தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

331-340

 • 331-340

  331
  kal aRuttu iyaRRiya val uvark kUval,
  vil Er vAzkkai, cIRUr matavali
  n'ani n'alkUrn'tanan Ayinum, pani mika,
  pullen mAlaic ciRu tI jeliyum
  5
  kallA iTaiyan pOla, kuRippin
  illatu paTaikkavum vallan; uLLatu
  tavac ciRitu Ayinum mikap palar ennAL,
  n'IL n'eTum pan'tar UN muRai UTTum
  il poli makaTUup pOla, ciR cila
  10
  varicaiyin aLikkavum vallan; uritinin
  kAval mannar kaTaimukattu ukukkum
  pOku pali veN cORu pOlat
  tUvavum vallan, avan tUvugkAlE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  uRaiyUr mutu kUttanAr pATiyatu.

  332
  piRar vEl pOlAtAki, iv Ur
  maRavan vElO perun' takai uTaittE;
  irum puRam n'IRum ATi, kalan'tu iTaik
  kurampaik kUraik kiTakkinum kiTakkum;
  5
  magkala makaLiroTu mAlai cUTTi,
  in kural irum pai yAzoTu tatumpa,
  teN n'Irp paTuvinum teruvinum tirin'tu,
  maN muzutu azugkac cellinum cellum; Agku,
  irug kaTal tAnai vEn'tar
  10
  perug kaLiRRu mukattinum celavu AnAtE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  viriyUr n'akkanAr pATiyatu.

  333
  n'IruL paTTa mArip pEr uRai
  mokkuL anna pokuTTu vizik kaNNa,
  karum piTart talaiya, peruj cevik kuRu muyal
  uL Urk kuRum putal tuLLuvana ukaLum
  5
  toLLai manRattu AgkaN paTarin,
  'uNka' ena uNarA uyaviRRu Ayinum,
  tagkinir cenmO, pulavir! n'anRum;
  cenRataR koNTu, manaiyOL virumpi,
  varakum tinaiyum uLLavai ellAm
  10
  iraval mAkkaL uNakkoLat tIrn'tena,
  kuRittu mARu etirppai peRAamaiyin,
  kural uNagku vitait tinai ural vAyp peytu,
  ciRitu puRappaTTanRO ilaLE; tan Ur
  vETTak kuTitoRum kUTTu
  15
  .............................................. uTumpu cey
  pANi n'eTun' tEr vallarOTu UrA,
  vampu aNi yAnai vEn'tu talaivarinum,
  uNpatu mannum atuvE;
  paricil mannum, kurucil koNTatuvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  .................................................................

  334
  kAmaru pazanak kaNpin anna
  tU mayirk kuRun' tAL n'eTuj cevik kuRu muyal,
  pun talaic ciRAar manRattu Arppin,
  paTappu oTugkummE ........... pinpu
  5
  ..................... n UrE manaiyOL
  pANar Arttavum, paricilar Ompavum,
  UN oli aravamoTu kaitUvALE;
  uyar maruppu yAnaip pukar mukattu aNin'ta
  polam .............................. p
  10
  paricil paricilarkku Iya,
  uravu vEl kALaiyum kai tUvAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturait tamizak kUttanAr pATiyatu.

  335
  aTal arun' tuppin....................
  ...................kurun'tE mullai enRu
  in' n'Anku allatu pUvum illai;
  karug kAl varakE, irug katirt tinaiyE,
  5
  ciRu koTik koLLE, poRi kiLar avaraiyoTu,
  in' n'Anku allatu uNAvum illai;
  tuTiyan, pANan, paRaiyan, kaTampan, enRu
  in' n'Anku allatu kuTiyum illai;
  onnAt tevvar mun n'inRu vilagki,
  10
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu eRin'tu vIzn'tena,
  kallE paravin allatu,
  n'el ukuttup paravum kaTavuLum ilavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  336
  vETTa vEn'tanum vej cinattinanE;
  kaTavana kazippu ivaL tan'taiyum ceyyAn;
  oLiRu mukattu En'tiya vIgku toTi maruppin
  kaLiRum kaTimaram cErA; cErn'ta
  5
  oLiRu vEl maRavarum vAy mUzttanarE;
  iyavarum aRiyAp pal iyam kaRagka,
  annO, perum pEtuRRanRu, iv arug kaTi mUtUr;
  aRan ilaL manRa tAnE viRal malai
  vEgkai veRpin virin'ta kOgkin
  10
  mukai vanappu En'tiya muRRA iLamulait
  takai vaLarttu eTutta n'akaiyoTu,
  pakai vaLarttirun'ta ip paNpu il tAyE.
  tiNai kAjci; tuRai makaTpAR kAjci.
  paraNar pATiyatu.

  337
  Arkali yinanE, cONATTu aNNal;
  kavi kai maN AL celvar Ayinum,
  vAL valattu oziyap pATic cenRAar,
  varaltORu akam malara,
  5
  Ital AnA vilagku toTit taTak kaip
  pAri paRampin panic cunai pOla,
  kANTaRku ariyaL Aki, mANTa
  peNmai n'iRain'ta polivoTu, maNNiya
  tukil viri kaTuppa n'uTagki, taNNena
  10
  akil Ar n'aRum pukai aitu cenRu aTagkiya
  kapila n'eTu n'akark kamazum n'ARRamoTu,
  manaic ceRin'tanaLE, vANutal; iniyE,
  aRRanRuAkalin, teRRenap pORRi,
  kAy n'el kavaLam tIRRi, kAvutoRum
  15
  kaTugkaN yAnai kAppanar anRi,
  varutal AnAr vEn'tar; tannaiyar
  poru camam kaTan'ta uru kezu n'eTu vEl
  kuruti paRRiya veruvaru talaiyar;
  maRRu ivar maRanum iRRAl; teRRena
  20
  yAr Akuvarkol tAmE n'Erizai
  urutta pala cuNagku aNin'ta
  maruppu iLa vana mulai jemukkuvOrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kapilar pATiyatu.

  338
  Er paran'ta vayal, n'Ir paran'ta ceRuvin,
  n'el malin'ta manai, pon malin'ta maRukin,
  paTu vaNTu Arkkum pal malark kAvin,
  n'eTu vEL Atan pOn'tai anna,
  5
  peruj cIr arug koNTiyaLE; karuj cinai
  vEmpum Arum pOn'taiyum mUnRum
  malain'ta cenniyar, aNin'ta villar,
  koRRa vEn'tar varinum, tan taka
  vaNagkArkku Ikuvan allan vaN tOTTup
  10
  piNagku katirk kazani n'AppaN, EmuRRu
  uNagku kalan Aziyin tOnRum
  Or eyil mannan oru maTa makaLE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kunRUr kizAr makanAr pATiyatu.

  339
  viyan pulam paTarn'ta pal A n'eTu ERu
  maTalai mAN n'izal acaiviTa, kOvalar
  vI tatai mullaip pUp paRikkun'tu;
  kuRug kOl eRin'ta n'eTuj cevik kuRu muyal
  5
  n'eTu n'Irp parappin vALaiyoTu ukaLun'tu;
  toTalai alkul toTit tOL makaLir
  kaTal ATik kayam pAyn'tu,
  kazi n'eytal pUkkuRUun'tu;
  pain' tazai tuyalvarum ceRu viRaRa..............
  10
  ............................................................................latti
  vaLara vENTum, avaLE, enRum
  Ar amar uzappatum amariyaLAki,
  muRam cevi yAnai vEn'tar
  maRam kezu n'ejcam koNTu oLittOLE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ..............................................................

  340
  aNit tazai n'uTagka OTi, maNip poRik
  kural am kunRi koLLum iLaiyOL,
  mA makaL
  ....................... l ena vinavuti, kEL, n'I:
  5
  eTuppave...,..................................................
  ..........................main'tar tan'tai
  irum panai anna perug kai yAnai
  karan'tai am ceRuvin peyarkkum
  perun' takai mannarkku varain'tirun'tananE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  a............................... pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:16:01(இந்திய நேரம்)