தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'el (aivanam, MUgkil N'el, Cen'n'el, VeNNel)-n'el (aivanam, MUgkil N'el, Cen'n'el, VeNNel)

 • n'el (aivanam, mUgkil n'el, cen'n'el, veNNel)

  22
  tUgku kaiyAn Ogku n'aTaiya,
  uRaz maNiyAn uyar maruppina,
  piRai n'utalAn ceRal n'Okkina,
  pA aTiyAn paNai eruttina,
  5
  tEn citain'ta varai pOla,
  mijiRu Arkkum kamaz kaTAttu,
  ayaRu cOrum iruj cenniya,
  main'tu malin'ta maza kaLiRu
  kan'tu cErpu n'ilaii vazagka;
  10
  pAal n'inRu katir cOrum
  vAn uRaiyum mati pOlum
  mAlai veN kuTai n'IzalAn,
  vAL marugku ilOr kAppu uRagka;
  alagku cen'n'el katir vEyn'ta
  15
  Ay karumpin koTik kUrai,
  cARu koNTa kaLam pOla,
  vERu vERu polivu tOnRa;
  kuRRu AnA ulakkaiyAn
  kalic cummai viyal AgkaN,
  20
  polan' tOTTup pain' tumpai
  micai alagku uLaiya panaip pOz cerIi,
  cina mAn'tar veRik kuravai
  Ota n'Irin peyarpu pogka;
  vAy kAvAtu paran'tu paTTa
  25
  viyan pAcaRaik kAppALa!
  vEn'tu tan'ta paNi tiRaiyAn
  cErn'tavartam kaTumpu Arttum,
  Ogku kolliyOr, aTu porun'a!
  vEza n'Okkin viRal vej cEey!
  30
  vAziya, peruma! n'in varampu il paTaippE,
  n'iR pATiya vayagku cen' n'Ap
  pin piRar icai n'uvalAmai,
  OmpAtu Iyum ARRal em kO!
  'mAn'tarajcEral irumpoRai Ompiya n'ATE
  35
  puttEL ulakattu aRRu' enak kETTu van'tu,
  initu kaNTicin; peruma! munivu ilai,
  vERu pulattu iRukkum tAnaiyoTu,
  cORu paTa n'aTatti n'I tujcAymARE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
  cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRaiyaik kuRug kOziyUr kizAr pATiyatu.

  24
  n'el ariyum irun' tozuvar
  cej jAyiRRu veyil munaiyin,
  teN kaTal tirai micaip pAyun'tu;
  tiN timil van paratavar
  5
  veppu uTaiya maTTu uNTu,
  taN kuravaic cIr tUgkun'tu;
  tUval kalitta tEm pAy punnai
  mel iNark kaNNi milain'ta main'tar
  el vaLai makaLirt talaik kai tarUun'tu;
  10
  vaNTu paTa malarn'ta taN n'aRug kAnal
  muNTakak kOtai oN toTi makaLir
  irum panaiyin kurumpai n'Irum,
  pUg karumpin tIm cARum,
  Ogku maNal kuvavut tAzait
  15
  tIm n'IroTu uTan virAay,
  mun' n'Ir uNTu mun'n'Irp pAyum;
  tAgkA uRaiyuL n'al Ur kezIiya
  OmpA Ikai mA vEL evvi
  punal am putavin mizalaiyoTu kazanik
  20
  kayal Ar n'Arai pOrvil cEkkum,
  pon aNi yAnait tol mutir vELir,
  kuppai n'ellin, muttURu tan'ta
  koRRa n'IL kuTai, koTit tErc ceziya!
  n'inRu n'ilaiiyar n'in n'ALmIn; n'illAtu
  25
  paTAac celIiyar, n'in pakaivar mInE
  n'innoTu, tonRu mUtta uyirinum, uyiroTu
  n'inRu mUtta yAkkai anna, n'in
  ATu kuTi mUtta vizut tiNaic ciRan'ta
  vALin vAzn'ar tAL valam vAztta,
  30
  iraval mAkkaL Ikai n'uvala,
  oN toTi makaLir polagkalattu En'tiya
  taN kamaz tERal maTuppa, makiz ciRan'tu,
  Agku initu ozukumati, peruma! 'Agku atu
  vallun'ar vAzn'tOr' enpa tol icai,
  35
  malar talai ulakattut tOnRi,
  palar, celac cellAtu, n'inRu viLin'tOrE.
  tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
  avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  29
  azal purin'ta aTar tAmarai
  aitu aTarn'ta n'Ul peytu,
  punai vinaip polin'ta polan n'aRun' teriyal
  pARu mayir irun' talai poliyac cUTi,
  5
  pAN muRRuka, n'in n'AL makiz irukkai!
  pAN muRRu ozin'ta pinRai, makaLir
  tOL muRRuka, n'in cAn'tu pular akalam! Agka
  munivu il muRRattu, initu muracu iyampa,
  koTiyOrt teRutalum, cevviyOrkku aLittalum,
  10
  oTiyA muRaiyin maTivu ilai Aki,
  'n'allatan n'alanum tIyatan tImaiyum
  illai' enpOrkku inan Akiliyar!
  n'el viLai kazanip paTu puL Oppun'ar
  ozi maTal viRakin kazi mIn cuTTu,
  15
  veg kaL tolaicciyum, amaiyAr, tegkin
  iLan'Ir utirkkum vaLam miku n'al n'ATu
  peRRanar uvakkum n'in paTai koL mAkkaL
  paRRA mAkkaLin parivu mun'tuRuttu,
  kUvai tuRRa n'AR kAl pan'tarc
  20
  ciRu manai vAzkkaiyin orIi, varun'arkku
  utavi ARRum n'aNpin paNpuTai
  UziRRAka, n'in ceykai! vizavil
  kOTiyar n'Irmai pOla muRaimuRai
  ATun'ar kaziyum iv ulakattu, kUTiya
  25
  n'akaippuRan Aka, n'in cuRRam!
  icaippuRan Aka, n'I Ompiya poruLE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  33
  kAn uRai vAzkkai, kata n'Ay, vETTuvan
  mAn tacai corin'ta vaTTiyum, AymakaL
  tayir koTu van'ta tacumpum, n'iRaiya,
  Erin vAzn'ar pEr il arivaiyar
  5
  kuLak kIz viLain'ta kaLak koL veNNel
  mukan'tanar koTuppa, ukan'tanar peyarum
  tennam poruppan n'al n'ATTuLLum,
  Ez eyil katavam eRin'tu, kaikkoNTu, n'in
  pEzvAy uzuvai poRikkum ARRalai;
  10
  pATun'ar vajci pATa, paTaiyOr
  tAtu eru maRukin pAcaRai poliya,
  pularAp paccilai iTai iTupu toTutta
  malarA mAlaip pan'tu kaNTanna
  Un cORRu amalai pAN kaTumpu aruttum
  15
  cemmaRRu amma, n'in vem munai irukkai
  vallOn taiiya vari vanappu uRRa
  allip pAvai ATu vanappu Eyppa,
  kAma iruvar allatu, yAmattut
  tani makan vazagkAp pani malark kAvin,
  20
  otukkuin tiNi maNal putup pUm paLLi
  vAyil mATan'toRum mai viTai vIzppa,
  n'I Agkuk koNTa vizavinum palavE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  44
  irum piTit tozutiyoTu perug kayam paTiyA,
  n'elluTaik kavaLamoTu n'eym miti peRAa,
  tirun'tu arai n'On veLil varun'ta oRRi,
  n'ilamicaip puraLum kaiya, veytu uyirttu,
  5
  alamaral yAnai urum ena muzagkavum,
  pAl il kuzavi alaRavum, makaLir
  pU il vaRun' talai muTippavum, n'Ir il
  vinai punai n'al il inaikUuk kETpavum,
  innAtu amma, Igku initu iruttal;
  10
  tun arun' tuppin vaya mAn tOnRal!
  aRavai Ayin,' n'inatu' enat tiRattal;
  maRavai Ayin, pOroTu tiRattal;
  aRavaiyum maRavaiyum allaiyAka,
  tiRavAtu aTaitta tiN n'ilaik katavin
  15
  n'IL matil oru ciRai oTugkutal
  n'ANuttakavu uTaittu, itu kANugkAlE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan AvUr muRRiyirun'ta kAlattu aTaittu irun'ta n'eTugkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  58
  n'IyE, taN punal kAvirik kizavanai; ivanE,
  muzu mutal tolain'ta kOLi Alattuk
  kozu n'izal n'eTuj cinai vIz poRuttAgku,
  tollOr mAyn'tenat tuLagkal cellAtu,
  5
  n'al icai mutu kuTi n'aTukku aRat tazIi,
  iLaiyatu Ayinum kiLai arA eRiyum
  arun'arai urumin, porun'araip poRAac
  ceru mAN pajcavar ERE; n'IyE,
  aRam tujcu uRan'taip porun'anai; ivanE,
  10
  n'ellum n'Irum ellArkkum eLiya ena,
  varaiya cAn'tamum, tiraiya muttamum,
  imiz kural muracam mUnRuTan ALum
  tamiz kezu kUTal taN kOl vEn'tE;
  pAl n'iRa uruvin panaik koTiyOnum,
  15
  n'Il n'iRa uruvin n'EmiyOnum, enRu
  iru perun' teyvamum uTan n'inRAagku,
  uru kezu tORRamoTu uTkuvara viLagki,
  innIr Akalin, iniyavum uLavO?
  innum kENmin: n'um icai vAziyavE;
  20
  oruvIr oruvIrkku ARRutir; iruvIrum
  uTan n'ilai tiriyIr Ayin, imiztiraip
  pauvam uTutta ip payam kezu mA n'ilam
  kaiyakappaTuvatu poy AkAtE;
  atanAl, n'alla pOlavum, n'ayava pOlavum,
  25
  tollOr cenRa n'eRiya pOlavum,
  kAtal n'ejcin n'um iTai pukaRku alamarum
  Etil mAkkaL potumozi koLLAtu,
  inRE pOlka, n'um puNarcci; venRu venRu
  aTu kaLattu uyarka, n'um vElE; koTuvarik
  30
  kOLmAk kuyinRa cEN viLagku toTu poRi
  n'eTu n'Irk keNTaiyoTu poRitta
  kuTumiya Aka, piRar kunRu kezu n'ATE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai uTanilai.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanum, pANTiyan veLLiyampalattut tujciya peruvazutiyum, orugku irun'tAraik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

  61
  koNTaik kUzait taN tazaik kaTaiciyar
  ciRu mAN n'eytal AmpaloTu kaTkum,
  malagku miLir, ceRuvin taLampu taTin'tu iTTa
  pazana vALaip parUuk kaN tuNiyal
  5
  putu n'el veN cORRuk kaNNuRai Aka,
  vilAp puTai marugku vicippa mAn'ti,
  n'ITu katirk kazanic cUTu taTumARum
  van kai vinaijar pun talaic ciRAar
  tegku paTu viyan pazam munaiyin, tan'taiyar
  10
  kuRaikkaN n'eTum pOr ERi, vicaittu ezun'tu
  cezug kOL peNNaip pazam toTa muyalum,
  vaikal yANar, n'al n'ATTup porun'an,
  eHku viLagku taTak kai iyal tErc cenni,
  cilait tAr akalam malaikkun'ar uLar enin,
  15
  tAm aRikuvar tamakku uRuti; yAm avan
  ezu uRaz tiNi tOL vazu inRu malain'tOr
  vAzak kaNTanRum ilamE; tAzAtu,
  tirun'tu aTi porun'ta vallOr
  varun'tak kANTal, ataninum ilamE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cOzan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'alagkiLLi cET cenniyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  97
  pOrkku uraiip pukanRu kazitta vAL,
  uTanRavar kAppuTai matil azittalin,
  Un uRa mUzki, uru izan'tanavE;
  vElE, kuRumpu aTain'ta araN kaTan'tu, avar
  5
  n'aRug kaLLin n'ATu n'aittalin,
  curai tazIiya irug kAzoTu
  maTai kalagki n'ilai tirin'tanavE;
  kaLiRE, ezUut tAgkiya katavam malaittu, avar
  kuzUuk kaLiRRuk kuRumpu uTaittalin,
  10
  parUup piNiya toTi kazin'tanavE;
  mAvE, paran'tu orugku malain'ta maRavar
  polam pain' tAr keTap paritalin,
  kaLan uzan'tu acaiiya maRuk kuLampinavE;
  avan tAnum, n'ilam tiraikkum kaTal tAnaip
  15
  polan' tumpaik kazal pANTil
  kaNai poruta tuLait tOlannE.
  AyiTai, uTanROr uytal yAvatu? 'taTan' tAL,
  piNik katir, n'ellin cemmal mUtUr
  n'umakku urittAkal vENTin, cenRu avaRku
  20
  iRukkal vENTum, tiRaiyE; maRuppin,
  olvAn allan, velpOrAn' enac
  collavum tERIrAyin, mel iyal,
  kazal kani vakutta tuNaic cil Oti,
  kuRun' toTi makaLir tOL viTal
  25
  iRumpUtu anRu; aHtu aRin'tu ATuminE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

  109
  aLitOtAnE, pAriyatu paRampE!
  n'aLi koL muracin mUvirum muRRinum,
  uzavar uzAtana n'Anku payan uTaittE:
  onRE, ciRiyilai vetirin n'el viLaiyummE;
  5
  iraNTE, tIm cuLaip palavin pazam UzkkummE;
  mUnRE, kozug koTi vaLLik kizagku vIzkkummE;
  n'AnkE, aNi n'iRa Ori pAytalin, mItu azin'tu,
  tiNi n'eTug kunRam tEn coriyummE.
  vAn kaN aRRu, avan malaiyE; vAnattu,
  10
  mIn kaN aRRu, atan cunaiyE; Agku,
  maramtoRum piNitta kaLiRRinir Ayinum,
  pulamtoRum parappiya tErinir Ayinum,
  tALin koLLalir; vALin tAralan;
  yAn aRikuven, atu koLLum ARE:
  15
  cukir puri n'arampin cIRiyAz paNNi,
  virai oli kUn'tal n'um viRaliyar pin vara,
  ATinir pATinir celinE,
  n'ATum kunRum orugku IyummE.
  tiNai n'occi; tuRai makaL maRuttal.
  avanai avar pATiyatu.

  159
  'vAzum n'ALOTu yANTu pala uNmaiyin,
  tIrtal cellAtu, en uyir' enap pala pulan'tu,
  kOl kAlAkak kuRum pala otugki,
  n'Ul virittanna katuppinaL, kaN tuyinRu,
  5
  munRil pOkA mutirvinaL yAyum;
  pacan'ta mEniyoTu paTar aTa varun'ti,
  marugkil koNTa pal kuRumAkkaL
  picain'tu tina, vATiya mulaiyaL, peritu azin'tu,
  kuppaik kIrai koykaN akaitta
  10
  muRRA iLan' taLir koytukoNTu, uppu inRu,
  n'Ir ulaiAka ERRi, mOr inRu,
  avizp patam maRan'tu, pAcaTaku micain'tu,
  mAcoTu kuRain'ta uTukkaiyaL, aRam paziyA,
  tuvvALAkiya en veyyOLum;
  15
  enRAgku, iruvar n'ejcamum uvappa kAnavar
  kari punam mayakkiya akankaN kollai,
  aivanam vitti, maiyuRak kavini,
  InalcellA EnaRku izumenak
  karuvi vAnam talaii yAgkum,
  20
  Itta n'in pukaz Etti, tokka en,
  paci tinat tiragkiya, okkalum uvappa
  uyarn'tu En'tu maruppin kolkaLiRu peRinum,
  tavirn'tu viTu paricil koLLalen; uvan'tu, n'I
  inpuRa viTutiAyin, ciRitu
  25
  kunRiyum koLval, kUr vEl kumaNa!
  ataRpaTa aruLal vENTuval viRal pukaz
  vacai il vizut tiNaip piRan'ta
  icai mEn' tOnRal! n'iR pATiya yAnE.
  tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  avanai avar pATiyatu.

  171
  inRu celinum tarumE; ciRu varai
  n'inRu celinum tarumE; pinnum,
  'munnE tan'tanen' ennAtu, tunni
  vaikalum celinum, poyyalan Aki,
  5
  yAm vENTiyAgku em vaRug kalam n'iRaippOn;
  tAn vENTiyAgkut tan iRai uvappa
  arun' tozil muTiyarO, tirun'tu vEl koRRan;
  inam mali katac cEk kaLanoTu vENTinum,
  kaLam mali n'ellin kuppai vENTinum,
  10
  arug kalam kaLiRRoTu vENTinum, perun'takai
  piRarkkum anna aRat takaiyannE.
  annan Akalin, en'tai uL aTi
  muLLum n'Ova uRARkatilla!
  IvOr ariya iv ulakattu,
  15
  vAzvOr vAza, avan tAL vAziyavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArik kaNNanAr pATiyatu.

  209
  poykai n'Arai pOrvil cEkkum
  n'eytal am kazani, n'el ari tozuvar
  kUmpu viTu meN piNi avizn'ta Ampal
  akal aTai ariyal mAn'ti, teN kaTal
  5
  paTu tirai in cIrp pANi tUgkum
  men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
  pal kani n'acaii, alku vicumpu ukan'tu,
  peru malai viTarakam cilampa munni,
  pazanuTaip peru maram tIrn'tena, kaiyaRRu,
  10
  peRAtu peyarum puLLinam pOla, n'in
  n'acai tara van'tu, n'in icai n'uval paricilen
  vaRuviyEn peyarkO? vAL mEmpaTun'a!
  IyAy Ayinum, iragkuven allEn;
  n'Oy ilai Akumati; peruma! n'ammuL
  15
  kuRu n'aNi kANkuvatAka n'ALum,
  n'aRum pal olivarum katuppin, tE mozi,
  teriizai makaLir pANi pArkkum
  peru varai anna mArpin,
  ceru vej cEey! n'in makiz irukkaiyE!
  tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  mUvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  253
  en tiRattu avalam koLLal, iniyE;
  vala Ar kaNNi iLaiyar tiLaippa,
  'n'akAal' ena van'ta mARE, ezA n'el
  paig kazai poti kaLain'tanna viLarppin,
  5
  vaLai il, vaRug kai Occi,
  kiLaiyuL oyvalO? kURu n'in uraiyE!
  tiNai potuviyal; tuRai mutupAlai.
  ....................kuLampAtAyanAr pATiyatu.

  287
  tuTi eRiyum pulaiya!
  eRi kOl koLLum izicina!
  kAlam mAriyin ampu taippinum,
  vayal keNTaiyin vEl piRazinum,
  5
  polam punai OTai aNNal yAnai
  ilagku vAl maruppin n'uti maTuttu UnRinum,
  OTal cellAp pITuTaiyALar
  n'eTu n'Irp poykaip piRaziya vALai
  n'elluTai n'eTu n'akark kUTTumutal puraLum,
  10
  taNNaTai peRutal yAvatu? paTinE,
  mAcu il makaLir manRal n'anRum,
  uyar n'ilai ulakattu, n'ukarpa; atanAl
  vampa vEn'tan tAnai
  impar n'inRum kANTirO, varavE!
  tiNai karan'tai; tuRai n'INmozi.
  cAttan'taiyAr pATiyatu.

  318
  koy aTaku vATa, taru viRaku uNagka,
  mayil am cAyal mAayOLoTu
  pacittanRu amma, perun'takai UrE
  manai uRai kurIik kaRai aNal cEval,
  5
  pANar n'arampin cukiroTu, vaya mAn
  kural cey pIliyin izaitta kuTampai,
  peruj cey n'ellin arici Arn'tu, tan
  pun puRap peTaiyoTu vatiyum
  yANarttu Akum vEn'tu vizumuRinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  perug kunRUr kizAr pATiyatu.

  328
  ..........Tai mutal puRavu cErn'tirun'ta
  pun pulac cIRUr, n'el viLaiyAtE;
  varakum tinaiyum uLLavai ellAm
  iraval mAkkaLukku Iyat tolain'tana;
  5
  ................. Tu amain'tananE;
  annan Ayinum, pANa! n'anRum
  veLLattiTum pAluL uRai toTa....
  kaLavup puLi anna viLai....
  ..............vATu Un kozug kuRai
  10
  koy kural ariciyoTu n'ey peytu aTTu,
  tuTuppoTu civaNiya kaLik koL veN cORu
  uNTu, initu irun'ta pin
  ... ... ... ... .... ... tarukuvan mAtO
  tALi mutal n'ITiya ciRu n'aRu mujjai
  15
  muyal van'tu kaRikkum munRil,
  cIRUr mannanaip pATinai celinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pagku ............................. pATiyatu.

  335
  aTal arun' tuppin....................
  ...................kurun'tE mullai enRu
  in' n'Anku allatu pUvum illai;
  karug kAl varakE, irug katirt tinaiyE,
  5
  ciRu koTik koLLE, poRi kiLar avaraiyoTu,
  in' n'Anku allatu uNAvum illai;
  tuTiyan, pANan, paRaiyan, kaTampan, enRu
  in' n'Anku allatu kuTiyum illai;
  onnAt tevvar mun n'inRu vilagki,
  10
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu eRin'tu vIzn'tena,
  kallE paravin allatu,
  n'el ukuttup paravum kaTavuLum ilavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  337
  Arkali yinanE, cONATTu aNNal;
  kavi kai maN AL celvar Ayinum,
  vAL valattu oziyap pATic cenRAar,
  varaltORu akam malara,
  5
  Ital AnA vilagku toTit taTak kaip
  pAri paRampin panic cunai pOla,
  kANTaRku ariyaL Aki, mANTa
  peNmai n'iRain'ta polivoTu, maNNiya
  tukil viri kaTuppa n'uTagki, taNNena
  10
  akil Ar n'aRum pukai aitu cenRu aTagkiya
  kapila n'eTu n'akark kamazum n'ARRamoTu,
  manaic ceRin'tanaLE, vANutal; iniyE,
  aRRanRuAkalin, teRRenap pORRi,
  kAy n'el kavaLam tIRRi, kAvutoRum
  15
  kaTugkaN yAnai kAppanar anRi,
  varutal AnAr vEn'tar; tannaiyar
  poru camam kaTan'ta uru kezu n'eTu vEl
  kuruti paRRiya veruvaru talaiyar;
  maRRu ivar maRanum iRRAl; teRRena
  20
  yAr Akuvarkol tAmE n'Erizai
  urutta pala cuNagku aNin'ta
  maruppu iLa vana mulai jemukkuvOrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kapilar pATiyatu.

  338
  Er paran'ta vayal, n'Ir paran'ta ceRuvin,
  n'el malin'ta manai, pon malin'ta maRukin,
  paTu vaNTu Arkkum pal malark kAvin,
  n'eTu vEL Atan pOn'tai anna,
  5
  peruj cIr arug koNTiyaLE; karuj cinai
  vEmpum Arum pOn'taiyum mUnRum
  malain'ta cenniyar, aNin'ta villar,
  koRRa vEn'tar varinum, tan taka
  vaNagkArkku Ikuvan allan vaN tOTTup
  10
  piNagku katirk kazani n'AppaN, EmuRRu
  uNagku kalan Aziyin tOnRum
  Or eyil mannan oru maTa makaLE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kunRUr kizAr makanAr pATiyatu.

  344
  cen'n'el uNTa pain' tOTTu majjai,
  ceRi vaLai makaLir Oppalin, paRan'tu ezun'tu,
  tuRai n'aNi marutattu iRukkum UroTu,
  n'iRaicAl vizup poruL tarutal onRO
  5
  pukai paTu kUr eri parappip pakai ceytu,
  paNpu il ANmai tarutal onRO
  iraNTinuL onRu AkAmaiyO aritE,
  kAjcip panimuRi Arag kaNNi..................
  kaNi mEvan'tavaL alkul av variyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...............aTain'eTug kalviyAr pATiyatu.

  348
  veNNel arijar taNNumai verIi,
  kaN maTal koNTa tIm tEn iriya,
  kaL arikkum kuyam, ciRu cil
  mIn cIvum pAN cEri,
  5
  vAymozit tazumpan UNUr anna,
  kuvaLai uNkaN ivaLai, tAyE
  InALAyinaL Ayin, AnAtu
  n'izaltoRum n'eTun' tEr n'iRpa, vayintoRum,
  cen' n'utal yAnai piNippa,
  10
  varun'talaman em perun' tuRai maranE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  352
  tEem koNTa veN maNTaiyAn,
  vI...................................................................kaRakkun'tu;
  aval vakutta pacug kuTaiyAn,
  putal mullaip pUp paRikkun'tu;
  5
  Ampal vaLLit toTik kai makaLir
  kunRu ERip punal pAyin,
  puRa vAyAl punal vaLa
  ............................................................ n'oTai n'aRavin
  mA vaN tittan veNNel vEli
  10
  uRan'tai anna uraicAl n'an kalam
  koTuppavum koLAane
  .......................r tan'ta n'Aku iLa vEgkaiyin,
  katirttu oLi tikazum n'uN pal cuNagkin
  mAk kaN malarn'ta mulaiyaL; tannaiyum
  15
  ciRu kOl uLaiyum puravi
  ...................................................................... yamarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  379
  yAnE peRuka, avan tAL n'izal vAzkkai;
  avanE peRuka, en n'A icai n'uvaRal;
  n'el ari tozuvar kUr vAL mazugkin,
  pinnai maRattOTu ariya, kal cettu,
  5
  aLLal yAmaik kUn puRattu urijcum
  n'el amal puravin ilagkai kizavOn
  villiyAtan kiNaiyEm; peruma!
  'kuRun' tAL ERRaik kozug kaN av viLar
  n'aRu n'ey urukki, n'AT cORu IyA,
  10
  vallan, en'tai, paci tIrttal' ena,
  kon varal vAzkkai n'in kiNaivan kURa,
  kETTataRkoNTum vETkai taNTAtu,
  viN tOy talaiya kunRam pinpaTa,
  ......................................ra van'tanen, yAnE
  15
  tAy il tUvAk kuzavi pOla, Agku at
  tiruvuTait tiru manai, aitu tOnRu kamaz pukai
  varu mazai magkulin maRukuTan maRaikkum
  kuRumpu aTu kuNTu akaz n'IL matil UrE.
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  OymAn villiyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  384
  menpAlAn uTan aNaii,
  vajcik kOTTu uRagku n'Arai
  aRaik karumpin pU arun'tum;
  vanpAlAn karug kAl varakin
  5
  ......................................................................................
  am kaN kuRu muyala veruva, ayala
  karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
  vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
  irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
  10
  ................................................kiNaiyEm, peruma!
  n'el ennA, pon ennA,
  kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
  .....................manai ennA, avai palavum
  yAn taNTavum, tAn taNTAn,
  15
  n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
  maN n'ANap pukaz vETTu,
  n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
  puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
  annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
  20
  yANTu n'iRka veLLi, mANTa
  uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
  tinRa n'aN pal Un tONTavum,
  van'ta vaikal allatu,
  cenRa ellaic celavu aRiyEnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  385
  veLLi tOnRa, puLLuk kural iyampa,
  pulari viTiyal pakaTu pala vAztti,
  tan kaTait tOnRinum ilanE; piRan kaTai,
  akankaN taTArip pATu kETTaruLi,
  5
  vaRan yAn n'Igkal vENTi, en arai
  n'Il n'iRac citAar kaLain'tu,
  veLiyatu uTIi, en paci kaLain'tOnE;
  kAviri aNaiyum tAz n'Irp paTappai
  n'el viLai kazani ampar kizavOn,
  10
  n'al aruvan'tai, vAziyar! pulliya
  vEgkaTa viRal varaip paTTa
  Ogkal vAnattu uRaiyinum palavE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
  ampar kizAn aruvan'taiyaik kallATanAr pATiyatu.

  386
  n'eTu n'Ira n'iRai kayattup
  paTu mArit tuLi pOla,
  n'ey tuLLiya vaRai mukakkavum,
  cUTu kizittu vATuUn micaiyavum,
  5
  Un koNTa veN maNTai
  An payattAn muRRu azippavum,
  veytu uNTa viyarppu allatu,
  cey tozilAn viyarppu aRiyAmai
  IttOn, en'tai, icai tanatu Aka;
  10
  vayalE, n'ellin vEli n'ITiya karumpin
  pAttip pan malarp pUt tatumpina;
  puRavE, pul arun'tu pal AyattAn,
  vil irun'ta veg kuRumpinRu;
  kaTalE, kAl tan'ta kalan eNNuvOr
  15
  kAnal punnaic cinai n'ilaikkun'tu;
  kaziyE, ciRu veL uppin koLLai cARRi,
  perug kal n'al n'ATTu umaN olikkun'tu;
  anna n'al n'ATTup porun'am, yAmE;
  porAap porun'arEm;
  20
  kuNa ticai n'inRu kuTamutal celinum,
  kuTa ticai n'inRu kuNamutal celinum,
  vaTa ticai n'inRu tenvayin celinum,
  ten ticai n'inRu kuRukAtu n'ITinum,
  yANTum n'iRka, veLLi; yAm
  25
  vENTiyatu uNarn'tOn tAL vAziyavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  387
  vaL ukira vayal Amai
  veL akaTu kaNTanna,
  vIgku vicip putup pOrvait
  teN kaN mAk kiNai iyakki, 'enRum
  5
  mARu koNTOr matil iTaRi,
  n'IRu ATiya n'aRug kavuLa,
  pUm poRip paNai eruttina,
  vERu vERu paran'tu iyagki,
  vEn'tuTai miLai ayal parakkum
  10
  En'tu kOTTu irum piNart taTak kai,
  tirun'tu tozil pala pakaTu
  pakaip pula mannar paNitiRai tan'tu, n'in
  n'akaip pulavANar n'alkuravu akaRRi,
  mikap poliyar, tan cEvaTi attai!' enRu,
  15
  yAn icaippin, n'ani n'anRu enA,
  pala piRa vAztta irun'tOr enkO?.........
  maruva in n'akar akan.................................
  tirun'tu kazal cEvaTi kuRukal vENTi,
  venRu iragkum viRal muracinOn,
  20
  en ciRumaiyin, izittu n'OkkAn,
  tan perumaiyin takavu n'Okki,
  kunRu uRazn'ta kaLiRu enkO?
  koy uLaiya mA enkO?
  manRu n'iRaiyum n'irai enkO?
  25
  manaik kaLamaroTu kaLam enkO?
  Agku avai, kanavu ena maruLa, vallE, n'anavin
  n'alkiyOnE, n'acaicAl tOnRal,
  Uzi vAzi, pUziyar peru makan!
  piNar maruppu yAnaic ceru miku n'On tAL
  30
  celvak kaTugkO vAziyAtan
  onnAt tevvar uyarkuTai paNittu, ivaN
  viTuvar mAtO n'eTitE n'i
  pul ilai vajcip puRa matil alaikkum
  kallen porun'ai maNalinum, AgkaN
  35
  pal Ur cuRRiya kazani
  ellAm viLaiyum n'ellinum palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn cikkaRpaLLit tujciya celvakkaTugkO vAziyAtanaik kuNTukaT pAliyAtan pATiyatu.

  390
  aRavai n'ejcattu Ayar, vaLarum
  maRavai n'ejcattu AyivALar,
  arumpu alar cerun'ti n'eTug kAl malar kamaz,
  .........................................................manna muRRattu,
  5
  Arvalar kuRukin allatu, kAvalar
  kanavinum kuRukAk kaTiyuTai viyal n'akar,
  malaik kaNattu anna mATam cilampa, en
  arik kural taTAri iriya oRRip
  pATi n'inRa pal n'AL anRiyum,
  10
  cenRa jAnRaic cenRu paTar iravin
  van'tataR koNTu, 'n'eTug kaTai n'inRa
  pun talaip porun'an aLiyantAn' ena,
  tannuzaik kuRukal vENTi, en arai
  mutu n'Irp pAci anna uTai kaLain'tu,
  15
  tiru malar anna putu maTik koLIi,
  makiz taral marapin maTTE anRiyum,
  amiztu ana marapin Un tuvai aTicil
  veLLi veN kalattu UTTal anRi,
  mun Urp potiyil cErn'ta men n'aTai
  20
  irum pEr okkal perum pulampu akaRRa,
  akaTu n'anai vEgkai vI kaNTanna
  pakaTu taru cen'n'el pOroTu n'alki,
  'koNTi peRuka!' enROnE uN tuRai
  malai alar aNiyum talai n'Ir n'ATan;
  25
  kaNTAR koNTum avan tirun'tu aTi vAztti,
  .............................................................................................................................
  vAn aRiyala en pATu paci pOkkal;
  aNNal yAnai vEn'tar
  uNmaiyO, aRiyal? kANpu aRiyalarE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

  391
  taN tuLi pala pozin'tu ezili icaikkum
  viNTu anaiya viN tOy piRagkal
  mukaTuRa uyarn'ta n'ellin makiz varap
  pakaTu taru peru vaLam vAztti, peRRa
  5
  tirun'tA mUri paran'tu paTak keNTi,
  ariyal Arkaiyar uNTu initu uvakkum
  vEgkaTa varaippin vaTa pulam pacittena,
  Igku van'tu iRutta en irum pEr okkal
  tIrkai viTukkum paNpu ila mutukuTi
  10
  n'ana...............................................vinavalin,
  'munnum van'tOn marugkilan, innum
  aLiyan Akalin, porun'an ivan' ena,
  n'in uNarn'tu aRiyun'ar en uNarn'tu kURa,
  kANku van'ticin, peruma!...........................
  15
  ..........perug kazi n'uzaimIn arun'tum
  tutain'ta tUvi am putAam cEkkum
  tatain'ta punal n'in cezu n'akar varaippin,
  n'ejcu amar kAtal n'in veyyOLoTu,
  in tuyi........................... jcAl
  20
  tuLi patan aRin'tu poziya,
  vEli Ayiram viLaika, n'in vayalE!
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  poRaiyARRu kizAnaik kallATanAr pATiyatu.

  395
  men pulattu vayal uzavar
  van pulattup pakaTu viTTu,
  kuRu muyalin kuzaic cUTToTu
  n'eTu vALaip pal uviyal,
  5
  pazaj cORRup pukavu arun'ti,
  putal taLavin pUc cUTi,
  ................................................................
  ...........................ariyalArun'tu;
  manaik kOzip paim payirinnE,
  10
  kAnak kOzik kavar kuraloTu
  n'Irk kOzik kUyp peyarkkun'tu;
  vEy anna men tOLAl,
  mayil anna men cAyalAr,
  kiLi kaTiyinnE,
  15
  akal aLLal puL irIiyun'tu;
  Agku ap pala n'alla pulan aNiyum
  cIr cAnRa vizuc ciRappin,
  ciRu kaN yAnaip peRal arun' tittan
  cellA n'al icai uRan'taik kuNAtu,
  20
  n'eTug kai vENmAn arug kaTip piTavUr
  aRap peyarc cAttan kiLaiyEm, peruma!
  mun n'AL n'aNpakal curan uzan'tu varun'ti,
  katir n'ani ce ...................................... mAlai,
  tan kaTait tOnRi, en uRavu icaittalin,
  25
  tIm kural......... kin arik kural taTAriyoTu,
  Agku n'inRa eRkaNTu,
  ciRitum n'illAn, peritum kURAn,
  arug kalam varavE aruLinan vENTi,
  ...........yena uraittanRi n'alki, tan manaip
  30
  pon pOl maTan'taiyaik kATTi, 'ivanai
  en pOl pORRu' enROnE; ataRkoNTu,
  avan maRavalEnE; piRar uLLalEnE;
  akan jAlam peritu vempinum,
  mika vAnuL eri tOnRinum,
  35
  kuLa mInoTum tAL pukaiyinum,
  peruj cey n'ellin kokku ukir n'imiral
  pacug kaN karunaic cUTToTu mAn'ti,
  'viLaivu onRO veLLam koLka!' ena,
  uLLatum illatum aRiyAtu,
  40
  Agku amain'tanRAl; vAzka, avan tALE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan'ATTup piTavUr kizAr makan perujcAttanai maturai n'akkIrar pATiyatu.

  399
  aTu makaL mukan'ta aLavA veNNel
  toTi mAN ulakkaip parUuk kuRRu arici
  kATi veL ulaik koLIi, n'Izal
  Ogku cinai mAvin tIm kani n'aRum puLi,
  5
  mOTTu iru varAal kOTTu mIn kozug kuRai,
  ceRuvin vaLLai, ciRu koTip pAkal,
  pAtiri Uz mukai aviz viTuttanna
  mey kaLain'tu, inanoTu viraii,
  mUzppap peyta muzu avizp puzukkal,
  10
  azikaLin paTun'ar kaLi aTa vaikin,
  pazajcORu ayilum muzagku n'Irp paTappaik
  kAvirik kizavan, mAyA n'al icaik
  kiLLivaLavan uLLi, avaR paTartum;
  cellEn cellEn, piRar mukam n'OkkEn;
  15
  n'eTug kazait tUNTil viTu mIn n'oTuttu,
  kiNaimakaL aTTa pAval puLigkUz
  pozutu maRuttu uNNum uNTiyEn, azivu koNTu,
  oru ciRai irun'tEn; ennE! 'iniyE,
  aRavar aRavan, maRavar maRavan,
  20
  maLLar maLLan, tollOr marukan,
  icaiyin koNTAn, n'acai amutu uNka' ena,
  mIp paTarn'tu iRan'tu, van kOl maNNi,
  vaL parin'tu kiTan'ta.......................maNakka
  vicippuRuttu amain'ta putuk kAzp pOrvai,
  25
  alakin mAlai Arppa vaTTittu,
  kaTiyum uNavu ennak kaTavuTkum toTEn,
  'kaTun' tEr aLLaRku acAvA n'On cuval
  pakaTE attai yAn vENTi van'tatu' ena,
  onRu yAn peTTAaLavai, anRE
  30
  AnRu viTTanan attai, vicumpin
  mIn pUttanna uruvap pal n'irai
  UrtiyoTu n'alkiyOnE; cIr koLa
  izumena izitarum aruvi,
  vAn tOy uyar cimait tOnRik kOvE.
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  tAmAn tOnRik kOnai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:29:44(இந்திய நேரம்)