தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VAzttiyal-vAzttiyal

 • vAzttiyal

  2
  maN tiNin'ta n'ilanum,
  n'ilan En'tiya vicumpum,
  vicumpu taivaru vaLiyum,
  vaLit talaiiya tIyum,
  5
  tI muraNiya n'Irum, enRAgku
  aim perum pUtattu iyaRkai pOla
  pORRArp poRuttalum, cUzcciyatu akalamum,
  valiyum, teRalum, aLiyum, uTaiyOy!
  n'in kaTal piRan'ta jAyiRu peyarttum n'in
  10
  veN talaip puNarik kuTa kaTal kuLikkum,
  yANar vaippin, n'al n'ATTup porun'a!
  vAna varampanai! n'IyO, peruma!
  alagku uLaip puravi aivaroTu cinaii,
  n'ilam talaikkoNTa polam pUn' tumpai
  15
  Ir aimpatinmarum porutu, kaLattu oziya,
  peruj cORRu miku patam varaiyAtu koTuttOy!
  pAal puLippinum, pakal iruLinum,
  n'Aal vEta n'eRi tiriyinum,
  tiriyAc cuRRamoTu muzutu cEN viLagki,
  20
  n'aTukkinRi n'iliyarO attai aTukkattu,
  ciRu talai n'avvip perug kaN mAp piNai,
  an'ti an'taNar arug kaTan iRukkum
  mut tI viLakkin, tujcum
  poR kOTTu imayamum, potiyamum, pOnRE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; vAzttiyalum Am.
  cEramAn peruj cORRu utiyaj cEralAtanai murajciyUr muTin'AkarAyarpATiyatu.

  3
  uvavu mati uruvin Ogkal veN kuTai
  n'ilavuk kaTal varaippin maNNakam n'izaRRa,
  Ema muracam izumena muzagka,
  n'Emi uytta n'Ee n'ejcin,
  5
  tavirA Ikai, kavuriyar maruka!
  ceyir tIr kaRpin cEyizai kaNava!
  pon OTaip pukar aNi n'utal,
  tun arun' tiRal, kamaz kaTAattu,
  eyiRu paTaiyAka eyiR katavu iTAa,
  10
  kayiRu piNikkoNTa kaviz maNi marugkin,
  perug kai, yAnai irum piTart talai irun'tu,
  marun'tu il kURRattu arun' tozil cAyAk
  karug kai oL vAT perumpeyar vazuti!
  n'ilam peyarinum, n'in col peyaral;
  15
  polag kazaR kAl, pular cAn'tin
  vilagku akanRa viyal mArpa!
  Ur illa, uyavu ariya,
  n'Ir illa, n'IL iTaiya,
  pArval irukkai, kavi kaN n'Okkin,
  20
  cen' toTai pizaiyA vankaN ATavar
  ampu viTa, vIzn'tOr vampap patukkai,
  tirun'tu ciRai vaLai vAyp parun'tu irun'tu uyavum
  unna maratta tun arug kavalai,
  n'in n'acai vETkaiyin iravalar varuvar atu
  25
  munnam mukattin uNarn'tu, avar
  inmai tIrttal vanmaiyAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan karug kai oLvAT perumpeyar vazutiyai irumpiTarttalaiyArpATiyatu.

  6
  vaTAatu pani paTu n'eTu varai vaTakkum,
  tenAatu uru kezu kumariyin teRkum,
  kuNAatu karai poru toTu kaTaR kuNakkum,
  kuTAatu tonRu mutir pauvattin kuTakkum,
  5
  kIzatu mup puNar aTukkiya muRai mutaR kaTTin
  n'Ir n'ilai n'ivappin kIzum, mElatu
  Anilai ulakattAnum, AnAtu,
  uruvum pukazum Aki, viri cIrt
  teri kOl jaman pOla, oru tiRam
  10
  paRRal iliyarO! n'in tiRam ciRakka!
  cey vinaikku etirn'ta tevvar tEettu,
  kaTal paTai kuLippa maNTi, aTar pukarc
  ciRu kaN yAnai cevvitin Evi,
  pAcaval paTappai Ar eyil pala tan'tu,
  15
  av eyil koNTa ceyvuRu n'an kalam
  paricil mAkkaTku varicaiyin n'alki,
  paNiyiyar attai, n'in kuTaiyE munivar
  muk kaT celvar n'akar valam ceyaRkE!
  iRaijcuka, peruma! n'in cenni ciRan'ta
  20
  n'AnmaRai munivar En'tu kai etirE!
  vATuka, iRaiva! n'in kaNNi onnAr
  n'ATu cuTu kamaz pukai eRittalAnE!
  celiyar attai, n'in vekuLi vAl izai
  magkaiyar tunitta vAL mukattu etirE!
  25
  Agka, venRi ellAm venRu akattu aTakkiya
  taNTA Ikait takai mAN kuTumi!
  taN katir matiyam pOlavum, teRu cuTar
  oN katir jAyiRu pOlavum,
  manniya, peruma! n'I n'ilamicaiyAnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai vAzttiyalum Am.
  pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyaik kAri kizAr pATiyatu.

  13
  'ivan yAr?' enkuvai Ayin, ivanE
  puli n'iRak kavacam pUm poRi citaiya,
  ey kaNai kizitta pakaTTu ezil mArpin,
  maRali anna kaLiRRu micaiyOnE;
  5
  kaLiRE, mun'n'Ir vazagku n'AvAy pOlavum,
  pal mIn n'AppaN tigkaL pOlavum,
  cuRavinattu anna vALOr moyppa,
  marIiyOr aRiyAtu, main'tu paTTanRE;
  n'Oy ilan Akip peyarkatil amma!
  10
  pazana majjai ukutta pIli
  kazani uzavar cUTToTu tokukkum,
  kozu mIn, viLain'ta kaLLin,
  vizu n'Ir vEli n'ATu kizavOnE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  cOzan muTit talaik kOp perun'aRkiLLi karuvUriTam celvAnaik kaNTu,cEramAn an'tuvaj cEral irumpoRaiyOTu vENmATattu mEl irun'tu,uRaiyUr ENiccEri muTa mOciyAr pATiyatu.

  91
  valam paTu vAyvAL En'ti, onnAr
  kaLam paTak kaTan'ta kazal toTit taTak kai,
  Ar kali n'aRavin, atiyar kOmAn!
  pOr aTu tiruvin polan' tAr ajci!
  5
  pAl purai piRai n'utal polin'ta cenni
  n'IlamaNi miTaRRu oruvan pOla
  mannuka peruma! n'IyE, tol n'ilaip
  peru malai viTarakattu aru micaik koNTa
  ciRiyilai n'ellit tIm kani kuRiyAtu,
  10
  Atal n'in akattu aTakki,
  cAtal n'Igka, emakku IttanaiyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  avanai avar n'ellip pazam peRRup pATiyatu.

  158
  muracu kaTippu ikuppavum, vAl vaLai tuvaippavum,
  aracuTan poruta aNNal n'eTu varai,
  kaRagku veL aruvi kal alaittu ozukum
  paRampin kOmAn pAriyum; piRagku micaik
  5
  kolli ANTa val vil Oriyum;
  kAri Urn'tu pEr amark kaTan'ta,
  mAri Ikai, maRap pOr malaiyanum;
  UrAtu En'tiya kutirai, kUr vEl,
  kUviLag kaNNi, koTum pUN, eziniyum;
  10
  Irn' taN cilampin iruL tUgku n'aLi muzai,
  arun' tiRal kaTavuL kAkkum uyar cimai,
  perug kal n'ATan pEkanum; tirun'tu mozi
  mOci pATiya Ayum; Arvam uRRu
  uLLi varun'ar ulaivu n'ani tIra,
  15
  taLLAtu Iyum takaicAl vaNmai,
  koLLAr OTTiya, n'aLLiyum ena Agku
  ezuvar mAyn'ta pinRai, 'azivarap
  pATi varun'arum piRarum kUTi
  iran'tOr aRRam tIrkku' ena, virain'tu, ivaN
  20
  uLLi van'tanen, yAnE; vicumpuRak
  kazai vaLar cilampin vazaiyoTu n'ITi,
  Acinik kaviniya palavin ArvuRRu,
  muL puRa mutu kani peRRa kaTuvan
  tuyt talai man'tiyaik kaiyiTUup payirum,
  25
  atirA yANar, mutirattuk kizava!
  ivaN viLagku ciRappin, iyal tErk kumaNa!
  icai mEn'tOnRiya vaNmaiyoTu,
  pakai mEmpaTuka, n'I En'tiya vElE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal; paricil kaTA n'ilaiyum Am.
  kumaNanaip perujcittiranAr pATiyatu.

  367
  n'Akattu anna pAku Ar maNTilam
  tamavEAyinum tammoTu cellA;
  vERROr Ayinum n'ORROrkku oziyum;
  ERRa pArppArkku Irg kai n'iRaiyap
  5
  pUvum ponnum punal paTac corin'tu,
  pAcizai makaLir polag kalattu En'tiya
  n'Ar ari tERal mAn'ti, makiz ciRan'tu,
  iravalarkku arug kalam arukAtu vIci,
  vAztal vENTum, ivaN varain'ta vaikal;
  10
  vAzac ceyta n'alvinai allatu
  Azug kAlaip puNai piRitu illai;
  onRu purin'tu aTagkiya irupiRappALar
  muttIp puraiyak kANtaka irun'ta
  koRRa veN kuTaik koTit tEr vEn'tir!
  15
  yAn aRi aLavaiyO ituvE: vAnattu
  vayagkit tOnRum mIninum, immenap
  paran'tu iyagku mA mazai uRaiyinum,
  uyarn'tu mEn' tOnRip polika, n'um n'ALE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  cEramAn mAriveNkOvum, pANTiyan kAnappEr tan'ta ukkirap peruvazutiyum, cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyum, orugku irun'tArai auvaiyAr pATiyatu.

  375
  alagku katir cuman'ta kalagkaR cUzi,
  n'ilaitaLarvu tolain'ta olku n'ilaip pal kAR
  potiyil oru ciRai paLLi Aka,
  muzAaraip pOn'tai ara vAy mA maTal
  5
  n'Arum pOzum kiNaiyoTu curukki,
  Erin vAzn'ar kuTimuRai pukAa,
  'Uz iran'tu uNNum uyaval vAzvaip
  puravu etirn'tu koLLum cAnROr yAr?' enap
  piracam tUgkum aRAa yANar,
  10
  varai aNi paTappai, n'al n'ATTup porun'a!
  poyyA Ikaik kazal toTi Aay!
  yAvarum inmaiyin kiNaippa, tAvatu,
  peru mazai kaTal paran'tAagku, yAnum
  oru n'in uLLi van'tanen; atanAl
  15
  pulavar pukkil Aki, n'ilavarai
  n'ilIiyar attai, n'IyE! onRE
  n'in inRu vaRuvitu Akiya ulakattu,
  n'ilavanmArO, puravalar! tunni,
  periya Otinum ciRiya uNarAp
  20
  pITu inRu perukiya tiruvin,
  pATu il, mannaraip pATanmAr, emarE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  avanai avar pATiyatu.

  377
  pani pazun'iya pal yAmattup
  pARu talai mayir n'anaiya,
  initu tujcum tiru n'akar varaippin,
  inaiyal akaRRa, en kiNai toTAk kuRuki,
  5
  'avi uNavinOr puRagkAppa,
  aRa n'ejcattOn vAza, n'AL' enRu,
  ataR koNTu varal Etti,
  '''karavu illAk kavi vaN kaiyAn,
  vAzka!'' enap peyar peRROr
  10
  piRarkku uvamam tAn allatu,
  tanakku uvamam piRar il' ena,
  atu n'inain'tu, mati mazuki,
  Agku n'inRa eR kANUuc
  'cEy n'ATTuc cel kiNaijanai!
  15
  n'I puravalai, emakku' enna,
  malai payan'ta maNiyum, kaTaRu payan'ta ponnum,
  kaTal payan'ta katir muttamum,
  vERu paTTa uTaiyum, cERupaTTa tacumpum,
  kanavil kaNTAgku, varun'tAtu n'iRpa,
  20
  n'anavin n'alkiyOn, n'acaicAl tOnRal;
  n'ATu ena mozivOr, 'avan n'ATu' ena mozivOr;
  vEn'tu ena mozivOr, 'avan vEn'tu' ena mozivOr;
  .........................poR kOTTu yAnaiyar,
  kavar parik kaccai n'al mAn,
  25
  vaTi maNi, vAgku uruLa,
  .....................,..........n'al tErk kuzuvinar,
  kataz icai vankaNinar,
  vALin vAzn'ar, ArvamoTu INTi,
  kaTal oli koNTa tAnai
  30
  aTal veg kurucil! manniya n'eTitE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
  cOzan irAcacUyam vETTa peru n'aRkiLLiyai ulOccanAr pATiyatu.

  385
  veLLi tOnRa, puLLuk kural iyampa,
  pulari viTiyal pakaTu pala vAztti,
  tan kaTait tOnRinum ilanE; piRan kaTai,
  akankaN taTArip pATu kETTaruLi,
  5
  vaRan yAn n'Igkal vENTi, en arai
  n'Il n'iRac citAar kaLain'tu,
  veLiyatu uTIi, en paci kaLain'tOnE;
  kAviri aNaiyum tAz n'Irp paTappai
  n'el viLai kazani ampar kizavOn,
  10
  n'al aruvan'tai, vAziyar! pulliya
  vEgkaTa viRal varaip paTTa
  Ogkal vAnattu uRaiyinum palavE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
  ampar kizAn aruvan'taiyaik kallATanAr pATiyatu.

  386
  n'eTu n'Ira n'iRai kayattup
  paTu mArit tuLi pOla,
  n'ey tuLLiya vaRai mukakkavum,
  cUTu kizittu vATuUn micaiyavum,
  5
  Un koNTa veN maNTai
  An payattAn muRRu azippavum,
  veytu uNTa viyarppu allatu,
  cey tozilAn viyarppu aRiyAmai
  IttOn, en'tai, icai tanatu Aka;
  10
  vayalE, n'ellin vEli n'ITiya karumpin
  pAttip pan malarp pUt tatumpina;
  puRavE, pul arun'tu pal AyattAn,
  vil irun'ta veg kuRumpinRu;
  kaTalE, kAl tan'ta kalan eNNuvOr
  15
  kAnal punnaic cinai n'ilaikkun'tu;
  kaziyE, ciRu veL uppin koLLai cARRi,
  perug kal n'al n'ATTu umaN olikkun'tu;
  anna n'al n'ATTup porun'am, yAmE;
  porAap porun'arEm;
  20
  kuNa ticai n'inRu kuTamutal celinum,
  kuTa ticai n'inRu kuNamutal celinum,
  vaTa ticai n'inRu tenvayin celinum,
  ten ticai n'inRu kuRukAtu n'ITinum,
  yANTum n'iRka, veLLi; yAm
  25
  vENTiyatu uNarn'tOn tAL vAziyavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  387
  vaL ukira vayal Amai
  veL akaTu kaNTanna,
  vIgku vicip putup pOrvait
  teN kaN mAk kiNai iyakki, 'enRum
  5
  mARu koNTOr matil iTaRi,
  n'IRu ATiya n'aRug kavuLa,
  pUm poRip paNai eruttina,
  vERu vERu paran'tu iyagki,
  vEn'tuTai miLai ayal parakkum
  10
  En'tu kOTTu irum piNart taTak kai,
  tirun'tu tozil pala pakaTu
  pakaip pula mannar paNitiRai tan'tu, n'in
  n'akaip pulavANar n'alkuravu akaRRi,
  mikap poliyar, tan cEvaTi attai!' enRu,
  15
  yAn icaippin, n'ani n'anRu enA,
  pala piRa vAztta irun'tOr enkO?.........
  maruva in n'akar akan.................................
  tirun'tu kazal cEvaTi kuRukal vENTi,
  venRu iragkum viRal muracinOn,
  20
  en ciRumaiyin, izittu n'OkkAn,
  tan perumaiyin takavu n'Okki,
  kunRu uRazn'ta kaLiRu enkO?
  koy uLaiya mA enkO?
  manRu n'iRaiyum n'irai enkO?
  25
  manaik kaLamaroTu kaLam enkO?
  Agku avai, kanavu ena maruLa, vallE, n'anavin
  n'alkiyOnE, n'acaicAl tOnRal,
  Uzi vAzi, pUziyar peru makan!
  piNar maruppu yAnaic ceru miku n'On tAL
  30
  celvak kaTugkO vAziyAtan
  onnAt tevvar uyarkuTai paNittu, ivaN
  viTuvar mAtO n'eTitE n'i
  pul ilai vajcip puRa matil alaikkum
  kallen porun'ai maNalinum, AgkaN
  35
  pal Ur cuRRiya kazani
  ellAm viLaiyum n'ellinum palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn cikkaRpaLLit tujciya celvakkaTugkO vAziyAtanaik kuNTukaT pAliyAtan pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:15:55(இந்திய நேரம்)