தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Puli (uzuvai, Oruttal, Vari, Varivayam)-puli (uzuvai, Oruttal, Vari, Varivayam)

 • puli (uzuvai, oruttal, vari, varivayam)

  4
  vAL, valam tara, maRup paTTana
  cev vAnattu vanappup pOnRana;
  tAL, kaLam koLa, kazal paRain'tana
  koll ERRin maruppup pOnRana;
  5
  tOl, tuvaittu ampin tuLai tOnRuva,
  n'ilaikku orAa ilakkam pOnRana;
  mAvE, eRi patattAn iTam kATTa,
  kaRuz poruta cev vAyAn,
  eruttu vavviya puli pOnRana;
  10
  kaLiRu, katavu eRiyA, civan'tu, urAay,
  n'uti mazugkiya veN kOTTAn,
  uyir uNNum kURRup pOnRana;
  n'IyE, alagku uLaip parIi ivuLip
  polan' tErmicaip polivu tOnRi,
  15
  mAk kaTal n'ivan'tu ezutarum
  cej jAyiRRuk kavinai mAtO
  anaiyai AkanmARE,
  tAy il tUvAk kuzavi pOla,
  OvAtu kUum, n'in uTaRRiyOr n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
  cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip paraNar pATiyatu.

  13
  'ivan yAr?' enkuvai Ayin, ivanE
  puli n'iRak kavacam pUm poRi citaiya,
  ey kaNai kizitta pakaTTu ezil mArpin,
  maRali anna kaLiRRu micaiyOnE;
  5
  kaLiRE, mun'n'Ir vazagku n'AvAy pOlavum,
  pal mIn n'AppaN tigkaL pOlavum,
  cuRavinattu anna vALOr moyppa,
  marIiyOr aRiyAtu, main'tu paTTanRE;
  n'Oy ilan Akip peyarkatil amma!
  10
  pazana majjai ukutta pIli
  kazani uzavar cUTToTu tokukkum,
  kozu mIn, viLain'ta kaLLin,
  vizu n'Ir vEli n'ATu kizavOnE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  cOzan muTit talaik kOp perun'aRkiLLi karuvUriTam celvAnaik kaNTu,cEramAn an'tuvaj cEral irumpoRaiyOTu vENmATattu mEl irun'tu,uRaiyUr ENiccEri muTa mOciyAr pATiyatu.

  19
  imiz kaTal vaLaiiya INTu akan kiTakkai,
  tamiz talaimayagkiya talaiyAlagkAnattu,
  man uyirp panmaiyum, kURRattu orumaiyum,
  n'innoTu tUkkiya ven vEl ceziya!
  5
  'irum puli vETTuvan poRi aRin'tu mATTiya
  perug kal aTArum pOnm' ena virumpi,
  muyagkinEn allanO, yAnE mayagkik
  kunRattu iRutta kurIi inam pOla,
  ampu cenRu iRutta arum puN yAnait
  10
  tUmpuTait taTak kai vAyoTu tumin'tu,
  n'Ajcil oppa, n'ilam micaip puraLa,
  eRin'tu kaLam paTutta En'tu vAL valattar
  en'taiyoTu kiTan'tOr, em pun talaip putalvar;
  'inna viRalum uLakol, n'amakku?' ena,
  15
  mUtil peNTir kacin'tu aza, n'ANi,
  kURRuk kaNNOTiya veruvaru paRan'talai,
  ezuvar n'al valam kaTan'tOy! n'in
  kazUu viLagku Aram kavaiiya mArpE?
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  23
  'veLiRu il n'On kAzp paNai n'ilai munaii,
  kaLiRu paTin'tu uNTena, kalagkiya tuRaiyum;
  kAr n'aRug kaTampin pAcilait teriyal,
  cUr n'avai, murukan cuRRattu anna, n'in
  5
  kUr n'al ampin koTu vil kULiyar
  koLvatu koNTu, koLLA miccil
  koL patam oziya vIciya pulanum;
  vaTi n'avil n'aviyam pAytalin, UrtoRum
  kaTi maram tuLagkiya kAvum; n'eTu n'akar
  10
  vinai punai n'al il vev eri n'aippa,
  kanai eri uraRiya marugkum; n'Okki,
  n'aNNAr n'ANa, n'ALtoRum talaic cenRu,
  innum inna pala ceykuvan, yAvarum
  tunnal pOkiya tuNivinOn' ena,
  15
  jAlam n'eLiya INTiya viyan paTai
  AlagkAnattu amar kaTan'tu aTTa
  kAla munpa! n'in kaNTanen varuval
  aRu maruppu ezil kalai pulippAl paTTena,
  ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai
  20
  pULai n'ITiya veruvaru paRan'talai
  vELai veN pUk kaRikkum
  AL il attam Akiya kATE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai n'allicai vajciyum Am.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

  33
  kAn uRai vAzkkai, kata n'Ay, vETTuvan
  mAn tacai corin'ta vaTTiyum, AymakaL
  tayir koTu van'ta tacumpum, n'iRaiya,
  Erin vAzn'ar pEr il arivaiyar
  5
  kuLak kIz viLain'ta kaLak koL veNNel
  mukan'tanar koTuppa, ukan'tanar peyarum
  tennam poruppan n'al n'ATTuLLum,
  Ez eyil katavam eRin'tu, kaikkoNTu, n'in
  pEzvAy uzuvai poRikkum ARRalai;
  10
  pATun'ar vajci pATa, paTaiyOr
  tAtu eru maRukin pAcaRai poliya,
  pularAp paccilai iTai iTupu toTutta
  malarA mAlaip pan'tu kaNTanna
  Un cORRu amalai pAN kaTumpu aruttum
  15
  cemmaRRu amma, n'in vem munai irukkai
  vallOn taiiya vari vanappu uRRa
  allip pAvai ATu vanappu Eyppa,
  kAma iruvar allatu, yAmattut
  tani makan vazagkAp pani malark kAvin,
  20
  otukkuin tiNi maNal putup pUm paLLi
  vAyil mATan'toRum mai viTai vIzppa,
  n'I Agkuk koNTa vizavinum palavE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  42
  AnA Ikai, aTu pOr, aNNal! n'in
  yAnaiyum malaiyin tOnRum; peruma! n'in
  tAnaiyum kaTal ena muzagkum; kUr n'unai
  vElum minnin viLagkum; ulakattu
  5
  araicu talai panikkum ARRalaiAtalin,
  purai tIrn'tanRu; atu putuvatO anRE;
  taN punal pUcal allatu, n'on'tu,
  'kaLaika, vAzi, vaLava!' enRu, n'in
  munaitaru pUcal kanavinum aRiyAtu,
  10
  puli puRagkAkkum kuruLai pOla,
  melivu il cegkOl n'I puRagkAppa,
  peru viRal yANarttu Aki, arin'ar
  kIz maTaik koNTa vALaiyum, uzavar
  paTai miLirn'tiTTa yAmaiyum, aRain'ar
  15
  karumpil koNTa tEnum, perun' tuRai
  n'Ir taru makaLir kuRRa kuvaLaiyum,
  van pulak kELirkku varu virun'tu ayarum
  men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
  malaiyin izin'tu, mAk kaTal n'Okki,
  20
  n'ila varai izitarum pal yARu pOla,
  pulavar ellAm n'in n'OkkinarE;
  n'IyE, marun'tu il kaNicci varun'ta vaTTittuk
  kURRu vekuNTanna munpoTu,
  mARRu iru vEn'tar maN n'OkkinaiyE.
  tiNai vAkai; tuRai aracavAkai.
  avanai iTaikkATanAr pATiyatu.

  52
  aNagkuTai n'eTug kOTTu aLaiyakam munaii,
  muNagku n'imir vayamAn muzu vali oruttal,
  Un n'acai uLLam turappa, irai kuRittu,
  tAn vENTu marugkin vETTu ezun'tAgku,
  5
  vaTa pula mannar vATa, aTal kuRittu,
  innA vem pOr iyal tEr vazuti!
  itu n'I kaNNiyatu Ayin, iru n'ilattu
  yArkol aLiyartAmE? UrtoRum
  mIn cuTu pukaiyin pulavu n'ARu n'eTug koTi
  10
  vayaluzai marutin vAgkucinai valakkum
  peru n'al yANarin orIi, iniyE
  kali kezu kaTavuL kan'tam kaiviTap
  pali kaN mARiya pAzpaTu potiyil,
  n'arai mUtALar n'Ay iTak kuzin'ta
  15
  vallin n'al akam n'iRaiya, pal poRik
  kAna vAraNam Inum
  kATu Aki viLiyum n'ATu uTaiyOrE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  54
  em kOn irun'ta kampalai mUtUr,
  uTaiyOr pOla iTaiyinRu kuRuki,
  cemmal n'AL avai aNNAn'tu pukutal
  em ana vAzkkai iravalarkku eLitE;
  5
  iravalarkku eNmai allatu puravu etirn'tu,
  vAnam n'ANa, varaiyAtu, cenROrkku
  AnAtu Iyum kavi kai vaNmaik
  kaTu mAn kOtai tuppu etirn'tu ezun'ta
  n'eTumozi mannar n'inaikkum kAlai,
  10
  pAcilait toTutta, uvalaik kaNNi,
  mAcu uN uTukkai, maTi vAy, iTaiyan
  ciRu talai AyamoTu kuRukalcellAp
  puli tujcu viyan pulattaRRE
  vali tujcu taTak kai avanuTai n'ATE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn kuTTuvan kOtaiyaik kOnATTu eRiccalUr mATalan maturaik kumaran pATiyatu.

  73
  mella van'tu, en n'al aTi porun'ti,
  'I' ena irakkuvar Ayin, cIruTai
  muracu kezu tAyattu aracO tajcam;
  in uyir Ayinum koTukkuven, in' n'ilattu;
  5
  ARRal uTaiyOr ARRal pORRAtu, en
  uLLam eLLiya maTavOn, teLLitin
  tujcu puli iTaRiya citaTan pOla,
  uyn'tanan peyartalO aritE; main'tuTaik
  kazai tin yAnaik kAl akappaTTa
  10
  van tiNi n'IL muLai pOla, cenRu, avaN
  varun'tap porEen Ayin, porun'tiya
  tItu il n'ejcattuk kAtal koLLAp
  pal irug kUn'tal makaLir
  ollA muyakkiTaik kuzaika, en tArE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alagkiLLi pATTu.

  78
  vaNagku toTaip polin'ta vali kezu n'On tAL,
  aNagku arug kaTun' tiRal ennai muNagku n'imirn'tu,
  aLaic ceRi uzuvai iraikku van'tanna
  malaippu arum akalam matiyAr, cilaittu ezun'tu,
  5
  'vizumiyam, periyam, yAmE; n'ammin
  porun'anum iLaiyan; koNTiyum peritu' ena,
  eLLi van'ta vampa maLLar
  pullen kaNNar; puRattil peyara,
  INTu avar aTutalum ollAn, ANTu avar
  10
  mAN izai makaLir n'ANinar kaziya,
  tan'tai tam Ur AgkaN,
  teN kiNai kaRagkac cenRu, ANTu aTTananE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  86
  ciRRil n'al tUN paRRi, 'n'in makan
  yANTu uLanO?' ena vinavuti; en makan
  yANTu uLan Ayinum aRiyEn; Orum
  puli cErn'tu pOkiya kal aLai pOla,
  5
  InRa vayiRO ituvE;
  tOnRuvan mAtO, pOrkkaLattAnE!
  tiNai vAkai; tuRai ERAN mullai.
  kAvaRpeNTin pATTu.

  90
  uTai vaLai kaTuppa malarn'ta kAn'taL
  aTai malku kuLaviyoTu kamazum cAral,
  maRap puli uTalin, mAn kaNam uLavO?
  maruLina vicumpin mAtirattu INTiya
  5
  iruLum uNTO, jAyiRu cinavin?
  accoTu tAkkip pAr uRRu igkiya
  paNTac cAkATTu Azcci colliya,
  vari maNal jemara, kal paka, n'aTakkum
  perumitap pakaTTukkut tuRaiyum uNTO?
  10
  ezumaram kaTukkum tAL tOy taTak kai
  vazu il van kai, mazavar peruma!
  iru n'ilam maN koNTu cilaikkum
  porun'arum uLarO, n'I kaLam pukinE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  100
  kaiyatu vElE; kAlana punai kazal;
  meyyatu viyarE; miTaRRatu pacum puN;
  vaTkar pOkiya vaLar iLam pOn'tai
  uccik koNTa Uci veN tOTTu,
  5
  veTci mA malar, vEgkaiyoTu viraii,
  curi irum pittai poliyac cUTi,
  varivayam poruta vayak kaLiRu pOla,
  innum mARAtu cinanE; annO!
  uyn'tanar allar, ivan uTaRRiyOrE;
  10
  ceRuvar n'Okkiya kaN, tan
  ciRuvanai n'Okkiyum, civappu AnAvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tiNai vajciyum, tuRai koRRavaLLaiyum Am.
  atiyamAn tavamakan piRan'tavanaik kaNTAnai avar pATiyatu.

  135
  koTuvari vazagkum kOTu uyar n'eTu varai,
  aru viTarc ciRu n'eRi ERalin, varun'ti,
  taTavaral koNTa takai mel otukkin,
  vaLaik kai viRali en pinnaL Aka,
  5
  pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin
  vari n'avil panuval pulam peyarn'tu icaippa,
  paTumalai n'inRa payam kezu cIRiyAz
  olkal uLLamoTu oru puTait tazIi,
  pukazcAl ciRappin n'in n'al icai uLLi,
  10
  van'tanen en'tai! yAnE: enRum,
  manRu paTu paricilark kANin, kanRoTu
  kaRai aTi yAnai iriyal pOkkum
  malai kezu n'ATan! mA vEL Aay!
  kaLiRum anRE; mAvum anRE;
  15
  oLiRu paTaip puraviya tErum anRE;
  pANar, pATun'ar, paricilar, Agku avar,
  tamatu enat toTukkuvarAyin, 'ematu' enap
  paRRal tERRAp payag kezu tAyamoTu,
  anna Aka, n'in Uzi; n'innaik
  20
  kANTal vENTiya aLavai vENTAr
  uRu muraN kaTan'ta ARRal
  potu mIkkURRattu n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  avanai avar pATiyatu.

  152
  'vEzam vIztta vizut toTaip pakazi
  pEz vAy uzuvaiyaip perumpiRitu uRIi,
  puzal talaip pukark kalai uruTTi, ural talaik
  kEzaR panRi vIza, ayalatu
  5
  Azal puRRattu uTumpil ceRRum,
  val vil vETTam valam paTuttu irun'tOn,
  pukazcAl ciRappin ampu mikat tiLaikkum
  kolaivan yArkolO? kolaivan maRRu ivan
  vilaivan pOlAn; veRukkai n'anku uTaiyan;
  10
  Aram tAzn'ta am pakaTTu mArpin,
  cAral aruvip paya malaik kizavan,
  Ori kolO? allankollO?
  pATuval, viRali! Or vaNNam; n'Irum
  maN muzA amaimin; paN yAz n'iRumin;
  15
  kaN viTu tUmpin kaLiRRu uyir toTumin;
  ellari toTumin; AkuLi toTumin;
  patalai oru kaN paiyena iyakkumin;
  matalai mAk kOl kaivalam tamin' enRu,
  iRaivan Akalin, collupu kuRuki,
  20
  mU Ez tuRaiyum muRaiyuLik kazippi,
  'kO' enap peyariya kAlai, Agku atu
  tan peyar Akalin n'ANi, maRRu, 'yAm
  n'ATTiTan n'ATTiTan varutum; Igku Or
  vETTuvar illai, n'in oppOr' ena,
  25
  vETTatu moziyavum viTAan, vETTattil
  tAn uyir cekutta mAn n'iNap puzukkOTu,
  An urukku anna vEriyai n'alki,
  tan malaip piRan'ta tA il n'an pon,
  pal maNik kuvaiyoTum viraii, 'koNm' ena,
  30
  curattiTai n'alkiyOnE viTarc cimai
  Ogku irug kollip porun'an,
  OmpA Ikai viRal veyyOnE!
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  val vil Oriyai vanparaNar pATiyatu.

  157
  tamar taR tappin atu n'OnRallum,
  piRar kaiyaRavu tAn n'ANutalum,
  paTaip pazi tArA main'tinan Akalum,
  vEn'tuTai avaiyattu Ogkupu n'aTattalum,
  5
  n'ummOrkkut takuvana alla; emmOn,
  cilai cela malarn'ta mArpin, kolai vEl,
  kOTal kaNNi, kuRavar perumakan
  ATu mazai tavirkkum payam kezu mImicai,
  el paTu pozutin, inam talaimayagki,
  10
  kaTci kANAk kaTamAn n'al ERu
  maTa mAn n'Aku piNai payirin, viTar muzai
  irum pulip pukarp pOttu Orkkum
  perug kal n'ATan em ERaikkut takumE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ERaik kOnaik kuRamakaL iLaveyini pATiyatu.

  160
  'uru kezu jAyiRRu oN katir micain'ta
  muLi pul kAnam kuzaippa, kallena
  atir kural ERoTu tuLi corin'tAgku,
  paci tinat tiragkiya kacivuTai yAkkai
  5
  aviz pukuvu aRiyAtuAkalin, vATiya
  n'eRi koL varik kuTar kuLippat taNNena,
  kuy koL kozun' tuvai n'eyyuTai aTicil,
  mati cEr n'ALmIn pOla, n'avinRa
  ciRu pon n'an kalam cuRRa irIi,
  10
  "kETu inRAka, pATun'ar kaTumpu" ena,
  aritu peRu polag kalam eLitinin vIci,
  n'aTTOr n'aTTa n'al icaik kumaNan,
  maTTu Ar maRukin, mutirattOnE;
  celkuvaiAyin, n'alkuvan, peritu' ena,
  15
  pal pukaz n'uvalun'ar kURa, val virain'tu,
  uLLam turappa van'tanen; eLLuRRu,
  il uNAt tuRattalin, il maRan'tu uRaiyum
  pul uLaik kuTumip putalvan pal mAN
  pAl il vaRu mulai cuvaittanan peRAan,
  20
  kUzum cORum kaTaii, Uzin
  uL il vaRug kalam tiRan'tu, azak kaNTu,
  maRap puli uraittum, matiyam kATTiyum,
  n'on'tanaLAki, 'n'un'taiyai uLLi,
  poTin'ta n'in cevvi kATTu' enap palavum
  25
  vinaval AnALAki, n'anavin
  allal uzappOL mallal ciRappa,
  cellAc celvam mikuttanai, vallE
  viTutal vENTuval attai; paTu tirai
  n'Ir cUz n'ilavarai uyara, n'in
  30
  cIr kezu vizup pukaz Ettukam palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  170
  marai pirittu uNTa n'elli vEli,
  paraluTai munRil, am kuTic cIRUr,
  el aTippaTutta kallAk kATci
  vil uzutu uNmAr n'AppaN, ollena,
  5
  izi piRappALan karug kai civappa,
  vali turan'tu cilaikkum van kaN kaTun' tuTi
  puli tujcu n'eTu varaik kuTijaiyOTu iraTTum
  malai kezu n'ATan, kUrvEl piTTan,
  kuRukal Ompumin, tevvir! avanE
  10
  ciRu kaN yAnai veN kOTu payan'ta
  oLi tikaz muttam viRaliyarkku Ittu,
  n'Ar pizik koNTa veg kaL tERal
  paN amai n'al yAzp pAN kaTumpu arutti,
  n'acaivarkku menmai allatu, pakaivarkku
  15
  irumpu payan paTukkum karug kaik kollan
  vicaittu eRi kUTamoTu porUum
  ulaik kal anna, vallALannE.
  tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai; tAnaimaRamum Am.
  avanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

  174
  aNagkuTai avuNar kaNam koNTu oLittena,
  cEN viLagku ciRappin jAyiRu kANAtu,
  iruL kaN keTutta paruti jAlattu
  iTumpai koL paruvaral tIra, kaTun' tiRal
  5
  ajcana uruvan tan'tu n'iRuttAgku,
  aracu izan'tirun'ta allal kAlai,
  muracu ezun'tu iragkum muRRamoTu, karai porutu
  iragku punal n'eritaru miku perug kAviri
  mallal n'al n'ATTu allal tIra,
  10
  poyyA n'Avin kapilan pATiya,
  mai aNi n'eTu varai AgkaN, oyyenac
  cerup pukal maRavar celpuRam kaNTa
  eL aRu ciRappin muLLUr mImicai,
  aru vazi irun'ta peru viRal vaLavan
  15
  mati maruL veNkuTai kATTi, ak kuTai
  putumaiyin n'iRutta pukaz mEmpaTun'a!
  viTarp puli poRitta kOTTai, cuTarp pUN,
  curumpu Ar kaNNi, perum peyar n'um mun
  INTuc cey n'al vinai ANTuc cenRu uNIiyar,
  20
  uyarn'tOr ulakattup peyarn'tanan Akalin,
  ARu kol marugkin mAtiram tuzavum
  kavalai n'ejcattu avalam tIra,
  n'I tOnRinaiyE n'irait tAr aNNal!
  kal kaN poTiya, kAnam vempa,
  25
  malku n'Ir varaippin kayam pala uNagka,
  kOTai n'ITiya paitu aRu kAlai,
  iru n'ilam n'eLiya INTi,
  urum uraRu karuviya mazai pozin'tAgkE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  malaiyamAn cOziya EnAti tirukkaNNanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  190
  viLai patac cIRiTam n'Okki, vaLai katir
  valci koNTu, aLai malka vaikkum
  eli muyanRanaiyar Aki, uLLa tam
  vaLan valiyuRukkum uLam ilALaroTu
  5
  iyain'ta kENmai illAkiyarO!
  kaTug kaN kEzal iTam paTa vIzn'tena,
  anRu avaN uNNAtAki, vazi n'AL,
  peru malai viTarakam pulampa, vETTu ezun'tu,
  irug kaLiRRu oruttal n'al valam paTukkum
  10
  puli pacittanna melivu il uLLattu
  uranuTaiyALar kENmaiyoTu
  iyain'ta vaikal uLa AkiyarO!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alluruttiran pATTu.

  202
  veTcik kAnattu vETTuvar ATTa,
  kaTci kANAk kaTamA n'al ERu
  kaTaRu maNi kiLara, citaRu pon miLira,
  kaTiya katazum n'eTu varaip paTappai
  5
  venRi n'ilaiiya vizup pukaz onRi,
  iru pAl peyariya uru kezu mUtUr,
  kOTi pala aTukkiya poruL n'umakku utaviya
  n'ITu n'ilai araiyattuk kETum kEL, ini:
  n'un'tai tAyam n'iRaivuRa eytiya
  10
  oliyal kaNNip pulikaTi mAal!
  n'um pOl aRivin n'umaruL oruvan
  pukazn'ta ceyyuL kazAattalaiyai
  ikazn'tatan payanE; iyal tEr aNNal!
  evvi tol kuTip paTIiyar, maRRu, 'ivar
  15
  kai vaN pAri makaLir' enRa en
  tERRAp puncol n'ORRicin; peruma!
  viTuttanen; velIiyar, n'in vElE! aTukkattu,
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
  mAt takaTTu oL vI tAya tuRukal
  20
  irum puli varip puRam kaTukkum
  perug kal vaippin n'ATu kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  irugkOvEL pArimakaLiraik koLLAnAka, kapilar pATiyatu.

  237
  'n'ITu vAzka?' enRu, yAn n'eTug kaTai kuRuki,
  pATi n'inRa paci n'ATkaNNE,
  'kOTaik kAlattuk kozu n'izal Aki,
  poyttal aRiyA uravOn cevimutal
  5
  vittiya panuval viLain'tanRu n'anRu' ena
  n'acci irun'ta n'acai pazutAka,
  aTTa kuzici azal payan'tAagku,
  'aLiyartAmE Arka' ennA
  aRan il kURRam tiRan inRu tuNiya,
  10
  Uzin uruppa erukkiya makaLir
  vAzaip pUvin vaLai muRi citaRa,
  mutu vAy okkal paricilar iragka,
  kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
  veL vEl viTalai cenRu mAyn'tananE:
  15
  Agku atu n'Oy inRAka; Ogku varaip
  puli pArttu oRRiya kaLiRRu irai pizaippin,
  eli pArttu oRRAtAkum; mali tiraik
  kaTal maNTu punalin izumenac cenRu,
  n'aniyuTaip paricil tarukam,
  20
  ezumati, n'ejcE! tuNipu mun'tuRuttE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  veLimAnuzaic cenRArkku, avan tujca, iLa veLimAn ciRitu koTuppa, koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

  255
  'aiyO!' enin, yAn puli ajcuvalE;
  aNaittanan koLinE, akal mArpu eTukkavallEn;
  en pOl peru vitirppuRuka, n'innai
  innAtu uRRa aRan il kURRE!
  5
  n'irai vaLai mun kai paRRi
  varai n'izal cErkam n'aTatticin ciRitE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ....................vanparaNar pATiyatu.

  269
  kuyil vAy anna kUrmukai atiral
  payilAtu alkiya pal kAz mAlai
  mai irum pittai poliyac cUTTi,
  puttakal koNTa pulik kaN veppar
  5
  onRu iru muRai irun'tu uNTa pinRai,
  uvalaik kaNNit tuTiyan van'tena,
  pizi makiz valci vENTa, maRRu itu
  koLLAy enpa, kaLLin vAztti;
  karan'tai n'ITiya aRin'tu mARu ceruvil
  10
  pal An ina n'irai tazIiya villOr,
  koTuj ciRaik kurUup parun'tu Arppa,
  taTin'tu mARu peyarttatu, ik karug kai vALE.
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
  auvaiyAr pATiyatu.

  323
  pulippAR paTTa AmAn kuzavikkuc
  cinam kazi mUtAk kanRu maTuttu UTTum
  kA ... ... ... ... ..... ..... ...... ...... ..... kku
  uLLiyatu curakkum OmpA Ikai,
  5
  veL vEl Avam Ayin, oL vAL
  kaRaiyaTi yAnaikku allatu
  uRai kazippu aRiyA, vElOn UrE.
  ........................................................
  ................TAr kizAr pATiyatu.

  341
  vEn'tu kuRaiyuRavum koTAan, En'tu kOTTu
  am pUn' toTalai aNit tazai alkul,
  cem poRic cilampin iLaiyOL tan'tai,
  ezu viTTu amaitta tiN n'ilaik katavin
  5
  arai maN ijci n'AT koTi n'uTagkum
  ..........................................................................................................
  pulik kaNattu anna kaTug kaN cuRRamoTu,
  mARRam mARAn, maRaliya cinattan,
  'pUk kOL' ena Eey, kayam pukkananE;
  10
  viLagkuizaip polin'ta vELA mel iyal,
  cuNagku aNi vana mulai, avaLoTu n'ALai
  maNam puku vaikal Akutal onRO
  Ar amar uzakkiya maRam kiLar munpin,
  n'IL ilai eHkam maRutta uTampoTu
  15
  vArA ulakam pukutal onRu enap
  paTai toTTananE, kurucil; AyiTaik
  kaLiRu porak kalagkiya taN kayam pOla,
  perug kavin izappatu kollO,
  men punal vaippin it taN paNai UrE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  374
  kAnal mEyn'tu viyan pulattu alkum
  pulvAy iralai n'eRRi anna,
  polam ilagku cenniya pARu mayir aviyat
  taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
  5
  manRap palavin mAl varai porun'ti, en
  teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
  irug kalai Orppa icaii, kANvara,
  karug kOl kuRijci aTukkam pATa,
  pulip pal tAlip pun talaic ciRAar
  10
  mAn kaN makaLir, kAn tEr akanRu uvA
  cilaippAR paTTa muLavumAn kozug kuRai,
  viTar mukai aTukkattuc cinai mutir cAn'tam,
  pukar muka vEzattu maruppoTu, mUnRum,
  irug kEz vayap puli vari ataL kuvaii,
  15
  virun'tu iRai n'alkum n'ATan, em kOn,
  kazal toTi Aay aNTiran pOla,
  vaNmaiyum uTaiyaiyO? jAyiRu!
  kon viLagkutiyAl vicumpinAnE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai pUvai n'ilai.
  Ay aNTiranai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

  398
  mati n'ilAk karappa, veLLi Ertara,
  vakai mAN n'al il........................
  poRi mayir vAraNam pozutu aRin'tu iyampa,
  poykaip pU mukai malara, pANar
  5
  kai val cIRiyAz kaTan aRin'tu iyakka,
  iravup puRam peRRa Ema vaikaRai,
  paricilar vicaiye
  varicaiyin iRutta vAymozi vajcan,
  n'akaivar kuRukin allatu, pakaivarkkup
  10
  puliyinam maTin'ta kal aLai pOla,
  tunnal pOkiya perum peyar mUtUr,
  matiyattu anna en arik kural taTAri,
  iravurai n'eTuvAr arippa vaTTittu,
  uLLi varun'ar koLkalam n'iRaippOy!
  15
  'taLLA n'ilaiyai Akiyar emakku' ena
  en varavu aRIi,
  ciRitiRkup peritu uvan'tu,
  virumpiya mukattan Aki, en arait
  turumpu paTu citAar n'Ikki, tan araip
  20
  pukai virin'tanna pogku tukil uTIi,
  azal kAnRanna arum peRal maNTai,
  n'izal kAN tERal n'iRaiya vAkki,
  yAn uNa aruLal anRiyum, tAn uN
  maNTaiya kaNTa mAn vaRaik karunai,
  25
  kokku ukir n'imiral okkal Ara,
  varai uRaz mArpin, vaiyakam viLakkum,
  viravu maNi oLirvarum, aravu uRaz AramoTu,
  puraiyOn mEnip pUttacala.......................
  muraicela aruLiyOnE
  30
  ........................yaruvip pAyal kOvE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai kaTain'ilai.
  cEramAn vajcanait tiruttAmanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:35:07(இந்திய நேரம்)