தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'Arai-n'Arai

 • n'Arai

  24
  n'el ariyum irun' tozuvar
  cej jAyiRRu veyil munaiyin,
  teN kaTal tirai micaip pAyun'tu;
  tiN timil van paratavar
  5
  veppu uTaiya maTTu uNTu,
  taN kuravaic cIr tUgkun'tu;
  tUval kalitta tEm pAy punnai
  mel iNark kaNNi milain'ta main'tar
  el vaLai makaLirt talaik kai tarUun'tu;
  10
  vaNTu paTa malarn'ta taN n'aRug kAnal
  muNTakak kOtai oN toTi makaLir
  irum panaiyin kurumpai n'Irum,
  pUg karumpin tIm cARum,
  Ogku maNal kuvavut tAzait
  15
  tIm n'IroTu uTan virAay,
  mun' n'Ir uNTu mun'n'Irp pAyum;
  tAgkA uRaiyuL n'al Ur kezIiya
  OmpA Ikai mA vEL evvi
  punal am putavin mizalaiyoTu kazanik
  20
  kayal Ar n'Arai pOrvil cEkkum,
  pon aNi yAnait tol mutir vELir,
  kuppai n'ellin, muttURu tan'ta
  koRRa n'IL kuTai, koTit tErc ceziya!
  n'inRu n'ilaiiyar n'in n'ALmIn; n'illAtu
  25
  paTAac celIiyar, n'in pakaivar mInE
  n'innoTu, tonRu mUtta uyirinum, uyiroTu
  n'inRu mUtta yAkkai anna, n'in
  ATu kuTi mUtta vizut tiNaic ciRan'ta
  vALin vAzn'ar tAL valam vAztta,
  30
  iraval mAkkaL Ikai n'uvala,
  oN toTi makaLir polagkalattu En'tiya
  taN kamaz tERal maTuppa, makiz ciRan'tu,
  Agku initu ozukumati, peruma! 'Agku atu
  vallun'ar vAzn'tOr' enpa tol icai,
  35
  malar talai ulakattut tOnRi,
  palar, celac cellAtu, n'inRu viLin'tOrE.
  tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
  avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  209
  poykai n'Arai pOrvil cEkkum
  n'eytal am kazani, n'el ari tozuvar
  kUmpu viTu meN piNi avizn'ta Ampal
  akal aTai ariyal mAn'ti, teN kaTal
  5
  paTu tirai in cIrp pANi tUgkum
  men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
  pal kani n'acaii, alku vicumpu ukan'tu,
  peru malai viTarakam cilampa munni,
  pazanuTaip peru maram tIrn'tena, kaiyaRRu,
  10
  peRAtu peyarum puLLinam pOla, n'in
  n'acai tara van'tu, n'in icai n'uval paricilen
  vaRuviyEn peyarkO? vAL mEmpaTun'a!
  IyAy Ayinum, iragkuven allEn;
  n'Oy ilai Akumati; peruma! n'ammuL
  15
  kuRu n'aNi kANkuvatAka n'ALum,
  n'aRum pal olivarum katuppin, tE mozi,
  teriizai makaLir pANi pArkkum
  peru varai anna mArpin,
  ceru vej cEey! n'in makiz irukkaiyE!
  tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  mUvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  351
  paTu maNi marugkina paNait tAL yAnaiyum,
  koTi n'uTagku micaiya tErum, mAvum,
  paTai amai maRavaroTu, tuvanRik kallena,
  kaTal kaNTanna kaN akan tAnai
  5
  venRu eRi muracin vEn'tar, enRum,
  vaN kai eyinan vAkai anna
  ivaL n'alam tArAtu amaikuvar allar;
  en Avatukol tAnE teN n'Irp
  poykai mEyn'ta cev vari n'Arai
  10
  tEg koL marutin pUj cinai munaiyin,
  kAmaru kAjcit tujcum
  EmamcAl ciRappin, ip paNai n'al UrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturaip paTaimagka manniyAr pATiyatu.

  354
  araicu talaivarinum aTagkal AnA
  n'irai kAz eHkam n'Irin mUzkap
  puraiyOr cErn'tena, tan'taiyum peyarkkum;
  vayal amar kazani vAyil poykai,
  5
  kayal Ar n'Arai ukaitta vALai
  punalATu makaLir vaLa manai oyyum
  Ur kavin izappavum varuvatu kollO
  cuNagku aNin'tu eziliya aNan'tu En'tu iLa mulai,
  vIgku iRaip paNait tOL, maTan'tai
  10
  mAn piNai anna makiz maTa n'OkkE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  384
  menpAlAn uTan aNaii,
  vajcik kOTTu uRagku n'Arai
  aRaik karumpin pU arun'tum;
  vanpAlAn karug kAl varakin
  5
  ......................................................................................
  am kaN kuRu muyala veruva, ayala
  karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
  vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
  irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
  10
  ................................................kiNaiyEm, peruma!
  n'el ennA, pon ennA,
  kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
  .....................manai ennA, avai palavum
  yAn taNTavum, tAn taNTAn,
  15
  n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
  maN n'ANap pukaz vETTu,
  n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
  puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
  annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
  20
  yANTu n'iRka veLLi, mANTa
  uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
  tinRa n'aN pal Un tONTavum,
  van'ta vaikal allatu,
  cenRa ellaic celavu aRiyEnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:38:55(இந்திய நேரம்)