தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Paricil ViTai-paricil ViTai

 • paricil viTai

  140
  taTavu n'ilaip palavin n'Ajcil porun'an
  maTavan, manRa; cen' n'Ap pulavIr!
  vaLaik kai viRaliyar paTappaik koyta
  aTakin kaNNuRaiAka yAm cila
  5
  arici vENTinEmAka, tAn piRa
  varicai aRitalin, tannum tUkki,
  irug kaTaRu vaLaiiya kunRattu annatu Or
  perug kaLiRu n'alkiyOnE; annatu Or
  tERRA Ikaiyum uLatukol?
  10
  pORRAr amma, periyOr tam kaTanE?
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  avanai auvaiyAr pATiyatu.

  152
  'vEzam vIztta vizut toTaip pakazi
  pEz vAy uzuvaiyaip perumpiRitu uRIi,
  puzal talaip pukark kalai uruTTi, ural talaik
  kEzaR panRi vIza, ayalatu
  5
  Azal puRRattu uTumpil ceRRum,
  val vil vETTam valam paTuttu irun'tOn,
  pukazcAl ciRappin ampu mikat tiLaikkum
  kolaivan yArkolO? kolaivan maRRu ivan
  vilaivan pOlAn; veRukkai n'anku uTaiyan;
  10
  Aram tAzn'ta am pakaTTu mArpin,
  cAral aruvip paya malaik kizavan,
  Ori kolO? allankollO?
  pATuval, viRali! Or vaNNam; n'Irum
  maN muzA amaimin; paN yAz n'iRumin;
  15
  kaN viTu tUmpin kaLiRRu uyir toTumin;
  ellari toTumin; AkuLi toTumin;
  patalai oru kaN paiyena iyakkumin;
  matalai mAk kOl kaivalam tamin' enRu,
  iRaivan Akalin, collupu kuRuki,
  20
  mU Ez tuRaiyum muRaiyuLik kazippi,
  'kO' enap peyariya kAlai, Agku atu
  tan peyar Akalin n'ANi, maRRu, 'yAm
  n'ATTiTan n'ATTiTan varutum; Igku Or
  vETTuvar illai, n'in oppOr' ena,
  25
  vETTatu moziyavum viTAan, vETTattil
  tAn uyir cekutta mAn n'iNap puzukkOTu,
  An urukku anna vEriyai n'alki,
  tan malaip piRan'ta tA il n'an pon,
  pal maNik kuvaiyoTum viraii, 'koNm' ena,
  30
  curattiTai n'alkiyOnE viTarc cimai
  Ogku irug kollip porun'an,
  OmpA Ikai viRal veyyOnE!
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  val vil Oriyai vanparaNar pATiyatu.

  162
  iravalar puravalai n'Iyum allai;
  puravalar iravalarkku illaiyum allar;
  iravalar uNmaiyum kAN, ini; iravalarkku
  IvOr uNmaiyum kAN, ini; n'in Urk
  5
  kaTimaram varun'tat tan'tu yAm piNitta
  n'eTu n'al yAnai em paricil;
  kaTumAn tOnRal! celval yAnE.
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  avar veLimAnuzaic cenRArkku veLimAn tujcuvAn tampiyaip 'paricil koTu' ena, avan ciRitu koTuppak koLLAtu pOy, kumaNanaip pATi,kumaNan pakaTu koTuppak koNarn'tu n'inRu, veLimAn Urk kaTimarattu yAttuc ce

  165
  mannA ulakattu mannutal kuRittOr
  tam pukaz n'iRIit tAm mAyn'tanarE;
  tun aruj ciRappin uyarn'ta celvar,
  inmaiyin irappOrkku IiyAmaiyin,
  5
  tonmai mAkkaLin toTarpu aRiyalarE;
  tAL tAz paTu maNi iraTTum, pU n'utal,
  ATu iyal yAnai pATun'arkku arukAk
  kETu il n'al icai vaya mAn tOnRalaip
  pATi n'inRanenAka, 'konnE
  10
  pATu peRu paricilan vATinan peyartal ena
  n'ATu izan'tataninum n'ani innAtu' ena,
  vAL tan'tananE, talai enakku Iya,
  tannin ciRan'tatu piRitu onRu inmaiyin;
  ATu mali uvakaiyoTu varuval,
  15
  OTAp pUTkai n'in kizamaiyOR kaNTE.
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  tampiyAl n'ATu koLLappaTTuk kATu paRRiyirun'ta kumaNanaik kaNTu, avan tan vAL koTuppak koNTu van'tu, iLag kumaNaRkuk kATTi, perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  397
  veLLiyum iru vicumpu Ertarum; puLLum
  uyar cinaik kuTampaik kural tORRinavE;
  poykaiyum pOtu kaN vizittana; paipayac
  cuTarum curugkinRu, oLiyE; pATu ezun'tu
  5
  iragkural muracamoTu valampuri Arppa,
  iravup puRagkaNTa kAlait tOnRi,
  eHku iruL akaRRum Emap pAcaRai,
  vaikaRai aravam kELiyar! 'pala kOL
  cey tAr mArpa! ezumati tuyil' ena,
  10
  teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
  n'eTug kaTait tOnRiyEnE; atu n'ayan'tu,
  'uLLi van'ta paricilan ivan' ena,
  n'eyyuRap poritta kuyyuTai n'eTuj cUTu,
  maNik kalan n'iRain'ta maNam n'ARu tERal,
  15
  pAmpu urittanna vAn pUg kaligkamoTu,
  mAri anna vaNmaiyin corin'tu,
  vEnil anna en veppu n'Igka,
  arug kalam n'alkiyOnE; enRum,
  ceRuvil pUtta cEyitazt tAmarai,
  20
  aRu tozil an'taNar aRam purin'tu eTutta
  tIyoTu viLagkum n'ATan, vAy vAL
  valam paTu tIvin polam pUN vaLavan;
  eRi tiraip perug kaTal iRutikkaN celinum,
  teRu katirk kanali ten ticait tOnRinum,
  25
  'en?' enRu ajcalam, yAmE; ven vEl
  aruj camam kaTakkum ARRal avan
  tirun'tu kazal n'On tAL taN n'izalEmE.
  tiNai atu; tuRai paricilviTai; kaTain'ilai viTaiyum Am.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai erukkATTUrt tAyagkaNNanAr pATiyatu.

  399
  aTu makaL mukan'ta aLavA veNNel
  toTi mAN ulakkaip parUuk kuRRu arici
  kATi veL ulaik koLIi, n'Izal
  Ogku cinai mAvin tIm kani n'aRum puLi,
  5
  mOTTu iru varAal kOTTu mIn kozug kuRai,
  ceRuvin vaLLai, ciRu koTip pAkal,
  pAtiri Uz mukai aviz viTuttanna
  mey kaLain'tu, inanoTu viraii,
  mUzppap peyta muzu avizp puzukkal,
  10
  azikaLin paTun'ar kaLi aTa vaikin,
  pazajcORu ayilum muzagku n'Irp paTappaik
  kAvirik kizavan, mAyA n'al icaik
  kiLLivaLavan uLLi, avaR paTartum;
  cellEn cellEn, piRar mukam n'OkkEn;
  15
  n'eTug kazait tUNTil viTu mIn n'oTuttu,
  kiNaimakaL aTTa pAval puLigkUz
  pozutu maRuttu uNNum uNTiyEn, azivu koNTu,
  oru ciRai irun'tEn; ennE! 'iniyE,
  aRavar aRavan, maRavar maRavan,
  20
  maLLar maLLan, tollOr marukan,
  icaiyin koNTAn, n'acai amutu uNka' ena,
  mIp paTarn'tu iRan'tu, van kOl maNNi,
  vaL parin'tu kiTan'ta.......................maNakka
  vicippuRuttu amain'ta putuk kAzp pOrvai,
  25
  alakin mAlai Arppa vaTTittu,
  kaTiyum uNavu ennak kaTavuTkum toTEn,
  'kaTun' tEr aLLaRku acAvA n'On cuval
  pakaTE attai yAn vENTi van'tatu' ena,
  onRu yAn peTTAaLavai, anRE
  30
  AnRu viTTanan attai, vicumpin
  mIn pUttanna uruvap pal n'irai
  UrtiyoTu n'alkiyOnE; cIr koLa
  izumena izitarum aruvi,
  vAn tOy uyar cimait tOnRik kOvE.
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  tAmAn tOnRik kOnai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:12:44(இந்திய நேரம்)