தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

381-390

 • 381-390

  381
  Unum UNum munaiyin, initu ena,
  pAlin peytavum, pAkin koNTavum,
  aLavupu kalan'tu, mellitu paruki,
  virun'tuRuttu, ARRi irun'tanemAka,
  5
  'cenmO, peruma! em vizavuTai n'ATTu?' ena,
  yAm tan aRiyun'amAka, tAn peritu
  anpu uTaimaiyin, em pirivu ajci,
  tuNariyatu koLAavAki, pazam Uzttu,
  payam pakarvu aRiyA mayagku aril mutu pAz,
  10
  peyal peytanna, celvattu AgkaN,
  IyA mannar puRagkaTait tOnRi,
  citAar vaLpin citarp puRat taTAri
  Un cukir valan'ta teN kaN oRRi,
  viral vicai tavirkkum aralai il pANiyin,
  15
  ilampATu akaRRal yAvatu? pulampoTu
  terumaral uyakkamum tIrkkuvem; atanAl,
  iru n'ilam kUlam pARa, kOTai
  varu mazai muzakku icaikku OTiya pinRai,
  cEyaiAyinum, ivaNaiAyinum,
  20
  itaRkoNTu aRin'ai; vAziyO, kiNaiva!
  ciRu n'ani, oru vazip paTarka enROnE en'tai,
  oli veL aruvi vEgkaTa n'ATan,
  uRuvarum ciRuvarum Uz mARu uykkum
  aRattuRai ampiyin mAna, maRappu inRu,
  25
  irug kOL IrAp pUTkai,
  karumpanUran kAtal makanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  karumpanUr kizAnai n'annAkanAr pATiyatu.

  382
  kaTalpaTai aTal koNTi,
  maNTuRRa malir n'On tAL,
  taN cOza n'ATTup porun'an,
  alagku uLai aNi ivuLi
  5
  n'alagkiLLi n'acaip porun'arEm;
  piRarp pATip peRal vENTEm;
  avaR pATutum, 'avan tAL vAziya!' ena;
  n'ey kuyya Un n'avinRa
  pal cORRAn, in cuvaiya
  10
  n'alkuravin pacit tunpin n'in
  munnan'AL viTTa mUtu aRi ciRAarum,
  yAnum, Ez maNi, am kEz, aNi utti,
  kaN kELvi, kavai n'Avin,
  n'iRan uRRa, arAap pOlum
  15
  vaRan orIi vazagku vAyppa,
  viTumati attai, kaTu mAn tOnRal!
  n'inatE, mun'n'Ir uTutta iv viyan ulaku, aRiya;
  enatE, kiTaik kAz anna teN kaN mAk kiNai
  kaN akattu yAtta n'uN aric ciRu kOl
  20
  ERitoRum n'uTagkiyAgku, n'in pakaijar
  kETToRum n'aTugka, Ettuven,
  venRa tEr, piRar vEttavaiyAnE.
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  383
  oNpoRic cEval eTuppa, ERRezun'tu,
  taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
  n'uN kOl ciRu kiNai cilampa oRRi,
  n'eTug kaTai n'inRu, pakaTu pala vAztti,
  5
  tan pukaz EttinenAka, Un pulan'tu,
  arug kaTi viyal n'akark kuRukal vENTi,
  kUmpu viTu men piNi aviztta Ampal
  tEm pAy uLLa tam kamaz maTar uLa,
  pAmpu uri anna vaTivina, kAmpin
  10
  kazai paTu coliyin izai aNi vArA,
  oN pUg kaligkam uTIi, n'uN pUN
  vacin'tu vAgku n'ucuppin, av vAgku un'ti,
  kaRpuTai maTan'tai tan puRam pulla,
  eR peyarn'ta n'Okki.....................................
  15
  .................................................kal koNTu,
  azittup piRan'tanenAki, av vazi,
  piRar, pATu pukaz pATip paTarpu aRiyEnE;
  kuRu mulaikku alamarum pAl Ar veN maRi,
  n'arai muka UkamoTu, ukaLum, cena................
  20
  .......................kanRu pala kezIiya
  kAn kezu n'ATan, kaTun' tEr aviyan, ena
  oruvanai uTaiyEnmannE, yAnE;
  aRAn; evan parikO, veLLiyatu n'ilaiyE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...........................mAROkkattu n'appacalaiyAr (aviyanaip) pATiyatu.

  384
  menpAlAn uTan aNaii,
  vajcik kOTTu uRagku n'Arai
  aRaik karumpin pU arun'tum;
  vanpAlAn karug kAl varakin
  5
  ......................................................................................
  am kaN kuRu muyala veruva, ayala
  karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
  vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
  irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
  10
  ................................................kiNaiyEm, peruma!
  n'el ennA, pon ennA,
  kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
  .....................manai ennA, avai palavum
  yAn taNTavum, tAn taNTAn,
  15
  n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
  maN n'ANap pukaz vETTu,
  n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
  puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
  annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
  20
  yANTu n'iRka veLLi, mANTa
  uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
  tinRa n'aN pal Un tONTavum,
  van'ta vaikal allatu,
  cenRa ellaic celavu aRiyEnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  385
  veLLi tOnRa, puLLuk kural iyampa,
  pulari viTiyal pakaTu pala vAztti,
  tan kaTait tOnRinum ilanE; piRan kaTai,
  akankaN taTArip pATu kETTaruLi,
  5
  vaRan yAn n'Igkal vENTi, en arai
  n'Il n'iRac citAar kaLain'tu,
  veLiyatu uTIi, en paci kaLain'tOnE;
  kAviri aNaiyum tAz n'Irp paTappai
  n'el viLai kazani ampar kizavOn,
  10
  n'al aruvan'tai, vAziyar! pulliya
  vEgkaTa viRal varaip paTTa
  Ogkal vAnattu uRaiyinum palavE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
  ampar kizAn aruvan'taiyaik kallATanAr pATiyatu.

  386
  n'eTu n'Ira n'iRai kayattup
  paTu mArit tuLi pOla,
  n'ey tuLLiya vaRai mukakkavum,
  cUTu kizittu vATuUn micaiyavum,
  5
  Un koNTa veN maNTai
  An payattAn muRRu azippavum,
  veytu uNTa viyarppu allatu,
  cey tozilAn viyarppu aRiyAmai
  IttOn, en'tai, icai tanatu Aka;
  10
  vayalE, n'ellin vEli n'ITiya karumpin
  pAttip pan malarp pUt tatumpina;
  puRavE, pul arun'tu pal AyattAn,
  vil irun'ta veg kuRumpinRu;
  kaTalE, kAl tan'ta kalan eNNuvOr
  15
  kAnal punnaic cinai n'ilaikkun'tu;
  kaziyE, ciRu veL uppin koLLai cARRi,
  perug kal n'al n'ATTu umaN olikkun'tu;
  anna n'al n'ATTup porun'am, yAmE;
  porAap porun'arEm;
  20
  kuNa ticai n'inRu kuTamutal celinum,
  kuTa ticai n'inRu kuNamutal celinum,
  vaTa ticai n'inRu tenvayin celinum,
  ten ticai n'inRu kuRukAtu n'ITinum,
  yANTum n'iRka, veLLi; yAm
  25
  vENTiyatu uNarn'tOn tAL vAziyavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  387
  vaL ukira vayal Amai
  veL akaTu kaNTanna,
  vIgku vicip putup pOrvait
  teN kaN mAk kiNai iyakki, 'enRum
  5
  mARu koNTOr matil iTaRi,
  n'IRu ATiya n'aRug kavuLa,
  pUm poRip paNai eruttina,
  vERu vERu paran'tu iyagki,
  vEn'tuTai miLai ayal parakkum
  10
  En'tu kOTTu irum piNart taTak kai,
  tirun'tu tozil pala pakaTu
  pakaip pula mannar paNitiRai tan'tu, n'in
  n'akaip pulavANar n'alkuravu akaRRi,
  mikap poliyar, tan cEvaTi attai!' enRu,
  15
  yAn icaippin, n'ani n'anRu enA,
  pala piRa vAztta irun'tOr enkO?.........
  maruva in n'akar akan.................................
  tirun'tu kazal cEvaTi kuRukal vENTi,
  venRu iragkum viRal muracinOn,
  20
  en ciRumaiyin, izittu n'OkkAn,
  tan perumaiyin takavu n'Okki,
  kunRu uRazn'ta kaLiRu enkO?
  koy uLaiya mA enkO?
  manRu n'iRaiyum n'irai enkO?
  25
  manaik kaLamaroTu kaLam enkO?
  Agku avai, kanavu ena maruLa, vallE, n'anavin
  n'alkiyOnE, n'acaicAl tOnRal,
  Uzi vAzi, pUziyar peru makan!
  piNar maruppu yAnaic ceru miku n'On tAL
  30
  celvak kaTugkO vAziyAtan
  onnAt tevvar uyarkuTai paNittu, ivaN
  viTuvar mAtO n'eTitE n'i
  pul ilai vajcip puRa matil alaikkum
  kallen porun'ai maNalinum, AgkaN
  35
  pal Ur cuRRiya kazani
  ellAm viLaiyum n'ellinum palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn cikkaRpaLLit tujciya celvakkaTugkO vAziyAtanaik kuNTukaT pAliyAtan pATiyatu.

  388
  veLLi ten pulattu uRaiya, viLai vayal,
  paLLam, vATiya payan il kAlai,
  irum paRaik kiNaimakan cenRavan, perum peyar
  ................................................................................porun'ti,
  5
  tan n'ilai aRiyun'anAka, an' n'ilai,
  iTukkaN iriyal pOka, uTaiya
  koTuttOn en'tai, koTai mEn' tOnRal,
  .......................................................................nAmaruppAka,
  vellum vAymozip pulluTai vi
  10
  peyarkkum paNNaR kETTirO, makakirena,
  vinaip pakaTu ERRa mEzi kiNait toTA,
  n'ALtoRum pATEn Ayin, AnA
  maNi kiLar munRil tennavan marukan,
  piNi muracu iragkum pITu kezu tAnai
  15
  aNNal yAnai vazuti,
  kaNmARiliyar en perug kiLaip puravE!
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  ciRukuTi kizAn paNNanai maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr pATiyatu.

  389
  'n'Ir n'ugkin kaN valippa,
  kAna vEmpin kAy tiragka,
  kayam kaLiyum kOTai Ayinum,
  ElA veNpon pOruRu kAlai,
  5
  emmum uLLumO piLLaiam porun'an!'
  enRu IttananE, icaicAl n'eTun'takai;
  inRu cenRu eytum vaziyanum allan;
  celinE, kANA vaziyanum allan;
  pun talai maTap piTi inaiya, kanRu tan'tu,
  10
  kunRaka n'al Ur manRattup piNikkum
  kal izi aruvi vEgkaTam kizavOn,
  celvuzi ezAa n'al Er mutiyan!
  Atanugkan pOla, n'Iyum
  pacitta okkal pazagkaN vITa,
  15
  vIRucAl n'an kalam n'alkumati, peruma!
  aitu akal alkul makaLir
  n'eytal kELanmAr, n'eTug kaTaiyAnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  Atanugkanaik kaLLil AttiraiyanAr pATiyatu.

  390
  aRavai n'ejcattu Ayar, vaLarum
  maRavai n'ejcattu AyivALar,
  arumpu alar cerun'ti n'eTug kAl malar kamaz,
  .........................................................manna muRRattu,
  5
  Arvalar kuRukin allatu, kAvalar
  kanavinum kuRukAk kaTiyuTai viyal n'akar,
  malaik kaNattu anna mATam cilampa, en
  arik kural taTAri iriya oRRip
  pATi n'inRa pal n'AL anRiyum,
  10
  cenRa jAnRaic cenRu paTar iravin
  van'tataR koNTu, 'n'eTug kaTai n'inRa
  pun talaip porun'an aLiyantAn' ena,
  tannuzaik kuRukal vENTi, en arai
  mutu n'Irp pAci anna uTai kaLain'tu,
  15
  tiru malar anna putu maTik koLIi,
  makiz taral marapin maTTE anRiyum,
  amiztu ana marapin Un tuvai aTicil
  veLLi veN kalattu UTTal anRi,
  mun Urp potiyil cErn'ta men n'aTai
  20
  irum pEr okkal perum pulampu akaRRa,
  akaTu n'anai vEgkai vI kaNTanna
  pakaTu taru cen'n'el pOroTu n'alki,
  'koNTi peRuka!' enROnE uN tuRai
  malai alar aNiyum talai n'Ir n'ATan;
  25
  kaNTAR koNTum avan tirun'tu aTi vAztti,
  .............................................................................................................................
  vAn aRiyala en pATu paci pOkkal;
  aNNal yAnai vEn'tar
  uNmaiyO, aRiyal? kANpu aRiyalarE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:16:40(இந்திய நேரம்)