தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Muyal-muyal

 • muyal

  34
  'An mulai aRutta aRanilOrkkum,
  mAN izai makaLir karuc citaittOrkkum,
  pArppArt tappiya koTumaiyOrkkum,
  vazuvAy marugkil kazuvAyum uLa' ena,
  5
  'n'ilam puTaipeyarvatu Ayinum, oruvan
  ceyti konROrkku uyti il' ena,
  aRam pATinRE Ayizai kaNava!
  'kAlai an'tiyum, mAlai an'tiyum,
  puRavuk karu anna pun pula varakin
  10
  pAl pey punkam tEnoTu mayakki,
  kuRu muyal kozuj cUTu kizitta okkaloTu,
  iratti n'ITiya akan talai manRattu,
  karappu il uLLamoTu vENTu mozi payiRRi,
  amalaik kozuj cORu Arn'ta pANarkku
  15
  akalAc celvam muzuvatum ceytOn,
  em kOn, vaLavan vAzka!' enRu, n'in
  pITu kezu n'On tAL pATEn Ayin,
  paTupu aRiyalanE, pal katirc celvan;
  yAnO tajcam; peruma! iv ulakattu,
  20
  cAnROr ceyta n'anRu uNTAyin,
  imayattu INTi, in kural payiRRi,
  koNTal mA mazai pozin'ta
  n'uN pal tuLiyinum vAziya, palavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

  319
  pUval paTuvil kUval tONTiya
  ceg kaN cil n'Ir peyta cIRil
  munRil irun'ta mutu vAyc cATi
  yAm kaHTu uNTena, vaRitu mAcu inRu;
  5
  paTalai munRil ciRu tinai uNagkal
  puRavum italum aRavum uNkenap
  peytaRku ellinRu pozutE; atanAn,
  muyal cuTTa Ayinum tarukuvEm; pukutan'tu
  Igku irun'tImO, mutu vAyp pANa!
  10
  koTug kOTTu AmAn n'aTugku talaik kuzavi
  pun talaic ciRAar kanRu enap pUTTum
  cIRUr mannan n'erun'ai jAgkar,
  vEn'tu viTu toziloTu cenRanan; van'tu, n'in
  pATini mAlai aNiya,
  15
  vATAt tAmarai cUTTuvan n'inakkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AlagkuTi vagkanAr pATiyatu.

  322
  uzutu Ur kALai Uz kOTu anna
  kavai muL kaLLip pori araip porun'ti,
  putu varaku arikAl karuppai pArkkum
  pun talaic ciRAar vil eTuttu Arppin,
  5
  perug kaN kuRu muyal karug kalan uTaiya
  manRil pAyum van pulattatuvE
  karumpin en'tiram cilaippin, ayalatu.
  iruj cuval vALai piRazum AgkaN,
  taN paNai ALum vEn'tarkkuk
  10
  kaN paTai IyA vElOn UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AvUr kizAr pATiyatu.

  328
  ..........Tai mutal puRavu cErn'tirun'ta
  pun pulac cIRUr, n'el viLaiyAtE;
  varakum tinaiyum uLLavai ellAm
  iraval mAkkaLukku Iyat tolain'tana;
  5
  ................. Tu amain'tananE;
  annan Ayinum, pANa! n'anRum
  veLLattiTum pAluL uRai toTa....
  kaLavup puLi anna viLai....
  ..............vATu Un kozug kuRai
  10
  koy kural ariciyoTu n'ey peytu aTTu,
  tuTuppoTu civaNiya kaLik koL veN cORu
  uNTu, initu irun'ta pin
  ... ... ... ... .... ... tarukuvan mAtO
  tALi mutal n'ITiya ciRu n'aRu mujjai
  15
  muyal van'tu kaRikkum munRil,
  cIRUr mannanaip pATinai celinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pagku ............................. pATiyatu.

  333
  n'IruL paTTa mArip pEr uRai
  mokkuL anna pokuTTu vizik kaNNa,
  karum piTart talaiya, peruj cevik kuRu muyal
  uL Urk kuRum putal tuLLuvana ukaLum
  5
  toLLai manRattu AgkaN paTarin,
  'uNka' ena uNarA uyaviRRu Ayinum,
  tagkinir cenmO, pulavir! n'anRum;
  cenRataR koNTu, manaiyOL virumpi,
  varakum tinaiyum uLLavai ellAm
  10
  iraval mAkkaL uNakkoLat tIrn'tena,
  kuRittu mARu etirppai peRAamaiyin,
  kural uNagku vitait tinai ural vAyp peytu,
  ciRitu puRappaTTanRO ilaLE; tan Ur
  vETTak kuTitoRum kUTTu
  15
  .............................................. uTumpu cey
  pANi n'eTun' tEr vallarOTu UrA,
  vampu aNi yAnai vEn'tu talaivarinum,
  uNpatu mannum atuvE;
  paricil mannum, kurucil koNTatuvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  .................................................................

  334
  kAmaru pazanak kaNpin anna
  tU mayirk kuRun' tAL n'eTuj cevik kuRu muyal,
  pun talaic ciRAar manRattu Arppin,
  paTappu oTugkummE ........... pinpu
  5
  ..................... n UrE manaiyOL
  pANar Arttavum, paricilar Ompavum,
  UN oli aravamoTu kaitUvALE;
  uyar maruppu yAnaip pukar mukattu aNin'ta
  polam .............................. p
  10
  paricil paricilarkku Iya,
  uravu vEl kALaiyum kai tUvAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturait tamizak kUttanAr pATiyatu.

  339
  viyan pulam paTarn'ta pal A n'eTu ERu
  maTalai mAN n'izal acaiviTa, kOvalar
  vI tatai mullaip pUp paRikkun'tu;
  kuRug kOl eRin'ta n'eTuj cevik kuRu muyal
  5
  n'eTu n'Irp parappin vALaiyoTu ukaLun'tu;
  toTalai alkul toTit tOL makaLir
  kaTal ATik kayam pAyn'tu,
  kazi n'eytal pUkkuRUun'tu;
  pain' tazai tuyalvarum ceRu viRaRa..............
  10
  ............................................................................latti
  vaLara vENTum, avaLE, enRum
  Ar amar uzappatum amariyaLAki,
  muRam cevi yAnai vEn'tar
  maRam kezu n'ejcam koNTu oLittOLE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ..............................................................

  384
  menpAlAn uTan aNaii,
  vajcik kOTTu uRagku n'Arai
  aRaik karumpin pU arun'tum;
  vanpAlAn karug kAl varakin
  5
  ......................................................................................
  am kaN kuRu muyala veruva, ayala
  karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
  vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
  irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
  10
  ................................................kiNaiyEm, peruma!
  n'el ennA, pon ennA,
  kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
  .....................manai ennA, avai palavum
  yAn taNTavum, tAn taNTAn,
  15
  n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
  maN n'ANap pukaz vETTu,
  n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
  puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
  annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
  20
  yANTu n'iRka veLLi, mANTa
  uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
  tinRa n'aN pal Un tONTavum,
  van'ta vaikal allatu,
  cenRa ellaic celavu aRiyEnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  395
  men pulattu vayal uzavar
  van pulattup pakaTu viTTu,
  kuRu muyalin kuzaic cUTToTu
  n'eTu vALaip pal uviyal,
  5
  pazaj cORRup pukavu arun'ti,
  putal taLavin pUc cUTi,
  ................................................................
  ...........................ariyalArun'tu;
  manaik kOzip paim payirinnE,
  10
  kAnak kOzik kavar kuraloTu
  n'Irk kOzik kUyp peyarkkun'tu;
  vEy anna men tOLAl,
  mayil anna men cAyalAr,
  kiLi kaTiyinnE,
  15
  akal aLLal puL irIiyun'tu;
  Agku ap pala n'alla pulan aNiyum
  cIr cAnRa vizuc ciRappin,
  ciRu kaN yAnaip peRal arun' tittan
  cellA n'al icai uRan'taik kuNAtu,
  20
  n'eTug kai vENmAn arug kaTip piTavUr
  aRap peyarc cAttan kiLaiyEm, peruma!
  mun n'AL n'aNpakal curan uzan'tu varun'ti,
  katir n'ani ce ...................................... mAlai,
  tan kaTait tOnRi, en uRavu icaittalin,
  25
  tIm kural......... kin arik kural taTAriyoTu,
  Agku n'inRa eRkaNTu,
  ciRitum n'illAn, peritum kURAn,
  arug kalam varavE aruLinan vENTi,
  ...........yena uraittanRi n'alki, tan manaip
  30
  pon pOl maTan'taiyaik kATTi, 'ivanai
  en pOl pORRu' enROnE; ataRkoNTu,
  avan maRavalEnE; piRar uLLalEnE;
  akan jAlam peritu vempinum,
  mika vAnuL eri tOnRinum,
  35
  kuLa mInoTum tAL pukaiyinum,
  peruj cey n'ellin kokku ukir n'imiral
  pacug kaN karunaic cUTToTu mAn'ti,
  'viLaivu onRO veLLam koLka!' ena,
  uLLatum illatum aRiyAtu,
  40
  Agku amain'tanRAl; vAzka, avan tALE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan'ATTup piTavUr kizAr makan perujcAttanai maturai n'akkIrar pATiyatu.

  396
  kIz n'IrAn mIn vazagkun'tu;
  mI n'IrAn, kaN anna, malar pUkkun'tu;
  kazi cuRRiya viLai kazani,
  arip paRaiyAn puL Oppun'tu;
  5
  n'eTun'Ir kUum maNal taN kAn
  men paRaiyAn puL iriyun'tu;
  n'anaik kaLLin manaik kOcar
  tIm tERal n'aRavu makizn'tu,
  tIm kuravaik koLait tAgkun'tu;
  10
  uL ilOrkku vali Akuvan,
  kEL ilOrkkuk kEL Akuvan,
  kazumiya ven vEl vELE,
  vaLa n'Ir vATTARRu eziniyAtan;
  kiNaiyEm, peruma!
  15
  kozun' taTiya cUTu enkO?
  vaLa n'anaiyin maTTu enkO?
  kuRu muyalin n'iNam peytan'ta
  n'aRu n'eyya cORu enkO?
  tiRan'tu maRan'ta kUTTumutal
  20
  mukan'tu koLLum uNavu enkO?
  annavai pala pala
  ...................................................run'ataya
  irum pEr okkal arun'tu ejciya
  aLittu uvappa, IttOn en'tai;
  25
  emmOr Akkak kagkuNTE;
  mAri vAnattu mIn n'AppaN,
  viri katira veN tigkaLin,
  viLagkit tOnRuka, avan kalagkA n'al icai!
  yAmum piRarum vAztta, n'ALum
  30
  n'iraicAl n'an kalan n'alki,
  urai celac ciRakka, avan pATalcAl vaLanE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  vATTARRu eziniyAtanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:35:39(இந்திய நேரம்)