தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PiriyANi (Un CORu) PaRRiya KuRippu-piriyANi (Un CORu) PaRRiya KuRippu

 • piriyANi (Un cORu) paRRiya kuRippu

  14
  kaTug kaNNa kol kaLiRRAl
  kAppu uTaiya ezu murukki,
  pon iyal punai tOTTiyAl
  munpu turan'tu, camam tAgkavum;
  5
  pAr uTaitta kuNTu akazi
  n'Ir azuva n'ivappuk kuRittu,
  n'imir pariya mA tAgkavum;
  Avam cErn'ta puRattai tEr micaic
  cApa n'On jAN vaTuk koLa vazagkavum;
  10
  paricilarkku arug kalam n'alkavum; kuricil!
  valiya Akum, n'in tAL tOy taTak kai.
  pulavu n'ARRatta pain' taTi
  pU n'ARRatta pukai koLIi, Un tuvai
  kaRi cORu uNTu varun'tu tozil allatu,
  15
  piRitu tozil aRiyA Akalin, n'anRum
  melliya peruma! tAmE. n'allavarkku
  Ar aNagku Akiya mArpin, porun'arkku
  iru n'ilattu anna n'Onmai,
  ceru miku cEey! n'iR pATun'ar kaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  cEramAn celvak kaTugkO vAziyAtan kapilar kaip paRRi, 'melliyavAmAl n'Umkai' ena, kapilar pATiyatu.

  33
  kAn uRai vAzkkai, kata n'Ay, vETTuvan
  mAn tacai corin'ta vaTTiyum, AymakaL
  tayir koTu van'ta tacumpum, n'iRaiya,
  Erin vAzn'ar pEr il arivaiyar
  5
  kuLak kIz viLain'ta kaLak koL veNNel
  mukan'tanar koTuppa, ukan'tanar peyarum
  tennam poruppan n'al n'ATTuLLum,
  Ez eyil katavam eRin'tu, kaikkoNTu, n'in
  pEzvAy uzuvai poRikkum ARRalai;
  10
  pATun'ar vajci pATa, paTaiyOr
  tAtu eru maRukin pAcaRai poliya,
  pularAp paccilai iTai iTupu toTutta
  malarA mAlaip pan'tu kaNTanna
  Un cORRu amalai pAN kaTumpu aruttum
  15
  cemmaRRu amma, n'in vem munai irukkai
  vallOn taiiya vari vanappu uRRa
  allip pAvai ATu vanappu Eyppa,
  kAma iruvar allatu, yAmattut
  tani makan vazagkAp pani malark kAvin,
  20
  otukkuin tiNi maNal putup pUm paLLi
  vAyil mATan'toRum mai viTai vIzppa,
  n'I Agkuk koNTa vizavinum palavE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  113
  maTTu vAy tiRappavum, mai viTai vIzppavum,
  aTTu AnRu AnAk kozun' tuvai Un cORum
  peTTAgku Iyum peru vaLam pazuni,
  n'aTTanai mannO, munnE; iniyE,
  5
  pAri mAyn'tena, kalagkik kaiyaRRu,
  n'Ir vAr kaNNEm tozutu n'iR paziccic
  cERum vAziyO perum peyarp paRampE!
  kOl tiraL mun kaik kuRun' toTi makaLir
  n'ARu irug kUn'tal kizavaraip paTarn'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan makaLiraip pArppArp paTukkak koNTupOvAn paRampu viTutta kapilar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:42:34(இந்திய நேரம்)