தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kuragku (kalai, Man'ti, KaTuvan)-kuragku (kalai, Man'ti, KaTuvan)

 • kuragku (kalai, man'ti, kaTuvan)

  116
  tIm n'Irp perug kuNTu cunaip pUtta kuvaLaik
  kUmpu aviz muzun'eRi puraLvarum alkul,
  En'tu ezil mazaik kaN, in n'akai, makaLir
  pul mUcu kavalaiya muL miTai vEli,
  5
  pajci munRil, ciRRil AgkaN,
  pIrai n'ARiya curai ivar marugkin,
  Ittu ilaik kuppai ERi, umaNar
  uppu oy ozukai eNNupa mAtO;
  n'OkO yAnE; tEykamA, kAlai!
  10
  payil pUj cOlai mayil ezun'tu Alavum,
  payil iruj cilampil kalai pAyn'tu ukaLavum,
  kalaiyum koLLAvAka, palavum
  kAlam anRiyum maram payam pakarum
  yANar aRAa viyal malai aRRE
  15
  aNNal n'eTu varai ERi, tan'tai
  periya n'aRavin, kUr vEl pAriyatu
  arumai aRiyAr, pOr etirn'tu van'ta
  valam paTu tAnai vEn'tar
  polam paTaik kali mA eNNuvOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  128
  manRap palavin mAc cinai man'ti
  iravalar n'ARRiya vici kUTu muzavin
  pATu in teN kaN, kani cettu, aTippin,
  annac cEval mARu ezun'tu Alum,
  5
  kazal toTi Aay mazai tavaz potiyil
  ATumakaL kuRukin allatu,
  pITu kezu mannar kuRukalO aritE.
  tiNai atu; tuRai vAzttu; iyanmoziyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

  136
  yAzp pattarp puRam kaTuppa
  izai valan'ta pal tunnattu
  iTaip purai paRRi, piNi viTAa
  Irk kuzAttOTu iRai kUrn'ta
  5
  pEen pakai ena onRu enkO?
  uNNAmaiyin Un vATi,
  teN n'Irin kaN malki,
  kacivuRRa en pal kiLaiyoTu
  paci alaikkum pakai onRu enkO?
  10
  anna tanmaiyum aRin'tu IyAr,
  'n'innatu tA' ena, n'ilai taLara,
  maram piRagkiya n'aLic cilampil,
  kuragku anna pun kuRug kULiyar
  paran'tu alaikkum pakai onRu enkO?
  15
  'Aagku, enaip pakaiyum aRiyun'an Ay'
  enak karuti, peyar Etti,
  vAy Ara n'in icai n'ampi,
  cuTar cuTTa curattu ERi,
  ivaN van'ta peru n'acaiyEm;
  20
  'emakku IvOr piRarkku IvOr;
  piRarkku IvOr tamakku Ipa' ena,
  anaittu uraittanan yAn Aka,
  n'inakku ottatu n'I n'ATi,
  n'alkinai viTumati, paricil! alkalum,
  25
  taN punal vAyil tuRaiyUr muntuRai
  n'uN pala maNalinum Etti,
  uNkuvam, peruma! n'I n'alkiya vaLanE.
  tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
  avanait tuRaiyUr OTaikizAr pATiyatu.

  158
  muracu kaTippu ikuppavum, vAl vaLai tuvaippavum,
  aracuTan poruta aNNal n'eTu varai,
  kaRagku veL aruvi kal alaittu ozukum
  paRampin kOmAn pAriyum; piRagku micaik
  5
  kolli ANTa val vil Oriyum;
  kAri Urn'tu pEr amark kaTan'ta,
  mAri Ikai, maRap pOr malaiyanum;
  UrAtu En'tiya kutirai, kUr vEl,
  kUviLag kaNNi, koTum pUN, eziniyum;
  10
  Irn' taN cilampin iruL tUgku n'aLi muzai,
  arun' tiRal kaTavuL kAkkum uyar cimai,
  perug kal n'ATan pEkanum; tirun'tu mozi
  mOci pATiya Ayum; Arvam uRRu
  uLLi varun'ar ulaivu n'ani tIra,
  15
  taLLAtu Iyum takaicAl vaNmai,
  koLLAr OTTiya, n'aLLiyum ena Agku
  ezuvar mAyn'ta pinRai, 'azivarap
  pATi varun'arum piRarum kUTi
  iran'tOr aRRam tIrkku' ena, virain'tu, ivaN
  20
  uLLi van'tanen, yAnE; vicumpuRak
  kazai vaLar cilampin vazaiyoTu n'ITi,
  Acinik kaviniya palavin ArvuRRu,
  muL puRa mutu kani peRRa kaTuvan
  tuyt talai man'tiyaik kaiyiTUup payirum,
  25
  atirA yANar, mutirattuk kizava!
  ivaN viLagku ciRappin, iyal tErk kumaNa!
  icai mEn'tOnRiya vaNmaiyoTu,
  pakai mEmpaTuka, n'I En'tiya vElE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal; paricil kaTA n'ilaiyum Am.
  kumaNanaip perujcittiranAr pATiyatu.

  200
  pani varai n'ivan'ta pAcilaip palavin
  kani kavarn'tu uNTa karu viral kaTuvan
  cem muka man'tiyoTu ciRan'tu, cEN viLagki,
  mazai micai aRiyA mAl varai aTukkattu,
  5
  kazai micait tujcum kallaka veRpa!
  n'iNam tinRu cerukkiya n'erupput talai n'eTu vEl,
  kaLam koNTu kanalum kaTugkaN yAnai,
  viLagku maNik koTum pUN, viccikkOvE!
  ivarE, pUt talai aRAap punai koTi mullai
  10
  n'At tazumpu iruppap pATAtuAyinum,
  'kaRagku maNi n'eTun' tEr koLka!' enak koTutta
  paran'tu Ogku ciRappin pAri makaLir;
  yAnE, paricilan, mannum an'taNan; n'IyE,
  varicaiyil vaNakkum vAL mEmpaTun'an;
  15
  n'inakku yAn koTuppak koNmati cinap pOr
  aTagkA mannarai aTakkum
  maTagkA viLaiyuL n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  pAri makaLirai viccik kOnuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

  236
  kalai uNak kizin'ta, muzavu maruL, perum pazam
  cilai kezu kuRavarkku alku micaivu Akum
  malai kezu n'ATa! mA vaN pAri!
  kalan'ta kENmaikku ovvAy, n'I; eR
  5
  pulan'tanai Akuvai puran'ta ANTE
  perun' taku ciRappin n'aTpiRku ollAtu,
  orugku varal viTAtu, 'ozika' enak kURi,
  inaiyaiAtalin n'inakku maRRu yAn
  mEyinEn anmaiyAnE; Ayinum,
  10
  immai pOlak kATTi, ummai
  iTai il kATci n'innOTu
  uTan uRaivu Akkuka, uyarn'ta pAlE!
  tiNai atu; tuRai kaiyaRun'ilai.
  vEL pAri tujciyavazi, avan makaLiraip pArppArp paTuttu, vaTakkirun'ta kapilar pATiyatu.

  247
  yAnai tan'ta muLi mara viRakin
  kAnavar pottiya jeli tI viLakkattu,
  maTa mAn peru n'irai vaiku tuyil eTuppi,
  man'ti cIkkum aNagkuTai munRilil,
  5
  n'Ir vAr kUn'tal irum puRam tAza,
  pEr ajark kaNNaL, perug kATu n'Okki,
  terumarum amma tAnE tan kozun'an
  muzavu kaN tuyilAk kaTiyuTai viyal n'akarc
  ciRu n'ani tamiyaL Ayinum,
  10
  in uyir n'aTugkum tan iLamai puRagkoTuttE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avaL tIp pAyvALaik kaNTu maturaip pErAlavAyAr colliyatu.

  378
  ten paratavar miTal cAya,
  vaTa vaTukar vAL OTTiya,
  toTai amai kaNNi, tirun'tu vEl taTak kai,
  kaTu mA kaTaiiya viTu pari vaTimpin,
  5
  n'al tAr, kaLLin, cOzan kOyil,
  putup piRai anna cutai cEy mATattu,
  panik kayattu anna n'IL n'akar n'inRu, en
  arik kUTu mAk kiNai iriya oRRi,
  ejcA marapin vajci pATa,
  10
  emakku ena vakutta alla, mikap pala,
  mEmpaTu ciRappin arug kala veRukkai
  tAgkAtu pozitan'tOnE; atu kaNTu,
  ilampATu uzan'ta en irum pEr okkal,
  viral ceRi marapina cevit toTakkun'arum,
  15
  cevit toTar marapina viral ceRikkun'arum,
  araikku amai marapina miTaRRu yAkkun'arum,
  miTaRRu amai marapina araikku yAkkun'arum,
  kaTun' teRal irAmanuTan puNar cItaiyai
  valittakai arakkan vauviya jAnRai,
  20
  n'ilam cEr matar aNi kaNTa kuragkin
  cem mukap perug kiLai izaip polin'tAagku,
  aRAa aru n'akai initu peRRikumE
  irug kiLait talaimai eyti,
  arumpaTar evvam uzan'tatantalaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  cOzan ceruppAzi eRin'ta iLajcET cenniyai Unpoti pacug kuTaiyAr pATiyatu.

  383
  oNpoRic cEval eTuppa, ERRezun'tu,
  taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
  n'uN kOl ciRu kiNai cilampa oRRi,
  n'eTug kaTai n'inRu, pakaTu pala vAztti,
  5
  tan pukaz EttinenAka, Un pulan'tu,
  arug kaTi viyal n'akark kuRukal vENTi,
  kUmpu viTu men piNi aviztta Ampal
  tEm pAy uLLa tam kamaz maTar uLa,
  pAmpu uri anna vaTivina, kAmpin
  10
  kazai paTu coliyin izai aNi vArA,
  oN pUg kaligkam uTIi, n'uN pUN
  vacin'tu vAgku n'ucuppin, av vAgku un'ti,
  kaRpuTai maTan'tai tan puRam pulla,
  eR peyarn'ta n'Okki.....................................
  15
  .................................................kal koNTu,
  azittup piRan'tanenAki, av vazi,
  piRar, pATu pukaz pATip paTarpu aRiyEnE;
  kuRu mulaikku alamarum pAl Ar veN maRi,
  n'arai muka UkamoTu, ukaLum, cena................
  20
  .......................kanRu pala kezIiya
  kAn kezu n'ATan, kaTun' tEr aviyan, ena
  oruvanai uTaiyEnmannE, yAnE;
  aRAn; evan parikO, veLLiyatu n'ilaiyE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...........................mAROkkattu n'appacalaiyAr (aviyanaip) pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:33:45(இந்திய நேரம்)