தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TAmarai-tAmarai

 • tAmarai

  27
  cERRu vaLar tAmarai payan'ta, oN kEz,
  n'URRu itaz alarin n'irai kaNTanna,
  vERRumai illA vizut tiNaip piRan'tu,
  vIRRirun'tOrai eNNumkAlai,
  5
  uraiyum pATTum uTaiyOr cilarE;
  marai ilai pOla mAyn'ticinOr palarE;
  'pulavar pATum pukazuTaiyOr vicumpin
  valavan EvA vAna Urti
  eytupa enpa, tam cey vinai muTittu' enak
  10
  kETpal; en'tai! cETcenni! n'alagkiLLi!
  tEytal uNmaiyum, perukal uNmaiyum,
  mAytal uNmaiyum, piRattal uNmaiyum,
  aRiyAtOraiyum aRiyak kATTi,
  tigkaL puttEL tiritarum ulakattu,
  15
  vallAr Ayinum, vallun'ar Ayinum,
  varun'ti van'tOr marugku n'Okki,
  aruLa, vallai Akumati; aruL ilar
  koTAamai vallar Akuka;
  keTAata tuppin n'in pakai etirn'tOrE.
  tiNai potuviyal; tuRai mutumozikkAjci.
  cOzan n'alagkiLLiyai uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

  28
  'ciRappu il citaTum, uRuppu il piNTamum,
  kUnum, kuRaLum, Umum, ceviTum,
  mAvum, maruLum, uLappaTa vAzn'arkku
  eN pEr eccam enRu ivai ellAm
  5
  pEtaimai allatu Utiyam il' ena,
  munnum, aRin'tOr kURinar; innum,
  atan tiRam attai yAn uraikka van'tatu
  vaTTa variya cem poRic cEval
  Enal kAppOr uNarttiya kUum
  10
  kAnattOr, n'in tevvar; n'IyE,
  puRajciRai mAkkaTku aRam kuRittu, akattOr
  puyttu eRi karumpin viTu kazai tAmaraip
  pUm pOtu citaiya vIzn'tena, kUttar
  ATu kaLam kaTukkum aka n'ATTaiyE;
  15
  atanAl, aRanum poruLum inpamum mUnRum
  ARRum, peruma! n'in celvam;
  ARRAmai n'iR pORRAmaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  29
  azal purin'ta aTar tAmarai
  aitu aTarn'ta n'Ul peytu,
  punai vinaip polin'ta polan n'aRun' teriyal
  pARu mayir irun' talai poliyac cUTi,
  5
  pAN muRRuka, n'in n'AL makiz irukkai!
  pAN muRRu ozin'ta pinRai, makaLir
  tOL muRRuka, n'in cAn'tu pular akalam! Agka
  munivu il muRRattu, initu muracu iyampa,
  koTiyOrt teRutalum, cevviyOrkku aLittalum,
  10
  oTiyA muRaiyin maTivu ilai Aki,
  'n'allatan n'alanum tIyatan tImaiyum
  illai' enpOrkku inan Akiliyar!
  n'el viLai kazanip paTu puL Oppun'ar
  ozi maTal viRakin kazi mIn cuTTu,
  15
  veg kaL tolaicciyum, amaiyAr, tegkin
  iLan'Ir utirkkum vaLam miku n'al n'ATu
  peRRanar uvakkum n'in paTai koL mAkkaL
  paRRA mAkkaLin parivu mun'tuRuttu,
  kUvai tuRRa n'AR kAl pan'tarc
  20
  ciRu manai vAzkkaiyin orIi, varun'arkku
  utavi ARRum n'aNpin paNpuTai
  UziRRAka, n'in ceykai! vizavil
  kOTiyar n'Irmai pOla muRaimuRai
  ATun'ar kaziyum iv ulakattu, kUTiya
  25
  n'akaippuRan Aka, n'in cuRRam!
  icaippuRan Aka, n'I Ompiya poruLE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  246
  pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
  'celka' enac collAtu, 'ozika' ena vilakkum,
  pollAc cUzccip pal cAnRIrE!
  aNil varik koTug kAy vAL pOzn'tiTTa
  5
  kAz pOl n'al viLar n'aRu n'ey tINTAtu,
  aTai iTaik kiTan'ta kai pizi piNTam,
  veL eL cAn'toTu, puLip peytu aTTa
  vELai ven'tai, valci Aka,
  paral pey paLLip pAy inRu vatiyum
  10
  uyaval peNTirEm allEm mAtO;
  perug kATTup paNNiya karug kOTTu Imam
  n'umakku aritAkuka tilla; emakku em
  perun' tOL kaNavan mAyn'tena, arumpu aRa
  vaL itaz avizn'ta tAmarai
  15
  n'aL irum poykaiyum tIyum OraRRE!
  tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
  pUta pANTiyan tEvi perugkOppeNTu tIp pAyvAL colliyatu.

  397
  veLLiyum iru vicumpu Ertarum; puLLum
  uyar cinaik kuTampaik kural tORRinavE;
  poykaiyum pOtu kaN vizittana; paipayac
  cuTarum curugkinRu, oLiyE; pATu ezun'tu
  5
  iragkural muracamoTu valampuri Arppa,
  iravup puRagkaNTa kAlait tOnRi,
  eHku iruL akaRRum Emap pAcaRai,
  vaikaRai aravam kELiyar! 'pala kOL
  cey tAr mArpa! ezumati tuyil' ena,
  10
  teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
  n'eTug kaTait tOnRiyEnE; atu n'ayan'tu,
  'uLLi van'ta paricilan ivan' ena,
  n'eyyuRap poritta kuyyuTai n'eTuj cUTu,
  maNik kalan n'iRain'ta maNam n'ARu tERal,
  15
  pAmpu urittanna vAn pUg kaligkamoTu,
  mAri anna vaNmaiyin corin'tu,
  vEnil anna en veppu n'Igka,
  arug kalam n'alkiyOnE; enRum,
  ceRuvil pUtta cEyitazt tAmarai,
  20
  aRu tozil an'taNar aRam purin'tu eTutta
  tIyoTu viLagkum n'ATan, vAy vAL
  valam paTu tIvin polam pUN vaLavan;
  eRi tiraip perug kaTal iRutikkaN celinum,
  teRu katirk kanali ten ticait tOnRinum,
  25
  'en?' enRu ajcalam, yAmE; ven vEl
  aruj camam kaTakkum ARRal avan
  tirun'tu kazal n'On tAL taN n'izalEmE.
  tiNai atu; tuRai paricilviTai; kaTain'ilai viTaiyum Am.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai erukkATTUrt tAyagkaNNanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:26:59(இந்திய நேரம்)