தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PANARRuppaTai-pANARRuppaTai

 • pANARRuppaTai

  68
  uTumpu urittanna enpu ezu marugkin
  kaTumpin kaTum paci kaLaiyun'ark kANAtu,
  cil cevittu Akiya kELvi n'on'tu n'on'tu,
  Igku evan ceytiyO? pANa! 'pUN cuman'tu,
  5
  am pakaTTu eziliya cem poRi Akattu
  menmaiyin makaLirkku vaNagki, vanmaiyin
  ATavarp piNikkum pITu kezu n'eTun' takai,
  puniRu tIr kuzavikku iliRRu mulai pOlac
  curan'ta kAviri maram kol mali n'Ir
  10
  manpatai purakkum n'al n'ATTup porun'an,
  uTpakai oru tiRam paTTena, puT pakaikku
  EvAn Akalin, cAvEm yAm' ena,
  n'IgkA maRavar vIgku tOL puTaippa,
  taNi paRai aRaiyum aNi koL tEr vazi,
  15
  kaTug kaL parukun'ar n'aTugku kai ukutta
  n'aRuj cERu ATiya vaRun' talai yAnai
  n'eTu n'akar varaippil paTu muzA Orkkum
  uRan'taiyOnE kurucil;
  piRan kaTai maRappa, n'alkuvan, celinE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
  cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  69
  kaiyatu, kaTan n'iRai yAzE; meyyatu,
  puravalar inmaiyin paciyE; araiyatu,
  vERRu izai n'uzain'ta vEr n'anai citAar
  Ompi uTutta uyaval pANa!
  5
  pUTkai illOn yAkkai pOlap
  perum pullenRa irum pEr okkalai;
  vaiyakam muzutuTan vaLaii, paiyena
  ennai vinavuti Ayin, mannar
  aTu kaLiRu uyavum koTi koL pAcaRai,
  10
  kurutip parappin kOTTu mA tolaicci,
  pulAk kaLam ceyta kalAat tAnaiyan
  piRagku n'ilai mATattu uRan'taiyOnE;
  porun'arkku Okkiya vElan, oru n'ilaip
  pakaip pulam paTartalum uriyan; takait tAr
  15
  oL eri puraiyum uru kezu pacum pUN
  kiLLi vaLavaR paTarkuvai Ayin,
  n'eTug kaTai n'iRRalum ilaiyE; kaTum pakal
  tEr vIcu irukkai Ara n'Okki,
  n'I avaR kaNTa pinRai, pUvin
  20
  ATu vaNTu imirAt tAmarai
  cUTAyAtal ataninum ilaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

  70
  tEem tIm toTaic cIRiyAzp pANa!
  'kayattu vAz yAmai kAz kOttanna
  n'uN kOl takaitta teN kaN mAk kiNai
  iniya kANka; ivaN taNika' enak kURi;
  5
  vinaval AnA mutu vAy iravala!
  taiit tigkaL taN kayam pOla,
  koLakkoLak kuRaipaTAk kUzuTai viyal n'akar,
  aTutI allatu cuTutI aRiyAtu;
  iru marun'tu viLaikkum n'al n'ATTup porun'an,
  10
  kiLLi vaLavan n'al icai uLLi,
  n'ARRa n'ATTattu aRu kAl paRavai
  ciRu veL Ampal jAgkar Utum
  kai vaL Ikaip paNNan ciRukuTip
  pAtiri kamazum Oti, oL n'utal,
  15
  in n'akai viRaliyoTu menmela iyalic
  celvaiAyin, celvai Akuvai;
  viRaku oy mAkkaL pon peRRannatOr
  talaippATu anRu, avan Ikai;
  n'inaikka vENTA; vAzka, avan tALE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  138
  Aninam kalitta atar pala kaTan'tu,
  mAninam kalitta malai pin oziya,
  mIninam kalitta tuRai pala n'In'ti,
  uLLi van'ta, vaL uyirc cIRiyAz,
  5
  citAar uTukkai, mutAarip pANa!
  n'IyE, pEr eNNalaiyE; n'in iRai,
  'mARi vA' ena moziyalan mAtO;
  oli irug katuppin Ayizai kaNavan
  kiLi marIiya viyan punattu
  10
  maran aNi perug kural anaiyan Atalin,
  n'innai varutal aRin'tanar yArE?
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
  avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  141
  'pANan cUTiya pacum pon tAmarai
  mAN izai viRali mAlaiyoTu viLagka,
  kaTum pari n'eTun' tEr pUTTu viTTu acaii,
  UrIr pOlac curattiTai irun'tanir!
  5
  yArIrO?' ena, vinaval AnA,
  kAren okkal, kaTum paci, iravala!
  ven vEl aNNal kANA UgkE,
  n'inninum pulliyEm mannE; iniyE,
  innEm AyinEm mannE; enRum
  10
  uTAa, pOrA Akutal aRin'tum,
  paTAam majjaikku Itta em kO,
  kaTAa yAnaik kali mAn pEkan,
  'et tuNai Ayinum Ittal n'anRu' ena,
  maRumai n'OkkinRO anRE,
  15
  piRar, vaRumai n'OkkinRu, avan kai vaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai; pulavarARRuppaTaiyum Am.
  vaiyAvik kOpperum pEkanaip paraNar pATiyatu.

  155
  vaNar kOTTuc cIRiyAz vATupuTait tazIi,
  'uNarvOr yAr, en iTumpai tIrkka?' ena,
  kiLakkum, pANa! kEL, ini n'ayattin,
  pAz Ur n'erujcip pacalai vAn pU
  5
  Ertaru cuTarin etirkoNTAagku,
  ilampaTu pulavar maNTai viLagku pukazk
  koN perug kAnattuk kizavan
  taN tAr akalam n'Okkina, malarn'tE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
  avanai avar pATiyatu.

  180
  n'irappAtu koTukkum celvamum ilanE;
  'il' ena maRukkum ciRumaiyum ilanE;
  iRai uRu vizumam tAgki, amarakattu
  irumpu cuvaik koNTa vizuppuN n'Oy tIrn'tu,
  5
  marun'tu koL marattin vAL vaTu mayagki,
  vaTu inRu vaTin'ta yAkkaiyan, koTai etirn'tu,
  Irn'taiyOnE, pAN pacip pakaijan;
  inmai tIra vENTin, emmoTu
  n'Iyum vammO? mutu vAy iravala!
  10
  yAm tan irakkumkAlai, tAn em
  uNNA marugkul kATTi, tan Urk
  karug kaik kollanai irakkum,
  'tirun'tu ilai n'eTu vEl vaTitticin' enavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai pANARRup paTaiyum Am.
  Irn'tUr kizAn tOyan mARanaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:13:14(இந்திய நேரம்)