தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pacu (A,An, N'irai, KaRavai)-pacu (A,An, N'irai, KaRavai)

 • pacu (A,An, n'irai, kaRavai)

  5
  erumai anna karug kal iTai tORu,
  Anin parakkum yAnaiya, munpin,
  kAnaka n'ATanai! n'IyO, peruma!
  n'I Or Akalin, n'in onRu mozival:
  5
  aruLum anpum n'Ikki, n'IgkA
  n'irayam koLpavaroTu onRAtu, kAval,
  kuzavi koLpavarin, Ompumati!
  aLitO tAnE; atu peRal arug kuraittE.
  tiNai pATANtiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; poruNmozik kAjciyum Am.
  cEramAn karuvUr ERiya oL vAT kOp perujcEral irumpoRaiyaik kaNTa jAnRu, n'in uTampu peRuvAyAka!' ena, avanaic cenRu kaNTu, tam uTampu peRRu n'inRa n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

  9
  'Avum, An iyaR pArppana mAkkaLum,
  peNTirum, piNiyuTaiyIrum, pENit
  ten pula vAzn'arkku arug kaTan iRukkum
  pon pOl putalvarp peRAatIrum,
  5
  em ampu kaTi viTutum, n'um araN cErmin' ena,
  aRattu ARu n'uvalum pUTkai, maRattin
  kol kaLiRRu mImicaik koTi vicumpu n'izaRRum
  em kO, vAziya, kuTumi tam kOc
  cen' n'Irp pacum pon vayiriyarkku Itta,
  10
  mun'n'Ir vizavin, n'eTiyOn
  n'al n'Irp paHRuLi maNalinum palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  34
  'An mulai aRutta aRanilOrkkum,
  mAN izai makaLir karuc citaittOrkkum,
  pArppArt tappiya koTumaiyOrkkum,
  vazuvAy marugkil kazuvAyum uLa' ena,
  5
  'n'ilam puTaipeyarvatu Ayinum, oruvan
  ceyti konROrkku uyti il' ena,
  aRam pATinRE Ayizai kaNava!
  'kAlai an'tiyum, mAlai an'tiyum,
  puRavuk karu anna pun pula varakin
  10
  pAl pey punkam tEnoTu mayakki,
  kuRu muyal kozuj cUTu kizitta okkaloTu,
  iratti n'ITiya akan talai manRattu,
  karappu il uLLamoTu vENTu mozi payiRRi,
  amalaik kozuj cORu Arn'ta pANarkku
  15
  akalAc celvam muzuvatum ceytOn,
  em kOn, vaLavan vAzka!' enRu, n'in
  pITu kezu n'On tAL pATEn Ayin,
  paTupu aRiyalanE, pal katirc celvan;
  yAnO tajcam; peruma! iv ulakattu,
  20
  cAnROr ceyta n'anRu uNTAyin,
  imayattu INTi, in kural payiRRi,
  koNTal mA mazai pozin'ta
  n'uN pal tuLiyinum vAziya, palavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

  117
  maimmIn pukaiyinum, tUmam tOnRinum,
  ten ticai marugkin veLLi OTinum,
  vayalakam n'iRaiya, putal pU malara,
  manaittalai makavai InRa amark kaN
  5
  AmA n'eTu n'irai n'an pul Ara,
  kOol cemmaiyin cAnROr palki,
  peyal pizaippu aRiyAp punpulattatuvE
  piLLai verukin muL eyiRu puraiyap
  pAcilai mullai mukaikkum
  10
  Ay toTi arivaiyar tan'tai n'ATE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  138
  Aninam kalitta atar pala kaTan'tu,
  mAninam kalitta malai pin oziya,
  mIninam kalitta tuRai pala n'In'ti,
  uLLi van'ta, vaL uyirc cIRiyAz,
  5
  citAar uTukkai, mutAarip pANa!
  n'IyE, pEr eNNalaiyE; n'in iRai,
  'mARi vA' ena moziyalan mAtO;
  oli irug katuppin Ayizai kaNavan
  kiLi marIiya viyan punattu
  10
  maran aNi perug kural anaiyan Atalin,
  n'innai varutal aRin'tanar yArE?
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
  avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  152
  'vEzam vIztta vizut toTaip pakazi
  pEz vAy uzuvaiyaip perumpiRitu uRIi,
  puzal talaip pukark kalai uruTTi, ural talaik
  kEzaR panRi vIza, ayalatu
  5
  Azal puRRattu uTumpil ceRRum,
  val vil vETTam valam paTuttu irun'tOn,
  pukazcAl ciRappin ampu mikat tiLaikkum
  kolaivan yArkolO? kolaivan maRRu ivan
  vilaivan pOlAn; veRukkai n'anku uTaiyan;
  10
  Aram tAzn'ta am pakaTTu mArpin,
  cAral aruvip paya malaik kizavan,
  Ori kolO? allankollO?
  pATuval, viRali! Or vaNNam; n'Irum
  maN muzA amaimin; paN yAz n'iRumin;
  15
  kaN viTu tUmpin kaLiRRu uyir toTumin;
  ellari toTumin; AkuLi toTumin;
  patalai oru kaN paiyena iyakkumin;
  matalai mAk kOl kaivalam tamin' enRu,
  iRaivan Akalin, collupu kuRuki,
  20
  mU Ez tuRaiyum muRaiyuLik kazippi,
  'kO' enap peyariya kAlai, Agku atu
  tan peyar Akalin n'ANi, maRRu, 'yAm
  n'ATTiTan n'ATTiTan varutum; Igku Or
  vETTuvar illai, n'in oppOr' ena,
  25
  vETTatu moziyavum viTAan, vETTattil
  tAn uyir cekutta mAn n'iNap puzukkOTu,
  An urukku anna vEriyai n'alki,
  tan malaip piRan'ta tA il n'an pon,
  pal maNik kuvaiyoTum viraii, 'koNm' ena,
  30
  curattiTai n'alkiyOnE viTarc cimai
  Ogku irug kollip porun'an,
  OmpA Ikai viRal veyyOnE!
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  val vil Oriyai vanparaNar pATiyatu.

  168
  aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
  kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
  kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
  kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
  5
  n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
  uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
  mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
  marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
  mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
  10
  vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
  cAn'ta viRakin uvitta punkam
  kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
  cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
  UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
  15
  n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
  vaTi n'avil ampin villOr peruma!
  kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
  vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
  poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
  20
  pATupa enpa paricilar, n'ALum
  IyA mannar n'ANa,
  vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
  piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.

  204
  'I' ena irattal izin'tanRu; atan etir,
  'IyEn' enRal ataninum izin'tanRu;
  'koL' enak koTuttal uyarn'tanRu; atan etir,
  'koLLEn' enRal ataninum uyarn'tanRu;
  5
  teN n'Irp parappin imiz tiraip perug kaTal
  uNNAr Akupa, n'Ir vETTOrE;
  Avum mAvum cenRu uNa, kalagki,
  cERRoTu paTTa ciRumaittuAyinum,
  uNn'Ir marugkin atar pala Akum;
  10
  puLLum pozutum pazittal allatai,
  uLLic cenROrp paziyalar; atanAl
  pulavEn vAziyar, Ori! vicumpil
  karuvi vAnam pOla
  varaiyAtu curakkum vaLLiyOy! n'innE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  valvil Oriyaik kazaitinyAnaiyAr pATiyatu.

  224
  aruppam pENAtu amar kaTan'tatUum;
  tuNai puNar AyamoTu tacumpu uTan tolaicci,
  iru pAN okkal kaTumpu puran'tatUum;
  aRam aRak kaNTa n'eRi mAN avaiyattu,
  5
  muRai n'aRku aRiyun'ar munnuRap pukazn'ta
  tU iyal koLkait tukaL aRu makaLiroTu,
  paruti uruvin pal paTaip puricai,
  eruvai n'ukarcci, yUpa n'eTun' tUN,
  vEta vELvit tozil muTittatUum;
  10
  aRin'tOn manRa aRivuTaiyALan:
  iRan'tOn tAnE; aLittu iv ulakam!
  aruvi mARi, ajcu varak karuki,
  peru vaRag kUrn'ta vEnil kAlai,
  pacitta Ayattup payan n'irai tarumAr,
  15
  pU vAL kOvalar pUvuTan utirak
  koytu kaTTu azitta vEgkaiyin,
  mel iyal makaLirum izai kaLain'tanarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

  230
  kanRu amar Ayam kAnattu alkavum,
  veg kAl vampalar vENTu pulattu uRaiyavum,
  kaLam mali kuppai kAppu ila vaikavum,
  vilagku pakai kaTin'ta kalagkAc cegkOl,
  5
  vaiyakam pukazn'ta vayagku vinai oL vAL,
  poyyA ezini porutu kaLam cEra
  InROL n'Itta kuzavi pOla,
  tan amar cuRRam talaittalai inaiya,
  kaTum paci kalakkiya iTumpai kUr n'ejcamoTu
  10
  n'Oy uzan'tu vaikiya ulakinum, mika n'ani
  n'I izan'tanaiyE, aRan il kURRam!
  vAztalin varUum vayal vaLan aRiyAn,
  vIz kuTi uzavan vittu uNTAagku
  oruvan Ar uyir uNNAy Ayin,
  15
  n'ErAr pal uyir paruki,
  Arkuvai mannO, avan amar aTu kaLattE.
  tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai.
  atiyamAn takaTUr porutu vIzn'ta eziniyai aricil kizAr pATiyatu.

  258
  muL kAl kArai mutu pazan Eyppat
  teRippa viLain'ta tIm kan'tAram
  n'iRutta Ayam talaiccenRu uNTu,
  paccUn tinRu, pain' n'iNam perutta
  5
  eccil Irg kai vilpuRam timiri,
  pulam pukkananE, pul aNal kALai;
  oru muRai uNNAaLavai, peru n'irai
  Urp puRam n'iRaiyat tarukuvan; yArkkum
  toTutal Ompumati, mutu kaL cATi;
  10
  A tarak kazumiya tukaLan,
  kAytalum uNTu, ak kaL veyyOnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ......................ulOccanAr pATiyatu.

  259
  ERuTaip peru n'irai peyartara, peyarAtu,
  ilai putai perug kATTut talai karan'tu irun'ta
  val vil maRavar oTukkam kANAy;
  cellal, cellal; ciRakka, n'in uLLam,
  5
  muruku meyp paTTa pulaitti pOlat
  tAvupu teRikkum AnmEl
  puTai ilagku oL vAL punai kazalOyE!
  tiNai karan'tai; tuRai ceru malaital; piLLaip peyarcciyum Am.
  .......................kOTai pATiya perumpUtanAr pATiyatu.

  260
  vaLarat toTinum, vauvupu tirin'tu,
  viLari uRutarum tIm toTai n'inaiyA,
  taLarum n'ejcam talaii, manaiyOL
  uLarum kUn'tal n'Okki, kaLara
  5
  kaLLi n'Izal kaTavuL vAztti,
  paci paTu marugkulai, kacipu, kaitozAa,
  'kANalenkol?' ena vinavinai varUum
  pANa! kENmati, yANaratu n'ilaiyE:
  puravut toTuttu uNkuvaiAyinum, iravu ezun'tu
  10
  evvam koLkuvaiAyinum, iraNTum,
  kaiyuL pOlum; kaTitu aNmaiyavE
  mun Urp pUcalin tOnRi, tan Ur
  n'eTu n'irai tazIiya mILiyALar
  viTu kaNai n'Ittam tuTi puNai Aka,
  15
  venRi tan'tu, konRu kOL viTuttu,
  vaiyakam pulampa vaLaiiya pAmpin
  vai eyiRRu uyn'ta matiyin, maRavar
  kaiyakattu uyn'ta kanRuTaip pal An
  n'iraiyoTu van'ta uraiyan Aki,
  20
  uri kaLai aravam mAna, tAnE
  aritu cel ulakil cenRanan; uTampE,
  kAnac ciRRiyARRu arug karaik kAl uRRu,
  kampamoTu tuLagkiya ilakkam pOla,
  ampoTu tuLagki ANTu ozin'tanRE;
  25
  uyar icai veRuppat tOnRiya peyarE,
  maTamcAl majjai aNi mayir cUTTi,
  iTam piRar koLLAc ciRu vazi,
  paTam cey pan'tark kal micaiyatuvE.
  tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai; pANpATTum Am.
  ......................vaTamOtag kizAr pATiyatu.

  261
  an'tO! en'tai aTaiyAp pEr il!
  vaNTu paTu n'aRavin taNTA maNTaiyoTu
  varaiyAp peruj cORRu muri vAy muRRam,
  veRRu yARRu ampiyin eRRu? aRRu Akak
  5
  kaNTanen, manRa; cOrka, en kaNNE;
  vaiyam kAvalar vaLam kezu tiru n'akar,
  maiyal yAnai ayAvuyirttanna
  n'ey ulai corin'ta mai Un Ocai
  putukkaN mAkkaL cetukkaN Arap
  10
  payan'tanai, mannAl, munnE! iniyE
  pal A tazIiya kallA val vil
  uzaik kural kUkai azaippa ATTi,
  n'Aku mulai anna n'aRum pUg karan'tai
  viraku aRiyALar marapin cUTTa,
  15
  n'irai ivaN tan'tu, n'aTukal Akiya
  ven vEl viTalai inmaiyin pulampi,
  koym mazit talaiyoTu kaimmaiyuRak kalagkiya
  kazi kala makaTUup pOlap
  pullenRanaiyAl, pal aNi izan'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  .....................AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

  262
  n'aRavum toTumin; viTaiyum vIzmin;
  pAcuval iTTa pun kAl pan'tarp
  punal tarum iLa maNal n'iRaiyap peymmin
  onnAr munnilai murukki, pin n'inRu,
  5
  n'iraiyoTu varUum ennaikku
  uzaiyOr tanninum peruj cAyalarE.
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu; talaittORRamum Am.
  ....................maturaip pErAlavAyAr pATiyatu.

  263
  perug kaLiRRu aTiyin tOnRum oru kaN
  irum paRai iravala! cERiAyin,
  tozAtanai kazital Ompumati; vazAtu,
  vaNTu mEmpaTUum, iv vaRan'ilai ARE
  5
  pal At tiraL n'irai peyartarap peyartan'tu,
  kallA iLaiyar n'Igka n'IgkAn,
  vil umiz kaTug kaNai mUzka,
  kol punal ciRaiyin vilagkiyOn kallE.
  tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRun'ilai.
  ......................................................................

  264
  paraluTai marugkin patukkai cErtti,
  maral vakun'tu toTutta cem pUg kaNNiyoTu,
  aNi mayil pIli cUTTi, peyar poRittu,
  ini n'aTTanarE, kallum; kanRoTu
  5
  kaRavai tan'tu pakaivar OTTiya
  n'eTun'takai kazin'tamai aRiyAtu,
  inRum varumkol, pANaratu kaTumpE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ....................uRaiyUr iLampon vANikanAr pATiyatu.

  265
  Ur n'ani iRan'ta pAr mutir paRan'talai,
  Ogku n'ilai vEgkai oL iNar n'aRu vIp
  pOn'tai am tOTTin punain'tanar toTuttu,
  pal An kOvalar paTalai cUTTa,
  5
  kal AyinaiyE kaTu mAn tOnRal!
  vAn ERu puraiyum n'in tAL n'izal vAzkkaip
  paricilar celvam anRiyum, viri tArk
  kaTum pakaTTu yAnai vEn'tar
  oTugkA venRiyum, n'innoTu celavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ......................cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun' tumpiyAr pATiyatu.

  269
  kuyil vAy anna kUrmukai atiral
  payilAtu alkiya pal kAz mAlai
  mai irum pittai poliyac cUTTi,
  puttakal koNTa pulik kaN veppar
  5
  onRu iru muRai irun'tu uNTa pinRai,
  uvalaik kaNNit tuTiyan van'tena,
  pizi makiz valci vENTa, maRRu itu
  koLLAy enpa, kaLLin vAztti;
  karan'tai n'ITiya aRin'tu mARu ceruvil
  10
  pal An ina n'irai tazIiya villOr,
  koTuj ciRaik kurUup parun'tu Arppa,
  taTin'tu mARu peyarttatu, ik karug kai vALE.
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
  auvaiyAr pATiyatu.

  275
  kOTTag kaNNiyum, koTun'tirai ATaiyum,
  vETTatu colli vEn'tanait toTuttalum,
  ottanRu mAtO, ivaRkE; ceRRiya
  tiNi n'ilai alaRak kUvai pOzn'tu, tan
  5
  vaTi mAN eHkam kaTimukattu En'ti,
  'Ompumin, Ompumin, ivaN!' ena, OmpAtu,
  toTar koL yAnaiyin kuTar kAl taTpa,
  kanRu amar kaRavai mAna,
  mun camattu etirn'ta tan tOzaRku varumE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  orUuttanAr pATiyatu.

  319
  pUval paTuvil kUval tONTiya
  ceg kaN cil n'Ir peyta cIRil
  munRil irun'ta mutu vAyc cATi
  yAm kaHTu uNTena, vaRitu mAcu inRu;
  5
  paTalai munRil ciRu tinai uNagkal
  puRavum italum aRavum uNkenap
  peytaRku ellinRu pozutE; atanAn,
  muyal cuTTa Ayinum tarukuvEm; pukutan'tu
  Igku irun'tImO, mutu vAyp pANa!
  10
  koTug kOTTu AmAn n'aTugku talaik kuzavi
  pun talaic ciRAar kanRu enap pUTTum
  cIRUr mannan n'erun'ai jAgkar,
  vEn'tu viTu toziloTu cenRanan; van'tu, n'in
  pATini mAlai aNiya,
  15
  vATAt tAmarai cUTTuvan n'inakkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AlagkuTi vagkanAr pATiyatu.

  323
  pulippAR paTTa AmAn kuzavikkuc
  cinam kazi mUtAk kanRu maTuttu UTTum
  kA ... ... ... ... ..... ..... ...... ...... ..... kku
  uLLiyatu curakkum OmpA Ikai,
  5
  veL vEl Avam Ayin, oL vAL
  kaRaiyaTi yAnaikku allatu
  uRai kazippu aRiyA, vElOn UrE.
  ........................................................
  ................TAr kizAr pATiyatu.

  325
  kaLiRu n'IRu ATiya viTu n'ila marugkin,
  vampap perum peyal varain'tu corin'tu iRan'tena,
  kuzi koL cil n'Ir kurAal uNTalin,
  cERu kiLaittiTTa kaluz kaN URal
  5
  muRaiyin uNNum n'iRaiyA vAzkkai,
  muLavu mAt tolaicciya muzuccol ATavar
  uTumpu izutu aRutta oTug kAzp paTalaic
  cIRil munRil kURuceytiTumAr,
  koLLi vaitta kozu n'iNa n'ARRam
  10
  maRukuTan kamazum matukai manRattu,
  alan'talai iratti alagkupaTu n'Izal,
  kayan' talaic ciRAar kaNai viLaiyATum
  aru miLai irukkaiyatuvE ven vEl
  vEn'tu talaivarinum tAgkum,
  15
  tAgkA Ikai, n'eTun'takai UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

  339
  viyan pulam paTarn'ta pal A n'eTu ERu
  maTalai mAN n'izal acaiviTa, kOvalar
  vI tatai mullaip pUp paRikkun'tu;
  kuRug kOl eRin'ta n'eTuj cevik kuRu muyal
  5
  n'eTu n'Irp parappin vALaiyoTu ukaLun'tu;
  toTalai alkul toTit tOL makaLir
  kaTal ATik kayam pAyn'tu,
  kazi n'eytal pUkkuRUun'tu;
  pain' tazai tuyalvarum ceRu viRaRa..............
  10
  ............................................................................latti
  vaLara vENTum, avaLE, enRum
  Ar amar uzappatum amariyaLAki,
  muRam cevi yAnai vEn'tar
  maRam kezu n'ejcam koNTu oLittOLE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ..............................................................

  386
  n'eTu n'Ira n'iRai kayattup
  paTu mArit tuLi pOla,
  n'ey tuLLiya vaRai mukakkavum,
  cUTu kizittu vATuUn micaiyavum,
  5
  Un koNTa veN maNTai
  An payattAn muRRu azippavum,
  veytu uNTa viyarppu allatu,
  cey tozilAn viyarppu aRiyAmai
  IttOn, en'tai, icai tanatu Aka;
  10
  vayalE, n'ellin vEli n'ITiya karumpin
  pAttip pan malarp pUt tatumpina;
  puRavE, pul arun'tu pal AyattAn,
  vil irun'ta veg kuRumpinRu;
  kaTalE, kAl tan'ta kalan eNNuvOr
  15
  kAnal punnaic cinai n'ilaikkun'tu;
  kaziyE, ciRu veL uppin koLLai cARRi,
  perug kal n'al n'ATTu umaN olikkun'tu;
  anna n'al n'ATTup porun'am, yAmE;
  porAap porun'arEm;
  20
  kuNa ticai n'inRu kuTamutal celinum,
  kuTa ticai n'inRu kuNamutal celinum,
  vaTa ticai n'inRu tenvayin celinum,
  ten ticai n'inRu kuRukAtu n'ITinum,
  yANTum n'iRka, veLLi; yAm
  25
  vENTiyatu uNarn'tOn tAL vAziyavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:34:32(இந்திய நேரம்)