தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Vajci-vajci

 • vajci

  4
  vAL, valam tara, maRup paTTana
  cev vAnattu vanappup pOnRana;
  tAL, kaLam koLa, kazal paRain'tana
  koll ERRin maruppup pOnRana;
  5
  tOl, tuvaittu ampin tuLai tOnRuva,
  n'ilaikku orAa ilakkam pOnRana;
  mAvE, eRi patattAn iTam kATTa,
  kaRuz poruta cev vAyAn,
  eruttu vavviya puli pOnRana;
  10
  kaLiRu, katavu eRiyA, civan'tu, urAay,
  n'uti mazugkiya veN kOTTAn,
  uyir uNNum kURRup pOnRana;
  n'IyE, alagku uLaip parIi ivuLip
  polan' tErmicaip polivu tOnRi,
  15
  mAk kaTal n'ivan'tu ezutarum
  cej jAyiRRuk kavinai mAtO
  anaiyai AkanmARE,
  tAy il tUvAk kuzavi pOla,
  OvAtu kUum, n'in uTaRRiyOr n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
  cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip paraNar pATiyatu.

  7
  kaLiRu kaTaiiya tAL,
  kazal urIiya tirun'tu aTi,
  kaNai porutu kavi vaN kaiyAl,
  kaN oLirvarUum kavin cApattu,
  5
  mA maRutta malar mArpin,
  tOl peyariya eRuz munpin,
  ellaiyum iravum eNNAy, pakaivar
  Ur cuTu viLakkattu azu viLik kampalaik
  koLLai mEvalai; Akalin, n'alla
  10
  illa AkupavAl iyal tEr vaLava!
  taN punal paran'ta pUcal maN maRuttu
  mInin ceRukkum yANarp
  payan tikaz vaippin piRar akan talai n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai; mazapula vajciyum Am.
  cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

  16
  vinai mATciya virai puraviyoTu,
  mazai uruvina tOl parappi,
  munai murugkat talaic cenRu, avar
  viLai vayal kavarpUTTi,
  5
  manai maram viRaku Akak
  kaTi tuRai n'Irk kaLiRu paTIi,
  ellup paTa iTTa cuTu tI viLakkam
  cel cuTar jAyiRRuc cekkarin tOnRa,
  pulam keTa iRukkum varampu il tAnai,
  10
  tuNai vENTAc ceru venRi,
  pulavu vAL, pular cAn'tin,
  murukaR cIRRattu, uru kezu kurucil!
  mayagku vaLLai, malar Ampal,
  panip pakanRai, kanip pAkal,
  15
  karumpu allatu kATu aRiyAp
  perun' taN paNai pAz Aka,
  Ema n'al n'ATu oL eri UTTinai,
  n'Ama n'al amar ceyya,
  OrAgku malain'tana, peruma! n'in kaLiRE.
  tiNai vajci; tuRai mazapulavajci.
  cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyaip pANTarag kaNNanAr pATiyatu.

  36
  aTun'ai Ayinum, viTun'ai Ayinum,
  n'I aLan'tu aRiti, n'in puraimai vAr kOl,
  ceRi aric cilampin, kuRun' toTi makaLir
  polam cey kazagkin teRRi ATum
  5
  taN Anporun'ai veN maNal citaiya,
  karug kaik kollan aram cey av vAy
  n'eTug kai n'aviyam pAytalin, n'ilai azin'tu,
  vI kamaz n'eTuj cinai pulampa, kAvutoRum
  kaTi maram taTiyum Ocai tan Ur
  10
  n'eTu matil varaippin kaTi manai iyampa,
  Agku initu irun'ta vEn'tanoTu, Igku, n'in
  cilait tAr muracam kaRagka,
  malaittanai enpatu n'ANut takavu uTaittE.
  tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
  avan karuvUr muRRiyirun'tAnai AlattUr kizAr pATiyatu.

  41
  kAlanum kAlam pArkkum; pArAtu,
  vEl INTu tAnai vizumiyOr tolaiya,
  vENTu iTattu aTUum vel pOr vEn'tE!
  ticai iru n'Ankum uRkam uRkavum,
  5
  peru marattu, ilai il n'eTug kOTu vaRRal paRRavum,
  veg katirk kanali tuRRavum, piRavum,
  ajcuvarat takun'a puLLuk kural iyampavum,
  eyiRu n'ilattu vIzavum, eNNey ATavum,
  kaLiRu mEl koLLavum, kAzakam n'Ippavum,
  10
  veLLi n'On paTai kaTTiloTu kavizavum,
  kanavin ariyana kANA, n'anavil
  ceruc cey munpa! n'in varu tiRan n'Okki,
  maiyal koNTa Emam il irukkaiyar,
  putalvar pUg kaN mutti, manaiyOTku
  15
  evvam karakkum paital mAkkaLoTu
  perug kalakkuRRanRAl tAnE kARROTu
  eri n'ikazn'tanna celavin
  ceru miku vaLava! n'in cinaiiyOr n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
  avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  45
  irum panai veN tOTu malain'tOn allan;
  karuj cinai vEmpin teriyalOn allan;
  n'inna kaNNiyum Ar miTain'tanRE; n'innoTu
  poruvOn kaNNiyum Ar miTain'tanRE;
  5
  oruvIr tORpinum, tORpa n'um kuTiyE;
  iruvIr vERal iyaRkaiyum anRE; atanAl,
  kuTipporuL anRu, n'um ceyti; koTit tEr
  n'um Or anna vEn'tarkku
  meym mali uvakai ceyyum; iv ikalE.
  tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
  cOzan n'alagkiLLi uRaiyUr muRRi irun'tAnaiyum, aTaittirun'ta n'eTug kiLLiyaiyum, kOvUr kizAr pATiyatu.

  46
  n'IyE, puRavin allal anRiyum, piRavum
  iTukkaN palavum viTuttOn marukanai,
  ivarE, pulan uzutu uNmAr punkaN ajci,
  tamatu pakuttu uNNum taN n'izal vAzn'ar;
  5
  kaLiRu kaNTu azUum azAal maRan'ta
  pun talaic ciRAar; manRu maruNTu n'Okki,
  virun'tin punkaN n'OvuTaiyar;
  kETTanaiAyin, n'I vETTatu ceymmE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavan malaiyamAn makkaLai yAnaikku iTuvuzi, kOvUr kizAr pATi, uyyak koNTatu.

  47
  vaLLiyOrp paTarn'tu, puLLin pOki,
  'n'eTiya' ennAtu curam pala kaTan'tu
  vaTiyA n'Avin vallAgkup pATi,
  peRRatu makizn'tu, cuRRam arutti,
  5
  OmpAtu uNTu, kUmpAtu vIci,
  varicaikku varun'tum ip paricil vAzkkai
  piRarkkut tItu aRin'tanRO? inRE; tiRappaTa
  n'aNNAr n'ANa, aNNAn'tu Eki,
  Agku initu ozukin allatu, Ogku pukaz
  10
  maN AL celvam eytiya
  n'um Oranna cemmalum uTaittE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'aLagkiLLiyuzain'inRu uRaiyUr pukun'ta iLan'tattan ennum pulavanai, kAriyARRut tujciya n'eTugkiLLi, 'oRRu van'tAn' enRu kollap pukkuzi, kOvUr kizAr pATi, uyyakkoNTatu.

  57
  vallAr Ayinum, vallun'ar Ayinum,
  pukaztal uRROrkku mAyOn anna,
  uraicAl ciRappin pukazcAl mARa!
  n'in onRu kURuvatu uTaiyEn: en enin,
  5
  n'IyE, piRar n'ATu koLLumkAlai, avar n'ATTu
  iRagku katirk kazani n'in iLaiyarum kavarka;
  n'anan' talaip pEr Ur eriyum n'aikka;
  minnu n'imirn'tanna n'in oLiRu ilagku n'eTu vEl
  onnArc cekuppinum cekukka; ennatUum
  10
  kaTimaram taTital Ompu n'in
  n'eTu n'al yAnaikkuk kan'tu ARRAvE.
  tiNai vajci; tuRai tuNai vajci.
  avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

  98
  munait tevvar muraN aviyap
  porak kuRukiya n'uti maruppin n'in
  inak kaLiRu celak kaNTavar
  matil katavam ezuc cellavum,
  5
  piNan azugkak kaLan uzakkic
  celavu acaiiya maRuk kuLampin n'in
  ina n'al mAc celak kaNTavar
  kavai muLLin puzai aTaippavum,
  mArpuRac cErn'tu olkAt
  10
  tOl ceRippu il n'in vEl kaNTavar
  tOl kaziyoTu piTi ceRippavum,
  vAL vAytta vaTup paran'ta n'in
  maRa main'tar main'tu kaNTavar
  puN paTu kuruti ampu oTukkavum,
  15
  n'IyE, aiyavi pukaippavum tAgkAtu, oyyena,
  uRumuRai marapin puRam n'inRu uykkum
  kURRattu anaiyai; Akalin, pORRAr
  iragka viLivatukollO varampu aNain'tu
  iRagkukatir alamvaru kazani,
  20
  perum punal paTappai, avar akan talai n'ATE!
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; tiNai vajciyum, tuRai koRRa vaLLaiyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

  100
  kaiyatu vElE; kAlana punai kazal;
  meyyatu viyarE; miTaRRatu pacum puN;
  vaTkar pOkiya vaLar iLam pOn'tai
  uccik koNTa Uci veN tOTTu,
  5
  veTci mA malar, vEgkaiyoTu viraii,
  curi irum pittai poliyac cUTi,
  varivayam poruta vayak kaLiRu pOla,
  innum mARAtu cinanE; annO!
  uyn'tanar allar, ivan uTaRRiyOrE;
  10
  ceRuvar n'Okkiya kaN, tan
  ciRuvanai n'Okkiyum, civappu AnAvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tiNai vajciyum, tuRai koRRavaLLaiyum Am.
  atiyamAn tavamakan piRan'tavanaik kaNTAnai avar pATiyatu.

  213
  maNTu amar aTTa matanuTai n'On tAL,
  veNkuTai viLakkum, viRal kezu vEn'tE!
  pogku n'Ir uTutta im malar talai ulakattu,
  n'intalai van'ta iruvarai n'inaippin,
  5
  tonRu uRai tuppin n'in pakaijarum allar,
  amar veg kATciyoTu mARu etirpu ezun'tavar;
  n'inaiyumkAlai, n'Iyum maRRavarkku
  anaiyai allai; aTu mAn tOnRal!
  paran'tu paTu n'al icai eyti, maRRu n'I
  10
  uyarn'tOr ulakam eyti; pinnum
  ozitta tAyam avarkku urittanRE:
  atanAl, annatu Atalum aRivOy! n'anRum
  innum kENmati, icai veyyOyE!
  n'inRa tuppoTu n'iR kuRittu ezun'ta
  15
  eN il kATci iLaiyOr tORpin,
  n'in peruj celvam yArkku ejcuvaiyE?
  amar vej celva! n'I avarkku ulaiyin,
  ikazun'ar uvappa, pazi ejcuvaiyE;
  atanAl, ozikatil attai, n'in maRanE! val virain'tu
  20
  ezumati; vAzka, n'in uLLam! azin'tOrkku
  Emam Akum n'in tAL n'izal mayagkAtu
  ceytal vENTumAl, n'anRE vAnOr
  arum peRal ulakattu AnRavar
  vitumpuRu viruppoTu virun'tu etir koLaRkE.
  tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
  avan makkaLmEl cenRAnaip pullARRUr eyiRRiyanAr pATiyatu.

  292
  vEn'taRku En'tiya tIm taN n'aRavam
  yAm tanakku uRumuRai vaLAva, vilakki,
  'vAy vAL paRRi n'inRanan' enRu,
  cinaval Ompumin, ciRu pullALar!
  5
  INTE pOla vENTuvan Ayin,
  en muRai varuka ennAn, kammena
  ezu taru perum paTai vilakki,
  ANTum n'iRkum ANtakaiyannE.
  tiNai vajci; tuRai perujcORRun'ilai.
  viricciyUr n'annAkanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:05:22(இந்திய நேரம்)