தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PATAN TiNai-pATAN TiNai

 • pATAN tiNai

  2
  maN tiNin'ta n'ilanum,
  n'ilan En'tiya vicumpum,
  vicumpu taivaru vaLiyum,
  vaLit talaiiya tIyum,
  5
  tI muraNiya n'Irum, enRAgku
  aim perum pUtattu iyaRkai pOla
  pORRArp poRuttalum, cUzcciyatu akalamum,
  valiyum, teRalum, aLiyum, uTaiyOy!
  n'in kaTal piRan'ta jAyiRu peyarttum n'in
  10
  veN talaip puNarik kuTa kaTal kuLikkum,
  yANar vaippin, n'al n'ATTup porun'a!
  vAna varampanai! n'IyO, peruma!
  alagku uLaip puravi aivaroTu cinaii,
  n'ilam talaikkoNTa polam pUn' tumpai
  15
  Ir aimpatinmarum porutu, kaLattu oziya,
  peruj cORRu miku patam varaiyAtu koTuttOy!
  pAal puLippinum, pakal iruLinum,
  n'Aal vEta n'eRi tiriyinum,
  tiriyAc cuRRamoTu muzutu cEN viLagki,
  20
  n'aTukkinRi n'iliyarO attai aTukkattu,
  ciRu talai n'avvip perug kaN mAp piNai,
  an'ti an'taNar arug kaTan iRukkum
  mut tI viLakkin, tujcum
  poR kOTTu imayamum, potiyamum, pOnRE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; vAzttiyalum Am.
  cEramAn peruj cORRu utiyaj cEralAtanai murajciyUr muTin'AkarAyarpATiyatu.

  3
  uvavu mati uruvin Ogkal veN kuTai
  n'ilavuk kaTal varaippin maNNakam n'izaRRa,
  Ema muracam izumena muzagka,
  n'Emi uytta n'Ee n'ejcin,
  5
  tavirA Ikai, kavuriyar maruka!
  ceyir tIr kaRpin cEyizai kaNava!
  pon OTaip pukar aNi n'utal,
  tun arun' tiRal, kamaz kaTAattu,
  eyiRu paTaiyAka eyiR katavu iTAa,
  10
  kayiRu piNikkoNTa kaviz maNi marugkin,
  perug kai, yAnai irum piTart talai irun'tu,
  marun'tu il kURRattu arun' tozil cAyAk
  karug kai oL vAT perumpeyar vazuti!
  n'ilam peyarinum, n'in col peyaral;
  15
  polag kazaR kAl, pular cAn'tin
  vilagku akanRa viyal mArpa!
  Ur illa, uyavu ariya,
  n'Ir illa, n'IL iTaiya,
  pArval irukkai, kavi kaN n'Okkin,
  20
  cen' toTai pizaiyA vankaN ATavar
  ampu viTa, vIzn'tOr vampap patukkai,
  tirun'tu ciRai vaLai vAyp parun'tu irun'tu uyavum
  unna maratta tun arug kavalai,
  n'in n'acai vETkaiyin iravalar varuvar atu
  25
  munnam mukattin uNarn'tu, avar
  inmai tIrttal vanmaiyAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan karug kai oLvAT perumpeyar vazutiyai irumpiTarttalaiyArpATiyatu.

  5
  erumai anna karug kal iTai tORu,
  Anin parakkum yAnaiya, munpin,
  kAnaka n'ATanai! n'IyO, peruma!
  n'I Or Akalin, n'in onRu mozival:
  5
  aruLum anpum n'Ikki, n'IgkA
  n'irayam koLpavaroTu onRAtu, kAval,
  kuzavi koLpavarin, Ompumati!
  aLitO tAnE; atu peRal arug kuraittE.
  tiNai pATANtiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; poruNmozik kAjciyum Am.
  cEramAn karuvUr ERiya oL vAT kOp perujcEral irumpoRaiyaik kaNTa jAnRu, n'in uTampu peRuvAyAka!' ena, avanaic cenRu kaNTu, tam uTampu peRRu n'inRa n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

  6
  vaTAatu pani paTu n'eTu varai vaTakkum,
  tenAatu uru kezu kumariyin teRkum,
  kuNAatu karai poru toTu kaTaR kuNakkum,
  kuTAatu tonRu mutir pauvattin kuTakkum,
  5
  kIzatu mup puNar aTukkiya muRai mutaR kaTTin
  n'Ir n'ilai n'ivappin kIzum, mElatu
  Anilai ulakattAnum, AnAtu,
  uruvum pukazum Aki, viri cIrt
  teri kOl jaman pOla, oru tiRam
  10
  paRRal iliyarO! n'in tiRam ciRakka!
  cey vinaikku etirn'ta tevvar tEettu,
  kaTal paTai kuLippa maNTi, aTar pukarc
  ciRu kaN yAnai cevvitin Evi,
  pAcaval paTappai Ar eyil pala tan'tu,
  15
  av eyil koNTa ceyvuRu n'an kalam
  paricil mAkkaTku varicaiyin n'alki,
  paNiyiyar attai, n'in kuTaiyE munivar
  muk kaT celvar n'akar valam ceyaRkE!
  iRaijcuka, peruma! n'in cenni ciRan'ta
  20
  n'AnmaRai munivar En'tu kai etirE!
  vATuka, iRaiva! n'in kaNNi onnAr
  n'ATu cuTu kamaz pukai eRittalAnE!
  celiyar attai, n'in vekuLi vAl izai
  magkaiyar tunitta vAL mukattu etirE!
  25
  Agka, venRi ellAm venRu akattu aTakkiya
  taNTA Ikait takai mAN kuTumi!
  taN katir matiyam pOlavum, teRu cuTar
  oN katir jAyiRu pOlavum,
  manniya, peruma! n'I n'ilamicaiyAnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai vAzttiyalum Am.
  pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyaik kAri kizAr pATiyatu.

  8
  vaiyam kAvalar vazimozin'tu ozuka,
  pOkam vENTi, potuc col poRAatu,
  iTam ciRitu ennum Ukkam turappa,
  oTugkA uLLattu, OmpA Ikai,
  5
  kaTan'tu aTu tAnaic cEralAtanai
  yAgkanam ottiyO? vIgku celal maNTilam!
  pozutu ena varaiti; puRakkoTuttu iRatti;
  mARi varuti; malai maRain'tu oLitti;
  akal iru vicumpinAnum
  10
  pakal viLagkutiyAl, pal katir virittE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi; pUvai n'ilaiyum Am.
  cEramAn kaTugkO vAziyAtanaik kapilar pATiyatu.

  9
  'Avum, An iyaR pArppana mAkkaLum,
  peNTirum, piNiyuTaiyIrum, pENit
  ten pula vAzn'arkku arug kaTan iRukkum
  pon pOl putalvarp peRAatIrum,
  5
  em ampu kaTi viTutum, n'um araN cErmin' ena,
  aRattu ARu n'uvalum pUTkai, maRattin
  kol kaLiRRu mImicaik koTi vicumpu n'izaRRum
  em kO, vAziya, kuTumi tam kOc
  cen' n'Irp pacum pon vayiriyarkku Itta,
  10
  mun'n'Ir vizavin, n'eTiyOn
  n'al n'Irp paHRuLi maNalinum palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  10
  vazipaTuvOrai val aRitIyE;
  piRar pazi kURuvOr mozi tERalaiyE;
  n'I mey kaNTa tImai kANin;
  oppa n'ATi, at taka oRutti;
  5
  van'tu, aTi porun'ti, mun'tai n'iRpin,
  taNTamum taNiti, n'I paNTaiyin peritE
  amiztu aTTu AnAk kamaz kuy aTicil
  varun'arkku varaiyA vacai il vAzkkai
  makaLir malaittal allatu, maLLar
  10
  malaittal pOkiya, cilait tAr mArpa!
  ceytu iragkA vinai, cEN viLagkum pukaz,
  n'eytalagkAnal n'eTiyOy!
  eyta van'tanam yAm; Ettukam palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'eytalagkAnal iLajcETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

  11
  ari mayirt tiraL munkai,
  vAl izai, maTa magkaiyar
  vari maNal punai pAvaikkuk
  kulavuc cinaip pUk koytu,
  5
  taN porun'aip punal pAyum,
  viN poru pukaz, viRal vajci,
  pATal cAnRa viRal vEn'tanummE,
  veppu uTaiya araN kaTan'tu,
  tuppu uRuvar puRam peRRicinE;
  10
  puRam peRRa vaya vEn'tan
  maRam pATiya pATiniyummE,
  Er uTaiya vizuk kazajcin,
  cIr uTaiya izai peRRicinE;
  izai peRRa pATinikkuk
  15
  kural puNar cIrk koLai val pAN makanummE,
  ena Agku,
  oL azal purin'ta tAmarai
  veLLi n'ArAl pU peRRicinE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  cEramAn pAlai pATiya perugkaTugkOvaip pEymakaL iLaveyini pATiyatu.

  12
  pANar tAmarai malaiyavum, pulavar
  pU n'utal yAnaiyoTu punai tEr paNNavum,
  aRanO maRRu itu viRal mAN kuTumi!
  innA Akap piRar maN koNTu,
  5
  iniya ceyti, n'in Arvalar mukattE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  13
  'ivan yAr?' enkuvai Ayin, ivanE
  puli n'iRak kavacam pUm poRi citaiya,
  ey kaNai kizitta pakaTTu ezil mArpin,
  maRali anna kaLiRRu micaiyOnE;
  5
  kaLiRE, mun'n'Ir vazagku n'AvAy pOlavum,
  pal mIn n'AppaN tigkaL pOlavum,
  cuRavinattu anna vALOr moyppa,
  marIiyOr aRiyAtu, main'tu paTTanRE;
  n'Oy ilan Akip peyarkatil amma!
  10
  pazana majjai ukutta pIli
  kazani uzavar cUTToTu tokukkum,
  kozu mIn, viLain'ta kaLLin,
  vizu n'Ir vEli n'ATu kizavOnE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  cOzan muTit talaik kOp perun'aRkiLLi karuvUriTam celvAnaik kaNTu,cEramAn an'tuvaj cEral irumpoRaiyOTu vENmATattu mEl irun'tu,uRaiyUr ENiccEri muTa mOciyAr pATiyatu.

  14
  kaTug kaNNa kol kaLiRRAl
  kAppu uTaiya ezu murukki,
  pon iyal punai tOTTiyAl
  munpu turan'tu, camam tAgkavum;
  5
  pAr uTaitta kuNTu akazi
  n'Ir azuva n'ivappuk kuRittu,
  n'imir pariya mA tAgkavum;
  Avam cErn'ta puRattai tEr micaic
  cApa n'On jAN vaTuk koLa vazagkavum;
  10
  paricilarkku arug kalam n'alkavum; kuricil!
  valiya Akum, n'in tAL tOy taTak kai.
  pulavu n'ARRatta pain' taTi
  pU n'ARRatta pukai koLIi, Un tuvai
  kaRi cORu uNTu varun'tu tozil allatu,
  15
  piRitu tozil aRiyA Akalin, n'anRum
  melliya peruma! tAmE. n'allavarkku
  Ar aNagku Akiya mArpin, porun'arkku
  iru n'ilattu anna n'Onmai,
  ceru miku cEey! n'iR pATun'ar kaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  cEramAn celvak kaTugkO vAziyAtan kapilar kaip paRRi, 'melliyavAmAl n'Umkai' ena, kapilar pATiyatu.

  15
  kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
  veL vAyk kazutaip pul inam pUTTi,
  pAz ceytanai, avar n'anan' talai n'al eyil;
  puLLinam imizum pukazcAl viLai vayal,
  5
  veL uLaik kali mAn kavi kuLampu ukaLat
  tEr vazagkinai, n'in tevvar tEettu;
  tuLagku iyalAn, paNai eruttin,
  pAvu aTiyAn, ceRal n'Okkin,
  oLiRu maruppin kaLiRu avara
  10
  kAppu uTaiya kayam paTiyinai;
  anna cIRRattu anaiyai; Akalin,
  viLagku pon eRin'ta n'alam kiLar palakaiyoTu
  n'izal paTu n'eTu vEl En'ti, onnAr
  oN paTaik kaTun' tAr munpu talaik koNmAr,
  15
  n'acai tara van'tOr n'acai piRakku oziya,
  vacai paTa vAzn'tOr palarkol? purai il
  n'al panuval, n'Al vEtattu,
  aruj cIrttip perug kaNNuRai
  n'eym mali Avuti pogka, pal mAN
  20
  vIyAc ciRappin vELvi muRRi,
  yUpam n'aTTa viyan kaLam palakol?
  yA palakollO? peruma! vAr uRRu
  vici piNikkoNTa maN kanai muzavin
  pATini pATum vajcikku
  25
  n'ATal cAnRa main'tinOy! n'inakkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan pal yAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  30
  cej jAyiRRuc celavum,
  aj jAyiRRup parippum,
  parippuc cUzn'ta maNTilamum,
  vaLi tiritaru ticaiyum,
  5
  vaRitu n'ilaiiya kAyamum, enRu ivai
  cenRu aLan'tu aRin'tOr pOla, enRum
  inaittu enpOrum uLarE; anaittum
  aRi aRivu AkAc ceRivinai Aki,
  kaLiRu kavuL aTutta eRikal pOla
  10
  oLitta tuppinaiAtalin, veLippaTa
  yAgganam pATuvar, pulavar? kUmpoTu
  mIp pAy kaLaiyAtu micaip param tONTAtu
  pukAarp pukun'ta perug kalam takAar
  iTaip pulap peru vazic coriyum
  15
  kaTal pal tAratta n'ATu kizavOyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi
  avanai avar pATiyatu.

  32
  kaTumpin aTukalam n'iRaiyAka, n'eTug koTip
  pUvA vajciyum tarukuvan; onRO?
  'vaNNam n'Iviya vaNagku iRaip paNait tOL,
  oL n'utal, viRaliyar pUvilai peRuka!' ena,
  5
  mATa maturaiyum tarukuvan; ellAm
  pATukam vamminO, paricil mAkkaL!
  tol n'ilak kizamai cuTTin, n'al mati
  vETkOc ciRAar tErk kAl vaitta
  pacu maN kurUut tiraL pOla, avan
  10
  koNTa kuTumittu, it taN paNai n'ATE.
  tiNai pATANtiNai; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  34
  'An mulai aRutta aRanilOrkkum,
  mAN izai makaLir karuc citaittOrkkum,
  pArppArt tappiya koTumaiyOrkkum,
  vazuvAy marugkil kazuvAyum uLa' ena,
  5
  'n'ilam puTaipeyarvatu Ayinum, oruvan
  ceyti konROrkku uyti il' ena,
  aRam pATinRE Ayizai kaNava!
  'kAlai an'tiyum, mAlai an'tiyum,
  puRavuk karu anna pun pula varakin
  10
  pAl pey punkam tEnoTu mayakki,
  kuRu muyal kozuj cUTu kizitta okkaloTu,
  iratti n'ITiya akan talai manRattu,
  karappu il uLLamoTu vENTu mozi payiRRi,
  amalaik kozuj cORu Arn'ta pANarkku
  15
  akalAc celvam muzuvatum ceytOn,
  em kOn, vaLavan vAzka!' enRu, n'in
  pITu kezu n'On tAL pATEn Ayin,
  paTupu aRiyalanE, pal katirc celvan;
  yAnO tajcam; peruma! iv ulakattu,
  20
  cAnROr ceyta n'anRu uNTAyin,
  imayattu INTi, in kural payiRRi,
  koNTal mA mazai pozin'ta
  n'uN pal tuLiyinum vAziya, palavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

  35
  n'aLi iru mun'n'Ir ENi Aka,
  vaLi iTai vazagkA vAnam cUTiya
  maN tiNi kiTakkait taN tamizk kizavar,
  muracu muzagku tAnai mUvaruLLum,
  5
  aracu enappaTuvatu n'inatE, peruma!
  alagkukatirk kanali n'Alvayin tOnRinum,
  ilagkukatir veLLi ten pulam paTarinum,
  am taN kAviri van'tu kavarpu UTTa,
  tOTu koL vElin tORRam pOla,
  10
  ATu kaN karumpin veN pU n'uTagkum
  n'ATu enappaTuvatu n'inatE attai; Agka
  n'ATu kezu celvattup pITu kezu vEn'tE!
  n'inava kURuval; enava kENmati!
  aRam purin'tanna cegkOl n'ATTattu
  15
  muRai vENTu pozutil patan eLiyOr INTu
  uRai vENTu pozutil peyal peRROrE;
  jAyiRu cuman'ta kOTu tiraL koNmU
  mAka vicumpin n'aTuvu n'inRAgku,
  kaN pora viLagku n'in viN poru viyankuTai
  20
  veyil maRaik koNTanRO? anRE; varun'tiya
  kuTi maRaippatuvE; kUrvEl vaLava!
  veLiRRup panan' tuNiyin vIRRuvIRRuk kiTappa,
  kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
  varupaTai tAgki, peyar puRattu Arttu,
  25
  porupaTai tarUum koRRamum uzupaTai
  UnRu cAl marugkin InRatan payanE;
  mAri poyppinum, vAri kunRinum,
  iyaRkai allana ceyaRkaiyil tOnRinum,
  kAvalarp pazikkum, ik kaN akal jAlam;
  30
  atu n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Iyum
  n'otumalALar potumozi koLLAtu,
  pakaTu puRan'tarun'ar pAram Ompi,
  kuTi puRan'tarukuvai Ayin, n'in
  aTi puRan'tarukuvar, aTagkAtOrE.
  tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
  avanai veLLaikkuTi n'AkanAr pATi, pazaj ceykkaTan vITukoNTatu.

  38
  varai puraiyum maza kaLiRRin micai,
  vAn tuTaikkum vakaiya pOla,
  viravu uruvina koTi n'uTagkum
  viyan tAnai viRal vEn'tE!
  5
  n'I, uTanRu n'OkkumvAy eri tavaza,
  n'I, n'ayan'tu n'OkkumvAy pon pUppa,
  cej jAyiRRu n'ilavu vENTinum,
  veN tigkaLuL veyil vENTinum,
  vENTiyatu viLaikkum ARRalaiAkalin,
  10
  n'in n'izal piRan'tu, n'in n'izal vaLarn'ta,
  em aLavu evanO maRRE? 'in n'ilaip
  polam pUg kAvin n'al n'ATTOrum
  cey vinai marugkin eytal allatai,
  uTaiyOr Italum illOr irattalum
  15
  kaTavatu anmaiyin, kaiyaRavu uTaittu' ena,
  ANTuc cey n'ukarcci INTum kUTalin,
  n'in n'ATu uLLuvar, paricilar
  onnAr tEettum, n'innuTaittu enavE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  avan, 'em uLLIr? em n'ATTIr?' enRARku AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

  39
  puRavin allal colliya, kaRai aTi
  yAnai vAl maruppu eRin'ta veN kaTaik
  kOl n'iRai tulAam pukkOn maruka!
  Ital n'in pukazum anRE; cArtal
  5
  onnAr uTkum tun arug kaTun' tiRal
  tUgku eyil eRin'ta n'in UgkaNOr n'inaippin,
  aTutal n'in pukazum anRE; keTu inRu,
  maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
  aRam n'inRu n'ilaiyiRRu Akalin, atanAl
  10
  muRaimai n'in pukazum anRE; maRam mikku
  ezu camam kaTan'ta ezu uRaz tiNi tOL,
  kaN Ar kaNNi, kali mAn, vaLava!
  yAgkanam mozikO yAnE Ogkiya
  varai aLan'tu aRiyAp pon paTu n'eTug kOTTu
  15
  imayam cUTTiya Ema viRpoRi,
  mAN vinai n'eTun' tEr, vAnavan tolaiya,
  vATA vajci vATTum n'in
  pITu kezu n'On tAL pATugkAlE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  40
  n'IyE, piRar OmpuRu maRa man eyil
  OmpAtu kaTan'tu aTTu, avar
  muTi punain'ta pacum pon n'in
  aTi poliyak kazal taiiya
  5
  vallALanai; vaya vEn'tE!
  yAmE, n'in, ikaz pATuvOr eruttu aTagka,
  pukaz pATuvOr polivu tOnRa,
  inRu kaNTAgkuk kANkuvam enRum
  incol eN patattai Akumati peruma!
  10
  oru piTi paTiyum cIRiTam
  ezu kaLiRu purakkum n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
  avanai AvUr mulagkizAr pATiyatu.

  48
  kOtai mArpin kOtaiyAnum,
  kOtaiyaip puNarn'tOr kOtaiyAnum,
  mAk kazi malarn'ta n'eytalAnum,
  kaL n'ARummE, kAnalam toNTi;
  5
  aHtu em UrE; avan em iRaivan;
  annOR paTartiyAyin, n'Iyum
  emmum uLLumO mutu vAy iravala!
  'amar mEmpaTUum kAlai, n'in
  pukaz mEmpaTun'anaik kaNTanam' enavE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai pulavarARRup paTai.
  cEramAn kOkkOtai mArpanaip poykaiyAr pATiyatu.

  49
  n'ATan enkO? Uran enkO?
  pATu imiz panik kaTal cErppan enkO?
  yAgkanam mozikO, Ogku vAL kOtaiyai?
  punavar taTTai puTaippin, ayalatu
  5
  iRagku katir alamaru kazaniyum,
  piRagku n'Irc cErppinum, puL orugku ezumE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

  50
  mAcu aRa vicitta vArpuRu vaLpin
  mai paTu marugkul poliya, majjai
  oli n'eTum pIli oN poRi maNit tAr,
  polag kuzai uzijaiyoTu, poliyac cUTTi,
  5
  kuruti vETkai uru kezu muracam
  maNNi vArA aLavai, eNNey
  n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
  aRiyAtu ERiya ennait teRuvara,
  iru pARpaTukkum n'in vAL vAy ozittatai
  10
  atUum cAlum, n'al tamiz muzutu aRital;
  atanoTum amaiyAtu, aNuka van'tu, n'in
  matanuTai muzavuttOL Occi, taNNena
  vIciyOyE; viyaliTam kamaza,
  ivaN icai uTaiyOrkku allatu, avaNatu
  15
  uyar n'ilai ulakattu uRaiyuL inmai
  viLagkak kETTa mARukol
  valam paTu kurucil! n'I Igku itu ceyalE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  cEramAn takaTUr eRin'ta peruj cEral irumpoRai muracukaTTil aRiyAtu ERiya mOcikIranait tavaRu ceyyAtu, avan tuyil ezun'tuNaiyum kavari koNTu vIciyAnai mOcikIranAr pATiyatu.

  55
  Ogku malaip peru vil pAmpu jAN koLIi,
  oru kaNai koNTu mUeyil uTaRRi,
  peru viRal amararkku venRi tan'ta
  kaRai miTaRRu aNNal kAmar cennip
  5
  piRai n'utal viLagkum oru kaN pOla,
  vEn'tu mEmpaTTa pUn' tAr mARa!
  kaTuj cinatta kol kaLiRum; kataz pariya kali mAvum,
  n'eTug koTiya n'imir tErum, n'ejcu uTaiya pukal maRavarum, ena
  n'AnkuTan mANTatuAyinum, mANTa
  10
  aRa n'eRi mutaRRE, aracin koRRam;
  atanAl, 'n'amar' enak kOl kOTAtu,
  'piRar' enak kuNam kollAtu,
  jAyiRRu anna ven' tiRal ANmaiyum,
  tigkaL anna taN peruj cAyalum,
  15
  vAnattu anna vaNmaiyum, mUnRum,
  uTaiyai Aki, illOr kaiyaRa,
  n'I n'ITu vAziya n'eTun'takai! tAz n'Ir
  veN talaip puNari alaikkum cen'til
  n'eTu vEL n'ilaiiya kAmar viyan tuRai,
  20
  kaTu vaLi tokuppa INTiya
  vaTu Az ekkar maNalinum palavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
  pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai maturai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  56
  ERRu valan uyariya eri maruL avir caTai,
  mARRu arug kaNicci, maNi miTaRROnum;
  kaTal vaLar puri vaLai puraiyum mEni,
  aTal ven' n'Ajcil, panaik koTiyOnum;
  5
  maNNuRu tiru maNi puraiyum mEni,
  viN uyar puL koTi, viRal veyyOnum,
  maNi mayil uyariya mARA venRi,
  piNimuka Urti, oN ceyyOnum ena
  jAlam kAkkum kAla munpin,
  10
  tOlA n'al icai, n'AlvaruLLum,
  kURRu ottIyE, mARRu aruj cIRRam;
  vali ottIyE, vAliyOnai;
  pukaz ottIyE, ikazun'ar aTun'anai;
  muruku ottIyE, munniyatu muTittalin;
  15
  Agku Agku avar avar ottalin, yAgkum
  ariyavum uLavO, n'inakkE? atanAl,
  iravalarkku arug kalam arukAtu IyA,
  yavanar n'an kalam tan'ta taN kamaz tERal
  pon cey punai kalattu En'ti, n'ALum
  20
  oN toTi makaLir maTuppa, makiz ciRan'tu,
  Agku initu ozukumati! Ogku vAL mARa!
  am kaN vicumpin Ar iruL akaRRum
  veg katirc celvan pOlavum, kuTa ticait
  taN katir matiyam pOlavum,
  25
  n'inRu n'ilaiiyar, ulakamOTu uTanE!
  tiNai atu; tuRai pUvai n'ilai.
  avanai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu.

  58
  n'IyE, taN punal kAvirik kizavanai; ivanE,
  muzu mutal tolain'ta kOLi Alattuk
  kozu n'izal n'eTuj cinai vIz poRuttAgku,
  tollOr mAyn'tenat tuLagkal cellAtu,
  5
  n'al icai mutu kuTi n'aTukku aRat tazIi,
  iLaiyatu Ayinum kiLai arA eRiyum
  arun'arai urumin, porun'araip poRAac
  ceru mAN pajcavar ERE; n'IyE,
  aRam tujcu uRan'taip porun'anai; ivanE,
  10
  n'ellum n'Irum ellArkkum eLiya ena,
  varaiya cAn'tamum, tiraiya muttamum,
  imiz kural muracam mUnRuTan ALum
  tamiz kezu kUTal taN kOl vEn'tE;
  pAl n'iRa uruvin panaik koTiyOnum,
  15
  n'Il n'iRa uruvin n'EmiyOnum, enRu
  iru perun' teyvamum uTan n'inRAagku,
  uru kezu tORRamoTu uTkuvara viLagki,
  innIr Akalin, iniyavum uLavO?
  innum kENmin: n'um icai vAziyavE;
  20
  oruvIr oruvIrkku ARRutir; iruvIrum
  uTan n'ilai tiriyIr Ayin, imiztiraip
  pauvam uTutta ip payam kezu mA n'ilam
  kaiyakappaTuvatu poy AkAtE;
  atanAl, n'alla pOlavum, n'ayava pOlavum,
  25
  tollOr cenRa n'eRiya pOlavum,
  kAtal n'ejcin n'um iTai pukaRku alamarum
  Etil mAkkaL potumozi koLLAtu,
  inRE pOlka, n'um puNarcci; venRu venRu
  aTu kaLattu uyarka, n'um vElE; koTuvarik
  30
  kOLmAk kuyinRa cEN viLagku toTu poRi
  n'eTu n'Irk keNTaiyoTu poRitta
  kuTumiya Aka, piRar kunRu kezu n'ATE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai uTanilai.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanum, pANTiyan veLLiyampalattut tujciya peruvazutiyum, orugku irun'tAraik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

  59
  Aram tAzn'ta aNi kiLar mArpin,
  tAL tOy taTak kai, takai mAN vazuti!
  vallai manRa, n'I n'ayan'tu aLittal;
  tERRAy, peruma! poyyE; enRum
  5
  kAy cinam tavirAtu kaTal Urpu ezutarum
  jAyiRu anaiyai, n'in pakaivarkku;
  tigkaL anaiyai, emmanOrkkE.
  tiNai atu; tuRai pUvai n'ilai.
  pANTiyan cittiramATattut tujciya n'anmARanai maturaik kUla vANikan cIttalaic cAttanAr pATiyatu.

  60
  mun'n'Ir n'AppaN timil cuTar pOla,
  cemmIn imaikkum mAka vicumpin
  ucci n'inRa uvavu mati kaNTu,
  kaTci majjaiyin curamutal cErn'ta,
  5
  cil vaLai viRaliyum, yAnum, val virain'tu,
  tozutanem allamO, palavE kAnal
  kazi uppu mukan'tu kal n'ATu maTukkum
  Araic cAkATTu Azcci pOkkum
  uranuTai n'On pakaTTu anna em kOn,
  10
  valan iragku muracin vAy vAL vaLavan,
  veyil maRaik koNTa uru kezu ciRappin
  mAlai veN kuTai okkumAl enavE?
  tiNai atu; tuRai kuTai magkalam.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

  64
  n'al yAz, AkuLi, patalaiyoTu curukki,
  cellAmOtil cil vaLai viRali!
  kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
  vicumpu ATu eruvai pacun' taTi taTuppa,
  5
  pakaip pulam marIiya takaip peruj ciRappin
  kuTumik kOmAR kaNTu,
  n'eTu n'Irp puRkai n'Ittanam varaRkE?
  tiNai pATAN tiNai; tuRai viRaliyARRuppaTai.
  pANTiyan pal yAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTumpalliyattanAr pATiyatu.

  67
  annac cEval! annac cEval!
  ATu koL venRi aTu pOr aNNal
  n'ATu talai aLikkum oL mukam pOla,
  kOTu kUTu matiyam mukiz n'ilA viLagkum
  5
  maiyal mAlai, yAm kaiyaRupu inaiya,
  kumariam perun' tuRai ayirai mAn'ti,
  vaTamalaip peyarkuvaiAyin, iTaiyatu
  cOza n'al n'ATTup paTinE, kOzi
  uyar n'ilai mATattu, kuRumpaRai acaii,
  10
  vAyil viTAtu kOyil pukku, em
  perug kOk kiLLi kETka, 'irum picir
  An'tai aTiyuRai' eninE, mANTa n'in
  inpuRu pETai aNiya, tan
  anpuRu n'an kalam n'alkuvan n'inakkE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  kOpperuj cOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

  68
  uTumpu urittanna enpu ezu marugkin
  kaTumpin kaTum paci kaLaiyun'ark kANAtu,
  cil cevittu Akiya kELvi n'on'tu n'on'tu,
  Igku evan ceytiyO? pANa! 'pUN cuman'tu,
  5
  am pakaTTu eziliya cem poRi Akattu
  menmaiyin makaLirkku vaNagki, vanmaiyin
  ATavarp piNikkum pITu kezu n'eTun' takai,
  puniRu tIr kuzavikku iliRRu mulai pOlac
  curan'ta kAviri maram kol mali n'Ir
  10
  manpatai purakkum n'al n'ATTup porun'an,
  uTpakai oru tiRam paTTena, puT pakaikku
  EvAn Akalin, cAvEm yAm' ena,
  n'IgkA maRavar vIgku tOL puTaippa,
  taNi paRai aRaiyum aNi koL tEr vazi,
  15
  kaTug kaL parukun'ar n'aTugku kai ukutta
  n'aRuj cERu ATiya vaRun' talai yAnai
  n'eTu n'akar varaippil paTu muzA Orkkum
  uRan'taiyOnE kurucil;
  piRan kaTai maRappa, n'alkuvan, celinE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
  cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  69
  kaiyatu, kaTan n'iRai yAzE; meyyatu,
  puravalar inmaiyin paciyE; araiyatu,
  vERRu izai n'uzain'ta vEr n'anai citAar
  Ompi uTutta uyaval pANa!
  5
  pUTkai illOn yAkkai pOlap
  perum pullenRa irum pEr okkalai;
  vaiyakam muzutuTan vaLaii, paiyena
  ennai vinavuti Ayin, mannar
  aTu kaLiRu uyavum koTi koL pAcaRai,
  10
  kurutip parappin kOTTu mA tolaicci,
  pulAk kaLam ceyta kalAat tAnaiyan
  piRagku n'ilai mATattu uRan'taiyOnE;
  porun'arkku Okkiya vElan, oru n'ilaip
  pakaip pulam paTartalum uriyan; takait tAr
  15
  oL eri puraiyum uru kezu pacum pUN
  kiLLi vaLavaR paTarkuvai Ayin,
  n'eTug kaTai n'iRRalum ilaiyE; kaTum pakal
  tEr vIcu irukkai Ara n'Okki,
  n'I avaR kaNTa pinRai, pUvin
  20
  ATu vaNTu imirAt tAmarai
  cUTAyAtal ataninum ilaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

  70
  tEem tIm toTaic cIRiyAzp pANa!
  'kayattu vAz yAmai kAz kOttanna
  n'uN kOl takaitta teN kaN mAk kiNai
  iniya kANka; ivaN taNika' enak kURi;
  5
  vinaval AnA mutu vAy iravala!
  taiit tigkaL taN kayam pOla,
  koLakkoLak kuRaipaTAk kUzuTai viyal n'akar,
  aTutI allatu cuTutI aRiyAtu;
  iru marun'tu viLaikkum n'al n'ATTup porun'an,
  10
  kiLLi vaLavan n'al icai uLLi,
  n'ARRa n'ATTattu aRu kAl paRavai
  ciRu veL Ampal jAgkar Utum
  kai vaL Ikaip paNNan ciRukuTip
  pAtiri kamazum Oti, oL n'utal,
  15
  in n'akai viRaliyoTu menmela iyalic
  celvaiAyin, celvai Akuvai;
  viRaku oy mAkkaL pon peRRannatOr
  talaippATu anRu, avan Ikai;
  n'inaikka vENTA; vAzka, avan tALE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  91
  valam paTu vAyvAL En'ti, onnAr
  kaLam paTak kaTan'ta kazal toTit taTak kai,
  Ar kali n'aRavin, atiyar kOmAn!
  pOr aTu tiruvin polan' tAr ajci!
  5
  pAl purai piRai n'utal polin'ta cenni
  n'IlamaNi miTaRRu oruvan pOla
  mannuka peruma! n'IyE, tol n'ilaip
  peru malai viTarakattu aru micaik koNTa
  ciRiyilai n'ellit tIm kani kuRiyAtu,
  10
  Atal n'in akattu aTakki,
  cAtal n'Igka, emakku IttanaiyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  avanai avar n'ellip pazam peRRup pATiyatu.

  92
  yAzoTum koLLA; pozutoTum puNarA;
  poruL aRivArA; Ayinum, tan'taiyarkku
  aruL van'tanavAl, putalvartam mazalai;
  en vAyc collum anna onnAr
  5
  kaTi matil araN pala kaTan'ta
  n'eTumAn ajci! n'I aruLalmARE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  95
  ivvE, pIli aNin'tu, mAlai cUTTi,
  kaN tiraL n'On kAz tirutti, n'ey aNin'tu,
  kaTiyuTai viyal n'akaravvE; avvE,
  pakaivark kutti, kOTu, n'uti, citain'tu,
  5
  kol tuRaik kuRRila mAtO enRum
  uNTAyin patam koTuttu,
  illAyin uTan uNNum,
  illOr okkal talaivan,
  aNNal em kOmAn, vain' n'uti vElE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAL magkalam.
  avan tUtuviTa, toNTaimAnuzaic cenRa auvaikku avan paTaikkalak koTTil kATTa, avar pATiyatu.

  96
  alar pUn' tumpai am pakaTTu mArpin,
  tiraNTu n'ITu taTakkai, ennai iLaiyORku
  iraNTu ezun'tanavAl, pakaiyE: onRE,
  pUp pOl uNkaN pacan'tu, tOL n'uNuki,
  5
  n'Okkiya makaLirp piNittanRu; onRE,
  'vizavinRuAyinum, paTu patam pizaiyAtu,
  mai Un mocitta okkaloTu, tuRai n'Irk
  kaimAn koLLumO?' ena,
  uRaiyuL muniyum, avan cellum UrE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

  97
  pOrkku uraiip pukanRu kazitta vAL,
  uTanRavar kAppuTai matil azittalin,
  Un uRa mUzki, uru izan'tanavE;
  vElE, kuRumpu aTain'ta araN kaTan'tu, avar
  5
  n'aRug kaLLin n'ATu n'aittalin,
  curai tazIiya irug kAzoTu
  maTai kalagki n'ilai tirin'tanavE;
  kaLiRE, ezUut tAgkiya katavam malaittu, avar
  kuzUuk kaLiRRuk kuRumpu uTaittalin,
  10
  parUup piNiya toTi kazin'tanavE;
  mAvE, paran'tu orugku malain'ta maRavar
  polam pain' tAr keTap paritalin,
  kaLan uzan'tu acaiiya maRuk kuLampinavE;
  avan tAnum, n'ilam tiraikkum kaTal tAnaip
  15
  polan' tumpaik kazal pANTil
  kaNai poruta tuLait tOlannE.
  AyiTai, uTanROr uytal yAvatu? 'taTan' tAL,
  piNik katir, n'ellin cemmal mUtUr
  n'umakku urittAkal vENTin, cenRu avaRku
  20
  iRukkal vENTum, tiRaiyE; maRuppin,
  olvAn allan, velpOrAn' enac
  collavum tERIrAyin, mel iyal,
  kazal kani vakutta tuNaic cil Oti,
  kuRun' toTi makaLir tOL viTal
  25
  iRumpUtu anRu; aHtu aRin'tu ATuminE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

  101
  oru n'AL cellalam; iru n'AL cellalam;
  pala n'AL payinRu, palaroTu cellinum,
  talai n'AL pOnRa viruppinanmAtO
  izai aNi yAnai iyal tEr ajci
  5
  atiyamAn; paricil peRUum kAlam
  n'ITTinum, n'ITTAtuAyinum, kaLiRu tan
  kOTTu iTai vaitta kavaLam pOlak
  kaiyakattatu; atu poy AkAtE;
  arun'ta EmAn'ta n'ejcam!
  10
  varun'ta vENTA; vAzka, avan tALE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTAn'ilai.
  avanai avar pATiyatu.

  102
  'erutE iLaiya; n'ukam uNarAvE;
  cakaTam paNTam peritu peytanRE;
  aval iziyinum, micai ERinum,
  avaNatu aRiyun'ar yAr?' ena, umaNar
  5
  kIz marattu yAtta cEma accu anna,
  icai viLagku kavi kai n'eTiyOy! tigkaL
  n'AL n'iRai matiyattu anaiyai; iruL
  yAvaNatO, n'in n'izal vAzvOrkkE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

  103
  oru talaip patalai tUgka, oru talait
  tUmpu akac ciRu muzAt tUgkat tUkki,
  'kavizn'ta maNTai malarkkun'ar yAr?' enac
  curanmutal irun'ta cil vaLai viRali!
  5
  celvaiAyin, cENOn allan;
  munai cuTa ezun'ta magkul mAp pukai
  malai cUz majcin, maza kaLiRu aNiyum
  pakaip pulattOnE, pal vEl ajci;
  pozutu iTaippaTAap pularA maNTai
  10
  mezuku mel aTaiyin kozu n'iNam peruppa,
  alattaR kAlai Ayinum,
  purattal vallan; vAzka, avan tALE!
  tiNai atu; tuRai viRaliyARRuppaTai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

  105
  cEyizai peRukuvai vAL n'utal viRali!
  taTavu vAyk kalitta mA itazk kuvaLai
  vaNTu paTu putu malart taN citar kalAvap
  peyyinum, peyyAtu Ayinum, aruvi
  5
  koL uzu viyan pulattuzai kAl Aka,
  mAlpuTai n'eTu varaik kOTutORu izitarum
  n'Irinum iniya cAyal
  pAri vELpAl pATinai celinE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai viRaliyARRuppaTai.
  vEL pAriyaik kapilar pATiyatu.

  106
  n'allavum tIyavum alla kuvi iNarp
  pul ilai erukkam Ayinum, uTaiyavai
  kaTavuL pENEm ennA; Agku,
  maTavar melliyar cellinum,
  5
  kaTavan, pAri kai vaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  107
  'pAri pAri' enRu pala Etti,
  oruvaR pukazvar, cen' n'Ap pulavar;
  pAri oruvanum allan;
  mAriyum uNTu, INTu ulaku purappatuvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  108
  kuRatti mATTiya vaRal kaTaik koLLi
  Aram Atalin, am pukai ayalatu
  cAral vEgkaip pUj cinait tavazum
  paRampu pATinaratuvE; aRam pUNTu,
  5
  pAriyum, paricilar irappin,
  'vArEn' ennAn, avar varaiyannE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  122
  kaTal koLappaTAatu, uTalun'ar UkkAr,
  kazal punai tirun'tu aTik kAri! n'in n'ATE;
  azal puRan'tarUum an'taNaratuvE;
  vIyAt tiruvin viRal kezu tAnai
  5
  mUvaruL oruvan, 'tuppu Akiyar' ena,
  Ettinar tarUum kUzE, n'um kuTi
  vAzttinar varUum iravalaratuvE;
  vaTamIn puraiyum kaRpin, maTa mozi,
  arivai tOL aLavu allatai,
  10
  n'inatu ena ilai n'I perumitattaiyE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  123
  n'AL kaL uNTu, n'AL makiz makizin,
  yArkkum eLitE, tEr ItallE;
  tolaiyA n'al icai viLagku malaiyan
  makizAtu Itta izai aNi n'eTun' tEr
  5
  payan kezu muLLUr mImicaip
  paTTa mAri uRaiyinum palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  124
  n'AL anRu pOki, puL iTai taTpa,
  patan anRu pukku, tiRan anRu moziyinum,
  vaRitu peyarkun'ar allar n'eRi koLap
  pATu AnRu, iragkum aruvip
  5
  pITu kezu malaiyan pATiyOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  126
  onnAr yAnai OTaip pon koNTu,
  pANar cenni poliyat taii,
  vATAt tAmarai cUTTiya vizuc cIr
  OTAp pUTkai uravOn maruka!
  5
  vallEm allEm Ayinum, vallE
  n'invayin kiLakkuvamAyin, kagkul
  tuyil maTin'tanna tUgku iruL iRumpin,
  paRai icai aruvi, muLLUrp porun'a!
  teRal aru marapin n'in kiLaiyoTum poliya,
  10
  n'ilamicaip paran'ta makkaTku ellAm
  pulan azukku aRRa an'taNALan,
  iran'tu cel mAkkaTku ini iTan inRi,
  paran'tu icai n'iRkap pATinan; ataRkoNTu
  cinam miku tAnai vAnavan kuTa kaTal,
  15
  polam taru n'AvAy OTTiya av vazi,
  piRa kalam celkalAtu anaiyEm attai,
  inmai turappa, icai tara van'tu, n'in
  vaNmaiyin toTuttanam, yAmE muL eyiRRu
  aravu eRi urumin muracu ezun'tu iyampa,
  20
  aNNal yAnaiyoTu vEn'tu kaLattu oziya,
  aruj camam tataiyat tAkki, n'anRum
  n'aNNAt tevvart tAgkum
  peNNai am paTappai n'ATu kizavOyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
  malaiyamAn tirumuTik kAriyai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  127
  'kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAzp
  pATu in panuval pANar uyttena,
  kaLiRu ilavAkiya pul arai n'eTu veLil,
  kAna majjai kaNanoTu cEppa,
  5
  Ikai ariya izai aNi makaLiroTu
  cAyinRu' enpa, Aay kOyil;
  cuvaikku initu Akiya kuyyuTai aTicil
  piRarkku Ivu inRit tam vayiRu arutti,
  uraicAl Ogku pukaz orIiya
  10
  muraicu kezu celvar n'akar pOlAtE.
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  Ayai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

  128
  manRap palavin mAc cinai man'ti
  iravalar n'ARRiya vici kUTu muzavin
  pATu in teN kaN, kani cettu, aTippin,
  annac cEval mARu ezun'tu Alum,
  5
  kazal toTi Aay mazai tavaz potiyil
  ATumakaL kuRukin allatu,
  pITu kezu mannar kuRukalO aritE.
  tiNai atu; tuRai vAzttu; iyanmoziyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

  129
  kuRi iRaik kurampaik kuRavar mAkkaL
  vAgku amaip pazuniya tERal makizn'tu,
  vEgkai munRil kuravai ayarum,
  tIm cuLaip palavin, mA malaik kizavan
  5
  Aay aNTiran, aTu pOr aNNal
  iravalarkku Itta yAnaiyin, karavu inRu,
  vAnam mIn pala pUppin, AnAtu
  oru vazik karu vazi inRip
  peru veLLennin, pizaiyAtu mannE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  130
  viLagku maNik koTum pUN Aay! n'in n'ATTu
  iLam piTi oru cUl pattu InummO?
  n'innum n'inmalaiyum pATi varun'arkku,
  in mukam karavAtu, uvan'tu n'I aLitta
  5
  aNNal yAnai eNNin, kogkark
  kuTa kaTal OTTiya jAnRait
  talaippeyarttiTTa vElinum palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  131
  mazaik kaNam cEkkum mA malaik kizavan,
  vazaip pUg kaNNi vAy vAL aNTiran,
  kunRam pATinakollO
  kaLiRu mika uTaiya ik kavin peRu kATE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  132
  mun uLLuvOnaip pin uLLinEnE!
  Azka, en uLLam! pOzka, en n'AvE!
  pAz Urk kiNaRRin tUrka, en ceviyE!
  n'aran'tai n'aRum pul mEyn'ta kavari
  5
  kuvaLaip paij cunai paruki, ayala
  takarat taN n'izal piNaiyoTu vatiyum
  vaTa ticaiyatuvE vAn tOy imayam.
  ten ticai Aay kuTi inRAyin,
  piRazvatu mannO, im malar talai ulakE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  133
  mel iyal viRali! n'I n'al icai ceviyin
  kETpin allatu, kANpu aRiyalaiyE;
  kANTal vENTinaiAyin mANTa n'in
  virai vaLar kUn'tal varai vaLi uLara,
  5
  kalava majjaiyin kANvara iyali,
  mAri anna vaNmait
  tEr vEL Ayaik kANiya cenmE!
  tiNai atu; tuRai viRaliyARRuppaTai.
  avanai avar pATiyatu.

  134
  'immaic ceytatu maRumaikku Am' enum
  aRa vilai vaNikan Aay allan;
  piRarum cAnROr cenRa n'eRi ena,
  Agkup paTTanRu, avan kaivaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  135
  koTuvari vazagkum kOTu uyar n'eTu varai,
  aru viTarc ciRu n'eRi ERalin, varun'ti,
  taTavaral koNTa takai mel otukkin,
  vaLaik kai viRali en pinnaL Aka,
  5
  pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin
  vari n'avil panuval pulam peyarn'tu icaippa,
  paTumalai n'inRa payam kezu cIRiyAz
  olkal uLLamoTu oru puTait tazIi,
  pukazcAl ciRappin n'in n'al icai uLLi,
  10
  van'tanen en'tai! yAnE: enRum,
  manRu paTu paricilark kANin, kanRoTu
  kaRai aTi yAnai iriyal pOkkum
  malai kezu n'ATan! mA vEL Aay!
  kaLiRum anRE; mAvum anRE;
  15
  oLiRu paTaip puraviya tErum anRE;
  pANar, pATun'ar, paricilar, Agku avar,
  tamatu enat toTukkuvarAyin, 'ematu' enap
  paRRal tERRAp payag kezu tAyamoTu,
  anna Aka, n'in Uzi; n'innaik
  20
  kANTal vENTiya aLavai vENTAr
  uRu muraN kaTan'ta ARRal
  potu mIkkURRattu n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  avanai avar pATiyatu.

  136
  yAzp pattarp puRam kaTuppa
  izai valan'ta pal tunnattu
  iTaip purai paRRi, piNi viTAa
  Irk kuzAttOTu iRai kUrn'ta
  5
  pEen pakai ena onRu enkO?
  uNNAmaiyin Un vATi,
  teN n'Irin kaN malki,
  kacivuRRa en pal kiLaiyoTu
  paci alaikkum pakai onRu enkO?
  10
  anna tanmaiyum aRin'tu IyAr,
  'n'innatu tA' ena, n'ilai taLara,
  maram piRagkiya n'aLic cilampil,
  kuragku anna pun kuRug kULiyar
  paran'tu alaikkum pakai onRu enkO?
  15
  'Aagku, enaip pakaiyum aRiyun'an Ay'
  enak karuti, peyar Etti,
  vAy Ara n'in icai n'ampi,
  cuTar cuTTa curattu ERi,
  ivaN van'ta peru n'acaiyEm;
  20
  'emakku IvOr piRarkku IvOr;
  piRarkku IvOr tamakku Ipa' ena,
  anaittu uraittanan yAn Aka,
  n'inakku ottatu n'I n'ATi,
  n'alkinai viTumati, paricil! alkalum,
  25
  taN punal vAyil tuRaiyUr muntuRai
  n'uN pala maNalinum Etti,
  uNkuvam, peruma! n'I n'alkiya vaLanE.
  tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
  avanait tuRaiyUr OTaikizAr pATiyatu.

  137
  iragku muracin, inamcAl yAnai,
  mun'n'Ir ENi viRal kezu mUvarai
  innum Or yAn avA aRiyEnE;
  n'IyE, mun yAn aRiyumOnE tuvanRiya
  5
  kayattu iTTa vittu vaRattin cAvAtu,
  kazaik karumpin olikkun'tu,
  koNTal koNTa n'Ir kOTai kAyinum,
  kaN anna malar pUkkun'tu,
  karug kAl vEgkai malarin, n'ALum
  10
  pon anna vI cuman'tu,
  maNi anna n'Ir kaTal paTarum;
  cev varaip paTappai n'Ajcil porun'a!
  ciRu veL aruvip perug kal n'ATanai!
  n'I vAziyar! n'in tan'tai
  15
  tAy vAziyar, n'iR payan'ticinOrE!
  tiNai atu; tuRai iyanmozi; paricil tuRaiyum Am.
  n'Ajcil vaLLuvanai oru ciRaip periyanAr pATiyatu.

  138
  Aninam kalitta atar pala kaTan'tu,
  mAninam kalitta malai pin oziya,
  mIninam kalitta tuRai pala n'In'ti,
  uLLi van'ta, vaL uyirc cIRiyAz,
  5
  citAar uTukkai, mutAarip pANa!
  n'IyE, pEr eNNalaiyE; n'in iRai,
  'mARi vA' ena moziyalan mAtO;
  oli irug katuppin Ayizai kaNavan
  kiLi marIiya viyan punattu
  10
  maran aNi perug kural anaiyan Atalin,
  n'innai varutal aRin'tanar yArE?
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
  avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  139
  cuval azun'tap pala kAya
  cil Otip pal iLaijarumE,
  aTi varun'ta n'eTitu ERiya
  koTi marugkul viRaliyarumE,
  5
  vAztal vENTip
  poy kUREn; mey kURuval;
  OTAp pUTkai uravOr maruka!
  uyar cimaiya uzAa n'Ajcil porun'a!
  mAyA uLLamoTu paricil tunni,
  10
  kani patam pArkkum kAlai anRE;
  Ital AnAn, vEn'tE; vEn'taRkuc
  cAtal ajcAy, n'IyE; AyiTai,
  iru n'ilam miLirn'ticinAagku, oru n'AL,
  aruj camam varukuvatuAyin,
  15
  varun'talum uNTu, en paital am kaTumpE.
  tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
  avanai avar pATiyatu.

  140
  taTavu n'ilaip palavin n'Ajcil porun'an
  maTavan, manRa; cen' n'Ap pulavIr!
  vaLaik kai viRaliyar paTappaik koyta
  aTakin kaNNuRaiAka yAm cila
  5
  arici vENTinEmAka, tAn piRa
  varicai aRitalin, tannum tUkki,
  irug kaTaRu vaLaiiya kunRattu annatu Or
  perug kaLiRu n'alkiyOnE; annatu Or
  tERRA Ikaiyum uLatukol?
  10
  pORRAr amma, periyOr tam kaTanE?
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  avanai auvaiyAr pATiyatu.

  141
  'pANan cUTiya pacum pon tAmarai
  mAN izai viRali mAlaiyoTu viLagka,
  kaTum pari n'eTun' tEr pUTTu viTTu acaii,
  UrIr pOlac curattiTai irun'tanir!
  5
  yArIrO?' ena, vinaval AnA,
  kAren okkal, kaTum paci, iravala!
  ven vEl aNNal kANA UgkE,
  n'inninum pulliyEm mannE; iniyE,
  innEm AyinEm mannE; enRum
  10
  uTAa, pOrA Akutal aRin'tum,
  paTAam majjaikku Itta em kO,
  kaTAa yAnaik kali mAn pEkan,
  'et tuNai Ayinum Ittal n'anRu' ena,
  maRumai n'OkkinRO anRE,
  15
  piRar, vaRumai n'OkkinRu, avan kai vaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai; pulavarARRuppaTaiyum Am.
  vaiyAvik kOpperum pEkanaip paraNar pATiyatu.

  142
  aRu kuLattu ukuttum, akal vayal pozin'tum,
  uRum iTattu utavAtu uvar n'ilam UTTiyum,
  varaiyA marapin mAripOla,
  kaTAa yAnaik kazal kAl pEkan
  5
  koTaimaTam paTutal allatu,
  paTaimaTam paTAn, piRar paTai mayakkuRinE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  148
  kaRagku micai aruviya piRagku malai n'aLLi! n'in
  acaivu il n'On tAL n'acai vaLan Etti,
  n'ALtoRum n'an kalam kaLiRRoTu koNarn'tu,
  kUTu viLagku viyal n'akar, paricil muRRu aLippa;
  5
  pITu il mannarp pukazcci vENTi,
  ceyyA kURik kiLattal
  eyyAtAkinRu, em ciRu cen' n'AvE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
  kaNTIrak kOp perun'aLLiyai vanparaNar pATiyatu.

  149
  n'aLLi! vAziyO; n'aLLi! n'aLLen
  mAlai marutam paNNi, kAlai
  kaivazi marugkin cevvazi paNNi,
  varavu emar maRan'tanar atu n'I
  5
  puravuk kaTan pUNTa vaNmaiyAnE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  150
  kUtirp parun'tin iruj ciRaku anna
  pARiya citArEn, palavu mutal porun'ti,
  tannum uLLEn, piRitu pulam paTarn'ta en
  uyagku paTar varuttamum ulaivum n'Okki,
  5
  mAn kaNam tolaicciya kuruti am kazal kAl,
  vAn katirt tiru maNi viLagkum cenni,
  celvat tOnRal, Or val vil vETTuvan,
  tozutanen ezuvER kai kavittu irIi,
  izutin anna vAl n'iNak kozug kuRai,
  10
  kAn atar mayagkiya iLaiyar vallE
  tAm van'tu eytAaLavai, oyyenat
  tAn jeli tIyin viraivanan cuTTu, 'n'in
  irum pEr okkaloTu tinm' enat tarutalin,
  amiztin micain'tu, kAypaci n'Igki,
  15
  n'al maran n'aLiya n'aRun' taN cAral,
  kal micai aruvi taNNenap paruki,
  viTuttal toTagkinEnAka, vallE,
  'peRutaRku ariya vIRucAl n'an kalam
  piRitu onRu illai; kATTu n'ATTEm' ena,
  20
  mArpil pUNTa vayagku kAz Aram
  maTai ceRi munkaik kaTakamoTu Ittanan;
  'en' n'ATO?' ena, n'ATum collAn;
  'yArIrO?' ena, pErum collAn;
  piRar piRar kURa vazik kETTicinE
  25
  'irumpu punain'tu iyaRRAp perum peyart tOTTi
  am malai kAkkum aNi n'eTug kunRin,
  paLigku vakuttanna tIm n'Ir,
  n'aLi malai n'ATan n'aLLi avan' enavE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  151
  paNTum paNTum pATun'ar uvappa,
  viN tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
  kizavan cET pulam paTarin, izai aNin'tu,
  pun talai maTap piTi paricilAka,
  5
  peNTirum tam patam koTukkum vaN pukazk
  kaNTIrakkOn Akalin, n'anRum
  muyagkal AnRicin, yAnE; polan' tEr
  n'annan marukan anRiyum, n'Iyum
  muyagkaRku ottanai mannE; vayagku mozip
  10
  pATun'arkku aTaitta katavin, ATu mazai
  aNagku cAl aTukkam poziyum n'um
  maNam kamaz mAl varai varain'tanar, emarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  iLag kaNTIrakkOvum iLa viccikkOvum orugku irun'tavazi, cenRa perun'talaic cAttanAr iLag kaNTIrakkOvaip pulli, iLa viccikkOvaip pullArAka 'ennai en ceyap pullIrAyinIr?' ena, avar pATiyatu.

  152
  'vEzam vIztta vizut toTaip pakazi
  pEz vAy uzuvaiyaip perumpiRitu uRIi,
  puzal talaip pukark kalai uruTTi, ural talaik
  kEzaR panRi vIza, ayalatu
  5
  Azal puRRattu uTumpil ceRRum,
  val vil vETTam valam paTuttu irun'tOn,
  pukazcAl ciRappin ampu mikat tiLaikkum
  kolaivan yArkolO? kolaivan maRRu ivan
  vilaivan pOlAn; veRukkai n'anku uTaiyan;
  10
  Aram tAzn'ta am pakaTTu mArpin,
  cAral aruvip paya malaik kizavan,
  Ori kolO? allankollO?
  pATuval, viRali! Or vaNNam; n'Irum
  maN muzA amaimin; paN yAz n'iRumin;
  15
  kaN viTu tUmpin kaLiRRu uyir toTumin;
  ellari toTumin; AkuLi toTumin;
  patalai oru kaN paiyena iyakkumin;
  matalai mAk kOl kaivalam tamin' enRu,
  iRaivan Akalin, collupu kuRuki,
  20
  mU Ez tuRaiyum muRaiyuLik kazippi,
  'kO' enap peyariya kAlai, Agku atu
  tan peyar Akalin n'ANi, maRRu, 'yAm
  n'ATTiTan n'ATTiTan varutum; Igku Or
  vETTuvar illai, n'in oppOr' ena,
  25
  vETTatu moziyavum viTAan, vETTattil
  tAn uyir cekutta mAn n'iNap puzukkOTu,
  An urukku anna vEriyai n'alki,
  tan malaip piRan'ta tA il n'an pon,
  pal maNik kuvaiyoTum viraii, 'koNm' ena,
  30
  curattiTai n'alkiyOnE viTarc cimai
  Ogku irug kollip porun'an,
  OmpA Ikai viRal veyyOnE!
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  val vil Oriyai vanparaNar pATiyatu.

  153
  mazai aNi kunRattuk kizavan, n'ALum,
  izai aNi yAnai irappOrkku Iyum,
  cuTar viTu pacum pUN, cUrppu amai mun kai,
  aTu pOr AnA, Atan Ori
  5
  mAri vaN koTai kANiya, n'anRum
  cenRatuman, em kaNNuLag kaTumpE;
  pani n'Irp pUvA maNi miTai kuvaLai
  vAl n'Art toTutta kaNNiyum, kalanum,
  yAnai inattoTu peRRanar, n'Igki,
  10
  paciyArAkal mARukol vici piNik
  kUTu koL in iyam kaRagka,
  ATalum ollAr, tam pATalum maRan'tE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  154
  tirai poru mun'n'Irk karai n'aNic celinum,
  aRiyun'ark kANin, vETkai n'Ikkum
  cil n'Ir vinavuvar, mAn'tar; atu pOl,
  aracar uzaiyarAkavum, purai tapu
  5
  vaLLiyOrp paTarkuvar, pulavar: atanAl,
  yAnum, 'peRRatu Utiyam; pERu yAtu?' ennEn;
  uRRanen Atalin uLLi van'tananE;
  'I' ena irattalO aritE; n'I atu
  n'alkinum, n'alkAy Ayinum, vel pOr
  10
  eRi paTaikku OTA ANmai, aRuvait
  tU viri kaTuppat tuvanRi mImicait
  taN pala izitarum aruvi n'in
  koN perug kAnam, pATal enakku eLitE.
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  koNkAnagkizAnai mOcikIranAr pATiyatu.

  155
  vaNar kOTTuc cIRiyAz vATupuTait tazIi,
  'uNarvOr yAr, en iTumpai tIrkka?' ena,
  kiLakkum, pANa! kEL, ini n'ayattin,
  pAz Ur n'erujcip pacalai vAn pU
  5
  Ertaru cuTarin etirkoNTAagku,
  ilampaTu pulavar maNTai viLagku pukazk
  koN perug kAnattuk kizavan
  taN tAr akalam n'Okkina, malarn'tE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
  avanai avar pATiyatu.

  156
  onRu n'anku uTaiya piRar kunRam; enRum
  iraNTu n'anku uTaittE koN perug kAnam;
  n'accic cenRa iravalarc cuTTit
  toTuttu uNak kiTappinum kiTakkum; aHtAnRu
  5
  n'iRai arun' tAnai vEn'tarait
  tiRai koNTu peyarkkum cemmalum uTaittE.
  tiNai atu; tuRai iyan mozi.
  avanai avar pATiyatu.

  157
  tamar taR tappin atu n'OnRallum,
  piRar kaiyaRavu tAn n'ANutalum,
  paTaip pazi tArA main'tinan Akalum,
  vEn'tuTai avaiyattu Ogkupu n'aTattalum,
  5
  n'ummOrkkut takuvana alla; emmOn,
  cilai cela malarn'ta mArpin, kolai vEl,
  kOTal kaNNi, kuRavar perumakan
  ATu mazai tavirkkum payam kezu mImicai,
  el paTu pozutin, inam talaimayagki,
  10
  kaTci kANAk kaTamAn n'al ERu
  maTa mAn n'Aku piNai payirin, viTar muzai
  irum pulip pukarp pOttu Orkkum
  perug kal n'ATan em ERaikkut takumE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ERaik kOnaik kuRamakaL iLaveyini pATiyatu.

  158
  muracu kaTippu ikuppavum, vAl vaLai tuvaippavum,
  aracuTan poruta aNNal n'eTu varai,
  kaRagku veL aruvi kal alaittu ozukum
  paRampin kOmAn pAriyum; piRagku micaik
  5
  kolli ANTa val vil Oriyum;
  kAri Urn'tu pEr amark kaTan'ta,
  mAri Ikai, maRap pOr malaiyanum;
  UrAtu En'tiya kutirai, kUr vEl,
  kUviLag kaNNi, koTum pUN, eziniyum;
  10
  Irn' taN cilampin iruL tUgku n'aLi muzai,
  arun' tiRal kaTavuL kAkkum uyar cimai,
  perug kal n'ATan pEkanum; tirun'tu mozi
  mOci pATiya Ayum; Arvam uRRu
  uLLi varun'ar ulaivu n'ani tIra,
  15
  taLLAtu Iyum takaicAl vaNmai,
  koLLAr OTTiya, n'aLLiyum ena Agku
  ezuvar mAyn'ta pinRai, 'azivarap
  pATi varun'arum piRarum kUTi
  iran'tOr aRRam tIrkku' ena, virain'tu, ivaN
  20
  uLLi van'tanen, yAnE; vicumpuRak
  kazai vaLar cilampin vazaiyoTu n'ITi,
  Acinik kaviniya palavin ArvuRRu,
  muL puRa mutu kani peRRa kaTuvan
  tuyt talai man'tiyaik kaiyiTUup payirum,
  25
  atirA yANar, mutirattuk kizava!
  ivaN viLagku ciRappin, iyal tErk kumaNa!
  icai mEn'tOnRiya vaNmaiyoTu,
  pakai mEmpaTuka, n'I En'tiya vElE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal; paricil kaTA n'ilaiyum Am.
  kumaNanaip perujcittiranAr pATiyatu.

  159
  'vAzum n'ALOTu yANTu pala uNmaiyin,
  tIrtal cellAtu, en uyir' enap pala pulan'tu,
  kOl kAlAkak kuRum pala otugki,
  n'Ul virittanna katuppinaL, kaN tuyinRu,
  5
  munRil pOkA mutirvinaL yAyum;
  pacan'ta mEniyoTu paTar aTa varun'ti,
  marugkil koNTa pal kuRumAkkaL
  picain'tu tina, vATiya mulaiyaL, peritu azin'tu,
  kuppaik kIrai koykaN akaitta
  10
  muRRA iLan' taLir koytukoNTu, uppu inRu,
  n'Ir ulaiAka ERRi, mOr inRu,
  avizp patam maRan'tu, pAcaTaku micain'tu,
  mAcoTu kuRain'ta uTukkaiyaL, aRam paziyA,
  tuvvALAkiya en veyyOLum;
  15
  enRAgku, iruvar n'ejcamum uvappa kAnavar
  kari punam mayakkiya akankaN kollai,
  aivanam vitti, maiyuRak kavini,
  InalcellA EnaRku izumenak
  karuvi vAnam talaii yAgkum,
  20
  Itta n'in pukaz Etti, tokka en,
  paci tinat tiragkiya, okkalum uvappa
  uyarn'tu En'tu maruppin kolkaLiRu peRinum,
  tavirn'tu viTu paricil koLLalen; uvan'tu, n'I
  inpuRa viTutiAyin, ciRitu
  25
  kunRiyum koLval, kUr vEl kumaNa!
  ataRpaTa aruLal vENTuval viRal pukaz
  vacai il vizut tiNaip piRan'ta
  icai mEn' tOnRal! n'iR pATiya yAnE.
  tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  avanai avar pATiyatu.

  160
  'uru kezu jAyiRRu oN katir micain'ta
  muLi pul kAnam kuzaippa, kallena
  atir kural ERoTu tuLi corin'tAgku,
  paci tinat tiragkiya kacivuTai yAkkai
  5
  aviz pukuvu aRiyAtuAkalin, vATiya
  n'eRi koL varik kuTar kuLippat taNNena,
  kuy koL kozun' tuvai n'eyyuTai aTicil,
  mati cEr n'ALmIn pOla, n'avinRa
  ciRu pon n'an kalam cuRRa irIi,
  10
  "kETu inRAka, pATun'ar kaTumpu" ena,
  aritu peRu polag kalam eLitinin vIci,
  n'aTTOr n'aTTa n'al icaik kumaNan,
  maTTu Ar maRukin, mutirattOnE;
  celkuvaiAyin, n'alkuvan, peritu' ena,
  15
  pal pukaz n'uvalun'ar kURa, val virain'tu,
  uLLam turappa van'tanen; eLLuRRu,
  il uNAt tuRattalin, il maRan'tu uRaiyum
  pul uLaik kuTumip putalvan pal mAN
  pAl il vaRu mulai cuvaittanan peRAan,
  20
  kUzum cORum kaTaii, Uzin
  uL il vaRug kalam tiRan'tu, azak kaNTu,
  maRap puli uraittum, matiyam kATTiyum,
  n'on'tanaLAki, 'n'un'taiyai uLLi,
  poTin'ta n'in cevvi kATTu' enap palavum
  25
  vinaval AnALAki, n'anavin
  allal uzappOL mallal ciRappa,
  cellAc celvam mikuttanai, vallE
  viTutal vENTuval attai; paTu tirai
  n'Ir cUz n'ilavarai uyara, n'in
  30
  cIr kezu vizup pukaz Ettukam palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  161
  n'INTu oli azuvam kuRaipaTa mukan'tukoNTu,
  INTu celal koNmU vENTuvayin kuzIi,
  peru malai anna tOnRala, cUl mutirpu,
  urum uraRu karuviyoTu, peyal kaTan iRuttu,
  5
  vaLa mazai mARiya enRUzk kAlai,
  manpatai ellAm cenRu uNa, kagkaik
  karai poru mali n'Ir n'iRain'tu tOnRiyAgku,
  emakkum piRarkkum cemmalaiAkalin,
  'anpu il ATavar konRu, ARu kavara,
  10
  cenRu talaivarun'a alla, anpu inRu,
  van kalai teviTTum, aruj curam iRan'tOrkku,
  iRRai n'ALoTum yANTu talaippeyara' enak
  kaN poRi pOkiya kacivoTu uran azin'tu,
  arun' tuyar uzakkum en perun' tunpuRuvi n'in
  15
  tAL paTu celvam kANtoRum maruLa,
  panai maruL taTak kaiyoTu muttup paTa muRRiya
  uyar maruppu En'tiya varai maruL n'On pakaTu,
  oLi tikaz OTai poliya, marugkil
  paTu maNi iraTTa, ERic cemmAn'tu,
  20
  celal n'acaii uRRanen viRal miku kurucil!
  inmai turappa, icaitara van'tu, n'in
  vaNmaiyin toTutta en n'ayan'tanai kENmati!
  vallinum, vallEn Ayinum, vallE,
  en aLan'tu aRin'tanai n'OkkAtu, ciRan'ta
  25
  n'in aLan'tu aRimati, peruma! enRum
  vEn'tar n'ANap peyarvEn; cAn'tu arun'tip
  pal poRik koNTa En'tu ezil akalam
  mAN izai makaLir pullutoRum pukala,
  n'AL muracu iragkum iTanuTai varaippil n'in
  30
  tAL n'izal vAzn'ar n'an kalam mikuppa,
  vAL amar uzan'ta n'in tAnaiyum,
  cIr miku celvamum, Ettukam palavE.
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  avanai avar pATip pakaTu peRRatu.

  162
  iravalar puravalai n'Iyum allai;
  puravalar iravalarkku illaiyum allar;
  iravalar uNmaiyum kAN, ini; iravalarkku
  IvOr uNmaiyum kAN, ini; n'in Urk
  5
  kaTimaram varun'tat tan'tu yAm piNitta
  n'eTu n'al yAnai em paricil;
  kaTumAn tOnRal! celval yAnE.
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  avar veLimAnuzaic cenRArkku veLimAn tujcuvAn tampiyaip 'paricil koTu' ena, avan ciRitu koTuppak koLLAtu pOy, kumaNanaip pATi,kumaNan pakaTu koTuppak koNarn'tu n'inRu, veLimAn Urk kaTimarattu yAttuc ce

  163
  n'in n'ayan'tu uRain'arkkum, n'I n'ayan'tu uRain'arkkum,
  pal mAN kaRpin n'in kiLai mutalOrkkum,
  kaTumpin kaTum paci tIra yAza n'in
  n'eTug kuRiyetirppai n'alkiyOrkkum,
  5
  innOrkku ennAtu, ennoTum cUzAtu,
  vallAgku vAztum ennAtu, n'Iyum
  ellOrkkum koTumati manai kizavOyE!
  pazam tUgku mutirattuk kizavan
  tirun'tu vEl kumaNan n'alkiya vaLanE.
  tiNai atu; tuRai paricil
  peruj cittiranAr kumaNanaip pATip paricil koNarn'tu manaiyOTkuc colliyatu.

  164
  ATu n'ani maRan'ta kOTu uyar aTuppin
  Ampi pUppa, tEmpu paci uzavA,
  pAal inmaiyin tOloTu tiragki,
  illi tUrn'ta pollA vaRu mulai
  5
  cuvaittoRu azUum tan makattu mukam n'Okki,
  n'IroTu n'iRain'ta Ir itaz mazaikkaN en
  manaiyOL evvam n'Okki, n'inaii,
  n'iR paTarn'ticinE n'al pOrk kumaNa!
  en n'ilai aRin'tanaiAyin, in' n'ilait
  10
  toTuttum koLLAtu amaiyalen aTukkiya
  paN amai n'arampin paccai n'al yAz,
  maN amai muzavin, vayiriyar
  inmai tIrkkum kuTip piRan'tOyE.
  tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
  tampiyAl n'ATu koLLappaTTuk kATu paRRiyirun'ta kumaNanaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  165
  mannA ulakattu mannutal kuRittOr
  tam pukaz n'iRIit tAm mAyn'tanarE;
  tun aruj ciRappin uyarn'ta celvar,
  inmaiyin irappOrkku IiyAmaiyin,
  5
  tonmai mAkkaLin toTarpu aRiyalarE;
  tAL tAz paTu maNi iraTTum, pU n'utal,
  ATu iyal yAnai pATun'arkku arukAk
  kETu il n'al icai vaya mAn tOnRalaip
  pATi n'inRanenAka, 'konnE
  10
  pATu peRu paricilan vATinan peyartal ena
  n'ATu izan'tataninum n'ani innAtu' ena,
  vAL tan'tananE, talai enakku Iya,
  tannin ciRan'tatu piRitu onRu inmaiyin;
  ATu mali uvakaiyoTu varuval,
  15
  OTAp pUTkai n'in kizamaiyOR kaNTE.
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  tampiyAl n'ATu koLLappaTTuk kATu paRRiyirun'ta kumaNanaik kaNTu, avan tan vAL koTuppak koNTu van'tu, iLag kumaNaRkuk kATTi, perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  168
  aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
  kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
  kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
  kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
  5
  n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
  uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
  mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
  marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
  mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
  10
  vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
  cAn'ta viRakin uvitta punkam
  kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
  cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
  UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
  15
  n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
  vaTi n'avil ampin villOr peruma!
  kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
  vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
  poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
  20
  pATupa enpa paricilar, n'ALum
  IyA mannar n'ANa,
  vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
  piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.

  169
  n'um paTai cellumkAlai, avar paTai
  eTuttu eRi tAnai munnarai enAa,
  avar paTai varUumkAlai, n'um paTaik
  kUzai tAgkiya, akal yARRuk
  5
  kunRu vilagku ciRaiyin n'inRanai enAa,
  aritAl, peruma! n'in cevvi enRum;
  peritAl attai, en kaTumpinatu iTumpai;
  innE viTumati paricil! ven vEl
  iLam pal kOcar viLagku paTai kanmAr,
  10
  ikalinar eRin'ta akal ilai murukkin
  peru marak kampam pOla,
  porun'arkku ulaiyA n'in valan vAziyavE!
  tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

  171
  inRu celinum tarumE; ciRu varai
  n'inRu celinum tarumE; pinnum,
  'munnE tan'tanen' ennAtu, tunni
  vaikalum celinum, poyyalan Aki,
  5
  yAm vENTiyAgku em vaRug kalam n'iRaippOn;
  tAn vENTiyAgkut tan iRai uvappa
  arun' tozil muTiyarO, tirun'tu vEl koRRan;
  inam mali katac cEk kaLanoTu vENTinum,
  kaLam mali n'ellin kuppai vENTinum,
  10
  arug kalam kaLiRRoTu vENTinum, perun'takai
  piRarkkum anna aRat takaiyannE.
  annan Akalin, en'tai uL aTi
  muLLum n'Ova uRARkatilla!
  IvOr ariya iv ulakattu,
  15
  vAzvOr vAza, avan tAL vAziyavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArik kaNNanAr pATiyatu.

  172
  ERRuka ulaiyE; Akkuka cORE;
  kaLLum kuRaipaTal Ompuka; oL izaip
  pATu val viRaliyar kOtaiyum punaika;
  annavai piRavum ceyka; ennatUum
  5
  pariyal vENTA; varu patam n'ATi,
  aivanam kAvalar pey tI n'an'tin,
  oLi tikaz tirun'tu maNi n'aLiiruL akaRRum
  van pula n'ATan, vaya mAn piTTan:
  Ar amar kaTakkum vElum, avan iRai
  10
  mA vaL Ikaik kOtaiyum,
  mARukoL mannarum, vAziyar n'eTitE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai vaTama vaNNakkan tAmOtaranAr pATiyatu.

  173
  yAn vAzum n'ALum paNNan vAziya!
  pANar! kANka, ivan kaTumpinatu iTumpai;
  yANarp pazu maram puL imizn'tanna
  UN oli aravamtAnum kETkum;
  5
  poyyA ezili peyviTam n'Okki,
  muTTai koNTu van pulam cErum
  ciRu n'uN eRumpin cil ozukku Eyppa,
  cORuTaik kaiyar vIRu vIRu iyagkum
  irug kiLaic ciRAark kANTum; kaNTum,
  10
  maRRum maRRum vinavutum, teRRena;
  pacippiNi maruttuvan illam
  aNittO? cEyttO? kURumin, emakkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ciRukuTi kizAn paNNanaic cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLi vaLavan pATiyatu.

  175
  en'tai! vAzi; Atanugka! en
  n'ejcam tiRappOr n'iR kANkuvarE;
  n'in yAn maRappin, maRakkum kAlai,
  en uyir yAkkaiyin piriyum pozutum,
  5
  enniyAn maRappin, maRakkuven ven vEl
  viN poru n'eTug kuTaik koTit tEr mOriyar
  tiN katirt tikiri tiritarak kuRaitta
  ulaka iTaikazi aRai vAy n'ilaiiya
  malar vAy maNTilattu anna, n'ALum
  10
  palar puravu etirn'ta aRat tuRai n'innE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  Atanugkanaik kaLLil AttiraiyanAr pATiyatu.

  176
  Orai Ayattu oN toTi makaLir
  kEzal uzuta iruj cERu kiLaippin,
  yAmai InRa pulavu n'ARu muTTaiyait
  tEn n'ARu Ampal kizagkoTu peRUum,
  5
  izumena olikkum punal am putavin,
  peru mAvilagkait talaivan, cIRiyAz
  illOr col malai n'alliyakkOTanai
  uTaiyai vAzi, eR puNarn'ta pAlE!
  pAri paRampin panic cunait teN n'Ir
  10
  Or Ur uNmaiyin ikazn'tOr pOla,
  kANAtu kazin'ta vaikal, kANA
  vazi n'ATku iragkum, en n'ejcam avan
  kazi men cAyal kANtoRum n'inain'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  OymAn n'alliyak kOTanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  177
  oLiRu vAL mannar oN cuTar n'eTu n'akar,
  veLiRu kaN pOkap pal n'AL tiragki,
  pATip peRRa pon aNi yAnai,
  tamar enin, yAvarum pukupa; amar enin,
  5
  tigkaLum n'uzaiyA en'tirap paTu puzai,
  kaL mARu n'ITTa n'aNi n'aNi irun'ta
  kuRum pal kuRumpin tatumpa vaiki,
  puLic cuvai vETTa ceg kaN ATavar
  tIm puLik kaLAvoTu tuTari munaiyin,
  10
  maTTu aRal n'al yARRu ekkar ERi,
  karug kani n'Aval irun'tu koytu uNNum,
  perum peyar Ati, piNagkuaril kuTa n'ATTu,
  eyinar tan'ta eym mAn eRi tacaip
  paij jiNam perutta pacu veL amalai,
  15
  varun'arkku varaiyAtu taruvanar coriya,
  irum panag kuTaiyin micaiyum
  perum pular vaikaRaic cIr cAlAtE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mallikizAn kAriyAtiyai AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

  184
  kAy n'el aRuttuk kavaLam koLinE,
  mA n'iRaivu illatum, pal n'ATku Akum;
  n'URu ceRu Ayinum, tamittup pukku uNinE,
  vAy pukuvataninum kAl peritu keTukkum;
  5
  aRivuTai vEn'tan n'eRi aRin'tu koLinE,
  kOTi yAttu, n'ATu peritu n'an'tum;
  melliyan kizavan Aki, vaikalum
  varicai aRiyAk kallen cuRRamoTu,
  parivu tapa eTukkum piNTam n'accin,
  10
  yAnai pukka pulam pOla,
  tAnum uNNAn, ulakamum keTumE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
  pANTiyan aRivuTai n'ampiyuzaic cenRa picirAn'taiyAr pATiyatu.

  196
  olluvatu ollum enRalum, yAvarkkum
  ollAtu il ena maRuttalum, iraNTum,
  ALvinai marugkin kENmaip pAlE;
  ollAtu ollum enRalum, olluvatu
  5
  il ena maRuttalum, iraNTum, vallE
  irappOr vATTal anRiyum, purappOr
  pukaz kuRaipaTUum vAyil attai;
  anaittu Akiyar, ini; ituvE enaittum
  cEyttuk kANAtu kaNTanam; atanAl,
  10
  n'Oy ilarAka n'in putalvar; yAnum,
  veyil ena muniyEn, pani ena maTiyEn,
  kal kuyinRanna en n'alkUr vaLi maRai,
  n'AN alatu illAk kaRpin vAL n'utal
  mel iyal kuRu makaL uLLic
  15
  celval attai; ciRakka, n'in n'ALE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARan paricil n'ITTittAnai AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

  197
  vaLi n'aTan'tanna vAc celal ivuLiyoTu
  koTi n'uTagku micaiya tErinar enAa,
  kaTal kaNTanna oN paTait tAnaiyoTu
  malai mARu malaikkum kaLiRRinar enAa,
  5
  urum uraRRanna uTkuvaru muracamoTu
  ceru mEmpaTUum venRiyar enAa,
  maN kezu tAnai, oN pUN, vEn'tar
  veN kuTaic celvam viyattalO ilamE;
  emmAl viyakkappaTUumOrE,
  10
  iTu muL paTappai maRi mEyn'tu ozin'ta
  kuRu n'aRu mujjaik kozug kaN kuRRaTaku,
  pun pula varakin conRiyoTu, peRUum,
  cIRUr mannar Ayinum, em vayin
  pATu aRin'tu ozukum paNpinArE;
  15
  mikap pEr evvam uRinum, enaittum
  uNarcci illOr uTaimai uLLEm;
  n'al aRivu uTaiyOr n'alkuravu
  uLLutum, peruma! yAm, uvan'tu, n'ani peritE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun'tirumAvaLavan paricil n'ITTittAnaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  198
  'aruvi tAzn'ta peru varai pOla
  AramoTu polin'ta mArpil taNTA,
  kaTavuL cAnRa kaRpin, cEyizai
  maTavOL payan'ta maNi maruL av vAyk
  5
  kiNkiNip putalvar polika!' enRu Etti,
  tiN tEr aNNal n'iR pArATTi,
  kAtal perumaiyin kanavinum araRRum en
  kAmar n'ejcam EmAn'tu uvappa,
  Al amar kaTavuL anna n'in celvam,
  10
  vEl kezu kurucil! kaNTEn; Atalin,
  viTuttanen; vAzka, n'in kaNNi! toTutta
  taN tamiz varaippakam koNTi Aka,
  panittuk kUTTu uNNum taNippu arug kaTun' tiRal
  n'in Oranna n'in putalvar, enRum,
  15
  onnAr vATa arug kalam tan'tu, n'um
  ponnuTai n'eTu n'akar n'iRaiya vaitta n'in
  munnOr pOlka, ivar perug kaNNOTTam!
  yANTum n'ALum peruki, INTu tiraip
  perug kaTal n'Irinum, ak kaTal maNalinum,
  20
  n'INTu uyar vAnattu uRaiyinum, n'anRum,
  ivar peRum putalvark kANtoRum, n'Iyum,
  pukanRa celvamoTu pukaz initu viLagki,
  n'ITu vAziya! n'eTun'takai! yAnum
  kEL il cEey n'ATTin, en'n'ALum,
  25
  tuLi n'acaip puLLin n'in aLi n'acaikku iragki, n'in
  aTi n'izal pazakiya aTiyuRai;
  kaTumAn mARa! maRavAtImE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr pATiyatu.

  199
  kaTavuL Alattut taTavuc cinaip pal pazam
  n'erun'al uNTanam ennAtu, pinnum
  celavu AnAvE, kali koL puLLinam;
  anaiyar vAziyO iravalar; avaraip
  5
  puravu etirkoLLum peruj cey ATavar
  uTaimai Akum, avar uTaimai;
  avar inmai Akum, avar inmaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  perumpatumanAr pATTu.

  200
  pani varai n'ivan'ta pAcilaip palavin
  kani kavarn'tu uNTa karu viral kaTuvan
  cem muka man'tiyoTu ciRan'tu, cEN viLagki,
  mazai micai aRiyA mAl varai aTukkattu,
  5
  kazai micait tujcum kallaka veRpa!
  n'iNam tinRu cerukkiya n'erupput talai n'eTu vEl,
  kaLam koNTu kanalum kaTugkaN yAnai,
  viLagku maNik koTum pUN, viccikkOvE!
  ivarE, pUt talai aRAap punai koTi mullai
  10
  n'At tazumpu iruppap pATAtuAyinum,
  'kaRagku maNi n'eTun' tEr koLka!' enak koTutta
  paran'tu Ogku ciRappin pAri makaLir;
  yAnE, paricilan, mannum an'taNan; n'IyE,
  varicaiyil vaNakkum vAL mEmpaTun'an;
  15
  n'inakku yAn koTuppak koNmati cinap pOr
  aTagkA mannarai aTakkum
  maTagkA viLaiyuL n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  pAri makaLirai viccik kOnuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

  201
  'ivar yAr?' enkuvaiAyin, ivarE,
  UruTan iravalarkku aruLi, tEruTan
  mullaikku Itta cellA n'al icai,
  paTu maNi yAnai, paRampin kOmAn
  5
  n'eTu mAp pAri makaLir; yAnE
  tan'tai tOzan; ivar en makaLir;
  an'taNan, pulavan, koNTu van'tananE.
  n'IyE, vaTapAl munivan taTavinuL tOnRi,
  cempu punain'tu iyaRRiya cEN n'eTum puricai,
  10
  uvarA Ikai, tuvarai ANTu,
  n'ARpattonpatu vazimuRai van'ta
  vELiruL vELE! viRal pOr aNNal!
  tAr aNi yAnaic cETTu irug kOvE!
  AN kaTan uTaimaiyin, pAN kaTan ARRiya
  15
  oliyaR kaNNip pulikaTi mAal!
  yAn tara, ivaraik koNmati! vAn kavittu
  irug kaTal uTutta iv vaiyakattu, arun' tiRal
  pon paTu mAl varaik kizava! ven vEl
  uTalun'ar uTkum tAnai,
  20
  keTal arugkuraiya n'ATu kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pAri makaLirai irugkOvELuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

  202
  veTcik kAnattu vETTuvar ATTa,
  kaTci kANAk kaTamA n'al ERu
  kaTaRu maNi kiLara, citaRu pon miLira,
  kaTiya katazum n'eTu varaip paTappai
  5
  venRi n'ilaiiya vizup pukaz onRi,
  iru pAl peyariya uru kezu mUtUr,
  kOTi pala aTukkiya poruL n'umakku utaviya
  n'ITu n'ilai araiyattuk kETum kEL, ini:
  n'un'tai tAyam n'iRaivuRa eytiya
  10
  oliyal kaNNip pulikaTi mAal!
  n'um pOl aRivin n'umaruL oruvan
  pukazn'ta ceyyuL kazAattalaiyai
  ikazn'tatan payanE; iyal tEr aNNal!
  evvi tol kuTip paTIiyar, maRRu, 'ivar
  15
  kai vaN pAri makaLir' enRa en
  tERRAp puncol n'ORRicin; peruma!
  viTuttanen; velIiyar, n'in vElE! aTukkattu,
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
  mAt takaTTu oL vI tAya tuRukal
  20
  irum puli varip puRam kaTukkum
  perug kal vaippin n'ATu kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  irugkOvEL pArimakaLiraik koLLAnAka, kapilar pATiyatu.

  203
  'kazin'tatu pozin'tu' ena vAn kaNmARinum,
  'tollatu viLain'tu' ena n'ilam vaLam karappinum,
  ellA uyirkkum illAl, vAzkkai;
  'innum tam' ena emmanOr irappin,
  5
  'munnum koNTir' ena, n'ummanOr maRuttal
  innAtu amma; iyal tEr aNNal!
  illatu n'irappal ARRAtOrinum,
  uLLi varun'ar n'acai izappOrE;
  anaiyaiyum allai, n'IyE; onnAr
  10
  Ar eyil avarkaTTAkavum, 'n'umatu' enap
  pAN kaTan iRukkum vaLLiyOy!
  pUN kaTan, en'tai! n'I iravalarp puravE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn pAmuLUr eRin'ta n'eytalagkAnal iLaj cETcenniyai Un poti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

  204
  'I' ena irattal izin'tanRu; atan etir,
  'IyEn' enRal ataninum izin'tanRu;
  'koL' enak koTuttal uyarn'tanRu; atan etir,
  'koLLEn' enRal ataninum uyarn'tanRu;
  5
  teN n'Irp parappin imiz tiraip perug kaTal
  uNNAr Akupa, n'Ir vETTOrE;
  Avum mAvum cenRu uNa, kalagki,
  cERRoTu paTTa ciRumaittuAyinum,
  uNn'Ir marugkin atar pala Akum;
  10
  puLLum pozutum pazittal allatai,
  uLLic cenROrp paziyalar; atanAl
  pulavEn vAziyar, Ori! vicumpil
  karuvi vAnam pOla
  varaiyAtu curakkum vaLLiyOy! n'innE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  valvil Oriyaik kazaitinyAnaiyAr pATiyatu.

  205
  muRRiya tiruvin mUvar Ayinum,
  peTpinRu Ital yAm vENTalamE;
  viRal cinam taNin'ta virai parip puravi
  uRuvar cel cArvu Aki, ceRuvar
  5
  tAL uLam taputta vAL miku tAnai,
  veL vI vElik kOTaip porun'a!
  ciRiyavum periyavum puzai keTa vilagkiya
  mAn kaNam tolaicciya kaTu vicaik kata n'Ay,
  n'On cilai, vETTuva! n'Oy ilaiyAkuka!
  10
  Ar kali yANart tarIiya, kAl vIzttu,
  kaTalvayin kuzIiya aNNal am koNmU
  n'Ir inRu peyarAvAgku, tEroTu
  oLiRu maruppu En'tiya cemmal
  kaLiRu inRu peyarala, paricilar kaTumpE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kaTiya n'eTuvETTuvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  206
  vAyilOyE! vAyilOyE!
  vaLLiyOr cevimutal vayagkumozi vitti, tAm
  uLLiyatu muTikkum uranuTai uLLattu
  varicaikku varun'tum ip paricil vAzkkaip
  5
  paricilarkku aTaiyA vAyilOyE!
  kaTumAn tOnRal n'eTumAn ajci
  tan aRiyalankol? en aRiyalankol?
  aRivum pukazum uTaiyOr mAyn'tena,
  vaRun' talai ulakamum anRE; atanAl,
  10
  kAvinem kalanE; curukkinem kalappai;
  maram kol taccan kai val ciRAar
  mazuvuTaik kATTakattu aRRE
  et ticaic celinum, at ticaic cORE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajci paricil n'ITTittAnai auvaiyAr pATiyatu.

  207
  ezu ini, n'ejcam! celkam; yArO,
  paruku anna vETkai ilvazi,
  arukil kaNTum aRiyAr pOla,
  akam n'aka vArA mukan azi paricil
  5
  tAL ilALar vELAr allar?
  'varuka' ena vENTum varicaiyOrkkE
  peritE ulakam; pENun'ar palarE;
  mILi munpin ALi pOla,
  uLLam uL avin'tu aTagkAtu, veLLena
  10
  n'OvAtOnvayin tiragki,
  vAyA van kanikku ulamaruvOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  veLimAn tujciya pin, avan tampi iLa veLimAnai, 'paricil koTu' ena, avan ciRitu koTuppak koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

  208
  'kunRum malaiyum pala pin oziya,
  van'tanen, paricil koNTanen celaRku' ena
  n'inRa en n'ayan'tu aruLi, 'Itu koNTu,
  Igkanam celka, tAn' ena, ennai
  5
  yAgku aRin'tananO, tAgku arug kAvalan?
  kANAtu Itta ip poruTku yAn Or
  vANikap paricilan allen; pENi,
  tinai anaittuAyinum, initu avar
  tuNai aLavu aRin'tu, n'alkinar viTinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyuzaic cenRa perujcittiranAraik kANAtu,'itu koNTu celka!' enRu avan paricil koTuppak koLLAtu, avar colliyatu.

  209
  poykai n'Arai pOrvil cEkkum
  n'eytal am kazani, n'el ari tozuvar
  kUmpu viTu meN piNi avizn'ta Ampal
  akal aTai ariyal mAn'ti, teN kaTal
  5
  paTu tirai in cIrp pANi tUgkum
  men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
  pal kani n'acaii, alku vicumpu ukan'tu,
  peru malai viTarakam cilampa munni,
  pazanuTaip peru maram tIrn'tena, kaiyaRRu,
  10
  peRAtu peyarum puLLinam pOla, n'in
  n'acai tara van'tu, n'in icai n'uval paricilen
  vaRuviyEn peyarkO? vAL mEmpaTun'a!
  IyAy Ayinum, iragkuven allEn;
  n'Oy ilai Akumati; peruma! n'ammuL
  15
  kuRu n'aNi kANkuvatAka n'ALum,
  n'aRum pal olivarum katuppin, tE mozi,
  teriizai makaLir pANi pArkkum
  peru varai anna mArpin,
  ceru vej cEey! n'in makiz irukkaiyE!
  tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  mUvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  210
  manpatai kAkkum n'in puraimai n'OkkAtu,
  anpu kaN mARiya aRan il kATciyoTu,
  n'ummanOrum maRRu inaiyar Ayin,
  emmanOr ivaN piRavalar mAtO;
  5
  ceyir tIr koLkai em veg kAtali
  uyir ciRitu uTaiyaL Ayin, emvayin
  uLLAtu iruttalO aritE; atanAl,
  'aRan il kURRam tiRan inRu tuNiyap
  piRan Ayinankol? iRIiyar, en uyir!' ena
  10
  n'uvalvuRu ciRumaiyaL pala pulan'tu uRaiyum
  iTukkaN manaiyOL tIriya, in' n'ilai
  viTuttEn; vAziyar, kurucil! utuk kAN:
  avala n'ejcamoTu celval n'iR kaRuttOr
  arug kaTi munai araN pOlap
  15
  perug kaiyaRRa en pulampu mun'tuRuttE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn kuTakkOc cEral irumpoRai paricil n'ITTittAnaip perug kunRUr kizAr pATiyatu.

  211
  ajcuvaru marapin vej cinap puyalERu
  aNagkuTai aravin arun' talai tumiya,
  n'inRu kANpanna n'IL malai miLira,
  kunRu tUva eRiyum aravam pOla,
  5
  muracu ezun'tu iragkum tAnaiyoTu talaiccenRu,
  araicu paTak kaTakkum uraicAl tOnRal! n'in
  uLLi van'ta Ogku n'ilaip paricilen,
  'vaLLiyai Atalin vaNagkuvan ivan' ena,
  koLLA mAn'tar koTumai kURa, n'in
  10
  uLLiyatu muTittOy manRa; mun n'AL
  kai uLLatu pOl kATTi, vazi n'AL
  poyyoTu n'inRa puRan'ilai varuttam
  n'ANAy Ayinum, n'ANak kURi, en
  n'uNagku cen' n'A aNagka Etti,
  15
  pATap pATap pATupukaz koNTa n'in
  ATu koL viyan mArpu tozutanen paziccic
  celval attai, yAnE vaikalum,
  valci inmaiyin vayinvayin mARi,
  il eli maTin'ta tol cuvar varaippin,
  20
  pAal inmaiyin pal pATu cuvaittu,
  mulaikkOL maRan'ta putalvanoTu,
  manait tolain'tirun'ta en vALn'utal paTarn'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  212
  'n'um kO yAr?' ena vinavin, em kOk
  kaLamarkku aritta viLaiyal veg kaL
  yAmaip puzukkin kAmam vITa ArA,
  Aral kozuj cUTu am kavuL aTAa,
  5
  vaiku tozil maTiyum maTiyA vizavin
  yANar n'al n'ATTuLLum, pANar
  paital cuRRattup pacip pakai Aki,
  kOziyOnE, kOpperujcOzan
  pottu il n'aNpin pottiyoTu kezIi,
  10
  vAy Ar peru n'akai vaikalum n'akkE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  kOpperujcOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

  215
  kavaik katir varakin avaippuRu vAkkal
  tAtu eru maRukin pOtoTu potuLiya
  vELai veN pU veN tayirk koLIi,
  AymakaL aTTa am puLi mitavai
  5
  avarai koyyun'ar Ara mAn'tum
  tennam poruppan n'al n'ATTuLLum
  picirOn enpa, en uyir Ompun'anE;
  celvak kAlai n'iRpinum,
  allaR kAlai n'illalanmannE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  kOpperujcOzan, 'picirAn'taiyAr vArAr' enRa cAnROrkku, 'avar varuvAr' enRu colliyatu.

  216
  'kETTal mAttirai allatu, yAvatum
  kANTal illAtu yANTu pala kaziya,
  vazu inRu pazakiya kizamaiyar Ayinum,
  aritE, tOnRal! ataRpaTa ozukal' enRu,
  5
  aiyam koLLanmin, Ar aRivALIr!
  ikazvilan; iniyan; yAtta n'aNpinan;
  pukaz keTa varUum poy vENTalanE;
  tan peyar kiLakkumkAlai, 'en peyar
  pEtaic cOzan' ennum, ciRan'ta
  10
  kAtaR kizamaiyum uTaiyan; atantalai,
  innatu Or kAlai n'illalan;
  innE varukuvan; ozikka, avaRku iTamE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan vaTakkirun'tAn, 'picirAn'taiyArkku iTan ozikka!' enRatu.

  266
  payam kezu mA mazai peyyAtu mARi,
  kayam kaLi muLiyum kOTaiAyinum,
  puzalkAl Ampal akal aTai n'Izal,
  katirk kOTTu n'an'tin curi muka ERRai
  5
  n'Aku iLa vaLaiyoTu pakal maNam pukUum
  n'Ir tikaz kazani n'ATu kezu peru viRal!
  vAn tOy n'IL kuTai, vaya mAn cenni!
  cAnROr irun'ta avaiyattu uRROn,
  'Acu Aku' ennum pUcal pOla,
  10
  vallE kaLaimatiattai uLLiya
  virun'tu kaNTu oLikkum tirun'tA vAzkkai,
  poRip puNar uTampil tOnRi en
  aRivu keTa n'inRa n'alkUrmaiyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTAn'ilai.
  cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip perugkunRUr kizAr pATiyatu.

  367
  n'Akattu anna pAku Ar maNTilam
  tamavEAyinum tammoTu cellA;
  vERROr Ayinum n'ORROrkku oziyum;
  ERRa pArppArkku Irg kai n'iRaiyap
  5
  pUvum ponnum punal paTac corin'tu,
  pAcizai makaLir polag kalattu En'tiya
  n'Ar ari tERal mAn'ti, makiz ciRan'tu,
  iravalarkku arug kalam arukAtu vIci,
  vAztal vENTum, ivaN varain'ta vaikal;
  10
  vAzac ceyta n'alvinai allatu
  Azug kAlaip puNai piRitu illai;
  onRu purin'tu aTagkiya irupiRappALar
  muttIp puraiyak kANtaka irun'ta
  koRRa veN kuTaik koTit tEr vEn'tir!
  15
  yAn aRi aLavaiyO ituvE: vAnattu
  vayagkit tOnRum mIninum, immenap
  paran'tu iyagku mA mazai uRaiyinum,
  uyarn'tu mEn' tOnRip polika, n'um n'ALE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  cEramAn mAriveNkOvum, pANTiyan kAnappEr tan'ta ukkirap peruvazutiyum, cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyum, orugku irun'tArai auvaiyAr pATiyatu.

  374
  kAnal mEyn'tu viyan pulattu alkum
  pulvAy iralai n'eRRi anna,
  polam ilagku cenniya pARu mayir aviyat
  taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
  5
  manRap palavin mAl varai porun'ti, en
  teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
  irug kalai Orppa icaii, kANvara,
  karug kOl kuRijci aTukkam pATa,
  pulip pal tAlip pun talaic ciRAar
  10
  mAn kaN makaLir, kAn tEr akanRu uvA
  cilaippAR paTTa muLavumAn kozug kuRai,
  viTar mukai aTukkattuc cinai mutir cAn'tam,
  pukar muka vEzattu maruppoTu, mUnRum,
  irug kEz vayap puli vari ataL kuvaii,
  15
  virun'tu iRai n'alkum n'ATan, em kOn,
  kazal toTi Aay aNTiran pOla,
  vaNmaiyum uTaiyaiyO? jAyiRu!
  kon viLagkutiyAl vicumpinAnE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai pUvai n'ilai.
  Ay aNTiranai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

  375
  alagku katir cuman'ta kalagkaR cUzi,
  n'ilaitaLarvu tolain'ta olku n'ilaip pal kAR
  potiyil oru ciRai paLLi Aka,
  muzAaraip pOn'tai ara vAy mA maTal
  5
  n'Arum pOzum kiNaiyoTu curukki,
  Erin vAzn'ar kuTimuRai pukAa,
  'Uz iran'tu uNNum uyaval vAzvaip
  puravu etirn'tu koLLum cAnROr yAr?' enap
  piracam tUgkum aRAa yANar,
  10
  varai aNi paTappai, n'al n'ATTup porun'a!
  poyyA Ikaik kazal toTi Aay!
  yAvarum inmaiyin kiNaippa, tAvatu,
  peru mazai kaTal paran'tAagku, yAnum
  oru n'in uLLi van'tanen; atanAl
  15
  pulavar pukkil Aki, n'ilavarai
  n'ilIiyar attai, n'IyE! onRE
  n'in inRu vaRuvitu Akiya ulakattu,
  n'ilavanmArO, puravalar! tunni,
  periya Otinum ciRiya uNarAp
  20
  pITu inRu perukiya tiruvin,
  pATu il, mannaraip pATanmAr, emarE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  avanai avar pATiyatu.

  376
  vicumpu n'Ittam iRan'ta jAyiRRup
  pacug katir mazukiya civan'tu vAgku an'ti
  ciRu n'ani piRan'ta pinRai, ceRi piNic
  citAar vaLpin en teTAri tazIi,
  5
  pANar Arum aLavai, yAn tan
  yANar n'al manaik kUTTumutal n'inRanen;
  imaittOr vizitta mAttirai, jerErena,
  kuNakku ezu tigkaL kanai iruL akaRRa,
  paNTu aRivArA uruvOTu, en arait
  10
  tonRu paTu tuLaiyoTu paru izai pOki,
  n'ain'tu karai paRain'ta en uTaiyum, n'Okki,
  'virun'tinan aLiyan, ivan' ena, perun'takai
  n'inRa muraRkai n'Ikki, n'anRum
  aravu vekuNTanna tERaloTu, cUTu tarupu,
  15
  n'irayattu anna en vaRan kaLain'tu, anRE,
  iravinAnE, IttOn en'tai;
  anRai jAnRinoTu inRin Ugkum,
  irappac cin'tiyEn, n'irappu aTu puNaiyin;
  uLattin aLakkum miLirn'ta takaiyEn;
  20
  n'iRaik kuLap putavin makizn'tanen Aki,
  oru n'AL, iravalar varaiyA vaLLiyOr kaTaittalai,
  jAgkar n'eTumozi payiRRi,
  tOnRal cellAtu, en ciRu kiNaik kuralE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  oymAn n'alliyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  377
  pani pazun'iya pal yAmattup
  pARu talai mayir n'anaiya,
  initu tujcum tiru n'akar varaippin,
  inaiyal akaRRa, en kiNai toTAk kuRuki,
  5
  'avi uNavinOr puRagkAppa,
  aRa n'ejcattOn vAza, n'AL' enRu,
  ataR koNTu varal Etti,
  '''karavu illAk kavi vaN kaiyAn,
  vAzka!'' enap peyar peRROr
  10
  piRarkku uvamam tAn allatu,
  tanakku uvamam piRar il' ena,
  atu n'inain'tu, mati mazuki,
  Agku n'inRa eR kANUuc
  'cEy n'ATTuc cel kiNaijanai!
  15
  n'I puravalai, emakku' enna,
  malai payan'ta maNiyum, kaTaRu payan'ta ponnum,
  kaTal payan'ta katir muttamum,
  vERu paTTa uTaiyum, cERupaTTa tacumpum,
  kanavil kaNTAgku, varun'tAtu n'iRpa,
  20
  n'anavin n'alkiyOn, n'acaicAl tOnRal;
  n'ATu ena mozivOr, 'avan n'ATu' ena mozivOr;
  vEn'tu ena mozivOr, 'avan vEn'tu' ena mozivOr;
  .........................poR kOTTu yAnaiyar,
  kavar parik kaccai n'al mAn,
  25
  vaTi maNi, vAgku uruLa,
  .....................,..........n'al tErk kuzuvinar,
  kataz icai vankaNinar,
  vALin vAzn'ar, ArvamoTu INTi,
  kaTal oli koNTa tAnai
  30
  aTal veg kurucil! manniya n'eTitE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
  cOzan irAcacUyam vETTa peru n'aRkiLLiyai ulOccanAr pATiyatu.

  378
  ten paratavar miTal cAya,
  vaTa vaTukar vAL OTTiya,
  toTai amai kaNNi, tirun'tu vEl taTak kai,
  kaTu mA kaTaiiya viTu pari vaTimpin,
  5
  n'al tAr, kaLLin, cOzan kOyil,
  putup piRai anna cutai cEy mATattu,
  panik kayattu anna n'IL n'akar n'inRu, en
  arik kUTu mAk kiNai iriya oRRi,
  ejcA marapin vajci pATa,
  10
  emakku ena vakutta alla, mikap pala,
  mEmpaTu ciRappin arug kala veRukkai
  tAgkAtu pozitan'tOnE; atu kaNTu,
  ilampATu uzan'ta en irum pEr okkal,
  viral ceRi marapina cevit toTakkun'arum,
  15
  cevit toTar marapina viral ceRikkun'arum,
  araikku amai marapina miTaRRu yAkkun'arum,
  miTaRRu amai marapina araikku yAkkun'arum,
  kaTun' teRal irAmanuTan puNar cItaiyai
  valittakai arakkan vauviya jAnRai,
  20
  n'ilam cEr matar aNi kaNTa kuragkin
  cem mukap perug kiLai izaip polin'tAagku,
  aRAa aru n'akai initu peRRikumE
  irug kiLait talaimai eyti,
  arumpaTar evvam uzan'tatantalaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  cOzan ceruppAzi eRin'ta iLajcET cenniyai Unpoti pacug kuTaiyAr pATiyatu.

  379
  yAnE peRuka, avan tAL n'izal vAzkkai;
  avanE peRuka, en n'A icai n'uvaRal;
  n'el ari tozuvar kUr vAL mazugkin,
  pinnai maRattOTu ariya, kal cettu,
  5
  aLLal yAmaik kUn puRattu urijcum
  n'el amal puravin ilagkai kizavOn
  villiyAtan kiNaiyEm; peruma!
  'kuRun' tAL ERRaik kozug kaN av viLar
  n'aRu n'ey urukki, n'AT cORu IyA,
  10
  vallan, en'tai, paci tIrttal' ena,
  kon varal vAzkkai n'in kiNaivan kURa,
  kETTataRkoNTum vETkai taNTAtu,
  viN tOy talaiya kunRam pinpaTa,
  ......................................ra van'tanen, yAnE
  15
  tAy il tUvAk kuzavi pOla, Agku at
  tiruvuTait tiru manai, aitu tOnRu kamaz pukai
  varu mazai magkulin maRukuTan maRaikkum
  kuRumpu aTu kuNTu akaz n'IL matil UrE.
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  OymAn villiyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  380
  ten pavvattu muttup pUNTu,
  vaTa kunRattuc cAn'tam urIi,
  ........................................g kaTal tAnai,
  in icaiya viRal venRi,
  5
  tennavar vaya maRavan;
  micaip peyta n'Ir kaTal paran'tu muttu Akun'tu,
  n'ARu itazk kuLaviyoTu kUtaLam kuzaiya,
  vERupe.....................................................................ttun'tu,
  tIm cuLaip palavin n'Ajcil porun'an;
  10
  tuppu etirn'tOrkkE uLLAc cEymaiyan;
  n'aTpu etirn'tOrkkE agkai n'aNmaiyan;
  val vEl kan'tan n'al icai alla,
  .....................ttArp piLLai am ciRAar;
  annan AkanmARE, in' n'ilam
  15
  ilampaTu kAlai Ayinum,
  pulampal pOyinRu, pUtta en kaTumpE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  n'Ajcil vaLLuvanaik karuvUrk katappiLLai pATiyatu.

  381
  Unum UNum munaiyin, initu ena,
  pAlin peytavum, pAkin koNTavum,
  aLavupu kalan'tu, mellitu paruki,
  virun'tuRuttu, ARRi irun'tanemAka,
  5
  'cenmO, peruma! em vizavuTai n'ATTu?' ena,
  yAm tan aRiyun'amAka, tAn peritu
  anpu uTaimaiyin, em pirivu ajci,
  tuNariyatu koLAavAki, pazam Uzttu,
  payam pakarvu aRiyA mayagku aril mutu pAz,
  10
  peyal peytanna, celvattu AgkaN,
  IyA mannar puRagkaTait tOnRi,
  citAar vaLpin citarp puRat taTAri
  Un cukir valan'ta teN kaN oRRi,
  viral vicai tavirkkum aralai il pANiyin,
  15
  ilampATu akaRRal yAvatu? pulampoTu
  terumaral uyakkamum tIrkkuvem; atanAl,
  iru n'ilam kUlam pARa, kOTai
  varu mazai muzakku icaikku OTiya pinRai,
  cEyaiAyinum, ivaNaiAyinum,
  20
  itaRkoNTu aRin'ai; vAziyO, kiNaiva!
  ciRu n'ani, oru vazip paTarka enROnE en'tai,
  oli veL aruvi vEgkaTa n'ATan,
  uRuvarum ciRuvarum Uz mARu uykkum
  aRattuRai ampiyin mAna, maRappu inRu,
  25
  irug kOL IrAp pUTkai,
  karumpanUran kAtal makanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  karumpanUr kizAnai n'annAkanAr pATiyatu.

  382
  kaTalpaTai aTal koNTi,
  maNTuRRa malir n'On tAL,
  taN cOza n'ATTup porun'an,
  alagku uLai aNi ivuLi
  5
  n'alagkiLLi n'acaip porun'arEm;
  piRarp pATip peRal vENTEm;
  avaR pATutum, 'avan tAL vAziya!' ena;
  n'ey kuyya Un n'avinRa
  pal cORRAn, in cuvaiya
  10
  n'alkuravin pacit tunpin n'in
  munnan'AL viTTa mUtu aRi ciRAarum,
  yAnum, Ez maNi, am kEz, aNi utti,
  kaN kELvi, kavai n'Avin,
  n'iRan uRRa, arAap pOlum
  15
  vaRan orIi vazagku vAyppa,
  viTumati attai, kaTu mAn tOnRal!
  n'inatE, mun'n'Ir uTutta iv viyan ulaku, aRiya;
  enatE, kiTaik kAz anna teN kaN mAk kiNai
  kaN akattu yAtta n'uN aric ciRu kOl
  20
  ERitoRum n'uTagkiyAgku, n'in pakaijar
  kETToRum n'aTugka, Ettuven,
  venRa tEr, piRar vEttavaiyAnE.
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  383
  oNpoRic cEval eTuppa, ERRezun'tu,
  taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
  n'uN kOl ciRu kiNai cilampa oRRi,
  n'eTug kaTai n'inRu, pakaTu pala vAztti,
  5
  tan pukaz EttinenAka, Un pulan'tu,
  arug kaTi viyal n'akark kuRukal vENTi,
  kUmpu viTu men piNi aviztta Ampal
  tEm pAy uLLa tam kamaz maTar uLa,
  pAmpu uri anna vaTivina, kAmpin
  10
  kazai paTu coliyin izai aNi vArA,
  oN pUg kaligkam uTIi, n'uN pUN
  vacin'tu vAgku n'ucuppin, av vAgku un'ti,
  kaRpuTai maTan'tai tan puRam pulla,
  eR peyarn'ta n'Okki.....................................
  15
  .................................................kal koNTu,
  azittup piRan'tanenAki, av vazi,
  piRar, pATu pukaz pATip paTarpu aRiyEnE;
  kuRu mulaikku alamarum pAl Ar veN maRi,
  n'arai muka UkamoTu, ukaLum, cena................
  20
  .......................kanRu pala kezIiya
  kAn kezu n'ATan, kaTun' tEr aviyan, ena
  oruvanai uTaiyEnmannE, yAnE;
  aRAn; evan parikO, veLLiyatu n'ilaiyE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...........................mAROkkattu n'appacalaiyAr (aviyanaip) pATiyatu.

  384
  menpAlAn uTan aNaii,
  vajcik kOTTu uRagku n'Arai
  aRaik karumpin pU arun'tum;
  vanpAlAn karug kAl varakin
  5
  ......................................................................................
  am kaN kuRu muyala veruva, ayala
  karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
  vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
  irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
  10
  ................................................kiNaiyEm, peruma!
  n'el ennA, pon ennA,
  kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
  .....................manai ennA, avai palavum
  yAn taNTavum, tAn taNTAn,
  15
  n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
  maN n'ANap pukaz vETTu,
  n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
  puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
  annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
  20
  yANTu n'iRka veLLi, mANTa
  uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
  tinRa n'aN pal Un tONTavum,
  van'ta vaikal allatu,
  cenRa ellaic celavu aRiyEnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  385
  veLLi tOnRa, puLLuk kural iyampa,
  pulari viTiyal pakaTu pala vAztti,
  tan kaTait tOnRinum ilanE; piRan kaTai,
  akankaN taTArip pATu kETTaruLi,
  5
  vaRan yAn n'Igkal vENTi, en arai
  n'Il n'iRac citAar kaLain'tu,
  veLiyatu uTIi, en paci kaLain'tOnE;
  kAviri aNaiyum tAz n'Irp paTappai
  n'el viLai kazani ampar kizavOn,
  10
  n'al aruvan'tai, vAziyar! pulliya
  vEgkaTa viRal varaip paTTa
  Ogkal vAnattu uRaiyinum palavE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
  ampar kizAn aruvan'taiyaik kallATanAr pATiyatu.

  386
  n'eTu n'Ira n'iRai kayattup
  paTu mArit tuLi pOla,
  n'ey tuLLiya vaRai mukakkavum,
  cUTu kizittu vATuUn micaiyavum,
  5
  Un koNTa veN maNTai
  An payattAn muRRu azippavum,
  veytu uNTa viyarppu allatu,
  cey tozilAn viyarppu aRiyAmai
  IttOn, en'tai, icai tanatu Aka;
  10
  vayalE, n'ellin vEli n'ITiya karumpin
  pAttip pan malarp pUt tatumpina;
  puRavE, pul arun'tu pal AyattAn,
  vil irun'ta veg kuRumpinRu;
  kaTalE, kAl tan'ta kalan eNNuvOr
  15
  kAnal punnaic cinai n'ilaikkun'tu;
  kaziyE, ciRu veL uppin koLLai cARRi,
  perug kal n'al n'ATTu umaN olikkun'tu;
  anna n'al n'ATTup porun'am, yAmE;
  porAap porun'arEm;
  20
  kuNa ticai n'inRu kuTamutal celinum,
  kuTa ticai n'inRu kuNamutal celinum,
  vaTa ticai n'inRu tenvayin celinum,
  ten ticai n'inRu kuRukAtu n'ITinum,
  yANTum n'iRka, veLLi; yAm
  25
  vENTiyatu uNarn'tOn tAL vAziyavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  387
  vaL ukira vayal Amai
  veL akaTu kaNTanna,
  vIgku vicip putup pOrvait
  teN kaN mAk kiNai iyakki, 'enRum
  5
  mARu koNTOr matil iTaRi,
  n'IRu ATiya n'aRug kavuLa,
  pUm poRip paNai eruttina,
  vERu vERu paran'tu iyagki,
  vEn'tuTai miLai ayal parakkum
  10
  En'tu kOTTu irum piNart taTak kai,
  tirun'tu tozil pala pakaTu
  pakaip pula mannar paNitiRai tan'tu, n'in
  n'akaip pulavANar n'alkuravu akaRRi,
  mikap poliyar, tan cEvaTi attai!' enRu,
  15
  yAn icaippin, n'ani n'anRu enA,
  pala piRa vAztta irun'tOr enkO?.........
  maruva in n'akar akan.................................
  tirun'tu kazal cEvaTi kuRukal vENTi,
  venRu iragkum viRal muracinOn,
  20
  en ciRumaiyin, izittu n'OkkAn,
  tan perumaiyin takavu n'Okki,
  kunRu uRazn'ta kaLiRu enkO?
  koy uLaiya mA enkO?
  manRu n'iRaiyum n'irai enkO?
  25
  manaik kaLamaroTu kaLam enkO?
  Agku avai, kanavu ena maruLa, vallE, n'anavin
  n'alkiyOnE, n'acaicAl tOnRal,
  Uzi vAzi, pUziyar peru makan!
  piNar maruppu yAnaic ceru miku n'On tAL
  30
  celvak kaTugkO vAziyAtan
  onnAt tevvar uyarkuTai paNittu, ivaN
  viTuvar mAtO n'eTitE n'i
  pul ilai vajcip puRa matil alaikkum
  kallen porun'ai maNalinum, AgkaN
  35
  pal Ur cuRRiya kazani
  ellAm viLaiyum n'ellinum palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn cikkaRpaLLit tujciya celvakkaTugkO vAziyAtanaik kuNTukaT pAliyAtan pATiyatu.

  388
  veLLi ten pulattu uRaiya, viLai vayal,
  paLLam, vATiya payan il kAlai,
  irum paRaik kiNaimakan cenRavan, perum peyar
  ................................................................................porun'ti,
  5
  tan n'ilai aRiyun'anAka, an' n'ilai,
  iTukkaN iriyal pOka, uTaiya
  koTuttOn en'tai, koTai mEn' tOnRal,
  .......................................................................nAmaruppAka,
  vellum vAymozip pulluTai vi
  10
  peyarkkum paNNaR kETTirO, makakirena,
  vinaip pakaTu ERRa mEzi kiNait toTA,
  n'ALtoRum pATEn Ayin, AnA
  maNi kiLar munRil tennavan marukan,
  piNi muracu iragkum pITu kezu tAnai
  15
  aNNal yAnai vazuti,
  kaNmARiliyar en perug kiLaip puravE!
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  ciRukuTi kizAn paNNanai maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr pATiyatu.

  389
  'n'Ir n'ugkin kaN valippa,
  kAna vEmpin kAy tiragka,
  kayam kaLiyum kOTai Ayinum,
  ElA veNpon pOruRu kAlai,
  5
  emmum uLLumO piLLaiam porun'an!'
  enRu IttananE, icaicAl n'eTun'takai;
  inRu cenRu eytum vaziyanum allan;
  celinE, kANA vaziyanum allan;
  pun talai maTap piTi inaiya, kanRu tan'tu,
  10
  kunRaka n'al Ur manRattup piNikkum
  kal izi aruvi vEgkaTam kizavOn,
  celvuzi ezAa n'al Er mutiyan!
  Atanugkan pOla, n'Iyum
  pacitta okkal pazagkaN vITa,
  15
  vIRucAl n'an kalam n'alkumati, peruma!
  aitu akal alkul makaLir
  n'eytal kELanmAr, n'eTug kaTaiyAnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  Atanugkanaik kaLLil AttiraiyanAr pATiyatu.

  390
  aRavai n'ejcattu Ayar, vaLarum
  maRavai n'ejcattu AyivALar,
  arumpu alar cerun'ti n'eTug kAl malar kamaz,
  .........................................................manna muRRattu,
  5
  Arvalar kuRukin allatu, kAvalar
  kanavinum kuRukAk kaTiyuTai viyal n'akar,
  malaik kaNattu anna mATam cilampa, en
  arik kural taTAri iriya oRRip
  pATi n'inRa pal n'AL anRiyum,
  10
  cenRa jAnRaic cenRu paTar iravin
  van'tataR koNTu, 'n'eTug kaTai n'inRa
  pun talaip porun'an aLiyantAn' ena,
  tannuzaik kuRukal vENTi, en arai
  mutu n'Irp pAci anna uTai kaLain'tu,
  15
  tiru malar anna putu maTik koLIi,
  makiz taral marapin maTTE anRiyum,
  amiztu ana marapin Un tuvai aTicil
  veLLi veN kalattu UTTal anRi,
  mun Urp potiyil cErn'ta men n'aTai
  20
  irum pEr okkal perum pulampu akaRRa,
  akaTu n'anai vEgkai vI kaNTanna
  pakaTu taru cen'n'el pOroTu n'alki,
  'koNTi peRuka!' enROnE uN tuRai
  malai alar aNiyum talai n'Ir n'ATan;
  25
  kaNTAR koNTum avan tirun'tu aTi vAztti,
  .............................................................................................................................
  vAn aRiyala en pATu paci pOkkal;
  aNNal yAnai vEn'tar
  uNmaiyO, aRiyal? kANpu aRiyalarE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

  391
  taN tuLi pala pozin'tu ezili icaikkum
  viNTu anaiya viN tOy piRagkal
  mukaTuRa uyarn'ta n'ellin makiz varap
  pakaTu taru peru vaLam vAztti, peRRa
  5
  tirun'tA mUri paran'tu paTak keNTi,
  ariyal Arkaiyar uNTu initu uvakkum
  vEgkaTa varaippin vaTa pulam pacittena,
  Igku van'tu iRutta en irum pEr okkal
  tIrkai viTukkum paNpu ila mutukuTi
  10
  n'ana...............................................vinavalin,
  'munnum van'tOn marugkilan, innum
  aLiyan Akalin, porun'an ivan' ena,
  n'in uNarn'tu aRiyun'ar en uNarn'tu kURa,
  kANku van'ticin, peruma!...........................
  15
  ..........perug kazi n'uzaimIn arun'tum
  tutain'ta tUvi am putAam cEkkum
  tatain'ta punal n'in cezu n'akar varaippin,
  n'ejcu amar kAtal n'in veyyOLoTu,
  in tuyi........................... jcAl
  20
  tuLi patan aRin'tu poziya,
  vEli Ayiram viLaika, n'in vayalE!
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  poRaiyARRu kizAnaik kallATanAr pATiyatu.

  392
  mati Er veN kuTai atiyar kOmAn,
  koTum pUN ezini, n'eTug kaTai n'inRu, yAn
  pacalai n'ilavin pani paTu viTiyal,
  poru kaLiRRu aTi vazi anna, en kai
  5
  oru kaN mAk kiNai oRRupu koTAa,
  'uru kezu mannar Ar eyil kaTan'tu,
  n'iNam paTu kurutip perum pATTu Irattu
  aNagkuTai marapin irug kaLan'tORum,
  veL vAyk kazutaip pul inam pUTTi,
  10
  veLLai varakum koLLum vittum
  vaikal uzava! vAziya peritu!' enac
  cenRu yAn n'inRanenAka, anRE,
  Ur uN kENip pakaTTu ilaip pAci
  vEr purai citAar n'Ikki, n'Er karai
  15
  n'uN n'Ul kaligkam uTIi, 'uN' enat
  tEL kaTuppu anna n'ATpaTu tERal
  kOLmIn anna polag kalattu aLaii,
  UN muRai Ittal anRiyum, kOL muRai
  virun'tu iRai n'alkiyOnE an'tarattu
  20
  arum peRal amiztam anna
  karumpu ivaN tan'tOn perum piRagkaTaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajci makan pokuTTeziniyai auvaiyAr pATiyatu.

  393
  patimutal pazakAp pazagkaN vAzkkaik
  kuRu n'eTun' tuNaiyoTu kUmai vItalin,
  kuTi muRai pATi, oyyena varun'ti,
  aTal n'acai maRan'ta em kuzici malarkkum
  5
  kaTan aRiyALar piRa n'ATTu inmaiyin,
  'vaLLanmaiyin em varaivOr yAr?' ena,
  uLLiya uLLamoTu ulai n'acai tuNaiyA,
  .................... kavakam ellAm orupAl paTTena,
  malar tAr aNNal n'in n'al icai uLLi,
  10
  Irgkai maRan'ta en irum pEr okkal
  kUrn'ta evvam viTa, kozu n'iNam kizippa,
  kOTaip parutti vITu n'iRai peyta
  mUTaip paNTam miTai n'iRain'tanna,
  veN n'iNa mUri aruLa, n'AL uRa
  15
  InRa aravin n'A uruk kaTukkum en
  tonRu paTu citAar tuvara n'Ikki,
  pOtu viri pakanRaip putu malar anna,
  akanRu maTi kaligkam uTIi, celvamum,
  kETu inRu n'alkumati, peruma! mAcu il
  20
  mati purai mAk kiNai teLirppa oRRi,
  ATumakaL alkul oppa vATi,
  'kOTai Ayinum, kOTi...............................
  kAviri purakkum n'al n'ATTup porun'a!
  vAy vAL vaLavan! vAzka! enap
  25
  pITu kezu n'On tAL pATukam palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai n'alliRaiyanAr pATiyatu.

  394
  cilai ulAy n'imirn'ta cAn'tu paTu mArpin,
  oli katirk kazani veNkuTaik kizavOn,
  vali tujcu taTak kai vAy vAL kuTTuvan,
  vaLLiyan Atal vaiyakam pukazinum,
  5
  uLLal Ompumin, uyar mozip pulavIr!
  yAnum iruL n'ilAk kazin'ta pakal cey vaikaRai,
  oru kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
  pATu imiz muracin iyal tErt tan'tai
  vATA vajci pATinEnAka,
  10
  akam mali uvakaiyoTu aNukal vENTi,
  konRu cinam taNiyAp pulavu n'ARu maruppin
  vej cina vEzam n'alkinan; ajci
  yAn atu peyarttanenAka, tAn atu
  ciRitu ena uNarn'tamai n'ANi, piRitum Or
  15
  perug kaLiRu n'alkiyOnE; ataRkoNTu,
  irum pEr okkal perum pulampuRinum,
  'tun arum paricil tarum' ena,
  enRum cellEn, avan kunRu kezu n'ATTE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kaTain'ilai Ayina ellAm pATAN tiNai.
  cOziya EnAti tirukkuTTuvanaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  395
  men pulattu vayal uzavar
  van pulattup pakaTu viTTu,
  kuRu muyalin kuzaic cUTToTu
  n'eTu vALaip pal uviyal,
  5
  pazaj cORRup pukavu arun'ti,
  putal taLavin pUc cUTi,
  ................................................................
  ...........................ariyalArun'tu;
  manaik kOzip paim payirinnE,
  10
  kAnak kOzik kavar kuraloTu
  n'Irk kOzik kUyp peyarkkun'tu;
  vEy anna men tOLAl,
  mayil anna men cAyalAr,
  kiLi kaTiyinnE,
  15
  akal aLLal puL irIiyun'tu;
  Agku ap pala n'alla pulan aNiyum
  cIr cAnRa vizuc ciRappin,
  ciRu kaN yAnaip peRal arun' tittan
  cellA n'al icai uRan'taik kuNAtu,
  20
  n'eTug kai vENmAn arug kaTip piTavUr
  aRap peyarc cAttan kiLaiyEm, peruma!
  mun n'AL n'aNpakal curan uzan'tu varun'ti,
  katir n'ani ce ...................................... mAlai,
  tan kaTait tOnRi, en uRavu icaittalin,
  25
  tIm kural......... kin arik kural taTAriyoTu,
  Agku n'inRa eRkaNTu,
  ciRitum n'illAn, peritum kURAn,
  arug kalam varavE aruLinan vENTi,
  ...........yena uraittanRi n'alki, tan manaip
  30
  pon pOl maTan'taiyaik kATTi, 'ivanai
  en pOl pORRu' enROnE; ataRkoNTu,
  avan maRavalEnE; piRar uLLalEnE;
  akan jAlam peritu vempinum,
  mika vAnuL eri tOnRinum,
  35
  kuLa mInoTum tAL pukaiyinum,
  peruj cey n'ellin kokku ukir n'imiral
  pacug kaN karunaic cUTToTu mAn'ti,
  'viLaivu onRO veLLam koLka!' ena,
  uLLatum illatum aRiyAtu,
  40
  Agku amain'tanRAl; vAzka, avan tALE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan'ATTup piTavUr kizAr makan perujcAttanai maturai n'akkIrar pATiyatu.

  396
  kIz n'IrAn mIn vazagkun'tu;
  mI n'IrAn, kaN anna, malar pUkkun'tu;
  kazi cuRRiya viLai kazani,
  arip paRaiyAn puL Oppun'tu;
  5
  n'eTun'Ir kUum maNal taN kAn
  men paRaiyAn puL iriyun'tu;
  n'anaik kaLLin manaik kOcar
  tIm tERal n'aRavu makizn'tu,
  tIm kuravaik koLait tAgkun'tu;
  10
  uL ilOrkku vali Akuvan,
  kEL ilOrkkuk kEL Akuvan,
  kazumiya ven vEl vELE,
  vaLa n'Ir vATTARRu eziniyAtan;
  kiNaiyEm, peruma!
  15
  kozun' taTiya cUTu enkO?
  vaLa n'anaiyin maTTu enkO?
  kuRu muyalin n'iNam peytan'ta
  n'aRu n'eyya cORu enkO?
  tiRan'tu maRan'ta kUTTumutal
  20
  mukan'tu koLLum uNavu enkO?
  annavai pala pala
  ...................................................run'ataya
  irum pEr okkal arun'tu ejciya
  aLittu uvappa, IttOn en'tai;
  25
  emmOr Akkak kagkuNTE;
  mAri vAnattu mIn n'AppaN,
  viri katira veN tigkaLin,
  viLagkit tOnRuka, avan kalagkA n'al icai!
  yAmum piRarum vAztta, n'ALum
  30
  n'iraicAl n'an kalan n'alki,
  urai celac ciRakka, avan pATalcAl vaLanE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  vATTARRu eziniyAtanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  397
  veLLiyum iru vicumpu Ertarum; puLLum
  uyar cinaik kuTampaik kural tORRinavE;
  poykaiyum pOtu kaN vizittana; paipayac
  cuTarum curugkinRu, oLiyE; pATu ezun'tu
  5
  iragkural muracamoTu valampuri Arppa,
  iravup puRagkaNTa kAlait tOnRi,
  eHku iruL akaRRum Emap pAcaRai,
  vaikaRai aravam kELiyar! 'pala kOL
  cey tAr mArpa! ezumati tuyil' ena,
  10
  teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
  n'eTug kaTait tOnRiyEnE; atu n'ayan'tu,
  'uLLi van'ta paricilan ivan' ena,
  n'eyyuRap poritta kuyyuTai n'eTuj cUTu,
  maNik kalan n'iRain'ta maNam n'ARu tERal,
  15
  pAmpu urittanna vAn pUg kaligkamoTu,
  mAri anna vaNmaiyin corin'tu,
  vEnil anna en veppu n'Igka,
  arug kalam n'alkiyOnE; enRum,
  ceRuvil pUtta cEyitazt tAmarai,
  20
  aRu tozil an'taNar aRam purin'tu eTutta
  tIyoTu viLagkum n'ATan, vAy vAL
  valam paTu tIvin polam pUN vaLavan;
  eRi tiraip perug kaTal iRutikkaN celinum,
  teRu katirk kanali ten ticait tOnRinum,
  25
  'en?' enRu ajcalam, yAmE; ven vEl
  aruj camam kaTakkum ARRal avan
  tirun'tu kazal n'On tAL taN n'izalEmE.
  tiNai atu; tuRai paricilviTai; kaTain'ilai viTaiyum Am.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai erukkATTUrt tAyagkaNNanAr pATiyatu.

  398
  mati n'ilAk karappa, veLLi Ertara,
  vakai mAN n'al il........................
  poRi mayir vAraNam pozutu aRin'tu iyampa,
  poykaip pU mukai malara, pANar
  5
  kai val cIRiyAz kaTan aRin'tu iyakka,
  iravup puRam peRRa Ema vaikaRai,
  paricilar vicaiye
  varicaiyin iRutta vAymozi vajcan,
  n'akaivar kuRukin allatu, pakaivarkkup
  10
  puliyinam maTin'ta kal aLai pOla,
  tunnal pOkiya perum peyar mUtUr,
  matiyattu anna en arik kural taTAri,
  iravurai n'eTuvAr arippa vaTTittu,
  uLLi varun'ar koLkalam n'iRaippOy!
  15
  'taLLA n'ilaiyai Akiyar emakku' ena
  en varavu aRIi,
  ciRitiRkup peritu uvan'tu,
  virumpiya mukattan Aki, en arait
  turumpu paTu citAar n'Ikki, tan araip
  20
  pukai virin'tanna pogku tukil uTIi,
  azal kAnRanna arum peRal maNTai,
  n'izal kAN tERal n'iRaiya vAkki,
  yAn uNa aruLal anRiyum, tAn uN
  maNTaiya kaNTa mAn vaRaik karunai,
  25
  kokku ukir n'imiral okkal Ara,
  varai uRaz mArpin, vaiyakam viLakkum,
  viravu maNi oLirvarum, aravu uRaz AramoTu,
  puraiyOn mEnip pUttacala.......................
  muraicela aruLiyOnE
  30
  ........................yaruvip pAyal kOvE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai kaTain'ilai.
  cEramAn vajcanait tiruttAmanAr pATiyatu.

  399
  aTu makaL mukan'ta aLavA veNNel
  toTi mAN ulakkaip parUuk kuRRu arici
  kATi veL ulaik koLIi, n'Izal
  Ogku cinai mAvin tIm kani n'aRum puLi,
  5
  mOTTu iru varAal kOTTu mIn kozug kuRai,
  ceRuvin vaLLai, ciRu koTip pAkal,
  pAtiri Uz mukai aviz viTuttanna
  mey kaLain'tu, inanoTu viraii,
  mUzppap peyta muzu avizp puzukkal,
  10
  azikaLin paTun'ar kaLi aTa vaikin,
  pazajcORu ayilum muzagku n'Irp paTappaik
  kAvirik kizavan, mAyA n'al icaik
  kiLLivaLavan uLLi, avaR paTartum;
  cellEn cellEn, piRar mukam n'OkkEn;
  15
  n'eTug kazait tUNTil viTu mIn n'oTuttu,
  kiNaimakaL aTTa pAval puLigkUz
  pozutu maRuttu uNNum uNTiyEn, azivu koNTu,
  oru ciRai irun'tEn; ennE! 'iniyE,
  aRavar aRavan, maRavar maRavan,
  20
  maLLar maLLan, tollOr marukan,
  icaiyin koNTAn, n'acai amutu uNka' ena,
  mIp paTarn'tu iRan'tu, van kOl maNNi,
  vaL parin'tu kiTan'ta.......................maNakka
  vicippuRuttu amain'ta putuk kAzp pOrvai,
  25
  alakin mAlai Arppa vaTTittu,
  kaTiyum uNavu ennak kaTavuTkum toTEn,
  'kaTun' tEr aLLaRku acAvA n'On cuval
  pakaTE attai yAn vENTi van'tatu' ena,
  onRu yAn peTTAaLavai, anRE
  30
  AnRu viTTanan attai, vicumpin
  mIn pUttanna uruvap pal n'irai
  UrtiyoTu n'alkiyOnE; cIr koLa
  izumena izitarum aruvi,
  vAn tOy uyar cimait tOnRik kOvE.
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  tAmAn tOnRik kOnai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

  400
  mAka vicumpin veN tigkaL
  mU ain'tAn muRai muRRa,
  kaTal n'aTuvaN kaNTanna en
  iyam icaiyA, marapu Etti,
  5
  kaTait tOnRiya kaTaik kagkulAn
  palar tujcavum tAn tujcAn,
  ulaku kAkkum uyar .........k
  kETTOn, en'tai, en teN kiNaik kuralE;
  kETTataRkoNTum, vETkai taNTAtu,
  10
  tonRu paTu citAar marugku n'Ikki,
  mikap peruj ciRappin vIRu.......
  ...........................................................lavAna
  kaligkam aLittiTTu en arai n'Okki,
  n'Ar ari n'aRavin n'AL makiz tUgkun'tu;
  15
  pOtu aRiyEn, patip pazakavum,
  tan pakai kaTital anRiyum, cErn'tOr
  pacip pakai kaTitalum vallan mAtO;
  maRavar malin'ta ta.............................................
  kELvi malin'ta vELvit tUNattu,
  20
  irug kazi izitaru........ kali vagkam
  tERu n'Irp parappin yARu cIttu uyttu,
  tuRaitoRum piNikkum n'al Ur,
  uRaivu in yANar,........ kizavOnE!
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:04:49(இந்திய நேரம்)