தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Purananuru

 • puRan'AnURu

  mukavurai
                                Back

  puRapporuL paRRiya n'AnURu pATalkaLaik koNTa tokuti Atalin, itu 'puRan'AnURu' enRu peyar peRRatu.puRam, puRappATTu, puRampun'AnURu, ennum peyarkaLAlum in' n'Ulai n'accinArkkiniyar mutaliyOr kuRittuLLanar.itil amain'tuLLa akavaR pATalkaLin aTic ciRumai perumai ellaikaL tuNiya iyalAtapaTi pATalkaL palavum citain'tuLLana. itanait tokuttAr, tokuppittAr, paRRiya ceytikaLum aRiyakkUTavillai.

  paNTait tamizakattin araciyal varalARRaiyum, camUka varalARRaiyum, aRivuRuttum ariya karuvUlamAka it tokai n'Ul uLLatu. paNTaik kAlattu vAzn'ta pEraracarkaLaiyum, ciRRaracarkaLaiyum, vIrarkaLaiyum, vIravazipATTu muRaikaLaiyum, pala camUkap pazakka vazakkagkaLaiyum, eTuttiyampum n'OkkuTaiya pATalkaLai it tokuti onRiltAn n'Am parakkak kANa iyalum. in' n'UR pATalkaL tOnRiya kAlam 'tamizakattin vIrayukam' enRu ciRappittuc collattakka poRkAlamAkum.

  in' n'Ulil kaTavuL vAzttu uTpaTa 400 pATalkaL uLLana. n'URRaimpatu kaliyuL kaTavuL vAzttum uTpaTTiruttal pOla, puRapporuL paRRiya it tokai n'Ulil kaTavuL vAzttum n'Ulin agkamAy aTagkiyuLLatu. ArAycciyALaril oru cilar kaTavuL vAzttait tavirttu 400 pATalkaL itil irun'tiruttala kUTum enRu karutukinRanar. ivaRRuL 267, 268Am pATalkaL muRRum maRain'tu pOyina. ip pATalkaLukku uriya pazaiya urai kUTap piratikaLil kANappeRavillai. 266Am pATalukku mERpaTTuLLa piRpakutip pATalkaL palavaRRin aTi, cIr, mutaliyanavum, pATalkaLin piRkuRippukkaLil perumpAlanavum, citaivupaTTuLLana. in'tac citain'ta pakutikaL puLLi n'irai iTTup patippikkap peRRuLLana. it tokai pATiya pulavar n'URRu aimpattu aRuvar Avar.

  itankaN amain'ta ceyyuTkaL EtO oru vakai iyaipu karuti muRaippaTuttap paTTirukkavENTum enRu Ukikkum vakaiyil cila iyalpukaL agkagkE tenpaTukinRana. eninum, tiTTavaTTamAkak kURa iyalavillai. mutalil muTi mannar mUvaraip paRRiya pATalkaLum, atan pinnar, kuRun'ila mannar, vELir, mutaliya ciRappuTai makkaLaip paRRiya pATalkaLum, pOrp pATalkaLum, kaiyaRun'ilai, n'aTukal, makaLir tIppAytal, mutaliya pOr n'ikazcciyuTan iyaipuTaiya pATalkaLum amain'tuLLana. mUvEn'taraip paRRiya pATalkaLil cErar, pANTiyar, cOzar, enRa varicai muRai mARimARi mutaR patineTTup pATalkaLil uLLana. pinnarum, ciRitu iTaiyiTTu ivvakai yAnatoru muRaivaippu uLLamaiyum cin'tittaRku uriyatu. aracarkkum piRarkkum aRan'ilaiyai eTuttu uraikkum pATalkaLum, pANARRuppaTai, viRaliyARRuppaTai, pulavarARRup paTai, mutaliya ARRuppaTaic ceyyuTkaLum iTaiyiTaiyE uLLana. perumpAlAna iTagkaLil tiNai, tuRai, mutaliya amaippil ceyyuTkaLiTaiyE toTarpu kANappaTukiRatu. in' n'UR pirati onRin toTakkattil 'aRan'ilai' enRa kuRippu irun'tataik koNTu, in' n'Ul 'aRan'ilai', 'poruLn'ilai', 'inpan'ilai', ena mupperum pakutiyuTaiyatAka UkikkalAm ena TAkTar u.vE. camin'Ataiyar kuRittuLLAr.

  ovvoru pATTin iRutiyilum, tiNai, tuRai, paRRiya kuRippukkaLum, pATappaTTOr, pATinOr, pATappeRRa cUzn'ilai, ivaRRai viLakkum kuRippukkaLum uLLana. ivaRRuL tiNai, tuRai, paRRiya kuRippukkaL avvap pATTiRkup poruttamAka amain'tanavalla enRu n'accinAkkiniyar karutukiRAr (tol. poruL. puRat. 35). anRiyum, puRattiNai iyal uraiyil, ip puRan'AnURRup pATTukkaL cilavaRRai vERu tiNai, tuRaikaLukku utAraNamAkak kATTiyatOTu, puRan'AnURRuk kuRippai maRuttum uLLanar (cU. 5, 8, 21 urai). AnAl, pATinOr mutalAyinAraip paRRiya kuRippukkaL maRukkappaTAmaiyAl, avai paNTai varalARRait terin'tu ezutiya ciRan'ta kuRippukkaLAkavE karutattakkana.

  in' n'Ulin mutal 266 pATalkaLukku uriya pazaiya urai kiTaittuLLatu. iv uraiyAciriyar cila pATalkaLukku ezutiyuLLa vicETa uraik kuRippukkaLilirun'tu, iv uraikkum mun'tiya urai onRu in' n'Ulukku irukkavENTum enRu teriyavarukiRatu. AnAl, an'ta mikap pazaiya urai n'amakkuk kiTaikkavillai. in'ta uraiyAciriyarkaLaip paRRiya ceytikaLum teriyakkUTavillai.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:44:47(இந்திய நேரம்)