தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

311-320

 • 311-320

  311
  kaLarp paTu kUval tONTi, n'ALum,
  pulaitti kazIiya tU veL aRuvai.
  tAtu eru maRukin mAcuNa irun'tu,
  palar kuRai ceyta malar tAr aNNaRku
  5
  oruvarum illai mAtO, ceruvattu;
  ciRappuTaic ceg kaN pukaiya, Or
  tOl koNTu maRaikkum cAlpu uTaiyOnE.
  tiNai atu; tuRai pANpATTu.
  auvaiyAr pATiyatu.

  312
  InRu puRan'tarutal en talaik kaTanE;
  cAnROn Akkutal tan'taikkuk kaTanE;
  vEl vaTittuk koTuttal kollaRkuk kaTanE;
  n'annaTai n'alkal vEn'taRkuk kaTanE,
  5
  oLiRu vAL aruj camam murukki,
  kaLiRu eRin'tu peyartal kALaikkuk kaTanE.
  tiNai vAkai; tuRai mUtilmullai.
  ponmuTiyAr pATiyatu.

  313
  attam n'aNNiya n'ATu kezu peruviRal
  kaip poruL yAtonRum ilanE; n'accik
  kANiya cenRa iraval mAkkaL
  kaLiRoTu n'eTun' tEr vENTinum, kaTava;
  5
  uppu oy cAkATTu umaNar kATTa
  kazi muri kunRattu aRRE,
  eL amaivu inRu, avan uLLiya poruLE.
  tiNai atu; tuRai vallAN mullai.
  mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  314
  manaikku viLakku Akiya vANutal kaNavan,
  munaikku varampu Akiya ven vEl n'eTun' takai,
  n'aTukal piRagkiya uval iTu paRan'talai,
  pun kAz n'elli van pulac cIRUrk
  5
  kuTiyum mannum tAnE; koTi eTuttu
  n'iRai azin'tu ezutaru tAnaikkuc
  ciRaiyum tAnE tan iRai vizumuRinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  aiyUr muTavanAr pATiyatu.

  315
  uTaiyan Ayin uNNavum vallan;
  kaTavar mItum irappOrkku Iyum;
  maTavar makiz tuNai; n'eTu mAn ajci
  il iRaic cerIiya jelikOl pOla,
  5
  tOnRAtu irukkavum vallan; maRRatan
  kAnRu paTu kanai eri pOla,
  tOnRavum vallan tAn tOnRugkAlE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

  316
  kaLLin vAztti, kaLLin vAztti,
  kATToTu miTain'ta cIyA munRil,
  n'AT cerukku anan'tart tujcuvOnE.
  avan em iRaivan; yAm avan pANar;
  5
  n'erun'ai van'ta virun'tiRku maRRut tan
  irum puTaip paza vAL vaittanan; inRu ik
  karug kOTTuc cIRiyAz paNaiyam; itu koNTu
  IvatilALan ennAtu, n'Iyum,
  vaLLi marugkul vayagku izai aNiya,
  10
  kaLLuTaik kalattEm yAm makiz tUgka,
  cenRu vAy civan'tu mEl varuka
  ciRu kaN yAnai vEn'tu vizumuRavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr pATiyatu.

  317
  ven vEl ................................. n'atu
  munRil kiTan'ta perug kaLiyARku
  ataL uNTAyinum, pAy uNTAyinum,
  yAtu uNTAyinum, koTumin vallE;
  5
  vETkai mILapa
  ..................kum, emakkum, piRarkkum,
  yArkkum, Iyn'tu, tuyil ERpinanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  vEmpaRRUrk kumaranAr pATiyatu.

  318
  koy aTaku vATa, taru viRaku uNagka,
  mayil am cAyal mAayOLoTu
  pacittanRu amma, perun'takai UrE
  manai uRai kurIik kaRai aNal cEval,
  5
  pANar n'arampin cukiroTu, vaya mAn
  kural cey pIliyin izaitta kuTampai,
  peruj cey n'ellin arici Arn'tu, tan
  pun puRap peTaiyoTu vatiyum
  yANarttu Akum vEn'tu vizumuRinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  perug kunRUr kizAr pATiyatu.

  319
  pUval paTuvil kUval tONTiya
  ceg kaN cil n'Ir peyta cIRil
  munRil irun'ta mutu vAyc cATi
  yAm kaHTu uNTena, vaRitu mAcu inRu;
  5
  paTalai munRil ciRu tinai uNagkal
  puRavum italum aRavum uNkenap
  peytaRku ellinRu pozutE; atanAn,
  muyal cuTTa Ayinum tarukuvEm; pukutan'tu
  Igku irun'tImO, mutu vAyp pANa!
  10
  koTug kOTTu AmAn n'aTugku talaik kuzavi
  pun talaic ciRAar kanRu enap pUTTum
  cIRUr mannan n'erun'ai jAgkar,
  vEn'tu viTu toziloTu cenRanan; van'tu, n'in
  pATini mAlai aNiya,
  15
  vATAt tAmarai cUTTuvan n'inakkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AlagkuTi vagkanAr pATiyatu.

  320
  munRil mujjaiyoTu mucuNTai pampi,
  pan'tar vENTAp palA tUgku n'Izal,
  kaimmAn vETTuvan kanai tuyil maTin'tena,
  pArvai maTap piNai tazIi, piRitu Or
  5
  tIr tozil tanik kalai tiLaittu viLaiyATa,
  inpuRu puNarn'ilai kaNTa manaiyOL
  kaNavan ezutalum ajci, kalaiyE
  piNaivayin tIrtalum ajci, yAvatum,
  il vazagkAmaiyin, kallena olittu,
  10
  mAn ataL peyta uNagku tinai valci
  kAnak kOziyOTu ital kavarn'tu uNTena,
  Ara n'eruppin, Aral n'ARa,
  taTivu Arn'tiTTa muzu vaLLUram
  irum pEr okkaloTu orugku initu arun'ti,
  15
  tagkinai cenmO, pANa! tagkAtu,
  vEn'tu taru vizuk kUz paricilarkku enRum
  arukAtu Iyum vaNmai
  uraicAl n'eTun' takai Ompum UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  vIrai veLiyanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:15:45(இந்திய நேரம்)