தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mullai-mullai

 • mullai

  117
  maimmIn pukaiyinum, tUmam tOnRinum,
  ten ticai marugkin veLLi OTinum,
  vayalakam n'iRaiya, putal pU malara,
  manaittalai makavai InRa amark kaN
  5
  AmA n'eTu n'irai n'an pul Ara,
  kOol cemmaiyin cAnROr palki,
  peyal pizaippu aRiyAp punpulattatuvE
  piLLai verukin muL eyiRu puraiyap
  pAcilai mullai mukaikkum
  10
  Ay toTi arivaiyar tan'tai n'ATE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  144
  aruLAy AkalO koTitE; iruL vara,
  cIRiyAz cevvazi paNNi, yAza n'in
  kAr etir kAnam pATinEmAka,
  n'Il n'aRu n'eytalin polin'ta uNkaN
  5
  kaluzn'tu, vAr arip pani pUN akam n'anaippa,
  inaital AnALAka, 'iLaiyOy!
  kiLaiyaiman, em kEL veyyORku?' ena,
  yAm tan tozutanam vinava, kAn'taL
  mukai purai viralin kaNNIr tuTaiyA,
  10
  'yAm avan kiLaijarEm allEm; kEL, ini:
  em pOl orutti n'alan n'ayan'tu, enRum,
  varUum' enpa 'vayagku pukazp pEkan
  ollena olikkum tEroTu,
  mullai vEli, n'al UrAnE.'
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAkap paraNar pATiyatu.

  200
  pani varai n'ivan'ta pAcilaip palavin
  kani kavarn'tu uNTa karu viral kaTuvan
  cem muka man'tiyoTu ciRan'tu, cEN viLagki,
  mazai micai aRiyA mAl varai aTukkattu,
  5
  kazai micait tujcum kallaka veRpa!
  n'iNam tinRu cerukkiya n'erupput talai n'eTu vEl,
  kaLam koNTu kanalum kaTugkaN yAnai,
  viLagku maNik koTum pUN, viccikkOvE!
  ivarE, pUt talai aRAap punai koTi mullai
  10
  n'At tazumpu iruppap pATAtuAyinum,
  'kaRagku maNi n'eTun' tEr koLka!' enak koTutta
  paran'tu Ogku ciRappin pAri makaLir;
  yAnE, paricilan, mannum an'taNan; n'IyE,
  varicaiyil vaNakkum vAL mEmpaTun'an;
  15
  n'inakku yAn koTuppak koNmati cinap pOr
  aTagkA mannarai aTakkum
  maTagkA viLaiyuL n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  pAri makaLirai viccik kOnuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

  201
  'ivar yAr?' enkuvaiAyin, ivarE,
  UruTan iravalarkku aruLi, tEruTan
  mullaikku Itta cellA n'al icai,
  paTu maNi yAnai, paRampin kOmAn
  5
  n'eTu mAp pAri makaLir; yAnE
  tan'tai tOzan; ivar en makaLir;
  an'taNan, pulavan, koNTu van'tananE.
  n'IyE, vaTapAl munivan taTavinuL tOnRi,
  cempu punain'tu iyaRRiya cEN n'eTum puricai,
  10
  uvarA Ikai, tuvarai ANTu,
  n'ARpattonpatu vazimuRai van'ta
  vELiruL vELE! viRal pOr aNNal!
  tAr aNi yAnaic cETTu irug kOvE!
  AN kaTan uTaimaiyin, pAN kaTan ARRiya
  15
  oliyaR kaNNip pulikaTi mAal!
  yAn tara, ivaraik koNmati! vAn kavittu
  irug kaTal uTutta iv vaiyakattu, arun' tiRal
  pon paTu mAl varaik kizava! ven vEl
  uTalun'ar uTkum tAnai,
  20
  keTal arugkuraiya n'ATu kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pAri makaLirai irugkOvELuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

  242
  iLaiyOr cUTAr; vaLaiyOr koyyAr;
  n'al yAz maruppin mella vAgki,
  pANan cUTAn; pATini aNiyAL;
  ANmai tOnRa ATavark kaTan'ta
  5
  val vEl cAttan mAyn'ta pinRai
  mullaiyum pUttiyO, ollaiyUr n'ATTE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ollaiyUr kizAn makan perujcAttanaik kuTavAyiR kIrattanAr pATiyatu.

  352
  tEem koNTa veN maNTaiyAn,
  vI...................................................................kaRakkun'tu;
  aval vakutta pacug kuTaiyAn,
  putal mullaip pUp paRikkun'tu;
  5
  Ampal vaLLit toTik kai makaLir
  kunRu ERip punal pAyin,
  puRa vAyAl punal vaLa
  ............................................................ n'oTai n'aRavin
  mA vaN tittan veNNel vEli
  10
  uRan'tai anna uraicAl n'an kalam
  koTuppavum koLAane
  .......................r tan'ta n'Aku iLa vEgkaiyin,
  katirttu oLi tikazum n'uN pal cuNagkin
  mAk kaN malarn'ta mulaiyaL; tannaiyum
  15
  ciRu kOl uLaiyum puravi
  ...................................................................... yamarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:23:53(இந்திய நேரம்)