தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Parutti-parutti

 • parutti

  125
  paruttip peNTin panuval anna,
  n'eruppuc cinam taNin'ta n'iNam tayagku kozug kuRai,
  parUuk kaL maNTaiyoTu, Uz mARu peyara
  uNkum, en'tai! n'iR kANku van'ticinE,
  5
  n'aLLAtAr miTal cAytta
  vallALa! n'in makiz irukkaiyE.
  uzuta n'On pakaTu azi tinRAgku
  n'al amiztu Aka, n'I n'ayan'tu uNNum n'aRavE;
  kunRattu anna kaLiRu peyara,
  10
  kaTan'tu aTTu venROnum, n'iR kURummE;
  'velIiyOn ivan' ena,
  'kazal aNip polin'ta cEvaTi n'ilam kavarpu
  virain'tu van'tu, camam tAgkiya,
  val vEl malaiyan allan Ayin,
  15
  n'al amar kaTattal eLituman, n'amakku' enat
  tORROntAnum, n'iR kURummE,
  'tolaiiyOn ivan' ena,
  oru n'I Ayinai peruma! peru mazaikku
  irukkai cAnRa uyar malait
  20
  tirut taku cEey! n'iR peRRicinOrkkE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cEramAn mAn'tarajcEral irumpoRaiyum cOzan irAca cUyam vETTa perun'aRkiLLiyum porutavazi, cOzaRkut tuppAkiya tErvaNmalaiyanai vaTama vaNNakkan perujcAttanAr pATiyatu.

  299
  parutti vElic cIRUr mannan
  uzuttu atar uNTa Oy n'aTaip puravi,
  kaTal maNTu tONiyin, paTai mukam pOza
  n'eymiti arun'tiya, koy cuval eruttin,
  5
  taNNaTai mannar, tAruTaip puravi,
  aNagkuTai murukan kOTTattuk
  kalam toTA makaLirin, ikan'tu n'inRavvE.
  tiNai n'occi; tuRai kutirai maRam.
  ponmuTiyAr pATiyatu.

  324
  verukku viTai anna vekuL n'Okkuk kayan' talai,
  puL Un tinRa pulavu n'ARu kaya vAy,
  veL vAy vETTuvar vIz tuNai makAar
  ciRiyilai uTaiyin curaiyuTai vAl muL
  5
  Uka n'uN kOl ceRitta ampin,
  valAar valvil kulAvarak kOli,
  parutti vElik karuppai pArkkum
  pun pulam tazIiya am kuTic cIRUr,
  kumiz uN veLLai paku vAy peyartta
  10
  veN kAz tAya vaN kAl pan'tar,
  iTaiyan pottiya ciRu tI viLakkattu,
  pANaroTu irun'ta n'ANuTai n'eTun'takai
  valam paTu tAnai vEn'tarkku
  ulan'tuzi ulakkum n'ejcu aRi tuNaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AlattUr kizAr pATiyatu.

  326
  Ur mutu vElip pAr n'aTai verukin
  iruL pakai verIiya n'Aku iLam pETai
  uyir n'aTukkuRRup pulA viTTu araRRa,
  ciRaiyum ceRRaiyum puTaiyun'aL ezun'ta
  5
  paruttip peNTin ciRu tI viLakkattu,
  kavirp pU n'eRRic cEvalin taNiyum
  aru miLai irukkaiyatuvE manaiviyum,
  vETTac ciRAar cEN pulam paTarAtu,
  paTappaik koNTa kuRun' tAL uTumpin
  10
  vizukku n'iNam peyta tayirk kaN vitavai,
  yANar n'allavai pANaroTu, orAgku
  varu virun'tu ayarum viruppinaL; kizavanum,
  aruj camam tataiyat tAkki, peruj camattu
  aNNal yAnai aNin'ta
  15
  pon cey OTaip perum paricilanE.
  tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
  tagkAl poRkollanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:21:14(இந்திய நேரம்)