTu
  iyain'ta vaikal uLa AkiyarO!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alluruttiran pATTu.

  197
  vaLi n'aTan'tanna vAc celal ivuLiyoTu
  koTi n'uTagku micaiya tErinar enAa,
  kaTal kaNTanna oN paTait tAnaiyoTu
  malai mARu malaikkum kaLiRRinar enAa,
  5
  urum uraRRanna uTkuvaru muracamoTu
  ceru mEmpaTUum venRiyar enAa,
  maN kezu tAnai, oN pUN, vEn'tar
  veN kuTaic celvam viyattalO ilamE;
  emmAl viyakkappaTUumOrE,
  10
  iTu muL paTappai maRi mEyn'tu ozin'ta
  kuRu n'aRu mujjaik kozug kaN kuRRaTaku,
  pun pula varakin conRiyoTu, peRUum,
  cIRUr mannar Ayinum, em vayin
  pATu aRin'tu ozukum paNpinArE;
  15
  mikap pEr evvam uRinum, enaittum
  uNarcci illOr uTaimai uLLEm;
  n'al aRivu uTaiyOr n'alkuravu
  uLLutum, peruma! yAm, uvan'tu, n'ani peritE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun'tirumAvaLavan paricil n'ITTittAnaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  200
  pani varai n'ivan'ta pAcilaip palavin
  kani kavarn'tu uNTa karu viral kaTuvan
  cem muka man'tiyoTu ciRan'tu, cEN viLagki,
  mazai micai aRiyA mAl varai aTukkattu,
  5
  kazai micait tujcum kallaka veRpa!
  n'iNam tinRu cerukkiya n'erupput talai n'eTu vEl,
  kaLam koNTu kanalum kaTugkaN yAnai,
  viLagku maNik koTum pUN, viccikkOvE!
  ivarE, pUt talai aRAap punai koTi mullai
  10
  n'At tazumpu iruppap pATAtuAyinum,
  'kaRagku maNi n'eTun' tEr koLka!' enak koTutta
  paran'tu Ogku ciRappin pAri makaLir;
  yAnE, paricilan, mannum an'taNan; n'IyE,
  varicaiyil vaNakkum vAL mEmpaTun'an;
  15
  n'inakku yAn koTuppak koNmati cinap pOr
  aTagkA mannarai aTakkum
  maTagkA viLaiyuL n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  pAri makaLirai viccik kOnuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

  201
  'ivar yAr?' enkuvaiAyin, ivarE,
  UruTan iravalarkku aruLi, tEruTan
  mullaikku Itta cellA n'al icai,
  paTu maNi yAnai, paRampin kOmAn
  5
  n'eTu mAp pAri makaLir; yAnE
  tan'tai tOzan; ivar en makaLir;
  an'taNan, pulavan, koNTu van'tananE.
  n'IyE, vaTapAl munivan taTavinuL tOnRi,
  cempu punain'tu iyaRRiya cEN n'eTum puricai,
  10
  uvarA Ikai, tuvarai ANTu,
  n'ARpattonpatu vazimuRai van'ta
  vELiruL vELE! viRal pOr aNNal!
  tAr aNi yAnaic cETTu irug kOvE!
  AN kaTan uTaimaiyin, pAN kaTan ARRiya
  15
  oliyaR kaNNip pulikaTi mAal!
  yAn tara, ivaraik koNmati! vAn kavittu
  irug kaTal uTutta iv vaiyakattu, arun' tiRal
  pon paTu mAl varaik kizava! ven vEl
  uTalun'ar uTkum tAnai,
  20
  keTal arugkuraiya n'ATu kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pAri makaLirai irugkOvELuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

  205
  muRRiya tiruvin mUvar Ayinum,
  peTpinRu Ital yAm vENTalamE;
  viRal cinam taNin'ta virai parip puravi
  uRuvar cel cArvu Aki, ceRuvar
  5
  tAL uLam taputta vAL miku tAnai,
  veL vI vElik kOTaip porun'a!
  ciRiyavum periyavum puzai keTa vilagkiya
  mAn kaNam tolaicciya kaTu vicaik kata n'Ay,
  n'On cilai, vETTuva! n'Oy ilaiyAkuka!
  10
  Ar kali yANart tarIiya, kAl vIzttu,
  kaTalvayin kuzIiya aNNal am koNmU
  n'Ir inRu peyarAvAgku, tEroTu
  oLiRu maruppu En'tiya cemmal
  kaLiRu inRu peyarala, paricilar kaTumpE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kaTiya n'eTuvETTuvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  214
  'ceykuvamkollO, n'alvinai?' enavE
  aiyam aRAar, kacaTu INTu kATci
  n'IgkA n'ejcattut tuNivu illOrE;
  yAnai vETTuvan yAnaiyum peRumE;
  5
  kuRumpUz vETTuvan vaRug kaiyum varumE:
  atanAl, uyarn'ta vETTattu uyarn'ticinOrkku,
  ceyvinai marugkin eytal uNTu enin,
  toyyA ulakattu n'ukarcciyum kUTum;
  toyyA ulakattu n'ukarcci il enin,
  10
  mARip piRappin inmaiyum kUTum;
  mARip piRavAr Ayinum, imayattuk
  kOTu uyarn'tanna tam icai n'aTTu,
  tItu il yAkkaiyoTu mAytal tavat talaiyE.
  tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
  avan vaTakkirun'tAn coRRatu.

  220
  peruj cORu payan'tu, pal yANTu puran'ta
  perug kaLiRu izan'ta paital pAkan
  atu cErn'tu alkiya azugkal Alai,
  veLil pAzAkak kaNTu kaluzn'tAgku,
  5
  kalagkinen allanO, yAnE polan' tArt
  tEr vaN kiLLi pOkiya
  pEr icai mUtUr manRam kaNTE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan vaTakkirun'tAnuzaic cenRu mINTu van'tu uRaiyUr kaNTa pottiyAr azutu pATiyatu.

  227
  n'ani pEtaiyE, n'ayan il kURRam!
  viraku inmaiyin vittu aTTu uNTanai;
  innum kANkuvai, n'an vAy Akutal;
  oLiRu vAL maRavarum, kaLiRum, mAvum,
  5
  kuruti am kurUup punal poru kaLattu oziya,
  n'ALum AnAn kaTan'tu aTTu, enRum n'in
  vATu paci aruttiya vacai tIr ARRal
  n'in Or anna pon iyal perum pUN
  vaLavan ennum vaNTu mUcu kaNNi
  10
  inaiyOR koNTanaiAyin,
  ini yAr, maRRu n'in paci tIrppOrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai ATutuRai mAcAttanAr pATiyatu.

  228
  kalam cey kOvE! kalam cey kOvE!
  iruL tiNin'tanna kurUut tiraL parUup pukai
  akal iru vicumpin UnRum cULai,
  n'anan' talai mUtUrk kalam cey kOvE!
  5
  aLiyai n'IyE; yAgku Akuvaikol?
  n'ilavarai cUTTiya n'IL n'eTun' tAnaip
  pulavar pukazn'ta poyyA n'al icai,
  viri katir jAyiRu vicumpu ivarn'tanna
  cEN viLagku ciRappin, cempiyar marukan
  10
  koTi n'uTagku yAnai n'eTumA vaLavan
  tEvar ulakam eytinan Atalin,
  annOR kavikkum kaN akan tAzi
  vanaital vETTanaiAyin, enaiyatUum
  iru n'ilam tikiriyA, peru malai
  15
  maNNA, vanaital ollumO, n'inakkE?
  tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
  avanai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

  229
  ATu iyal azal kuTTattu
  Ar iruL arai iravil,
  muTap panaiyattu vEr mutalAk
  kaTaik kuLattuk kayam kAya,
  5
  pagkuni uyar azuvattu,
  talai n'ALmIn n'ilai tiriya,
  n'ilai n'ALmIn atan etir Ertara,
  tol n'ALmIn tuRai paTiya,
  pAcic cellAtu, Ucit tunnAtu,
  10
  aLakkart tiNai viLakkAkak
  kanai eri parappa, kAl etirpu pogki,
  oru mIn vIzn'tanRAl, vicumpinAnE;
  atu kaNTu, yAmum piRarum pal vERu iravalar,
  'paRai icai aruvi n'al n'ATTup porun'an
  15
  n'Oy ilanAyin n'anRuman til' ena
  azin'ta n'ejcam maTiuLam parappa,
  ajcinam; ezu n'AL van'tanRu, inRE;
  main'tuTai yAnai kai vaittu uRagkavum,
  tiN piNi muracam kaN kizin'tu uruLavum,
  20
  kAval veNkuTai kAl parin'tu ulaRavum,
  kAl iyal kali mAk kati ila vaikavum,
  mElOr ulakam eytinan; Akalin,
  oN toTi makaLirkku uRu tuNai Aki,
  tan tuNai Ayam maRan'tanankollO
  25
  pakaivarp piNikkum ARRal, n'acaivarkku
  aLan'tu koTai aRiyA Ikai,
  maNi varai anna mAayOnE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kOc cEramAn yAnaikkaTcEey mAn'tarajcEral irumpoRai inna n'ALil tujcum ena ajci, avan tujciya iTattu, kUTalUr kizAr pATiyatu.

  233
  poyyAkiyarO! poyyAkiyarO!
  pA aTi yAnai paricilarkku arukAc
  cIr kezu n'On tAL akutaikaN tOnRiya
  pon punai tikiriyin poyyAkiyarO!
  5
  'irum pAN okkal talaivan, perum pUN,
  pOr aTu tAnai, evvi mArpin
  eHkuRu vizuppuN pala' ena
  vaikuRu viTiyal, iyampiya kuralE.
  tiNayum tuRaiyum avai.
  vEL evviyai veLLerukkilaiyAr pATiyatu.

  234
  n'OkO yAnE? tEykamA kAlai!
  piTi aTi anna ciRu vazi mezuki,
  tan amar kAtali pul mEl vaitta
  in ciRu piNTam yAgku uNTanankol
  5
  ulaku pukat tiRan'ta vAyil
  palarOTu uNTal marIiyOnE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  237
  'n'ITu vAzka?' enRu, yAn n'eTug kaTai kuRuki,
  pATi n'inRa paci n'ATkaNNE,
  'kOTaik kAlattuk kozu n'izal Aki,
  poyttal aRiyA uravOn cevimutal
  5
  vittiya panuval viLain'tanRu n'anRu' ena
  n'acci irun'ta n'acai pazutAka,
  aTTa kuzici azal payan'tAagku,
  'aLiyartAmE Arka' ennA
  aRan il kURRam tiRan inRu tuNiya,
  10
  Uzin uruppa erukkiya makaLir
  vAzaip pUvin vaLai muRi citaRa,
  mutu vAy okkal paricilar iragka,
  kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
  veL vEl viTalai cenRu mAyn'tananE:
  15
  Agku atu n'Oy inRAka; Ogku varaip
  puli pArttu oRRiya kaLiRRu irai pizaippin,
  eli pArttu oRRAtAkum; mali tiraik
  kaTal maNTu punalin izumenac cenRu,
  n'aniyuTaip paricil tarukam,
  20
  ezumati, n'ejcE! tuNipu mun'tuRuttE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  veLimAnuzaic cenRArkku, avan tujca, iLa veLimAn ciRitu koTuppa, koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

  239
  toTiyuTaiya tOL maNan'tanan;
  kaTi kAvil pUc cUTinan;
  taN kamazum cAn'tu n'Ivinan;
  ceRROrai vazi taputtanan;
  5
  n'aTTOrai uyarpu kURinan;
  'valiyar' ena, vazimoziyalan;
  'meliyar' ena, mIkkURalan;
  piRarait tAn irappu aRiyalan;
  iran'tOrkku maRuppu aRiyalan;
  10
  vEn'tuTai avaiyattu Ogku pukaz tORRinan;
  varupaTai etir tAgkinan;
  peyarpaTai puRagkaNTanan;
  kaTum pariya mAk kaTavinan;
  n'eTun' teruvil tEr vazagkinan;
  15
  Ogku iyala kaLiRu Urn'tanan;
  tIm ceRi tacumpu tolaiccinan;
  pAN uvappa paci tIrttanan;
  mayakkuTaiya mozi viTuttanan; Agkuc
  ceypa ellAm ceytanan Akalin
  20
  iTuka onRO! cuTuka onRO!
  paTu vazip paTuka, ip pukaz veyyOn talaiyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  n'ampi n'eTujceziyanaip pEreyin muRuvalAr pATiyatu.

  240
  ATu n'aTaip puraviyum, kaLiRum, tErum,
  vATA yANar n'ATum Urum,
  pATun'arkku arukA Aay aNTiran
  kOTu En'tu alkul, kuRun' toTi makaLiroTu,
  5
  kAlan ennum kaNNili uyppa,
  mElOr ulakam eytinan enAa,
  potta aRaiyuL pOz vAyk kUkai,
  'cuTTuk kuvi' enac cettOrp payirum
  kaLLi am paRan'talai oru ciRai alki,
  10
  oL eri n'aippa uTampu mAyn'tatu;
  pullen kaNNar puravalark kANAtu,
  kallen cuRRamoTu kaiyazin'tu, pulavar
  vATiya paciyarAki, piRar
  n'ATu paTu celavinar Ayinar, iniyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  Ayaik kuTTuvan kIranAr pATiyatu.

  247
  yAnai tan'ta muLi mara viRakin
  kAnavar pottiya jeli tI viLakkattu,
  maTa mAn peru n'irai vaiku tuyil eTuppi,
  man'ti cIkkum aNagkuTai munRilil,
  5
  n'Ir vAr kUn'tal irum puRam tAza,
  pEr ajark kaNNaL, perug kATu n'Okki,
  terumarum amma tAnE tan kozun'an
  muzavu kaN tuyilAk kaTiyuTai viyal n'akarc
  ciRu n'ani tamiyaL Ayinum,
  10
  in uyir n'aTugkum tan iLamai puRagkoTuttE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avaL tIp pAyvALaik kaNTu maturaip pErAlavAyAr colliyatu.

  251
  Ovattu anna iTanuTai varaippil,
  pAvai anna kuRun' toTi makaLir
  izai n'ilai n'ekiztta maLLan kaNTikum
  kazaik kaN n'eTu varai aruvi ATi,
  5
  kAna yAnai tan'ta viRakin
  kaTun' teRal cen' tI vETTu,
  puRam tAz puri caTai pularttuvOnE!
  tiNai vAkai; tuRai tApata vAkai.
  ....................mARpittiyAr pATiyatu.

  261
  an'tO! en'tai aTaiyAp pEr il!
  vaNTu paTu n'aRavin taNTA maNTaiyoTu
  varaiyAp peruj cORRu muri vAy muRRam,
  veRRu yARRu ampiyin eRRu? aRRu Akak
  5
  kaNTanen, manRa; cOrka, en kaNNE;
  vaiyam kAvalar vaLam kezu tiru n'akar,
  maiyal yAnai ayAvuyirttanna
  n'ey ulai corin'ta mai Un Ocai
  putukkaN mAkkaL cetukkaN Arap
  10
  payan'tanai, mannAl, munnE! iniyE
  pal A tazIiya kallA val vil
  uzaik kural kUkai azaippa ATTi,
  n'Aku mulai anna n'aRum pUg karan'tai
  viraku aRiyALar marapin cUTTa,
  15
  n'irai ivaN tan'tu, n'aTukal Akiya
  ven vEl viTalai inmaiyin pulampi,
  koym mazit talaiyoTu kaimmaiyuRak kalagkiya
  kazi kala makaTUup pOlap
  pullenRanaiyAl, pal aNi izan'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  .....................AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

  263
  perug kaLiRRu aTiyin tOnRum oru kaN
  irum paRai iravala! cERiAyin,
  tozAtanai kazital Ompumati; vazAtu,
  vaNTu mEmpaTUum, iv vaRan'ilai ARE
  5
  pal At tiraL n'irai peyartarap peyartan'tu,
  kallA iLaiyar n'Igka n'IgkAn,
  vil umiz kaTug kaNai mUzka,
  kol punal ciRaiyin vilagkiyOn kallE.
  tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRun'ilai.
  ......................................................................

  265
  Ur n'ani iRan'ta pAr mutir paRan'talai,
  Ogku n'ilai vEgkai oL iNar n'aRu vIp
  pOn'tai am tOTTin punain'tanar toTuttu,
  pal An kOvalar paTalai cUTTa,
  5
  kal AyinaiyE kaTu mAn tOnRal!
  vAn ERu puraiyum n'in tAL n'izal vAzkkaip
  paricilar celvam anRiyum, viri tArk
  kaTum pakaTTu yAnai vEn'tar
  oTugkA venRiyum, n'innoTu celavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ......................cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun' tumpiyAr pATiyatu.

  270
  pal mIn imaikkum mAka vicumpin
  iragku muracin, inamcAl yAnai,
  n'ilam tava uruTTiya n'EmiyOrum
  camagkaN kUTit tAm vETpavvE
  5
  n'aRu virai tuRan'ta n'ARA n'arait talaic
  ciRuvar tAyE! pEril peNTE!
  n'OkO yAnE; n'Okkumati n'IyE;
  maRap paTai n'uvalum arik kural taNNumai
  in icai kETTa tun aru maRavar
  10
  venRi taru vETkaiyar, manRam koNmAr,
  pEr amar uzan'ta veruvaru paRan'talai,
  vizu n'avi pAyn'ta marattin,
  vAL micaik kiTan'ta ANmaiyOn tiRattE.
  tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRu n'ilai.
  (kaNTAr tAykkuc colliyatu)
  kazAttalaiyAr pATiyatu.

  274
  n'Ilak kaccai, pU Ar ATai,
  pIlik kaNNip perun'takai maRavan
  mEl varug kaLiRRoTu vEl turan'tu, iniyE,
  tannum turakkuvan pOlum onnalar
  5
  eHkuTai valattar mAvoTu parattara,
  kaiyin vAgki, tazIi,
  moympin Ukki, meyk koNTananE!
  tiNai atu; tuRai erumai maRam.
  ulOccanAr pATiyatu.

  275
  kOTTag kaNNiyum, koTun'tirai ATaiyum,
  vETTatu colli vEn'tanait toTuttalum,
  ottanRu mAtO, ivaRkE; ceRRiya
  tiNi n'ilai alaRak kUvai pOzn'tu, tan
  5
  vaTi mAN eHkam kaTimukattu En'ti,
  'Ompumin, Ompumin, ivaN!' ena, OmpAtu,
  toTar koL yAnaiyin kuTar kAl taTpa,
  kanRu amar kaRavai mAna,
  mun camattu etirn'ta tan tOzaRku varumE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  orUuttanAr pATiyatu.

  277
  'mIn uN kokkin tUvi anna
  vAl n'araik kUn'tal mutiyOL ciRuvan
  kaLiRu eRin'tu paTTanan' ennum uvakai
  InRa jAnRinum peritE; kaNNIr
  5
  n'On kazai tuyalvarum vetirattu
  vAn peyat tUgkiya citarinum palavE.
  tiNai atu; tuRai uvakaik kaluzcci.
  pUgkaN uttiraiyAr pATiyatu.

  279
  keTuka cin'tai; kaTitu ivaL tuNivE;
  mUtil makaLir Atal takumE:
  mEln'AL uRRa ceruviRku ivaL tannai,
  yAnai eRin'tu, kaLattu ozin'tananE;
  5
  n'erun'al uRRa ceruviRku ivaL kozun'an,
  peru n'irai vilagki, ANTup paTTananE;
  inRum, cerup paRai kETTu, viruppuRRu, mayagki,
  vEl kaik koTuttu, veLitu virittu uTIi,
  pARu mayirk kuTumi eNNey n'Ivi,
  10
  oru makan allatu illOL,
  'cerumukam n'Okkic celka' ena viTumE!
  tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
  okkUr mAcAttiyAr pATiyatu.

  287
  tuTi eRiyum pulaiya!
  eRi kOl koLLum izicina!
  kAlam mAriyin ampu taippinum,
  vayal keNTaiyin vEl piRazinum,
  5
  polam punai OTai aNNal yAnai
  ilagku vAl maruppin n'uti maTuttu UnRinum,
  OTal cellAp pITuTaiyALar
  n'eTu n'Irp poykaip piRaziya vALai
  n'elluTai n'eTu n'akark kUTTumutal puraLum,
  10
  taNNaTai peRutal yAvatu? paTinE,
  mAcu il makaLir manRal n'anRum,
  uyar n'ilai ulakattu, n'ukarpa; atanAl
  vampa vEn'tan tAnai
  impar n'inRum kANTirO, varavE!
  tiNai karan'tai; tuRai n'INmozi.
  cAttan'taiyAr pATiyatu.

  290
  ivaRku Ittu uNmati, kaLLE; cinap pOr
  inak kaLiRRu yAnai, iyal tErk kurucil!
  n'un'tai tan'taikku ivan tan'tai tan'tai,
  eTuttu eRi jATpin imaiyAn, taccan
  5
  aTuttu eRi kuRaTTin, n'inRu mAyn'tananE;
  maRap pukaz n'iRain'ta main'tinOn ivanum,
  uRaippuzi Olai pOla,
  maRaikkuvan peruma! n'iR kuRittu varu vElE.
  tiNai karan'tai; tuRai kuTin'ilai uraittal.
  auvaiyAr pATiyatu.

  293
  n'iRap paTaikku olkA yAnai mElOn
  kuRumparkku eRiyum Eval taNNumai
  n'AN uTai mAkkaTku iragkumAyin,
  emminum pEr ezil izan'tu, vinai enap
  5
  piRar manai pukuvaLkollO
  aLiyaL tAnE, pUvilaip peNTE!
  tiNai kAjci; tuRai pUkkOT kAjci.
  n'occi n'iyamag kizAr pATiyatu.

  301
  pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
  kumari makaLir kUn'tal puraiya,
  amarin iTTa aru muL vElik
  kallen pAcaRaip pal cAnRIrE!
  5
  muracu muzagku tAnai n'um aracum Ompumin;
  oLiRu En'tu maruppin n'um kaLiRum pORRumin;
  enai n'AL tagkum n'um pOrE, anai n'AL
  eRiyAr eRital yAvaNatu? eRin'tOr
  etir cenRu eRitalumcellAn; atanAl
  10
  aRin'tOr yAr, avan kaNNiya poruLE?
  'palam' enRu ikaztal Ompumin; utuk kAN
  n'ilan aLappanna n'illAk kuRu n'eRi,
  vaN parip puravip paNpu pArATTi,
  elliTaip paTartan'tOnE; kallena
  15
  vEn'tu Ur yAnaikku allatu,
  En'tuvan pOlAn, tan ilagku ilai vElE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

  302
  veTi vEy koLvatu pOla OTi,
  tAvupu ukaLum, mAvE; pUvE,
  viLagkuizai makaLir kUn'tal koNTa;
  n'aran'tap pal kAzk kOtai cuRRiya
  5
  aitu amai pANi vaNar kOTTuc cIRiyAzk
  kai vAr n'arampin pANarkku Okkiya,
  n'irampA iyalpin karampaic cIRUr;
  n'Okkinarc cekukkum kALai Ukki,
  vElin aTTa kaLiRu peyarttu eNNin,
  10
  viN ivar vicumpin mInum,
  taN peyal uRaiyum, uRai ARRAvE.
  tiNai atu; tuRai kutirai maRam.
  veRi pATiya kAmakkaNNiyAr pATiyatu.

  303
  n'ilam piRakkiTuvatu pOlak kuLampu kuTaiyUu,
  uLLam azikkum koTpin mAnmEl
  eLLun'arc cekukkum kALai kUrtta
  ven' tiRal eHkam n'ejcu vaTu viLaippa
  5
  ATTik kANiya varumE n'erun'ai,
  uraicAl ciRappin vEn'tar munnar,
  karai poru mun'n'Irt timilin pOzn'tu, avar
  kayan'talai maTap piTi pulampa,
  ilagku maruppu yAnai eRin'ta eRkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  erumai veLiyanAr pATiyatu.

  305
  vayalaik koTiyin vATiya marugkul,
  uyaval Urti, payalaip pArppAn
  elli van'tu n'illAtu pukku,
  colliya collO cilavE; ataRkE
  5
  ENiyum cIppum mARRi,
  mAN vinai yAnaiyum maNi kaLain'tanavE.
  tiNai vAkai; tuRai pArppana vAkai.
  maturai vELAcAn pATiyatu.

  306
  kaLiRu porak kalagku, kazal muL vEli,
  aritu uN kUval, am kuTic cIRUr
  oli men kUn'tal oL n'utal arivai
  n'aTukal kai tozutu paravum, oTiyAtu;
  5
  virun'tu etir peRukatil yAnE; ennaiyum
  o ... ... ... ... ... ... ...vEn'tanoTu
  n'ATutaru vizup pakai eytuka enavE.
  tiNai atu; tuRai mUtil mullai.
  aLLUr n'anmullaiyAr pATiyatu.

  307
  Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
  kunRattu anna kaLiRRoTu paTTOn;
  vampalan pOlat tOnRum; utukkAN;
  vEnal vari aNil vAlattu anna,
  5
  kAna Ukin kazanRu uku mutu vI
  ariyal vAn kuzal curiyal tagka,
  n'Irum pullum IyAtu, umaNar
  yArum il oru ciRai muTattoTu tuRan'ta
  vAzA vAn pakaTu Eyppa, teRuvar
  10
  pEr uyir koLLum mAtO; atu kaNTu,
  vej cina yAnai vEn'tanum, 'ik kaLattu,
  ejcalin ciRan'tatu piRitu onRu il' ena,
  paN koLaRku arumai n'Okki,
  n'ejcu aRa vIzn'ta puraimaiyOnE.
  tiNai tumpai; tuRai kaLiRRuTanilai.
  ........................................................................

  308
  pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin,
  min n'Er paccai, mijiRRuk kural cIRiyAz
  n'anmai n'iRain'ta n'aya varu pANa!
  cIRUr mannan ciRiyilai eHkam
  5
  vEn'tu Ur yAnai En'tu mukattatuvE;
  vEn'tu uTanRu eRin'ta vElE, ennai
  cAn'tu Ar akalam uLam kazin'tanRE;
  uLam kazi cuTarp paTai En'ti, n'am peruviRal
  Occinan turan'ta kAlai, maRRavan
  10
  pun talai maTap piTi n'ANa,
  kujcaram ellAm puRakkoTuttanavE.
  tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
  kOvUr kizAr pATiyatu.

  310
  pAl koNTu maTuppavum uNNAn Akalin,
  ceRAatu Occiya ciRu kOl ajciyoTu,
  uyavoTu varun'tum mannE! iniyE
  pukar n'iRam koNTa kaLiRu aTTu AnAn,
  5
  munn'AL vIzn'ta uravOr makanE,
  unnilan ennum, puN onRu ampu
  mAn uLai anna kuTumit
  tOl micaik kiTan'ta pul aNalOnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ponmuTiyAr pATiyatu.

  312
  InRu puRan'tarutal en talaik kaTanE;
  cAnROn Akkutal tan'taikkuk kaTanE;
  vEl vaTittuk koTuttal kollaRkuk kaTanE;
  n'annaTai n'alkal vEn'taRkuk kaTanE,
  5
  oLiRu vAL aruj camam murukki,
  kaLiRu eRin'tu peyartal kALaikkuk kaTanE.
  tiNai vAkai; tuRai mUtilmullai.
  ponmuTiyAr pATiyatu.

  313
  attam n'aNNiya n'ATu kezu peruviRal
  kaip poruL yAtonRum ilanE; n'accik
  kANiya cenRa iraval mAkkaL
  kaLiRoTu n'eTun' tEr vENTinum, kaTava;
  5
  uppu oy cAkATTu umaNar kATTa
  kazi muri kunRattu aRRE,
  eL amaivu inRu, avan uLLiya poruLE.
  tiNai atu; tuRai vallAN mullai.
  mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  316
  kaLLin vAztti, kaLLin vAztti,
  kATToTu miTain'ta cIyA munRil,
  n'AT cerukku anan'tart tujcuvOnE.
  avan em iRaivan; yAm avan pANar;
  5
  n'erun'ai van'ta virun'tiRku maRRut tan
  irum puTaip paza vAL vaittanan; inRu ik
  karug kOTTuc cIRiyAz paNaiyam; itu koNTu
  IvatilALan ennAtu, n'Iyum,
  vaLLi marugkul vayagku izai aNiya,
  10
  kaLLuTaik kalattEm yAm makiz tUgka,
  cenRu vAy civan'tu mEl varuka
  ciRu kaN yAnai vEn'tu vizumuRavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr pATiyatu.

  320
  munRil mujjaiyoTu mucuNTai pampi,
  pan'tar vENTAp palA tUgku n'Izal,
  kaimmAn vETTuvan kanai tuyil maTin'tena,
  pArvai maTap piNai tazIi, piRitu Or
  5
  tIr tozil tanik kalai tiLaittu viLaiyATa,
  inpuRu puNarn'ilai kaNTa manaiyOL
  kaNavan ezutalum ajci, kalaiyE
  piNaivayin tIrtalum ajci, yAvatum,
  il vazagkAmaiyin, kallena olittu,
  10
  mAn ataL peyta uNagku tinai valci
  kAnak kOziyOTu ital kavarn'tu uNTena,
  Ara n'eruppin, Aral n'ARa,
  taTivu Arn'tiTTa muzu vaLLUram
  irum pEr okkaloTu orugku initu arun'ti,
  15
  tagkinai cenmO, pANa! tagkAtu,
  vEn'tu taru vizuk kUz paricilarkku enRum
  arukAtu Iyum vaNmai
  uraicAl n'eTun' takai Ompum UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  vIrai veLiyanAr pATiyatu.

  323
  pulippAR paTTa AmAn kuzavikkuc
  cinam kazi mUtAk kanRu maTuttu UTTum
  kA ... ... ... ... ..... ..... ...... ...... ..... kku
  uLLiyatu curakkum OmpA Ikai,
  5
  veL vEl Avam Ayin, oL vAL
  kaRaiyaTi yAnaikku allatu
  uRai kazippu aRiyA, vElOn UrE.
  ........................................................
  ................TAr kizAr pATiyatu.

  325
  kaLiRu n'IRu ATiya viTu n'ila marugkin,
  vampap perum peyal varain'tu corin'tu iRan'tena,
  kuzi koL cil n'Ir kurAal uNTalin,
  cERu kiLaittiTTa kaluz kaN URal
  5
  muRaiyin uNNum n'iRaiyA vAzkkai,
  muLavu mAt tolaicciya muzuccol ATavar
  uTumpu izutu aRutta oTug kAzp paTalaic
  cIRil munRil kURuceytiTumAr,
  koLLi vaitta kozu n'iNa n'ARRam
  10
  maRukuTan kamazum matukai manRattu,
  alan'talai iratti alagkupaTu n'Izal,
  kayan' talaic ciRAar kaNai viLaiyATum
  aru miLai irukkaiyatuvE ven vEl
  vEn'tu talaivarinum tAgkum,
  15
  tAgkA Ikai, n'eTun'takai UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

  326
  Ur mutu vElip pAr n'aTai verukin
  iruL pakai verIiya n'Aku iLam pETai
  uyir n'aTukkuRRup pulA viTTu araRRa,
  ciRaiyum ceRRaiyum puTaiyun'aL ezun'ta
  5
  paruttip peNTin ciRu tI viLakkattu,
  kavirp pU n'eRRic cEvalin taNiyum
  aru miLai irukkaiyatuvE manaiviyum,
  vETTac ciRAar cEN pulam paTarAtu,
  paTappaik koNTa kuRun' tAL uTumpin
  10
  vizukku n'iNam peyta tayirk kaN vitavai,
  yANar n'allavai pANaroTu, orAgku
  varu virun'tu ayarum viruppinaL; kizavanum,
  aruj camam tataiyat tAkki, peruj camattu
  aNNal yAnai aNin'ta
  15
  pon cey OTaip perum paricilanE.
  tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
  tagkAl poRkollanAr pATiyatu.

  332
  piRar vEl pOlAtAki, iv Ur
  maRavan vElO perun' takai uTaittE;
  irum puRam n'IRum ATi, kalan'tu iTaik
  kurampaik kUraik kiTakkinum kiTakkum;
  5
  magkala makaLiroTu mAlai cUTTi,
  in kural irum pai yAzoTu tatumpa,
  teN n'Irp paTuvinum teruvinum tirin'tu,
  maN muzutu azugkac cellinum cellum; Agku,
  irug kaTal tAnai vEn'tar
  10
  perug kaLiRRu mukattinum celavu AnAtE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  viriyUr n'akkanAr pATiyatu.

  334
  kAmaru pazanak kaNpin anna
  tU mayirk kuRun' tAL n'eTuj cevik kuRu muyal,
  pun talaic ciRAar manRattu Arppin,
  paTappu oTugkummE ........... pinpu
  5
  ..................... n UrE manaiyOL
  pANar Arttavum, paricilar Ompavum,
  UN oli aravamoTu kaitUvALE;
  uyar maruppu yAnaip pukar mukattu aNin'ta
  polam .............................. p
  10
  paricil paricilarkku Iya,
  uravu vEl kALaiyum kai tUvAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturait tamizak kUttanAr pATiyatu.

  335
  aTal arun' tuppin....................
  ...................kurun'tE mullai enRu
  in' n'Anku allatu pUvum illai;
  karug kAl varakE, irug katirt tinaiyE,
  5
  ciRu koTik koLLE, poRi kiLar avaraiyoTu,
  in' n'Anku allatu uNAvum illai;
  tuTiyan, pANan, paRaiyan, kaTampan, enRu
  in' n'Anku allatu kuTiyum illai;
  onnAt tevvar mun n'inRu vilagki,
  10
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu eRin'tu vIzn'tena,
  kallE paravin allatu,
  n'el ukuttup paravum kaTavuLum ilavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  336
  vETTa vEn'tanum vej cinattinanE;
  kaTavana kazippu ivaL tan'taiyum ceyyAn;
  oLiRu mukattu En'tiya vIgku toTi maruppin
  kaLiRum kaTimaram cErA; cErn'ta
  5
  oLiRu vEl maRavarum vAy mUzttanarE;
  iyavarum aRiyAp pal iyam kaRagka,
  annO, perum pEtuRRanRu, iv arug kaTi mUtUr;
  aRan ilaL manRa tAnE viRal malai
  vEgkai veRpin virin'ta kOgkin
  10
  mukai vanappu En'tiya muRRA iLamulait
  takai vaLarttu eTutta n'akaiyoTu,
  pakai vaLarttirun'ta ip paNpu il tAyE.
  tiNai kAjci; tuRai makaTpAR kAjci.
  paraNar pATiyatu.

  337
  Arkali yinanE, cONATTu aNNal;
  kavi kai maN AL celvar Ayinum,
  vAL valattu oziyap pATic cenRAar,
  varaltORu akam malara,
  5
  Ital AnA vilagku toTit taTak kaip
  pAri paRampin panic cunai pOla,
  kANTaRku ariyaL Aki, mANTa
  peNmai n'iRain'ta polivoTu, maNNiya
  tukil viri kaTuppa n'uTagki, taNNena
  10
  akil Ar n'aRum pukai aitu cenRu aTagkiya
  kapila n'eTu n'akark kamazum n'ARRamoTu,
  manaic ceRin'tanaLE, vANutal; iniyE,
  aRRanRuAkalin, teRRenap pORRi,
  kAy n'el kavaLam tIRRi, kAvutoRum
  15
  kaTugkaN yAnai kAppanar anRi,
  varutal AnAr vEn'tar; tannaiyar
  poru camam kaTan'ta uru kezu n'eTu vEl
  kuruti paRRiya veruvaru talaiyar;
  maRRu ivar maRanum iRRAl; teRRena
  20
  yAr Akuvarkol tAmE n'Erizai
  urutta pala cuNagku aNin'ta
  maruppu iLa vana mulai jemukkuvOrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kapilar pATiyatu.

  339
  viyan pulam paTarn'ta pal A n'eTu ERu
  maTalai mAN n'izal acaiviTa, kOvalar
  vI tatai mullaip pUp paRikkun'tu;
  kuRug kOl eRin'ta n'eTuj cevik kuRu muyal
  5
  n'eTu n'Irp parappin vALaiyoTu ukaLun'tu;
  toTalai alkul toTit tOL makaLir
  kaTal ATik kayam pAyn'tu,
  kazi n'eytal pUkkuRUun'tu;
  pain' tazai tuyalvarum ceRu viRaRa..............
  10
  ............................................................................latti
  vaLara vENTum, avaLE, enRum
  Ar amar uzappatum amariyaLAki,
  muRam cevi yAnai vEn'tar
  maRam kezu n'ejcam koNTu oLittOLE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ..............................................................

  340
  aNit tazai n'uTagka OTi, maNip poRik
  kural am kunRi koLLum iLaiyOL,
  mA makaL
  ....................... l ena vinavuti, kEL, n'I:
  5
  eTuppave...,..................................................
  ..........................main'tar tan'tai
  irum panai anna perug kai yAnai
  karan'tai am ceRuvin peyarkkum
  perun' takai mannarkku varain'tirun'tananE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  a............................... pATiyatu.

  341
  vEn'tu kuRaiyuRavum koTAan, En'tu kOTTu
  am pUn' toTalai aNit tazai alkul,
  cem poRic cilampin iLaiyOL tan'tai,
  ezu viTTu amaitta tiN n'ilaik katavin
  5
  arai maN ijci n'AT koTi n'uTagkum
  ..........................................................................................................
  pulik kaNattu anna kaTug kaN cuRRamoTu,
  mARRam mARAn, maRaliya cinattan,
  'pUk kOL' ena Eey, kayam pukkananE;
  10
  viLagkuizaip polin'ta vELA mel iyal,
  cuNagku aNi vana mulai, avaLoTu n'ALai
  maNam puku vaikal Akutal onRO
  Ar amar uzakkiya maRam kiLar munpin,
  n'IL ilai eHkam maRutta uTampoTu
  15
  vArA ulakam pukutal onRu enap
  paTai toTTananE, kurucil; AyiTaik
  kaLiRu porak kalagkiya taN kayam pOla,
  perug kavin izappatu kollO,
  men punal vaippin it taN paNai UrE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  342
  'kAnak kAkkaik kalic ciRaku Eykkum
  mayilaik kaNNi, perun' tOL kuRumakaL,
  EnOr makaLkol ivaL?' ena vituppuRRu,
  ennoTu vinavum ven vEl n'eTun'takai!
  5
  tiru n'ayattakka paNpin ivaL n'alanE
  porun'arkku allatu, piRarkku AkAtE;
  paig kAl kokkin paku vAyp piLLai
  men cERRu aTaikarai mEyn'tu uNTataRpin,
  Aral InRa aiyavi muTTai,
  10
  kUr n'al iRavin piLLaiyoTu peRUum,
  taN paNaik kizavan ivaL tan'taiyum; vEn'tarum
  peRAamaiyin pEr amar ceytalin,
  kazi piNam piRagku pOrpu azi kaLiRu erutA,
  vAL taka vaikalum uzakkum
  15
  mATciyavar, ivaL tannaimArE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  aricil kizAr pATiyatu.

  345
  kaLiRu aNaippak kalagkina, kAa,
  tEr OTat tukaL kezumina, teruvu;
  mA maRukalin mayakkuRRana, vazi;
  kalam kazAalin, tuRai kalakkuRRana;
  5
  teRal maRavar iRai kUrtalin,
  poRai malin'tu n'ilan n'eLiya,
  van'tOr palarE, vampa vEn'tar,
  piTi uyirppu anna kai kavar irumpin
  Ovu uRaz irum puRam kAval kaNNi,
  10
  karug kaN koNTa n'erugkal vem mulai,
  maiyal n'Okkin, taiyalai n'ayan'tOr
  aLiyar tAmE; ivaL tannaimArE
  celvam vENTAr, cerup pukal vENTi,
  'n'iral allOrkkut taralO il' ena;
  15
  kazip piNip palakaiyar, katuvAy vALar,
  kuzAam koNTa kurutiam pulavoTu
  kazAat talaiyar, karug kaTai n'eTu vEl
  inna maRavarttuAyinum annO!
  en Avatu koltAnE
  20
  pannal vEli ip paNai n'al UrE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  347
  uNpOn tAn n'aRug kaLLin iTac cila
  n'A iTaip pal tEr kOlac civan'ta
  oLiRu oL vATak kuzain'ta pain' tumpai,
  eRin'tu ilai muRin'ta katuvAy vElin,
  5
  maNam n'ARu mArpin, maRap pOr akutai,
  kuNTu n'Ir varaippin, kUTal anna
  kuvai irugkUn'tal varu mulai cEppa,
  ...........................................................................................................
  en Avatukol tAnE?.....................................
  10
  viLagkuRu parAraiya Ayinum, vEn'tar
  vinai n'avil yAnai piNippa,
  vEr tuLagkina, n'am UruL maranE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kapilar pATiyatu.

  348
  veNNel arijar taNNumai verIi,
  kaN maTal koNTa tIm tEn iriya,
  kaL arikkum kuyam, ciRu cil
  mIn cIvum pAN cEri,
  5
  vAymozit tazumpan UNUr anna,
  kuvaLai uNkaN ivaLai, tAyE
  InALAyinaL Ayin, AnAtu
  n'izaltoRum n'eTun' tEr n'iRpa, vayintoRum,
  cen' n'utal yAnai piNippa,
  10
  varun'talaman em perun' tuRai maranE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  351
  paTu maNi marugkina paNait tAL yAnaiyum,
  koTi n'uTagku micaiya tErum, mAvum,
  paTai amai maRavaroTu, tuvanRik kallena,
  kaTal kaNTanna kaN akan tAnai
  5
  venRu eRi muracin vEn'tar, enRum,
  vaN kai eyinan vAkai anna
  ivaL n'alam tArAtu amaikuvar allar;
  en Avatukol tAnE teN n'Irp
  poykai mEyn'ta cev vari n'Arai
  10
  tEg koL marutin pUj cinai munaiyin,
  kAmaru kAjcit tujcum
  EmamcAl ciRappin, ip paNai n'al UrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturaip paTaimagka manniyAr pATiyatu.

  359
  pARupaTap paRain'ta pal mARu marugkin,
  vERu paTu kurala vev vAyk kUkaiyoTu,
  piNam tin kuRu n'ari n'iNam tikaz palla,
  pEey makaLir piNam tazUup paRRi,
  5
  viLar Un tinRa vem pulAl meyyar,
  kaLari marugkin kAl peyarttu ATi,
  Ima viLakkin veruvarap pErum
  kATu munninarE, n'ATu koNTOrum;
  n'inakkum varutal vaikal aRRE;
  10
  vacaiyum n'iRkum; icaiyum n'iRkum;
  atanAl, vacai n'Ikki icai vENTiyum,
  n'acai vENTAtu n'anRu mozin'tum,
  n'ilavuk kOTTup pala kaLiRRoTu,
  polam paTaiya mA mayagkiTa,
  15
  izai kiLar n'eTun' tEr iravalarkku arukAtu,
  'koL' ena viTuvai Ayin, veLLena,
  ANTu n'I peyarn'ta pinnum,
  INTu n'ITu viLagkum, n'I eytiya pukazE.
  tiNai atu; tuRai perugkAjci.
  an'tuvan kIranaik kAvaTTanAr pATiyatu.

  361
  kAr etir urumin uraRi, kallena,
  Ar uyirkku alamarum ArAk kURRam!
  n'in varavu ajcalan mAtO; n'an pala
  kELvi muRRiya vELvi an'taNarkku,
  5
  arug kalam n'IroTu citaRi, perun'takait
  tAyin n'anRu palarkku Ittu,
  teruL n'aTai mA kaLiRoTu tan
  aruL pATun'arkku n'anku aruLiyum,
  uruL n'aTai ........................ nRatan
  10
  tAL cErun'arkku initu Ittum,
  puri mAlaiyar pATinikkup
  polan' tAmaraip pUm pANaroTu
  kalan'tu aLaiiya n'IL irukkaiyAl
  poRaiyo............ mAn n'Okkin,
  15
  vil ena vilagkiya puruvattu, vallena
  n'alkin n'A ajcum muL eyiRRu, makaLir
  alkul tAgkA acaii, mellena
  ............................................polagkalattu En'ti,
  amiztu ena maTuppa mAn'ti, ikazvilan,
  20
  n'illA ulakattu............... mai n'I
  colla vENTA................. mun'taRin'ta
  ....................................................................................
  ...............................................nAr pATiyatu.

  368
  kaLiRu mukan'tu peyarkuvam eninE,
  oLiRu mazai tavirkkum kunRam pOla,
  kaimmA ellAm kaNai iTat tolain'tana;
  koTujci n'eTun' tEr mukakkuvam eninE;
  5
  kaTum pari n'al mAn vAgkuvayin olki,
  n'eTum pITu azin'tu, n'ilam cErn'tanavE;
  koy cuval puravi mukakkuvam eninE,
  mey n'iRain'ta vazuvoTu perumpiRitAki,
  vaLi vazakku aRutta vagkam pOla,
  10
  kuruti am perum punal kUrn'tanavE; Agka
  mukavai inmaiyin ukavai inRi,
  irappOr iragkum innA viyan kaLattu,
  AL azippaTutta vAL Er uzava!
  kaTAa yAnaik kAlvazi anna en
  15
  teTArit teN kaN teLirppa oRRi,
  pATi van'tatu ellAm, kOTiyar
  muzavu maruL tiru maNi miTain'ta n'in
  aravu uRaz Aram mukakkuvam enavE.
  tiNai vAkai; tuRai maRakkaLavazi.
  cEramAn kuTakkO n'eTuj cEralAtan cOzan vER pal taTak kaip peru n'aRkiLLiyoTu pOrp puRattup porutu vIzn'tu, Aram kazuttannatAka uyir pOkAtu kiTan'tAnaik kazAttalaiyAr pATiyatu.

  369
  iruppu mukaj ceRitta En'tu ezil maruppin,
  karug kai yAnai koNmU Aka,
  n'ILmozi maRavar eRivanar uyartta
  vAL min Aka, vayagku kaTippu amain'ta
  5
  kurutip paliya muracu muzakku Aka,
  aracu arAp panikkum aNagku uRu pozutin,
  vev vicaip puravi vIcu vaLi Aka,
  vicaippuRu val vil vIgku n'AN ukaitta
  kaNait tuLi pozin'ta kaN akan kiTakkai.
  10
  Irac ceRuvayin tEr Er Aka,
  viTiyal pukku, n'eTiya n'ITTi, n'in
  cerup paTai miLirn'ta tiruttuRu paij cAl,
  piTittu eRi veL vEl kaNaiyamoTu vitti,
  vizut talai cAytta veruvaru paig kUz,
  15
  pEymakaL paRRiya piNam piRagku pal pOrpu,
  kaNa n'ariyOTu kazutu kaLam paTuppa,
  pUtam kAppa, polikaLam tazIi,
  pATun'arkku irun'ta pITuTaiyALa!
  tEyvai veN kAz puraiyum vici piNi
  20
  vEyvai kANA virun'tin pOrvai
  arik kural taTAri uruppa oRRi,
  pATi van'ticin; peruma! pATu AnRu
  ezili tOyum imiz icai aruvi,
  ponnuTai n'eTug kOTTu, imaiyattu anna
  25
  OTai n'utala, olkutal aRiyA,
  tuTi aTik kuzaviya piTi iTai miTain'ta
  vEza mukavai n'alkumati
  tAzA Ikait takai veyyOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai ErkkaLa uruvakamum Am.
  cEramAn kaTal OTTiya vel kezu kuTTuvanaip paraNar pATiyatu.

  370
  ...............................................................................................................Li,
  n'Arum pOzum ceytu uNTu, orAgkup
  paci tinat tiragkiya iru pEr okkaRku
  Ar patam kaNNena mAtiram tuzaii,
  5
  vEr uzan'tu ulaRi, marugku cettu oziya van'tu,
  attak kuTijait tuTi maruL tIm kural,
  uzujcil am kavaTTiTai irun'ta parun'tin
  peTai payir kuralOTu, icaikkum AgkaN,
  kazai kAyn'tu ulaRiya vaRam kUr n'IL iTai,
  10
  vari maral tiragkiya kAnam piRpaTa,
  pazumaram uLLiya paRavai pOla,
  oN paTai mAri vIz kani peytena,
  tuvaittu ezu kuruti n'ilamicaip parappa,
  viLain'ta cezug kural arin'tu, kAl kuvittu,
  15
  paTu piNap pal pOrpu aziya vAgki,
  erutu kaLiRu Aka, vAL maTal Occi,
  atari tiritta AL uku kaTAvin,
  akan kaN taTAri teLirppa oRRi,
  'ven' tiRal viyan kaLam polika!' enRu Etti,
  20
  iruppu mukam ceRitta En'tu maruppin
  varai maruL mukavaikku van'tanen; peruma!
  vaTi n'avil eHkam pAyn'tena, kiTan'ta
  toTiyuTait taTak kai Occi, veruvAr
  inat taTi virAya varik kuTar aTaicci,
  25
  azu kural pEymakaL ayara, kazukoTu
  cej cevi eruvai tiritarum,
  ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan ceruppAzi eRin'ta iLan'cETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

  371
  akan talai vaiyattup puravalark kANAtu,
  maran'talaic cErn'tu, paTTini vaiki,
  pOtu aviz alari n'Arin toTuttu,
  tayagku irum pittai poliyac cUTi,
  5
  paRaiyoTu takaitta kalap paiyen, muravu vAy
  ATuRu kuzici pATu inRu tUkki,
  manRa vEmpin oN pU uRaippa,
  kuRai ceyal vENTA n'acaiya irukkaiyEn,
  arici inmaiyin Ar iTai n'In'ti,
  10
  kUr vAy irum paTai n'Irin miLirppa,
  varu kaNai vALi....... anpu inRu talaii,
  iraimuracu Arkkum uraicAl pAcaRai,
  vil Er uzavin n'in n'al icai uLLi,
  kuRait talaip paTu piNan etira, pOrpu azittu,
  15
  yAnai eruttin vAL maTal Occi
  atari tiritta AL uku kaTAvin,
  matiyattu anna en vici uRu taTAri
  akan kaN atira, AkuLi toTAlin,
  paNai maruL n'eTun' tAL, pal piNart taTak kai,
  20
  pukarmuka mukavaikku van'ticin peruma!
  kaLiRRuk kOTTanna vAl eyiRu azutti,
  vizukkoTu viraiiya veN n'iNac cuvaiyinaL,
  kuTart talai mAlai cUTi, 'uNat tina
  AnAp peru vaLam ceytOn vAnattu
  25
  vayagku pal mIninum vAziyar, pala' ena,
  uru kezu pEymakaL ayara,
  kurutit tukaL ATiya kaLam kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  talaiyAlagkAnattuc ceru venRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

  373
  urumicai muzakku ena muracam icaippa,
  ceru n'avil vEzam koNmU Aka,
  tEr mA azi tuLi talaii, n'Am uRak
  kaNaik kARRu eTutta kaN akan pAcaRai,
  5
  izitaru kurutiyoTu En'tiya oL vAL
  pizivatu pOlap piTTai URu uvappa,
  main'tar ATiya mayagku perun' tAnai,
  kogku puRampeRRa koRRa vEn'tE!
  ................................................taNTa mAp poRi.
  10
  maTak kaN mayil iyal maRaliyAgku,
  n'eTuj cuvar n'al il pulampa, kaTai kazin'tu,
  men tOL makaLir manRam pENAr,
  puNNuva
  ..........................aNiyap puravi vAzka ena,
  15
  col n'izal inmaiyin n'al n'izal cEra,
  n'uN pUN mArpin pun talaic ciRAar
  ampu azi pozutil tamar mukam kANA,
  ........................................................R RokkAna
  vEn'tu puRagkoTutta vIyn'tu uku paRan'talai,
  20
  mATam mayagku eri maNTi, kOTu iRupu,
  urum eRi malaiyin, iru n'ilam cEra,
  cenROn manRa, co...
  ........................ NNaRin'ar kaNTu kaN alaippa,
  vajci muRRam vayak kaLan Aka,
  25
  ajcA maRavar AT pOrpu azittuk
  koNTanai, peruma! kuTa pulattu atari;
  polika attai, n'in paNaitanaRa............Lam!
  viLagku tiNai vEn'tar kaLamtoRum cenRu,
  ''pukarmuka mukavai polika!'' enRu Etti,
  30
  koNTanar' enpa, periyOr; yAnum
  am kaN mAk kiNai atira oRRa,
  ............... len Ayinum, kAtalin Etti,
  n'innOr annOr piRar ivaN inmaiyin,
  man eyil mukavaikku van'ticin, peruma!
  35
  pakaivar pukazn'ta ANmai, n'akaivarkkut
  tA inRu utavum paNpin, pEyoTu
  kaNa n'ari tiritarUum AgkaN, n'iNan arun'tu
  cej cevi eruvai kuzIi,
  ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!
  40
  tiNai atu; tuRai maRakkaLavazi; ErkkaLa uruvakamum Am.
  cOzan kurAppaLLit tujciya kiLLivaLavan karuvUr eRin'tAnaik kOvUr
  kizAr pATiyatu.

  373
  urumicai muzakku ena muracam icaippa,
  ceru n'avil vEzam koNmU Aka,
  tEr mA azi tuLi talaii, n'Am uRak
  kaNaik kARRu eTutta kaN akan pAcaRai,
  5
  izitaru kurutiyoTu En'tiya oL vAL
  pizivatu pOlap piTTai URu uvappa,
  main'tar ATiya mayagku perun' tAnai,
  kogku puRampeRRa koRRa vEn'tE!
  ................................................taNTa mAp poRi.
  10
  maTak kaN mayil iyal maRaliyAgku,
  n'eTuj cuvar n'al il pulampa, kaTai kazin'tu,
  men tOL makaLir manRam pENAr,
  puNNuva
  ..........................aNiyap puravi vAzka ena,
  15
  col n'izal inmaiyin n'al n'izal cEra,
  n'uN pUN mArpin pun talaic ciRAar
  ampu azi pozutil tamar mukam kANA,
  ........................................................R RokkAna
  vEn'tu puRagkoTutta vIyn'tu uku paRan'talai,
  20
  mATam mayagku eri maNTi, kOTu iRupu,
  urum eRi malaiyin, iru n'ilam cEra,
  cenROn manRa, co...
  ........................ NNaRin'ar kaNTu kaN alaippa,
  vajci muRRam vayak kaLan Aka,
  25
  ajcA maRavar AT pOrpu azittuk
  koNTanai, peruma! kuTa pulattu atari;
  polika attai, n'in paNaitanaRa............Lam!
  viLagku tiNai vEn'tar kaLamtoRum cenRu,
  ''pukarmuka mukavai polika!'' enRu Etti,
  30
  koNTanar' enpa, periyOr; yAnum
  am kaN mAk kiNai atira oRRa,
  ............... len Ayinum, kAtalin Etti,
  n'innOr annOr piRar ivaN inmaiyin,
  man eyil mukavaikku van'ticin, peruma!
  35
  pakaivar pukazn'ta ANmai, n'akaivarkkut
  tA inRu utavum paNpin, pEyoTu
  kaNa n'ari tiritarUum AgkaN, n'iNan arun'tu
  cej cevi eruvai kuzIi,
  ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!
  40
  tiNai atu; tuRai maRakkaLavazi; ErkkaLa uruvakamum Am.
  cOzan kurAppaLLit tujciya kiLLivaLavan karuvUr eRin'tAnaik kOvUr
  kizAr pATiyatu.

  374
  kAnal mEyn'tu viyan pulattu alkum
  pulvAy iralai n'eRRi anna,
  polam ilagku cenniya pARu mayir aviyat
  taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
  5
  manRap palavin mAl varai porun'ti, en
  teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
  irug kalai Orppa icaii, kANvara,
  karug kOl kuRijci aTukkam pATa,
  pulip pal tAlip pun talaic ciRAar
  10
  mAn kaN makaLir, kAn tEr akanRu uvA
  cilaippAR paTTa muLavumAn kozug kuRai,
  viTar mukai aTukkattuc cinai mutir cAn'tam,
  pukar muka vEzattu maruppoTu, mUnRum,
  irug kEz vayap puli vari ataL kuvaii,
  15
  virun'tu iRai n'alkum n'ATan, em kOn,
  kazal toTi Aay aNTiran pOla,
  vaNmaiyum uTaiyaiyO? jAyiRu!
  kon viLagkutiyAl vicumpinAnE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai pUvai n'ilai.
  Ay aNTiranai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

  377
  pani pazun'iya pal yAmattup
  pARu talai mayir n'anaiya,
  initu tujcum tiru n'akar varaippin,
  inaiyal akaRRa, en kiNai toTAk kuRuki,
  5
  'avi uNavinOr puRagkAppa,
  aRa n'ejcattOn vAza, n'AL' enRu,
  ataR koNTu varal Etti,
  '''karavu illAk kavi vaN kaiyAn,
  vAzka!'' enap peyar peRROr
  10
  piRarkku uvamam tAn allatu,
  tanakku uvamam piRar il' ena,
  atu n'inain'tu, mati mazuki,
  Agku n'inRa eR kANUuc
  'cEy n'ATTuc cel kiNaijanai!
  15
  n'I puravalai, emakku' enna,
  malai payan'ta maNiyum, kaTaRu payan'ta ponnum,
  kaTal payan'ta katir muttamum,
  vERu paTTa uTaiyum, cERupaTTa tacumpum,
  kanavil kaNTAgku, varun'tAtu n'iRpa,
  20
  n'anavin n'alkiyOn, n'acaicAl tOnRal;
  n'ATu ena mozivOr, 'avan n'ATu' ena mozivOr;
  vEn'tu ena mozivOr, 'avan vEn'tu' ena mozivOr;
  .........................poR kOTTu yAnaiyar,
  kavar parik kaccai n'al mAn,
  25
  vaTi maNi, vAgku uruLa,
  .....................,..........n'al tErk kuzuvinar,
  kataz icai vankaNinar,
  vALin vAzn'ar, ArvamoTu INTi,
  kaTal oli koNTa tAnai
  30
  aTal veg kurucil! manniya n'eTitE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
  cOzan irAcacUyam vETTa peru n'aRkiLLiyai ulOccanAr pATiyatu.

  387
  vaL ukira vayal Amai
  veL akaTu kaNTanna,
  vIgku vicip putup pOrvait
  teN kaN mAk kiNai iyakki, 'enRum
  5
  mARu koNTOr matil iTaRi,
  n'IRu ATiya n'aRug kavuLa,
  pUm poRip paNai eruttina,
  vERu vERu paran'tu iyagki,
  vEn'tuTai miLai ayal parakkum
  10
  En'tu kOTTu irum piNart taTak kai,
  tirun'tu tozil pala pakaTu
  pakaip pula mannar paNitiRai tan'tu, n'in
  n'akaip pulavANar n'alkuravu akaRRi,
  mikap poliyar, tan cEvaTi attai!' enRu,
  15
  yAn icaippin, n'ani n'anRu enA,
  pala piRa vAztta irun'tOr enkO?.........
  maruva in n'akar akan.................................
  tirun'tu kazal cEvaTi kuRukal vENTi,
  venRu iragkum viRal muracinOn,
  20
  en ciRumaiyin, izittu n'OkkAn,
  tan perumaiyin takavu n'Okki,
  kunRu uRazn'ta kaLiRu enkO?
  koy uLaiya mA enkO?
  manRu n'iRaiyum n'irai enkO?
  25
  manaik kaLamaroTu kaLam enkO?
  Agku avai, kanavu ena maruLa, vallE, n'anavin
  n'alkiyOnE, n'acaicAl tOnRal,
  Uzi vAzi, pUziyar peru makan!
  piNar maruppu yAnaic ceru miku n'On tAL
  30
  celvak kaTugkO vAziyAtan
  onnAt tevvar uyarkuTai paNittu, ivaN
  viTuvar mAtO n'eTitE n'i
  pul ilai vajcip puRa matil alaikkum
  kallen porun'ai maNalinum, AgkaN
  35
  pal Ur cuRRiya kazani
  ellAm viLaiyum n'ellinum palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn cikkaRpaLLit tujciya celvakkaTugkO vAziyAtanaik kuNTukaT pAliyAtan pATiyatu.

  388
  veLLi ten pulattu uRaiya, viLai vayal,
  paLLam, vATiya payan il kAlai,
  irum paRaik kiNaimakan cenRavan, perum peyar
  ................................................................................porun'ti,
  5
  tan n'ilai aRiyun'anAka, an' n'ilai,
  iTukkaN iriyal pOka, uTaiya
  koTuttOn en'tai, koTai mEn' tOnRal,
  .......................................................................nAmaruppAka,
  vellum vAymozip pulluTai vi
  10
  peyarkkum paNNaR kETTirO, makakirena,
  vinaip pakaTu ERRa mEzi kiNait toTA,
  n'ALtoRum pATEn Ayin, AnA
  maNi kiLar munRil tennavan marukan,
  piNi muracu iragkum pITu kezu tAnai
  15
  aNNal yAnai vazuti,
  kaNmARiliyar en perug kiLaip puravE!
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  ciRukuTi kizAn paNNanai maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr pATiyatu.

  389
  'n'Ir n'ugkin kaN valippa,
  kAna vEmpin kAy tiragka,
  kayam kaLiyum kOTai Ayinum,
  ElA veNpon pOruRu kAlai,
  5
  emmum uLLumO piLLaiam porun'an!'
  enRu IttananE, icaicAl n'eTun'takai;
  inRu cenRu eytum vaziyanum allan;
  celinE, kANA vaziyanum allan;
  pun talai maTap piTi inaiya, kanRu tan'tu,
  10
  kunRaka n'al Ur manRattup piNikkum
  kal izi aruvi vEgkaTam kizavOn,
  celvuzi ezAa n'al Er mutiyan!
  Atanugkan pOla, n'Iyum
  pacitta okkal pazagkaN vITa,
  15
  vIRucAl n'an kalam n'alkumati, peruma!
  aitu akal alkul makaLir
  n'eytal kELanmAr, n'eTug kaTaiyAnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  Atanugkanaik kaLLil AttiraiyanAr pATiyatu.

  390
  aRavai n'ejcattu Ayar, vaLarum
  maRavai n'ejcattu AyivALar,
  arumpu alar cerun'ti n'eTug kAl malar kamaz,
  .........................................................manna muRRattu,
  5
  Arvalar kuRukin allatu, kAvalar
  kanavinum kuRukAk kaTiyuTai viyal n'akar,
  malaik kaNattu anna mATam cilampa, en
  arik kural taTAri iriya oRRip
  pATi n'inRa pal n'AL anRiyum,
  10
  cenRa jAnRaic cenRu paTar iravin
  van'tataR koNTu, 'n'eTug kaTai n'inRa
  pun talaip porun'an aLiyantAn' ena,
  tannuzaik kuRukal vENTi, en arai
  mutu n'Irp pAci anna uTai kaLain'tu,
  15
  tiru malar anna putu maTik koLIi,
  makiz taral marapin maTTE anRiyum,
  amiztu ana marapin Un tuvai aTicil
  veLLi veN kalattu UTTal anRi,
  mun Urp potiyil cErn'ta men n'aTai
  20
  irum pEr okkal perum pulampu akaRRa,
  akaTu n'anai vEgkai vI kaNTanna
  pakaTu taru cen'n'el pOroTu n'alki,
  'koNTi peRuka!' enROnE uN tuRai
  malai alar aNiyum talai n'Ir n'ATan;
  25
  kaNTAR koNTum avan tirun'tu aTi vAztti,
  .............................................................................................................................
  vAn aRiyala en pATu paci pOkkal;
  aNNal yAnai vEn'tar
  uNmaiyO, aRiyal? kANpu aRiyalarE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

  392
  mati Er veN kuTai atiyar kOmAn,
  koTum pUN ezini, n'eTug kaTai n'inRu, yAn
  pacalai n'ilavin pani paTu viTiyal,
  poru kaLiRRu aTi vazi anna, en kai
  5
  oru kaN mAk kiNai oRRupu koTAa,
  'uru kezu mannar Ar eyil kaTan'tu,
  n'iNam paTu kurutip perum pATTu Irattu
  aNagkuTai marapin irug kaLan'tORum,
  veL vAyk kazutaip pul inam pUTTi,
  10
  veLLai varakum koLLum vittum
  vaikal uzava! vAziya peritu!' enac
  cenRu yAn n'inRanenAka, anRE,
  Ur uN kENip pakaTTu ilaip pAci
  vEr purai citAar n'Ikki, n'Er karai
  15
  n'uN n'Ul kaligkam uTIi, 'uN' enat
  tEL kaTuppu anna n'ATpaTu tERal
  kOLmIn anna polag kalattu aLaii,
  UN muRai Ittal anRiyum, kOL muRai
  virun'tu iRai n'alkiyOnE an'tarattu
  20
  arum peRal amiztam anna
  karumpu ivaN tan'tOn perum piRagkaTaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajci makan pokuTTeziniyai auvaiyAr pATiyatu.

  394
  cilai ulAy n'imirn'ta cAn'tu paTu mArpin,
  oli katirk kazani veNkuTaik kizavOn,
  vali tujcu taTak kai vAy vAL kuTTuvan,
  vaLLiyan Atal vaiyakam pukazinum,
  5
  uLLal Ompumin, uyar mozip pulavIr!
  yAnum iruL n'ilAk kazin'ta pakal cey vaikaRai,
  oru kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
  pATu imiz muracin iyal tErt tan'tai
  vATA vajci pATinEnAka,
  10
  akam mali uvakaiyoTu aNukal vENTi,
  konRu cinam taNiyAp pulavu n'ARu maruppin
  vej cina vEzam n'alkinan; ajci
  yAn atu peyarttanenAka, tAn atu
  ciRitu ena uNarn'tamai n'ANi, piRitum Or
  15
  perug kaLiRu n'alkiyOnE; ataRkoNTu,
  irum pEr okkal perum pulampuRinum,
  'tun arum paricil tarum' ena,
  enRum cellEn, avan kunRu kezu n'ATTE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kaTain'ilai Ayina ellAm pATAN tiNai.
  cOziya EnAti tirukkuTTuvanaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  395
  men pulattu vayal uzavar
  van pulattup pakaTu viTTu,
  kuRu muyalin kuzaic cUTToTu
  n'eTu vALaip pal uviyal,
  5
  pazaj cORRup pukavu arun'ti,
  putal taLavin pUc cUTi,
  ................................................................
  ...........................ariyalArun'tu;
  manaik kOzip paim payirinnE,
  10
  kAnak kOzik kavar kuraloTu
  n'Irk kOzik kUyp peyarkkun'tu;
  vEy anna men tOLAl,
  mayil anna men cAyalAr,
  kiLi kaTiyinnE,
  15
  akal aLLal puL irIiyun'tu;
  Agku ap pala n'alla pulan aNiyum
  cIr cAnRa vizuc ciRappin,
  ciRu kaN yAnaip peRal arun' tittan
  cellA n'al icai uRan'taik kuNAtu,
  20
  n'eTug kai vENmAn arug kaTip piTavUr
  aRap peyarc cAttan kiLaiyEm, peruma!
  mun n'AL n'aNpakal curan uzan'tu varun'ti,
  katir n'ani ce ...................................... mAlai,
  tan kaTait tOnRi, en uRavu icaittalin,
  25
  tIm kural......... kin arik kural taTAriyoTu,
  Agku n'inRa eRkaNTu,
  ciRitum n'illAn, peritum kURAn,
  arug kalam varavE aruLinan vENTi,
  ...........yena uraittanRi n'alki, tan manaip
  30
  pon pOl maTan'taiyaik kATTi, 'ivanai
  en pOl pORRu' enROnE; ataRkoNTu,
  avan maRavalEnE; piRar uLLalEnE;
  akan jAlam peritu vempinum,
  mika vAnuL eri tOnRinum,
  35
  kuLa mInoTum tAL pukaiyinum,
  peruj cey n'ellin kokku ukir n'imiral
  pacug kaN karunaic cUTToTu mAn'ti,
  'viLaivu onRO veLLam koLka!' ena,
  uLLatum illatum aRiyAtu,
  40
  Agku amain'tanRAl; vAzka, avan tALE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan'ATTup piTavUr kizAr makan perujcAttanai maturai n'akkIrar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:36:59(இந்திய நேரம்)