தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

141-150

 • 141-150

  141
  'pANan cUTiya pacum pon tAmarai
  mAN izai viRali mAlaiyoTu viLagka,
  kaTum pari n'eTun' tEr pUTTu viTTu acaii,
  UrIr pOlac curattiTai irun'tanir!
  5
  yArIrO?' ena, vinaval AnA,
  kAren okkal, kaTum paci, iravala!
  ven vEl aNNal kANA UgkE,
  n'inninum pulliyEm mannE; iniyE,
  innEm AyinEm mannE; enRum
  10
  uTAa, pOrA Akutal aRin'tum,
  paTAam majjaikku Itta em kO,
  kaTAa yAnaik kali mAn pEkan,
  'et tuNai Ayinum Ittal n'anRu' ena,
  maRumai n'OkkinRO anRE,
  15
  piRar, vaRumai n'OkkinRu, avan kai vaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai; pulavarARRuppaTaiyum Am.
  vaiyAvik kOpperum pEkanaip paraNar pATiyatu.

  142
  aRu kuLattu ukuttum, akal vayal pozin'tum,
  uRum iTattu utavAtu uvar n'ilam UTTiyum,
  varaiyA marapin mAripOla,
  kaTAa yAnaik kazal kAl pEkan
  5
  koTaimaTam paTutal allatu,
  paTaimaTam paTAn, piRar paTai mayakkuRinE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  143
  'malai vAn koLka!' ena, uyar pali tUuy,
  'mAri AnRu, mazai mEkku uyarka!' enak
  kaTavuL pENiya kuRavar mAkkaL,
  peyal kaNmARiya uvakaiyar, cAral
  5
  punat tinai ayilum n'ATa! cinap pOrk
  kai vaL Ikaik kaTu mAn pEka!
  yArkol aLiyaLtAnE n'erun'al,
  curan uzan'tu varun'tiya okkal pacittena,
  kuNil pAy muracin iragkum aruvi
  10
  n'aLi iruj cilampin cIRUr AgkaN,
  vAyil tOnRi, vAztti n'inRu,
  n'innum n'in malaiyum pATa, innAtu
  ikutta kaNNIr n'iRuttal cellAL,
  mulaiyakam n'anaippa, vimmi,
  15
  kuzal inaivatupOl azutanaL, peritE?
  tiNai perun'tiNai; tuRai kuRugkali; tApatan'ilaiyum Am.
  avanAl tuRakkappaTTa kaNNaki kAraNamAka avanaik kapilar pATiyatu.

  144
  aruLAy AkalO koTitE; iruL vara,
  cIRiyAz cevvazi paNNi, yAza n'in
  kAr etir kAnam pATinEmAka,
  n'Il n'aRu n'eytalin polin'ta uNkaN
  5
  kaluzn'tu, vAr arip pani pUN akam n'anaippa,
  inaital AnALAka, 'iLaiyOy!
  kiLaiyaiman, em kEL veyyORku?' ena,
  yAm tan tozutanam vinava, kAn'taL
  mukai purai viralin kaNNIr tuTaiyA,
  10
  'yAm avan kiLaijarEm allEm; kEL, ini:
  em pOl orutti n'alan n'ayan'tu, enRum,
  varUum' enpa 'vayagku pukazp pEkan
  ollena olikkum tEroTu,
  mullai vEli, n'al UrAnE.'
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAkap paraNar pATiyatu.

  145
  'maTat takai mA mayil panikkum' enRu aruLi,
  paTAam Itta keTAa n'al icai,
  kaTAa yAnaik kali mAn pEka!
  pacittum vArEm; pAramum ilamE;
  5
  kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAz
  n'ayam purin'tu uRaiyun'ar n'aTugkap paNNi,
  'aRam ceytImO, aruL veyyOy!' ena,
  iHtu yAm iran'ta paricil: aHtu iruLin,
  ina maNi n'eTun' tEr ERi,
  10
  innAtu uRaivi arum paTar kaLaimE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAka avar pATiyatu.

  146
  anna Aka: n'in arug kala veRukkai
  avai peRal vENTEm; aTu pOrp pEka!
  cIRiyAz cevvazi paNNi, n'in van pula
  n'al n'ATu pATa, ennai n'ayan'tu
  5
  paricil n'alkuvaiAyin, kuricil! n'I
  n'alkAmaiyin n'aivarac cAay,
  arun' tuyar uzakkum n'in tirun'tuizai arivai
  kali mayil kalAvam kAl kuvittanna,
  oli men kUn'tal kamaz pukai koLIi,
  10
  taN kamaz kOtai punaiya,
  vaN pari n'eTun' tEr pUNka, n'in mAvE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAka aricil kizAr pATiyatu.

  147
  kal muzai aruvip pal malai n'In'ti,
  cIRiyAz cevvazi paNNi van'tatai,
  kAr vAn in uRai tamiyaL kELA,
  n'erun'al oru ciRaip pulampukoNTu uRaiyum
  5
  ari matar mazaik kaN, am mA arivai
  n'eyyoTu tuRan'ta mai irug kUn'tal
  maNNuRu maNiyin mAcu aRa maNNi,
  putu malar kajala, inRu peyarin,
  atuman, em paricil Aviyar kOvE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avaL kAraNamAka avanaip perugkunRUr kizAr pATiyatu.

  148
  kaRagku micai aruviya piRagku malai n'aLLi! n'in
  acaivu il n'On tAL n'acai vaLan Etti,
  n'ALtoRum n'an kalam kaLiRRoTu koNarn'tu,
  kUTu viLagku viyal n'akar, paricil muRRu aLippa;
  5
  pITu il mannarp pukazcci vENTi,
  ceyyA kURik kiLattal
  eyyAtAkinRu, em ciRu cen' n'AvE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
  kaNTIrak kOp perun'aLLiyai vanparaNar pATiyatu.

  149
  n'aLLi! vAziyO; n'aLLi! n'aLLen
  mAlai marutam paNNi, kAlai
  kaivazi marugkin cevvazi paNNi,
  varavu emar maRan'tanar atu n'I
  5
  puravuk kaTan pUNTa vaNmaiyAnE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  150
  kUtirp parun'tin iruj ciRaku anna
  pARiya citArEn, palavu mutal porun'ti,
  tannum uLLEn, piRitu pulam paTarn'ta en
  uyagku paTar varuttamum ulaivum n'Okki,
  5
  mAn kaNam tolaicciya kuruti am kazal kAl,
  vAn katirt tiru maNi viLagkum cenni,
  celvat tOnRal, Or val vil vETTuvan,
  tozutanen ezuvER kai kavittu irIi,
  izutin anna vAl n'iNak kozug kuRai,
  10
  kAn atar mayagkiya iLaiyar vallE
  tAm van'tu eytAaLavai, oyyenat
  tAn jeli tIyin viraivanan cuTTu, 'n'in
  irum pEr okkaloTu tinm' enat tarutalin,
  amiztin micain'tu, kAypaci n'Igki,
  15
  n'al maran n'aLiya n'aRun' taN cAral,
  kal micai aruvi taNNenap paruki,
  viTuttal toTagkinEnAka, vallE,
  'peRutaRku ariya vIRucAl n'an kalam
  piRitu onRu illai; kATTu n'ATTEm' ena,
  20
  mArpil pUNTa vayagku kAz Aram
  maTai ceRi munkaik kaTakamoTu Ittanan;
  'en' n'ATO?' ena, n'ATum collAn;
  'yArIrO?' ena, pErum collAn;
  piRar piRar kURa vazik kETTicinE
  25
  'irumpu punain'tu iyaRRAp perum peyart tOTTi
  am malai kAkkum aNi n'eTug kunRin,
  paLigku vakuttanna tIm n'Ir,
  n'aLi malai n'ATan n'aLLi avan' enavE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:13:35(இந்திய நேரம்)