தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VaNTu (jimiRu, Curumpu)-vaNTu (jimiRu, Curumpu)

 • vaNTu (jimiRu, curumpu)

  22
  tUgku kaiyAn Ogku n'aTaiya,
  uRaz maNiyAn uyar maruppina,
  piRai n'utalAn ceRal n'Okkina,
  pA aTiyAn paNai eruttina,
  5
  tEn citain'ta varai pOla,
  mijiRu Arkkum kamaz kaTAttu,
  ayaRu cOrum iruj cenniya,
  main'tu malin'ta maza kaLiRu
  kan'tu cErpu n'ilaii vazagka;
  10
  pAal n'inRu katir cOrum
  vAn uRaiyum mati pOlum
  mAlai veN kuTai n'IzalAn,
  vAL marugku ilOr kAppu uRagka;
  alagku cen'n'el katir vEyn'ta
  15
  Ay karumpin koTik kUrai,
  cARu koNTa kaLam pOla,
  vERu vERu polivu tOnRa;
  kuRRu AnA ulakkaiyAn
  kalic cummai viyal AgkaN,
  20
  polan' tOTTup pain' tumpai
  micai alagku uLaiya panaip pOz cerIi,
  cina mAn'tar veRik kuravai
  Ota n'Irin peyarpu pogka;
  vAy kAvAtu paran'tu paTTa
  25
  viyan pAcaRaik kAppALa!
  vEn'tu tan'ta paNi tiRaiyAn
  cErn'tavartam kaTumpu Arttum,
  Ogku kolliyOr, aTu porun'a!
  vEza n'Okkin viRal vej cEey!
  30
  vAziya, peruma! n'in varampu il paTaippE,
  n'iR pATiya vayagku cen' n'Ap
  pin piRar icai n'uvalAmai,
  OmpAtu Iyum ARRal em kO!
  'mAn'tarajcEral irumpoRai Ompiya n'ATE
  35
  puttEL ulakattu aRRu' enak kETTu van'tu,
  initu kaNTicin; peruma! munivu ilai,
  vERu pulattu iRukkum tAnaiyoTu,
  cORu paTa n'aTatti n'I tujcAymARE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
  cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRaiyaik kuRug kOziyUr kizAr pATiyatu.

  24
  n'el ariyum irun' tozuvar
  cej jAyiRRu veyil munaiyin,
  teN kaTal tirai micaip pAyun'tu;
  tiN timil van paratavar
  5
  veppu uTaiya maTTu uNTu,
  taN kuravaic cIr tUgkun'tu;
  tUval kalitta tEm pAy punnai
  mel iNark kaNNi milain'ta main'tar
  el vaLai makaLirt talaik kai tarUun'tu;
  10
  vaNTu paTa malarn'ta taN n'aRug kAnal
  muNTakak kOtai oN toTi makaLir
  irum panaiyin kurumpai n'Irum,
  pUg karumpin tIm cARum,
  Ogku maNal kuvavut tAzait
  15
  tIm n'IroTu uTan virAay,
  mun' n'Ir uNTu mun'n'Irp pAyum;
  tAgkA uRaiyuL n'al Ur kezIiya
  OmpA Ikai mA vEL evvi
  punal am putavin mizalaiyoTu kazanik
  20
  kayal Ar n'Arai pOrvil cEkkum,
  pon aNi yAnait tol mutir vELir,
  kuppai n'ellin, muttURu tan'ta
  koRRa n'IL kuTai, koTit tErc ceziya!
  n'inRu n'ilaiiyar n'in n'ALmIn; n'illAtu
  25
  paTAac celIiyar, n'in pakaivar mInE
  n'innoTu, tonRu mUtta uyirinum, uyiroTu
  n'inRu mUtta yAkkai anna, n'in
  ATu kuTi mUtta vizut tiNaic ciRan'ta
  vALin vAzn'ar tAL valam vAztta,
  30
  iraval mAkkaL Ikai n'uvala,
  oN toTi makaLir polagkalattu En'tiya
  taN kamaz tERal maTuppa, makiz ciRan'tu,
  Agku initu ozukumati, peruma! 'Agku atu
  vallun'ar vAzn'tOr' enpa tol icai,
  35
  malar talai ulakattut tOnRi,
  palar, celac cellAtu, n'inRu viLin'tOrE.
  tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
  avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  65
  maN muzA maRappa, paN yAz maRappa,
  irug kaN kuzici kavizn'tu izutu maRappa,
  curumpu Ar tERal cuRRam maRappa,
  uzavar Otai maRappa, vizavum
  5
  akaluL AgkaN cIRUr maRappa,
  uvavut talaivan'ta peru n'AL amaiyattu,
  iru cuTar tammuL n'Okki, oru cuTar
  punkaN mAlai malai maRain'tAgku,
  tan pOl vEn'tan munpu kuRittu eRin'ta
  10
  puRap puN n'ANi, maRat takai mannan
  vAL vaTakkirun'tanan; Igku,
  n'AL pOl kaziyala, jAyiRRup pakalE.
  tiNai potuviyal; tuRai kaiyaRu n'ilai.
  cEramAn peruj cEralAtan cOzan karikAR peruvaLattAnOTu porutu, puRap puN n'ANi, vaTakkirun'tAnaik kazAttalaiyAr pATiyatu.

  69
  kaiyatu, kaTan n'iRai yAzE; meyyatu,
  puravalar inmaiyin paciyE; araiyatu,
  vERRu izai n'uzain'ta vEr n'anai citAar
  Ompi uTutta uyaval pANa!
  5
  pUTkai illOn yAkkai pOlap
  perum pullenRa irum pEr okkalai;
  vaiyakam muzutuTan vaLaii, paiyena
  ennai vinavuti Ayin, mannar
  aTu kaLiRu uyavum koTi koL pAcaRai,
  10
  kurutip parappin kOTTu mA tolaicci,
  pulAk kaLam ceyta kalAat tAnaiyan
  piRagku n'ilai mATattu uRan'taiyOnE;
  porun'arkku Okkiya vElan, oru n'ilaip
  pakaip pulam paTartalum uriyan; takait tAr
  15
  oL eri puraiyum uru kezu pacum pUN
  kiLLi vaLavaR paTarkuvai Ayin,
  n'eTug kaTai n'iRRalum ilaiyE; kaTum pakal
  tEr vIcu irukkai Ara n'Okki,
  n'I avaR kaNTa pinRai, pUvin
  20
  ATu vaNTu imirAt tAmarai
  cUTAyAtal ataninum ilaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

  93
  tiN piNi muracam izumena muzagkac
  cenRu, amar kaTattal yAvatu? van'tOr
  tAr tAgkutalum ARRAr, veTipaTTu,
  OTal marIiya pITu il mannar
  5
  n'OyppAl viLin'ta yAkkai tazIi,
  kAtal maRan'tu, avar tItu marugku aRumAr,
  aRam puri koLkai n'AnmaRai mutalvar
  tiRam puri pacum pul parappinar kiTappi,
  'maRam kan'tAka n'al amar vIzn'ta
  10
  n'IL kazal maRavar celvuzic celka!' ena
  vAL pOzn'tu aTakkalum uyn'tanar mAtO
  vari jimiRu Arkkum vAy puku kaTAattu
  aNNal yAnai aTu kaLattu oziya,
  aruj camam tataiya n'URi, n'I,
  15
  perun' takai! vizup puN paTTa mARE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avan porutu puNpaTTu n'inROnai avar pATiyatu.

  174
  aNagkuTai avuNar kaNam koNTu oLittena,
  cEN viLagku ciRappin jAyiRu kANAtu,
  iruL kaN keTutta paruti jAlattu
  iTumpai koL paruvaral tIra, kaTun' tiRal
  5
  ajcana uruvan tan'tu n'iRuttAgku,
  aracu izan'tirun'ta allal kAlai,
  muracu ezun'tu iragkum muRRamoTu, karai porutu
  iragku punal n'eritaru miku perug kAviri
  mallal n'al n'ATTu allal tIra,
  10
  poyyA n'Avin kapilan pATiya,
  mai aNi n'eTu varai AgkaN, oyyenac
  cerup pukal maRavar celpuRam kaNTa
  eL aRu ciRappin muLLUr mImicai,
  aru vazi irun'ta peru viRal vaLavan
  15
  mati maruL veNkuTai kATTi, ak kuTai
  putumaiyin n'iRutta pukaz mEmpaTun'a!
  viTarp puli poRitta kOTTai, cuTarp pUN,
  curumpu Ar kaNNi, perum peyar n'um mun
  INTuc cey n'al vinai ANTuc cenRu uNIiyar,
  20
  uyarn'tOr ulakattup peyarn'tanan Akalin,
  ARu kol marugkin mAtiram tuzavum
  kavalai n'ejcattu avalam tIra,
  n'I tOnRinaiyE n'irait tAr aNNal!
  kal kaN poTiya, kAnam vempa,
  25
  malku n'Ir varaippin kayam pala uNagka,
  kOTai n'ITiya paitu aRu kAlai,
  iru n'ilam n'eLiya INTi,
  urum uraRu karuviya mazai pozin'tAgkE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  malaiyamAn cOziya EnAti tirukkaNNanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  227
  n'ani pEtaiyE, n'ayan il kURRam!
  viraku inmaiyin vittu aTTu uNTanai;
  innum kANkuvai, n'an vAy Akutal;
  oLiRu vAL maRavarum, kaLiRum, mAvum,
  5
  kuruti am kurUup punal poru kaLattu oziya,
  n'ALum AnAn kaTan'tu aTTu, enRum n'in
  vATu paci aruttiya vacai tIr ARRal
  n'in Or anna pon iyal perum pUN
  vaLavan ennum vaNTu mUcu kaNNi
  10
  inaiyOR koNTanaiAyin,
  ini yAr, maRRu n'in paci tIrppOrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai ATutuRai mAcAttanAr pATiyatu.

  244
  pANar cenniyum vaNTu cenRu UtA;
  viRaliyar munkaiyum toTiyin poliyA;
  iraval mAkkaLum... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  261
  an'tO! en'tai aTaiyAp pEr il!
  vaNTu paTu n'aRavin taNTA maNTaiyoTu
  varaiyAp peruj cORRu muri vAy muRRam,
  veRRu yARRu ampiyin eRRu? aRRu Akak
  5
  kaNTanen, manRa; cOrka, en kaNNE;
  vaiyam kAvalar vaLam kezu tiru n'akar,
  maiyal yAnai ayAvuyirttanna
  n'ey ulai corin'ta mai Un Ocai
  putukkaN mAkkaL cetukkaN Arap
  10
  payan'tanai, mannAl, munnE! iniyE
  pal A tazIiya kallA val vil
  uzaik kural kUkai azaippa ATTi,
  n'Aku mulai anna n'aRum pUg karan'tai
  viraku aRiyALar marapin cUTTa,
  15
  n'irai ivaN tan'tu, n'aTukal Akiya
  ven vEl viTalai inmaiyin pulampi,
  koym mazit talaiyoTu kaimmaiyuRak kalagkiya
  kazi kala makaTUup pOlap
  pullenRanaiyAl, pal aNi izan'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  .....................AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

  263
  perug kaLiRRu aTiyin tOnRum oru kaN
  irum paRai iravala! cERiAyin,
  tozAtanai kazital Ompumati; vazAtu,
  vaNTu mEmpaTUum, iv vaRan'ilai ARE
  5
  pal At tiraL n'irai peyartarap peyartan'tu,
  kallA iLaiyar n'Igka n'IgkAn,
  vil umiz kaTug kaNai mUzka,
  kol punal ciRaiyin vilagkiyOn kallE.
  tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRun'ilai.
  ......................................................................

  280
  ennai mArpil puNNum veyya;
  n'aTu n'AL van'tu tumpiyum tuvaikkum;
  n'eTu n'akar varaippin viLakkum n'illA;
  tujcAk kaNNE tuyilum vETkum;
  5
  ajcuvaru kurAal kuralum tURRum;
  n'el n'Ir eRin'tu viricci Orkkum
  cem mutu peNTin collum n'irampA;
  tuTiya! pANa! pATu val viRali!
  en Akuvirkol? aLiyir; n'umakkum
  10
  ivaN uRai vAzkkaiyO, aritE! yAnum
  maNNuRu mazit talait teN n'Ir vAra,
  tonRu tAm uTutta am pakait teriyal
  ciRu veL Ampal alli uNNum
  kazi kala makaLir pOla,
  15
  vazi n'inain'tiruttal, ataninum aritE!
  tiNai potuviyal; tuRai Anan'tappaiyuL.
  mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  308
  pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin,
  min n'Er paccai, mijiRRuk kural cIRiyAz
  n'anmai n'iRain'ta n'aya varu pANa!
  cIRUr mannan ciRiyilai eHkam
  5
  vEn'tu Ur yAnai En'tu mukattatuvE;
  vEn'tu uTanRu eRin'ta vElE, ennai
  cAn'tu Ar akalam uLam kazin'tanRE;
  uLam kazi cuTarp paTai En'ti, n'am peruviRal
  Occinan turan'ta kAlai, maRRavan
  10
  pun talai maTap piTi n'ANa,
  kujcaram ellAm puRakkoTuttanavE.
  tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
  kOvUr kizAr pATiyatu.

  338
  Er paran'ta vayal, n'Ir paran'ta ceRuvin,
  n'el malin'ta manai, pon malin'ta maRukin,
  paTu vaNTu Arkkum pal malark kAvin,
  n'eTu vEL Atan pOn'tai anna,
  5
  peruj cIr arug koNTiyaLE; karuj cinai
  vEmpum Arum pOn'taiyum mUnRum
  malain'ta cenniyar, aNin'ta villar,
  koRRa vEn'tar varinum, tan taka
  vaNagkArkku Ikuvan allan vaN tOTTup
  10
  piNagku katirk kazani n'AppaN, EmuRRu
  uNagku kalan Aziyin tOnRum
  Or eyil mannan oru maTa makaLE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kunRUr kizAr makanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:39:36(இந்திய நேரம்)