தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PalAppazam (muTpuRamutukani)-palAppazam (muTpuRamutukani)

 • palAppazam (muTpuRamutukani)

  109
  aLitOtAnE, pAriyatu paRampE!
  n'aLi koL muracin mUvirum muRRinum,
  uzavar uzAtana n'Anku payan uTaittE:
  onRE, ciRiyilai vetirin n'el viLaiyummE;
  5
  iraNTE, tIm cuLaip palavin pazam UzkkummE;
  mUnRE, kozug koTi vaLLik kizagku vIzkkummE;
  n'AnkE, aNi n'iRa Ori pAytalin, mItu azin'tu,
  tiNi n'eTug kunRam tEn coriyummE.
  vAn kaN aRRu, avan malaiyE; vAnattu,
  10
  mIn kaN aRRu, atan cunaiyE; Agku,
  maramtoRum piNitta kaLiRRinir Ayinum,
  pulamtoRum parappiya tErinir Ayinum,
  tALin koLLalir; vALin tAralan;
  yAn aRikuven, atu koLLum ARE:
  15
  cukir puri n'arampin cIRiyAz paNNi,
  virai oli kUn'tal n'um viRaliyar pin vara,
  ATinir pATinir celinE,
  n'ATum kunRum orugku IyummE.
  tiNai n'occi; tuRai makaL maRuttal.
  avanai avar pATiyatu.

  158
  muracu kaTippu ikuppavum, vAl vaLai tuvaippavum,
  aracuTan poruta aNNal n'eTu varai,
  kaRagku veL aruvi kal alaittu ozukum
  paRampin kOmAn pAriyum; piRagku micaik
  5
  kolli ANTa val vil Oriyum;
  kAri Urn'tu pEr amark kaTan'ta,
  mAri Ikai, maRap pOr malaiyanum;
  UrAtu En'tiya kutirai, kUr vEl,
  kUviLag kaNNi, koTum pUN, eziniyum;
  10
  Irn' taN cilampin iruL tUgku n'aLi muzai,
  arun' tiRal kaTavuL kAkkum uyar cimai,
  perug kal n'ATan pEkanum; tirun'tu mozi
  mOci pATiya Ayum; Arvam uRRu
  uLLi varun'ar ulaivu n'ani tIra,
  15
  taLLAtu Iyum takaicAl vaNmai,
  koLLAr OTTiya, n'aLLiyum ena Agku
  ezuvar mAyn'ta pinRai, 'azivarap
  pATi varun'arum piRarum kUTi
  iran'tOr aRRam tIrkku' ena, virain'tu, ivaN
  20
  uLLi van'tanen, yAnE; vicumpuRak
  kazai vaLar cilampin vazaiyoTu n'ITi,
  Acinik kaviniya palavin ArvuRRu,
  muL puRa mutu kani peRRa kaTuvan
  tuyt talai man'tiyaik kaiyiTUup payirum,
  25
  atirA yANar, mutirattuk kizava!
  ivaN viLagku ciRappin, iyal tErk kumaNa!
  icai mEn'tOnRiya vaNmaiyoTu,
  pakai mEmpaTuka, n'I En'tiya vElE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal; paricil kaTA n'ilaiyum Am.
  kumaNanaip perujcittiranAr pATiyatu.

  200
  pani varai n'ivan'ta pAcilaip palavin
  kani kavarn'tu uNTa karu viral kaTuvan
  cem muka man'tiyoTu ciRan'tu, cEN viLagki,
  mazai micai aRiyA mAl varai aTukkattu,
  5
  kazai micait tujcum kallaka veRpa!
  n'iNam tinRu cerukkiya n'erupput talai n'eTu vEl,
  kaLam koNTu kanalum kaTugkaN yAnai,
  viLagku maNik koTum pUN, viccikkOvE!
  ivarE, pUt talai aRAap punai koTi mullai
  10
  n'At tazumpu iruppap pATAtuAyinum,
  'kaRagku maNi n'eTun' tEr koLka!' enak koTutta
  paran'tu Ogku ciRappin pAri makaLir;
  yAnE, paricilan, mannum an'taNan; n'IyE,
  varicaiyil vaNakkum vAL mEmpaTun'an;
  15
  n'inakku yAn koTuppak koNmati cinap pOr
  aTagkA mannarai aTakkum
  maTagkA viLaiyuL n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  pAri makaLirai viccik kOnuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

  380
  ten pavvattu muttup pUNTu,
  vaTa kunRattuc cAn'tam urIi,
  ........................................g kaTal tAnai,
  in icaiya viRal venRi,
  5
  tennavar vaya maRavan;
  micaip peyta n'Ir kaTal paran'tu muttu Akun'tu,
  n'ARu itazk kuLaviyoTu kUtaLam kuzaiya,
  vERupe.....................................................................ttun'tu,
  tIm cuLaip palavin n'Ajcil porun'an;
  10
  tuppu etirn'tOrkkE uLLAc cEymaiyan;
  n'aTpu etirn'tOrkkE agkai n'aNmaiyan;
  val vEl kan'tan n'al icai alla,
  .....................ttArp piLLai am ciRAar;
  annan AkanmARE, in' n'ilam
  15
  ilampaTu kAlai Ayinum,
  pulampal pOyinRu, pUtta en kaTumpE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  n'Ajcil vaLLuvanaik karuvUrk katappiLLai pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:31:13(இந்திய நேரம்)