தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VEppampU-vEppampU

 • vEppampU

  45
  irum panai veN tOTu malain'tOn allan;
  karuj cinai vEmpin teriyalOn allan;
  n'inna kaNNiyum Ar miTain'tanRE; n'innoTu
  poruvOn kaNNiyum Ar miTain'tanRE;
  5
  oruvIr tORpinum, tORpa n'um kuTiyE;
  iruvIr vERal iyaRkaiyum anRE; atanAl,
  kuTipporuL anRu, n'um ceyti; koTit tEr
  n'um Or anna vEn'tarkku
  meym mali uvakai ceyyum; iv ikalE.
  tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
  cOzan n'alagkiLLi uRaiyUr muRRi irun'tAnaiyum, aTaittirun'ta n'eTug kiLLiyaiyum, kOvUr kizAr pATiyatu.

  338
  Er paran'ta vayal, n'Ir paran'ta ceRuvin,
  n'el malin'ta manai, pon malin'ta maRukin,
  paTu vaNTu Arkkum pal malark kAvin,
  n'eTu vEL Atan pOn'tai anna,
  5
  peruj cIr arug koNTiyaLE; karuj cinai
  vEmpum Arum pOn'taiyum mUnRum
  malain'ta cenniyar, aNin'ta villar,
  koRRa vEn'tar varinum, tan taka
  vaNagkArkku Ikuvan allan vaN tOTTup
  10
  piNagku katirk kazani n'AppaN, EmuRRu
  uNagku kalan Aziyin tOnRum
  Or eyil mannan oru maTa makaLE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kunRUr kizAr makanAr pATiyatu.

  371
  akan talai vaiyattup puravalark kANAtu,
  maran'talaic cErn'tu, paTTini vaiki,
  pOtu aviz alari n'Arin toTuttu,
  tayagku irum pittai poliyac cUTi,
  5
  paRaiyoTu takaitta kalap paiyen, muravu vAy
  ATuRu kuzici pATu inRu tUkki,
  manRa vEmpin oN pU uRaippa,
  kuRai ceyal vENTA n'acaiya irukkaiyEn,
  arici inmaiyin Ar iTai n'In'ti,
  10
  kUr vAy irum paTai n'Irin miLirppa,
  varu kaNai vALi....... anpu inRu talaii,
  iraimuracu Arkkum uraicAl pAcaRai,
  vil Er uzavin n'in n'al icai uLLi,
  kuRait talaip paTu piNan etira, pOrpu azittu,
  15
  yAnai eruttin vAL maTal Occi
  atari tiritta AL uku kaTAvin,
  matiyattu anna en vici uRu taTAri
  akan kaN atira, AkuLi toTAlin,
  paNai maruL n'eTun' tAL, pal piNart taTak kai,
  20
  pukarmuka mukavaikku van'ticin peruma!
  kaLiRRuk kOTTanna vAl eyiRu azutti,
  vizukkoTu viraiiya veN n'iNac cuvaiyinaL,
  kuTart talai mAlai cUTi, 'uNat tina
  AnAp peru vaLam ceytOn vAnattu
  25
  vayagku pal mIninum vAziyar, pala' ena,
  uru kezu pEymakaL ayara,
  kurutit tukaL ATiya kaLam kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  talaiyAlagkAnattuc ceru venRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:28:46(இந்திய நேரம்)