தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mutumozik KAjci-mutumozik KAjci

 • mutumozik kAjci

  18
  muzagku mun'n'Ir muzuvatum vaLaiip
  paran'tupaTTa viyal jAlam
  tALin tan'tu, tam pukaz n'iRIi,
  oru tAm Akiya uravOr umpal!
  5
  onRu pattu aTukkiya kOTi kaTai irIiya
  perumaittAka, n'in AyuLtAnE!
  n'Irt tAzn'ta kuRug kAjcip
  pUk katUum ina vALai,
  n'uN Aral, paru varAl,
  10
  kurUuk keTiRRa, kuNTu akazi;
  vAn uTkum vaTi n'IL matil;
  mallal mUtUr vaya vEn'tE!
  cellum ulakattuc celvam vENTinum,
  jAlam kAvalar tOL vali murukki,
  15
  oru n'I Akal vENTinum, ciRan'ta
  n'al icai n'iRuttal vENTinum, maRRu atan
  takuti kEL, ini, mikutiyALa!
  n'Ir inRu amaiyA yAkkaikku ellAm
  uNTi koTuttOr uyir koTuttOrE;
  20
  uNTi mutaRRE uNavin piNTam;
  uNavu enappaTuvatu n'ilattoTu n'IrE;
  n'Irum n'ilanum puNariyOr INTu
  uTampum uyirum paTaitticinOrE;
  vitti vAn n'Okkum pun pulam kaN akan
  25
  vaippiRRu Ayinum, n'aNNi ALum
  iRaivan tATku utavAtE; atanAl,
  aTu pOrc ceziya! ikazAtu vallE
  n'ilan n'eLi marugkil n'Ir n'ilai perukat
  taTTOr amma, ivaN taTTOrE;
  30
  taLLAtOr ivaN taLLAtOrE.
  tiNai potuviyal; tuRai mutumozik kAjci.
  pANTiyan n'eTujceziyanaik kuTapulaviyanAr pATiyatu.

  27
  cERRu vaLar tAmarai payan'ta, oN kEz,
  n'URRu itaz alarin n'irai kaNTanna,
  vERRumai illA vizut tiNaip piRan'tu,
  vIRRirun'tOrai eNNumkAlai,
  5
  uraiyum pATTum uTaiyOr cilarE;
  marai ilai pOla mAyn'ticinOr palarE;
  'pulavar pATum pukazuTaiyOr vicumpin
  valavan EvA vAna Urti
  eytupa enpa, tam cey vinai muTittu' enak
  10
  kETpal; en'tai! cETcenni! n'alagkiLLi!
  tEytal uNmaiyum, perukal uNmaiyum,
  mAytal uNmaiyum, piRattal uNmaiyum,
  aRiyAtOraiyum aRiyak kATTi,
  tigkaL puttEL tiritarum ulakattu,
  15
  vallAr Ayinum, vallun'ar Ayinum,
  varun'ti van'tOr marugku n'Okki,
  aruLa, vallai Akumati; aruL ilar
  koTAamai vallar Akuka;
  keTAata tuppin n'in pakai etirn'tOrE.
  tiNai potuviyal; tuRai mutumozikkAjci.
  cOzan n'alagkiLLiyai uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

  28
  'ciRappu il citaTum, uRuppu il piNTamum,
  kUnum, kuRaLum, Umum, ceviTum,
  mAvum, maruLum, uLappaTa vAzn'arkku
  eN pEr eccam enRu ivai ellAm
  5
  pEtaimai allatu Utiyam il' ena,
  munnum, aRin'tOr kURinar; innum,
  atan tiRam attai yAn uraikka van'tatu
  vaTTa variya cem poRic cEval
  Enal kAppOr uNarttiya kUum
  10
  kAnattOr, n'in tevvar; n'IyE,
  puRajciRai mAkkaTku aRam kuRittu, akattOr
  puyttu eRi karumpin viTu kazai tAmaraip
  pUm pOtu citaiya vIzn'tena, kUttar
  ATu kaLam kaTukkum aka n'ATTaiyE;
  15
  atanAl, aRanum poruLum inpamum mUnRum
  ARRum, peruma! n'in celvam;
  ARRAmai n'iR pORRAmaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  29
  azal purin'ta aTar tAmarai
  aitu aTarn'ta n'Ul peytu,
  punai vinaip polin'ta polan n'aRun' teriyal
  pARu mayir irun' talai poliyac cUTi,
  5
  pAN muRRuka, n'in n'AL makiz irukkai!
  pAN muRRu ozin'ta pinRai, makaLir
  tOL muRRuka, n'in cAn'tu pular akalam! Agka
  munivu il muRRattu, initu muracu iyampa,
  koTiyOrt teRutalum, cevviyOrkku aLittalum,
  10
  oTiyA muRaiyin maTivu ilai Aki,
  'n'allatan n'alanum tIyatan tImaiyum
  illai' enpOrkku inan Akiliyar!
  n'el viLai kazanip paTu puL Oppun'ar
  ozi maTal viRakin kazi mIn cuTTu,
  15
  veg kaL tolaicciyum, amaiyAr, tegkin
  iLan'Ir utirkkum vaLam miku n'al n'ATu
  peRRanar uvakkum n'in paTai koL mAkkaL
  paRRA mAkkaLin parivu mun'tuRuttu,
  kUvai tuRRa n'AR kAl pan'tarc
  20
  ciRu manai vAzkkaiyin orIi, varun'arkku
  utavi ARRum n'aNpin paNpuTai
  UziRRAka, n'in ceykai! vizavil
  kOTiyar n'Irmai pOla muRaimuRai
  ATun'ar kaziyum iv ulakattu, kUTiya
  25
  n'akaippuRan Aka, n'in cuRRam!
  icaippuRan Aka, n'I Ompiya poruLE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  74
  kuzavi iRappinum, UntaTi piRappinum,
  'AL anRu' enRu vALin tappAr;
  toTarp paTu jamaliyin iTarppaTuttu irIiya
  kEL al kELir vELAN ciRu patam,
  5
  matukai inRi, vayiRRut tIt taNiya,
  tAm iran'tu uNNum aLavai
  InmarO, iv ulakattAnE?
  tiNai potuviyal; tuRai mutumozik kAjci.
  cEramAn kaNaikkAl irumpoRai cOzan cegkaNAnOTu tiruppOrp puRattup porutu, paRRuk kOTpaTTu, kuTavAyil kOTTattuc ciRaiyil kiTan'tu, 'taNNIr tA' enRu peRAtu, peyarttup peRRu, kaik koNTirun'tu
  uNNAn collit tujciya pATTu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:15:23(இந்திய நேரம்)