தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

121-130

 • 121-130

  121
  oru ticai oruvanai uLLi, n'Al ticaip
  palarum varuvar, paricil mAkkaL;
  varicai aRitalO aritE; peritum
  Ital eLitE; mA vaN tOnRal!
  5
  atu n'aRku aRin'tanaiAyin,
  potu n'Okku ozimati, pulavar mATTE!
  tiNai atu; tuRai poruN mozik kAjci.
  malaiyamAn tirumuTikkAriyaik kapilar pATiyatu.

  122
  kaTal koLappaTAatu, uTalun'ar UkkAr,
  kazal punai tirun'tu aTik kAri! n'in n'ATE;
  azal puRan'tarUum an'taNaratuvE;
  vIyAt tiruvin viRal kezu tAnai
  5
  mUvaruL oruvan, 'tuppu Akiyar' ena,
  Ettinar tarUum kUzE, n'um kuTi
  vAzttinar varUum iravalaratuvE;
  vaTamIn puraiyum kaRpin, maTa mozi,
  arivai tOL aLavu allatai,
  10
  n'inatu ena ilai n'I perumitattaiyE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  123
  n'AL kaL uNTu, n'AL makiz makizin,
  yArkkum eLitE, tEr ItallE;
  tolaiyA n'al icai viLagku malaiyan
  makizAtu Itta izai aNi n'eTun' tEr
  5
  payan kezu muLLUr mImicaip
  paTTa mAri uRaiyinum palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  124
  n'AL anRu pOki, puL iTai taTpa,
  patan anRu pukku, tiRan anRu moziyinum,
  vaRitu peyarkun'ar allar n'eRi koLap
  pATu AnRu, iragkum aruvip
  5
  pITu kezu malaiyan pATiyOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  125
  paruttip peNTin panuval anna,
  n'eruppuc cinam taNin'ta n'iNam tayagku kozug kuRai,
  parUuk kaL maNTaiyoTu, Uz mARu peyara
  uNkum, en'tai! n'iR kANku van'ticinE,
  5
  n'aLLAtAr miTal cAytta
  vallALa! n'in makiz irukkaiyE.
  uzuta n'On pakaTu azi tinRAgku
  n'al amiztu Aka, n'I n'ayan'tu uNNum n'aRavE;
  kunRattu anna kaLiRu peyara,
  10
  kaTan'tu aTTu venROnum, n'iR kURummE;
  'velIiyOn ivan' ena,
  'kazal aNip polin'ta cEvaTi n'ilam kavarpu
  virain'tu van'tu, camam tAgkiya,
  val vEl malaiyan allan Ayin,
  15
  n'al amar kaTattal eLituman, n'amakku' enat
  tORROntAnum, n'iR kURummE,
  'tolaiiyOn ivan' ena,
  oru n'I Ayinai peruma! peru mazaikku
  irukkai cAnRa uyar malait
  20
  tirut taku cEey! n'iR peRRicinOrkkE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cEramAn mAn'tarajcEral irumpoRaiyum cOzan irAca cUyam vETTa perun'aRkiLLiyum porutavazi, cOzaRkut tuppAkiya tErvaNmalaiyanai vaTama vaNNakkan perujcAttanAr pATiyatu.

  126
  onnAr yAnai OTaip pon koNTu,
  pANar cenni poliyat taii,
  vATAt tAmarai cUTTiya vizuc cIr
  OTAp pUTkai uravOn maruka!
  5
  vallEm allEm Ayinum, vallE
  n'invayin kiLakkuvamAyin, kagkul
  tuyil maTin'tanna tUgku iruL iRumpin,
  paRai icai aruvi, muLLUrp porun'a!
  teRal aru marapin n'in kiLaiyoTum poliya,
  10
  n'ilamicaip paran'ta makkaTku ellAm
  pulan azukku aRRa an'taNALan,
  iran'tu cel mAkkaTku ini iTan inRi,
  paran'tu icai n'iRkap pATinan; ataRkoNTu
  cinam miku tAnai vAnavan kuTa kaTal,
  15
  polam taru n'AvAy OTTiya av vazi,
  piRa kalam celkalAtu anaiyEm attai,
  inmai turappa, icai tara van'tu, n'in
  vaNmaiyin toTuttanam, yAmE muL eyiRRu
  aravu eRi urumin muracu ezun'tu iyampa,
  20
  aNNal yAnaiyoTu vEn'tu kaLattu oziya,
  aruj camam tataiyat tAkki, n'anRum
  n'aNNAt tevvart tAgkum
  peNNai am paTappai n'ATu kizavOyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
  malaiyamAn tirumuTik kAriyai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  127
  'kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAzp
  pATu in panuval pANar uyttena,
  kaLiRu ilavAkiya pul arai n'eTu veLil,
  kAna majjai kaNanoTu cEppa,
  5
  Ikai ariya izai aNi makaLiroTu
  cAyinRu' enpa, Aay kOyil;
  cuvaikku initu Akiya kuyyuTai aTicil
  piRarkku Ivu inRit tam vayiRu arutti,
  uraicAl Ogku pukaz orIiya
  10
  muraicu kezu celvar n'akar pOlAtE.
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  Ayai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

  128
  manRap palavin mAc cinai man'ti
  iravalar n'ARRiya vici kUTu muzavin
  pATu in teN kaN, kani cettu, aTippin,
  annac cEval mARu ezun'tu Alum,
  5
  kazal toTi Aay mazai tavaz potiyil
  ATumakaL kuRukin allatu,
  pITu kezu mannar kuRukalO aritE.
  tiNai atu; tuRai vAzttu; iyanmoziyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

  129
  kuRi iRaik kurampaik kuRavar mAkkaL
  vAgku amaip pazuniya tERal makizn'tu,
  vEgkai munRil kuravai ayarum,
  tIm cuLaip palavin, mA malaik kizavan
  5
  Aay aNTiran, aTu pOr aNNal
  iravalarkku Itta yAnaiyin, karavu inRu,
  vAnam mIn pala pUppin, AnAtu
  oru vazik karu vazi inRip
  peru veLLennin, pizaiyAtu mannE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  130
  viLagku maNik koTum pUN Aay! n'in n'ATTu
  iLam piTi oru cUl pattu InummO?
  n'innum n'inmalaiyum pATi varun'arkku,
  in mukam karavAtu, uvan'tu n'I aLitta
  5
  aNNal yAnai eNNin, kogkark
  kuTa kaTal OTTiya jAnRait
  talaippeyarttiTTa vElinum palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:13:20(இந்திய நேரம்)